Subsidieuitvoeringsregeling Podiumbudget

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling Podiumbudget

1. Podiumbudget

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Het beschikbaar stellen van twee podia die geschikt zijn voor Hengelose amateurkunstinitiatieven.

Het beschikbaar stellen van een podium voor professionele kamermuziekprogrammering in Hengelo.

Te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Het huren van de stadhuishal voor culturele amateurkunstdoeleinden,

 • 2.

  amateurkunstprogrammering door Cultuurpodium Houtmaat,

 • 3.

  professionele kamermuziekprogrammering door Stichting Kamermuziek Hengelo

Voor de volgende activiteiten is het niet mogelijk een subsidie uit deze regeling aan te vragen:

 • 1.

  carnavals-, circus- en/of kermisactiviteiten

 • 2.

  kerkelijke en/of spirituele activiteiten

 • 3.

  Koningsdag en herdenkingen

 • 4.

  sport en recreatie

 • 5.

  jubilea

 • 6.

  commerciële activiteiten.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Voor het huren van de Stadhuishal moet een optiebevestiging (met de begrote kosten) worden opgevraagd bij het team Services van de afdeling Organisatie en Services. De optiebevestiging moet bij de aanvraag worden meegestuurd.

N.B. deze optie voor beschikbaarstelling is geen garantie voor subsidie.

De volgende partijen kunnen een beroep doen op het podiumbudget:

 • 1.

  Hengelose amateurkunstverenigingen en –initiatieven voor het huren van de Stadhuishal,

 • 2.

  Stichting Cultuurpodium Houtmaat

 • 3.

  Stichting Kamermuziek Hengelo

Voor de stichting Kamermuziek geldt de aanvullende verplichting dat:

 • 1.

  een dergelijke programmering minimaal 6 activiteiten per jaar omvat.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidieplafond 2023

€ 22.101,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022

Subsidieverdeling

Stadhuishal:

 • 1.

  afhankelijk van de ingediende begroting wordt de subsidie voor het huren van de Stadhuishal verleend tot een maximum van € 2.500,- per activiteit.

Stichting Cultuurpodium Houtmaat:

 • 1.

  maximaal 50% van de begrote programmeringskosten zijn subsidiabel tot een maximum van € 5.000,-.

Stichting Kamermuziek Hengelo:

 • 1.

  maximaal 50% van de begrote programmeringskosten zijn subsidiabel tot een maximum van € 5.000,-.

Uit de regeling Podiumbudget kan maximaal voor één initiatief/ programmeringsreeks per jaar een aanvraag worden gedaan.

Aanvragen voor de Stadhuishal worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Overige informatie

--

AANVRAAGFORMULIER 2023 SUBSIDIEREGELING PODIUMBUDGET

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regeling ‘Podiumbudget. U dient de aanvraag minimaal 13 weken van te voren in te dienen.

1. Gegevens vereniging/organisatie

naam vereniging/organisatie

 

postadres

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

2. De activiteit en de begroting

Stuur een document mee met de beschrijving van uw activiteit met daarin minimaal:

 • 1.

  titel van de activiteit

 • 2.

  datum en locatie

 • 3.

  omschrijving van de activiteit

 • 4.

  eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling

 • 5.

  doel van de activiteit

 • 6.

  doelgroep en verwacht aantal bezoekers en/of deelnemers

 • 7.

  promotie van uw activiteit

Stuur een document mee met de begroting van uw activiteit met daarin (minimaal):

 • 1.

  een overzicht van de uitgaven/kosten

 • 2.

  een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie)

datum van de activiteit

 

aan te vragen subsidiebedrag

 

3. Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

naam

functie

telefoon

e-mail

 • 1.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw documenten (activiteit en begroting), en bij de aanvraag ‘Podiumbudget’ de optiebevestiging voor het huren van de Stadhuishal, scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Hengelo – afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidieloket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ondertekening