Subsidieuitvoeringsregeling kunst en cultuur - Overige culturele voorzieningen

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling kunst en cultuur - Overige culturele voorzieningen

1. Overige culturele voorzieningen

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

viering Koningsdag en herdenking 4 mei

Te subsidiëren activiteiten

De subsidie aan de Hengelose Oranjevereniging wordt verleend voor activiteiten ten behoeve van de viering van Koningsdag in Hengelo.

De subsidie aan de Stichting 4 mei herdenkingsbijeenkomsten Hengelo wordt verleend voor activiteiten ten behoeve van de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in Hengelo.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidieplafond

€ 17.214,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Hengelose Oranjevereniging: € 13.878,-

Stichting 4 mei: € 3.336,-

De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 4,10% ten opzichte van 2022.

Overige informatie

--

AANVRAAG SUBSIDIE 2023UITVOERINGSREGELING AANVULLENDE CULTURELE VOORZIENINGEN

Gemeente Hengelo

Afdeling MSO-MP

t.a.v. subsidieloket

postbus 18

7550 AA HENGELO

OF: gemeente@hengelo.nl

Hengelo, __________________(datum)

Geacht college,

Hierbij vragen wij subsidie aan in het kader van de uitvoeringsregelingen Beeldende kunst, Cultureel erfgoed-Musea en Overige culturele voorzieningen voor 2023.

Dit verzoek dienen wij in voor 15 september 2022 en als bijlagen sturen wij mee:

  • 1.

    het activiteitenjaarplan 2023

  • 2.

    de begroting 2023

Gegevens instelling/stichting/vereniging:

naam organisatie

 

postadres organisatie

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

Gegevens van degene die dit formulier invult:

naam

functie

telefoon

e-mail

Met vriendelijke groet,

_______________________________

(handtekening)

Ondertekening