Subsidieuitvoeringsregeling kunst en cultuur - Musea

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling kunst en cultuur - Musea

1. Cultureel erfgoed - musea

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

Het conserveren, exposeren en onderzoeken van de (industriële) cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo.

Te subsidiëren activiteiten

De subsidie aan Museum Hengelo wordt verleend voor:

 • 1.

  Het conserveren, onderzoeken en zichtbaar maken van de cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo,

• het doen van aankopen ten behoeve van collectievorming.

De subsidie aan de Stichting Historisch Archief Beckum wordt verleend:

 • 1.

  als waardering voor de activiteiten die de stichting ontwikkelt ten behoeve van het verzenden, beheren, conserveren en onderzoeken van materiële en immateriële getuigenissen uit het verleden van Beckum en omgeving.

De subsidie aan Stichting Historie Brandweer Hengelo wordt verleend:

 • 1.

  als waardering voor de activiteiten die de stichting ontwikkelt ten behoeve van het vastleggen van de brandweergeschiedenis in de regio en het beheer en in stand houden van de collectie.

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond

€ 22.209,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Museum Hengelo: € 18.002,-

Stichting Historisch Archief Beckum: € 2.947,-

Stichting Historie Brandweer Hengelo: € 1.260-

De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022

Overige informatie

--

CULTURELE VOORZIENINGEN AANVRAAG SUBSIDIE 2023

Gemeente Hengelo

Afdeling MSO-MP

t.a.v. subsidieloket

postbus 18

7550 AA HENGELO

OF: gemeente@hengelo.nl

Hengelo, __________________(datum)

Geacht college,

Hierbij vragen wij subsidie aan in het kader van de uitvoeringsregelingen Beeldende kunst, Cultureel erfgoed-Musea en Overige culturele voorzieningen voor 2023.

Dit verzoek dienen wij in voor 15 september 2022 en als bijlagen sturen wij mee:

 • 1.

  het activiteitenjaarplan 2023

 • 2.

  de begroting 2023

Gegevens instelling/stichting/vereniging:

naam organisatie

 

postadres organisatie

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

Gegevens van degene die dit formulier invult:

naam

functie

telefoon

e-mail

Met vriendelijke groet,

_______________________________

(handtekening)

Ondertekening