Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023

Geldend van 13-09-2022 t/m 22-06-2023

Intitulé

Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 23 augustus 2022 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Actieve soortenbescherming: activiteiten gericht op een eenmalige fysieke maatregel die ziet op het uitbreiden en/of instandhouden van leefgebieden en/of populaties van soorten waarbij bij het uitvoeren van de maatregel het leefgebied aantoonbaar geschikt is of direct met de subsidieaanvraag geschikt wordt gemaakt, dan wel praktijkgericht onderzoek (inclusief de publicatie van de resultaten van dit onderzoek) dat ziet op het uitbreiden en/of instandhouden van populaties van soorten, dan wel een initiatief dat het draagvlak, het bewustzijn en/of kennis, voor soorten vergroot.

 • 2. Actueel habitat van een soort: door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus aantoonbaar, heden ten dagen, leeft;

 • 3. Faunavoorziening: voorziening die ervoor zorgt dat fauna veilig infrastructuur kan oversteken.

 • 4. Historisch habitat van een soort: door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus aantoonbaar, in het verleden, leefde.

 • 5. Leefgebied: actueel dan wel historisch habitat van een soort.

 • 6. Productieve investering: investering die leidt tot een aanzienlijke stijging van waarde of rentabiliteit van een onderneming.

 • 7. Soorten: dier- en plantensoorten zoals genoemd in tabel 1 van de Natuurvisie Limburg 2016 dan wel soorten van de nationale Rode Lijst en de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten waarvoor geen gebieden zijn aangewezen en die binnen Nederland alleen of in belangrijke mate in de provincie Nederlands Limburg voorkomen.

 • 8. Uitvoeringskosten: kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de maatregel.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van activiteiten gericht op actieve soortenbescherming in de Nederlandse provincie Limburg.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komen rechtspersonen en natuurlijke personen in aanmerking. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteit dient de rechtspersoon/dan wel natuurlijke persoon in kwestie, krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid zeggenschap te hebben over de grond(en) waarop of waaraan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden getroffen of de rechtspersoon/dan wel natuurlijke persoon heeft schriftelijke toestemming ontvangen van de eigenaar(s) van de grond/gronden om deze te mogen gebruiken.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van actieve soortenbescherming.

 • 2. De activiteiten dienen gericht te zijn op de Nederlandse provincie Limburg en/of aanwijsbaar ten goede te komen aan de Nederlandse provincie Limburg.

 • 3 Subsidie wordt slechts verstrekt indien de aanvrager, in het geval dat wettelijk nodig is, een vrijstelling of ontheffing van de Wet Natuurbescherming heeft en kan overleggen die ziet op het betreffende leefgebied en de betreffende soort.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. Bij een eenmalige fysieke maatregel die ziet op het uitbreiden en/of in stand houden van leefgebieden en/of populaties van soorten waarbij bij het uitvoeren van de maatregel het leefgebied aantoonbaar geschikt is of direct met de subsidieaanvraag geschikt wordt gemaakt, is de subsidieontvanger verplicht om een gebied ten minste 10 jaar na realisatie deugdelijk in stand te houden of bij een faunavoorziening over, onder of langs bestaande infrastructuur deze gedurende 5 jaar na realisatie deugdelijk in stand te houden.

 • 2. Het project dient vóór 1 januari 2026 afgerond te zijn.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 95% van de totale subsidiabele projectkosten.

 • 2. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.500,00 en maximaal € 160.000,00 per aanvrager.

Artikel 8 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • -

   Kosten van eenmalige fysieke maatregelen, niet zijnde productieve investeringen.

  • -

   uitvoeringskosten en kosten voor advies in de uitvoering voor zover deze kosten aantoonbaar noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel van de subsidie.

  • -

   Kosten van praktijkgerichte onderzoeken (inclusief de publicatie van de resultaten van dit onderzoek) die toepasbaar zijn in de Nederlandse provincie Limburg;

  • -

   Kosten van initiatieven die het maatschappelijk draagvlak voor soorten vergroten;

 • 2. Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • -

   Grondverwerving en –afwaardering;

  • -

   Aanplant van bomen (meer dan 100 stuks);

  • -

   Aanplant van struiken (meer dan 5000 stuks);

  • -

   Uitvoering van wettelijke taken of verplichtingen;

  • -

   Actieve soortenbescherming waarvoor in de, Nadere subsidieregels maatregelen Natura 2000 gebieden 2022-2024, Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 en/of Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021 maatregelen zijn opgenomen.

  • -

   Onvoorziene kosten

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidie(deel)plafond voor de eikelmuis en het subsidie(deel)plafond voor de overige soorten voor de looptijd van deze nadere subsidieregels vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen;

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 13 september 2022.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 augustus 2022 Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

dhr. E.G.M. Roemer

secretaris

dhr. drs. T.H.C. Schulpen