Subsidieuitvoeringsregeling Culturele initiatieven

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling Culturele initiatieven

1. Culturele initiatieven

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

De regeling Culturele Initiatieven is gericht op het ondersteunen van culturele initiatieven, die als extra activiteit kunnen worden benoemd op het gebied van amateurkunst in Hengelo.

Te subsidiëren activiteiten

In aanmerking voor deze subsidie komen activiteiten/projecten:

 • 1.

  van Hengelose amateurkunstverenigingen en –initiatieven,

 • 2.

  die voor die amateurvereniging of –initiatief gelden als extra activiteit: activiteiten die niet tot het reguliere activiteitenpakket behoren van de afzonderlijke Hengelose culturele amateurverenigingen of –initiatieven dan wel de overkoepelende organisaties in Hengelo waarbij de bedoelde organisatie is aangesloten,

 • 3.

  die in Hengelo plaatsvinden.

Niet in aanmerking voor subsidie uit deze regeling komen:

 • 1.

  carnaval-, circus- en/of kermisactiviteiten

 • 2.

  kerkelijke en/of spirituele activiteiten

 • 3.

  Koningsdag en herdenkingen

 • 4.

  sport en recreatie

 • 5.

  jubilea

 • 6.

  uitwisselingen/(concert)reizen/deelname aan een concours

 • 7.

  materiaalkosten

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidieplafond 2023

€ 20.124,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.

Subsidieverdeling

Voor deze regeling zijn de volgende kosten subsidiabel:

(maximaal) 50% van de begrote projectkosten tot een maximum van € 2.500,-

Amateurkunstverenigingen en – initiatieven kunnen maximaal voor één initiatief per jaar een aanvraag doen uit deze regeling.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Overige informatie

Voor het aanvragen van subsidie voor (culturele) evenementen, anders dan de in deze regeling bedoelde culturele initiatieven, wordt verwezen naar Hengelo Promotie, zie www.hengelopromotie.nl 

Voor subsidieaanvragen in het kader van een uitwisselingsactiviteit met Emsdetten wordt verwezen naar de subsidie-uitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten.

AANVRAAGFORMULIER 2023 SUBSIDIEREGELING CULTURELE INITIATIEVEN

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regeling ‘Culturele Initiatieven’. U dient de aanvraag minimaal 13 weken van te voren in te dienen.

1. Gegevens vereniging/organisatie

naam vereniging/organisatie

 

postadres

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

2. De activiteit en de begroting

Stuur een document mee met de beschrijving van uw activiteit met daarin minimaal:

 • 1.

  titel van de activiteit

 • 2.

  datum en locatie

 • 3.

  omschrijving van de activiteit

 • 4.

  eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling

 • 5.

  doel van de activiteit

 • 6.

  doelgroep en verwacht aantal bezoekers en/of deelnemers

 • 7.

  promotie van uw activiteit

Stuur een document mee met de begroting van uw activiteit met daarin (minimaal):

 • 1.

  een overzicht van de uitgaven/kosten

 • 2.

  een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie)

datum van de activiteit

 

aan te vragen subsidiebedrag

 

3. Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

naam

functie

telefoon

e-mail

 • 1.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw documenten (activiteit en begroting), en bij de aanvraag ‘Podiumbudget’ de optiebevestiging voor het huren van de Stadhuishal, scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Hengelo – afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidieloket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ondertekening