Subsidieuitvoeringsregeling kunst en cultuur - Lokale omroep

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling kunst en cultuur - Lokale omroep

1. Lokale omroep

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse

Doel van de subsidie

Bekostigen van lokale radio en televisie.

Te subsidiëren activiteiten

De structurele subsidie aan Stichting Lokale Omroep Hengelo wordt verleend voor de activiteiten van Radio Hengelo TV die:

 • 1.

  zorg draagt voor een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Hengelo, dat wil zeggen: alle dagen nieuws via sociale media, internet, radio en TV,

 • 2.

  staat voor onafhankelijke verslaglegging voor iedereen en waarheidsvinding als leidraad hanteert,

 • 3.

  programma’s maakt voor en door Hengelo voor een zo breed mogelijke doelgroep. In beginsel is dat iedereen die interesse heeft voor lokaal nieuws en lokale informatie, ongeacht leeftijd of andere kenmerken.

 • 4.

  programma’s maakt rond thema’s die deeldoelgroepen binnen de totale doelgroep aanspreken. De omroep ontwikkelt formats voor verschillende doelgroepen waarbij rekening wordt gehouden met de interesses van de (deel)doelgroep en waarbij participatie van die groepen wordt gestimuleerd.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  het Commissariaat voor de Media de stichting heeft aangewezen als lokale publieke media-instelling, zie Overige informatie.

 • 2.

  het subsidieplafond van deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Voor de stichting Lokale Omroep Hengelo geldt de verplichting dat:

 • 1.

  uitvoering geven aan de activiteiten zoals omschreven in hun meerjarenbeleidsplan en jaarplan 2023;

 • 2.

  de voortgang monitoren op het gebied van programmering, publieksbereik, positie en erkenning op basis van de criteria en indicatoren, die zijn gebaseerd op het Culturele Waardemodel[1]

 • 3.

  een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten aanbieden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en;

 • 4.

  alle dagen nieuws uitzendt waarbij internet het leidende medium is. Nieuwsitems komen eerst online en daarna op radio, tv, of Tekst TV. Online biedt de omroep zoveel mogelijk webunieke content aan die verschilt van wat op radio of tv wordt uitgezonden.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de Asv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidieplafond 2023

€ 53.156,-

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.

Subsidieverdeling

--

Overige informatie

In 2019 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Lokale Omroep Hengelo aangewezen als ‘lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Hengelo’.

Dit besluit is geldig tot medio 2024.

Stichting Lokale Omroep Hengelo legt jaarlijks verantwoording af aan het Commissariaat voor de Media (Mediawet 2008).

[1] Naar waarde gewogen. Een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies. Claartje Bunnik, Boekmanstichting, Amsterdam, 2016.

Ondertekening