Subsidieuitvoeringsregeling sport - FBK Games

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling sport - FBK Games

21. Sport – FBK Games

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

De stichting FBK-Games in staat stellen om het topsportevenement FBK-Games in het FBK-stadion te organiseren en te promoten.

Te subsidiëren activiteiten

Gesubsidieerd worden de FBK-Games voor marketing en promotie en de organisatie van het topsportevenement

Subsidieaanvraag

voorwaarden

In uw aanvraag komen PR/promotie/media, talentontwikkeling, verbinding met lokale initiatieven en kwetsbare doelgroepen aan bod.

In overleg met de accountmanager FBK Games werkt u het beschikbaar stellen van vrijkaarten voor specifieke doelgroepen uit.

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvraag die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

In het jaarverslag komen in ieder geval bezoekersaantallen, herkomst, mediaverslag en partijen waarmee wordt samengewerkt aan bod.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 67.665,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Alleen de stichting FBK-Games/Global Sports kan een aanvraag doen.

• € 51.000,- als bijdrage voor de financiering van het topsportevenement.

• € 16.665,- als bijdrage voor marketing en promotie van de FBK-Games, waardoor het evenement meer zichtbaar is in de stad/regio.

Overige informatie

Er is een separate subsidie beschikbaar voor de (inzet van de) combinatiefunctionaris FBK-breedtesport. Dit gaat via de combinatiefunctieregeling. Over de inzet worden - via de beschikking – afspraken gemaakt.

Ondertekening