Subsidieuitvoeringsregeling sport - Sportkennismaking

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling sport - Sportkennismaking

20. Sport - sportkennismaking

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: (meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en jeugd

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt subsidie verleend voor activiteiten op het gebied van sportkennismaking:

 • 1.

  een nieuwe groep opzetten

 • 1.

  een reeks bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 (en 10 voor sport met beperking) groepsbijeenkomsten

 • 2.

  meer reeksen organiseren mag

 • 3.

  de bijeenkomsten vinden niet als schoolactiviteit plaats

 • 4.

  per uur wordt maximaal € 25,- (en € 35,- voor sport met beperking) + zaalhuur gesubsidieerd

 • 5.

  de kennismakingsactiviteiten worden gratis aangeboden

n.b. training met inloop komt niet in aanmerking voor subsidie

 • 1.

  een evenement (met een onderdeel) sportkennismaking organiseren

 • 1.

  u organiseert een evenement waar de nadruk ligt op sportkennismaking

 • 2.

  per uur wordt maximaal € 80,- + zaalhuur gesubsidieerd (indien hiervoor kosten gemaakt worden)

 • 3.

  de bijeenkomsten vinden niet als schoolactiviteit plaats

 • 1.

  aanpassing in de (semi) openbare ruimte realiseren om sporten en bewegen te stimuleren (bijvoorbeeld routes)

 • 1.

  50% van de projectkosten met een maximum van € 2.000,- wordt gesubsidieerd

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

De aanvraag minimaal 4 weken voor aanvang indienen, in afwijking van artikel 6 van de ASv.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 83.701,- . De uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:

 • 1.

  Sportkennismaking: € 15.615,-

 • 2.

  Deskundigheidsbevordering: € 24.634,-

 • 3.

  Sporten met een beperking mogelijk maken: € 27.837,-

 • 4.

  Duurzaamheid: € 15.615,-

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2023. Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022. (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het subsidieplafond voor het substhema sportkennismaking geldt tot 15 september. Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s geschoven worden met inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde van binnenkomst.

Overige informatie

De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor wat betreft budget en de verdeling daarvan.

AANVRAAGFORMULIER 2023 REGELING SPORT – kennismaking (reeks of evenement) 

Gaat u, als Hengelose (sport)vereniging, in 2023 jeugdleden, senioren en/of sporters met een beperking werven, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Print dit formulier en vul de gegevens in.

Stuur het ingevulde formulier minimaal 4 weken voor het begin van uw activiteiten op.

1. Gegevens vereniging

naam vereniging

 

adres

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

2a. Een nieuwe groep opzetten - gegevens (per reeks een formulier invullen)

 • 1.

  een reeks bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 (en 12 voor sport met beperking) groepsbijeenkomsten van voor aanbieder reguliere tijdsduur (meer reeksen in 1 jaar organiseren mag)

 • 2.

  de bijeenkomsten vinden buiten schooltijd plaats / niet in het kader van schoolactiviteiten

 • 3.

  een groep bestaat uit ± 10 deelnemers

 • 4.

  per uur wordt maximaal € 25,- (en € 35,- voor sport met beperking) + zaalhuur gesubsidieerd (indien hiervoor kosten gemaakt worden)

 • 5.

  de kennismakingsactiviteiten worden gratis aangeboden

data van de reeks(en) activiteit(en)

 

tijd(en) van de activiteit(en)

 

locatie/soort accommodatie

 

doelgroep

 

n.b. reguliere inlooptrainingen komen niet voor subsidie in aanmerking

2b. Of een sportkennismakingsevenement - gegevens

 • 1.

  u organiseert een evenement waar de nadruk ligt op sportkennismaking

 • 2.

  per uur wordt maximaal € 80,- + zaalhuur gesubsidieerd (indien hiervoor kosten gemaakt worden)

 • 3.

  de bijeenkomsten vinden niet als schoolactiviteit plaats

datum evenement

 

locatie en tijd

 

inschatting aantal deelnemers

 

doelgroep

 

3. Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

Naam

functie

Telefoon

e-mail

4. Ondertekening

Formulier ondertekenen en minimaal 4 weken voor de start van uw activiteiten mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

 • 1.

  Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidie loket

 • 2.

  Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

 • 3.

______________ (datum) ________________ (plaats) ______________________ (handtekening)

Ondertekening