Subsidieuitvoeringsregeling sport - Deskundigheidsbevordering

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling sport - Deskundigheidsbevordering

21. Sport - deskundigheidsbevordering

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: (meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en jeugd

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt subsidie verleend voor deskundigheidsbevordering:

 • 1.

  (bij)scholing voor trainer, coach, jury en scheidsrechters volgens de KSS niveau 1, 2 en 3

 • 2.

  (bij)scholing voor het begeleiden van sporten en bewegen van (groepen) mensen met een beperking

 • 3.

  bijscholing op het gebied van EHBO, sociale hygiëne, bestuur, veilig sportklimaat

Voorwaarden:

 • 1.

  subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen, (bij)scholingen en cursussen door verenigingsleden gedaan en afgesloten tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023

 • 2.

  de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van een opleiding, cursus en/of (bij)scholing

 • 3.

  de subsidie wordt achteraf verleend, dus nadat een diploma of certificaat is behaald

 • 4.

  reis- en verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

U vraagt de subsidie voor 15 september 2023 aan.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 83.701,- . De uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:

 • 1.

  Sportkennismaking: € 15.615,-

 • 2.

  Deskundigheidsbevordering: € 24.634,-

 • 3.

  Sporten met een beperking mogelijk maken: € 27.837,-

 • 4.

  Duurzaamheid: € 15.615,-

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2023. Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022. (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Aanvragen worden voor 15 september 2023 ingediend.

Bij de subsidie voor deskundigheidsbevordering geldt dat indien het subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering is bereikt en er op 15 september 2023 geen geld meer kan worden ingezet vanuit de overige subthema’s, de subsidiebedragen naar evenredigheid worden gekort.

Overige informatie

De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor wat betreft budget en de verdeling daarvan.

REGELING SPORT – DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AANVRAAGFORMULIER 2023 PAGINA 1

De statutair in Hengelo gevestigde (sport)vereniging kan voor opleidingen, cursussen en (bij)scholingen voor de vereniging en door verenigingsleden gevolgd (en afgesloten) tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 subsidie aanvragen. Het formulier eerst printen en dan invullen en voor 15 september 2023 opsturen.

Uiterlijk 31 december krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor subsidie en hoeveel dit is.

1. Gegevens vereniging

naam vereniging

 

adres

 

pc/woonplaats

 

rekeningnummer

 

ten name van

 

2. Gegevens opleidingen en (bij)scholingen (invullen op pagina 2 en verder)

 • 1.

  de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van een opleiding, cursus en/of (bij)scholing

 • 2.

  voor zover het opleidingen betreft, beschreven in de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) (zie voor informatie de website van de eigen bond) worden opleidingen op niveau 1, 2 en 3 gesubsidieerd

 • 3.

  opleidingen, cursussen en (bij)scholingen (voor vrijwilligers) op het gebied van begeleiden van sport en bewegen voor mensen met een beperking vallen onder deze regeling

 • 4.

  opleidingen, cursussen en (bij)scholingen (voor vrijwilligers) op het gebied van EHBO, sociale hygiëne, bestuur en veilig sportklimaat vallen onder deze regeling

 • 5.

  de subsidie wordt achteraf verleend, dus nadat een diploma of certificaat is behaald

 • 6.

  reis- en verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking,

 • 7.

  van alle opleidingen/cursussen/scholingen moet een kopie van het behaalde diploma/certificaat worden bijgevoegd.

 • 1.

  Factuur

Van alle opleidingen/cursussen/scholingen moet een kopie van de factuur van de opleidingskosten worden bijgevoegd.

 • 1.

  Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

Naam

functie

Telefoon

e-mail

 • 1.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen + pagina 2 en kopieën van facturen en diploma’s/certificaten voor 15 september 2023 mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

 • 1.

  Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidie loket

 • 2.

  Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

REGELING SPORT - DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

AANVRAAGFORMULIER 2023 - PAGINA 2

naam vereniging

 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 
 
 
 
 
 
 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 
 
 
 
 
 
 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 

naam cursus/opleiding/scholing →

 

aantal cursisten ↓

kosten per cursist ↓

totale kosten ↓

subsidie totaal ↓

X

€ =

X 50% =

 
 
 
 
 
 
 

Dit formulier samen scannen met of nieten aan pagina 1

Ondertekening