Subsidieuitvoeringsregeling vrijwillig jeugdwerk - Scouting

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling vrijwillig jeugdwerk - Scouting

19. Vrijwillig jeugdwerk - scouting

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

Met deze subsidie wordt beoogd het bevorderen dat jeugdigen zich zo breed mogelijk ontwikkelen, zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, door het stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Te subsidiëren activiteiten

Te subsidiëren activiteiten zijn bijeenkomsten, zowel binnen als buiten, op het gebied van scouting, waarbij specifieke aandacht is voor ontwikkeling van samenwerking en verantwoordelijkheid, zodat jeugdigen in staat worden gesteld een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Als scoutingvereniging vraagt u de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier. 

In aanmerking voor subsidie komen organisaties die (zie lijst onder):

met een zekere regelmaat activiteiten organiseren op het gebied van vrijwillig jeugdwerk, een zodanige werkwijze toepassen dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de gestelde doeleinden kunnen worden bereikt, aangesloten zijn bij een passende landelijke of regionale overkoepelende organisatie.

Organisaties moeten:

 • 1.

  activiteiten organiseren die algemeen toegankelijk zijn,

 • 2.

  beschikken over een verantwoordelijke leiding die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van deskundigheid en bekwaamheid met betrekking tot de te verrichten activiteiten.

Subsidie verlening/ verantwoording

In afwijking op ASv hoofdstuk subsidievaststelling wordt de subsidie direct vastgesteld.

Subsidieplafond 2023

€ 118.515,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022

Subsidieverdeling

De subsidie voor de scoutingverenigingen is als volgt opgebouwd:

 • 1.

  een bedrag ter dekking van de kosten van goedgekeurde leningen die zijn aangegaan in de periode tot 1 januari 2011 (indien van toepassing),

 • 2.

  een voor alle verenigingen vast (gelijk) bedrag (€2.000,-) voor de vaste kosten,

 • 3.

  een bedrag per jeugdlid (maximaal € 110,-).

Indien het aangevraagde bedrag groter is dan het vastgestelde subsidieplafond, worden de subsidiebedragen (bedrag per lid van de scoutingverenigingen) naar evenredigheid gekort.

Overige informatie

De volgende scoutingverenigingen komen in aanmerking voor subsidie:

Scouting Hendrik Hudsongroep,

Scoutinggroep De Bataven Ludger,

Scouting Sint Christoffel,

Scouting Cunera - Sint Marcellinus,

Scouting Groot en Klein Driene,

Scouting Ariëns Ingrid,

Scouting Jeroen Bambi,

Scouting Hasseler Es.

REGELING VRIJWILLIG JEUGDWERK – SCOUTING

AANVRAAGFORMULIER 2023

Vrijwillig jeugdwerk is gericht op het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van vrijwillig jeugdwerk. Scoutingverenigingen zoals genoemd in de regeling kunnen middels dit formulier subsidie aanvragen. Print dit formulier en vul de gegevens in.

Stuur het ingevulde formulier voor 15 september 2022 op. Begin 2023 ontvangt u bericht over de hoogte van de subsidie.

1. Gegevens vereniging

naam vereniging

 

Postadres

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 
 • 1.

  Gegevens jeugdleden

Onder 3. berekening subsidie 2022 het aantal jeugdleden invullen dat voor de subsidie in aanmerking komt. De jeugdleden:

- die op 1 januari 2022 tussen de 5 en 18 jaar oud zijn (van 01-01-2004 tot 31-12-2016)

- en contributie betalen

- en wonen in de gemeente Hengelo komen in aanmerking voor de subsidie

Voor de regeling is een maximaal bedrag per jaar beschikbaar. Als dit maximum bedrag is bereikt worden alle aanvragen evenredig gekort. Het maximumbedrag per jeugdlid bedraagt € 110,-.

 • 1.

  Berekening subsidie 2023

Alleen het aantal jeugdleden invullen (dit wordt steeksproefgewijs gecontroleerd).

aantal jeugdleden

 

x € 

vaste bijdrage

€ 

vaste kosten

totaal

4. Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

Naam

functie

Telefoon

e-mail

5. Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidie loket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) ______________________ handtekening)

Ondertekening