Subsidieuitvoeringsregeling sport - Sporten met een beperking mogelijk maken

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling sport - Sporten met een beperking mogelijk maken

21. Sport – sporten met een beperking mogelijk maken

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: (meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden (*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en jeugd

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt subsidie verleend voor activiteiten die sporten met een beperking (**) mogelijk maken.

Voor subsidie komen in aanmerking, kosten op het gebied van:

 • 1.

  huur accommodatie tijdelijk en structureel

 • 2.

  materiaal

 • 3.

  begeleiding tijdelijk en structureel

 • 4.

  vervoer

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

De gemeente wil maatwerk leveren, daarom is (telefonisch) contact vooraf noodzakelijk.

De vragen op het aanvraagformulier worden samen beantwoord en ingevuld om tot een afspraak te komen!

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 83.701,- . De uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:

 • 1.

  Sportkennismaking: € 15.615,-

 • 2.

  Deskundigheidsbevordering: € 24.634,-

 • 3.

  Sporten met een beperking mogelijk maken: € 27.837,-

 • 4.

  Duurzaamheid: € 15.615,-

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2023. Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022. (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het subsidieplafond voor het substhema sporten met een beperking mogelijk maken geldt tot 15 september. Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s geschoven worden met inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde van binnenkomst.

Overige informatie

(**) Een beperking van een verenigingslid kan ervoor zorgen dat voor dezelfde sport op het hetzelfde niveau voor een vereniging een verschil in financiën ontstaat door behoefte aan extra begeleiding (kwantiteit en/of kwaliteit), aangepast materiaal, groepsgrootte versus accommodatie en (aangepast) vervoer. Doel van deze subsidie is om dat verschil zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente wil voor dit onderdeel maatwerk leveren daarom wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen om gezamenlijk het formulier in te vullen.

De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor wat betreft budget en de verdeling daarvan.

AANVRAAGFORMULIER 2023 REGELING SPORT – SPORTEN MET EEN BEPERKING MOGELIJK MAKEN

Maakt u, als Hengelose (sport)vereniging, het mogelijk dat er in Hengelo gesport kan worden door mensen met een beperking, dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen.

Een beperking van een verenigingslid kan ervoor zorgen dat voor dezelfde sport op het hetzelfde niveau voor een vereniging een verschil in financiën ontstaat door behoefte aan extra begeleiding (kwantiteit en/of kwaliteit), aangepast materiaal, groepsgrootte versus accommodatie en (aangepast) vervoer. Doel van deze subsidie is om dat verschil zoveel mogelijk te beperken. Het verschil komt voor subsidie in aanmerking. De gemeente wil maatwerk leveren, daarom is telefonisch contact vooraf noodzakelijk.

Telefonisch maken we afspraken, deze kunt u direct invullen en dan het formulier insturen.

1. Gegevens vereniging

naam vereniging

 

adres

 

pc/woonplaats

 

rekeningnummer

 

ten name van

 

2. Materiaal/begeleiding/vervoer/accommodatiehuur – weergave telefonisch gemaakte afspraken

omschrijving gemaakte afspraak

bedrag

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

totaal

 
 • 1.

  Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

naam

functie

telefoon

e-mail

 • 1.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

 • 1.

  Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidie loket

 • 2.

  Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ondertekening