Subsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Voorlichting en communicatie

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Voorlichting en communicatie

1. Voorlichting en communicatie

Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van behoud van graven en gedenkmonumenten.

Te subsidiëren activiteiten

Informatiedagen/ kijkdagen

Informatiepanelen

folders

Beoordelingscriteria

De bijdrage wordt slechts toegekend wanneer er sprake is van een georganiseerd evenement, in samenwerking met de gemeente en vrijwilligers, welke een belangrijke bijdrage levert aan het kenbaar maken en vergroten van het draagvlak onder de bevolking van het belang van cultuurhistorisch erfgoed voor de gemeente Hengelo.

De bijdrage wordt slechts toegekend indien het gaat om informatiepanelen/ folder etc. welke tot stand zijn gekomen in samenwerking met de gemeente Hengelo.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie hoofdstuk 3 uit de Asv.

In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.

Subsidieverlening/

verantwoording

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

 • 1.

  Dient bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te worden aangeleverd.

Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:

 • 1.

  Monumentenzorg: € 32.161,-

 • 2.

  Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603,-

 • 3.

  Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123,-

 • 4.

  Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164,-

 • 5.

  Voorlichting en communicatie: € 5.205,-

 • 6.

  Tuindorp ’t Lansink: € 10.410,-

 • 7.

  Regeling Archeologie: € 15.614,-

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.

(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

75 % met een maximum van € 1.000,- voor informatiepanelen, borden voor informatie over erfgoed.

50% met een maximum van € 1.000,- voor bijeenkomsten en open dagen in het kader van erfgoed.

Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Voor vrijwilligers, verenigingen of een stichting kan een bijdrage worden vrijgemaakt voor bovenstaande doelstellingen.

Heeft u plannen? Neem tijdig contact op met de gemeente om de haalbaarheid te bespreken.

AANVRAAGFORMULIER 2023 SUBSIDIEREGELING CULTUURHISTORISCH ERFGOED EN GEVELVERBETERING BINNENSTAD

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regelingen ‘Cultuurhistorisch Erfgoed’ en de regeling ‘Gevelverbetering Binnenstad’’. U dient de aanvraag minimaal 6 weken van te voren in te dienen.

1. Gegevens eigenaar/organisatie

naam eigenaar/organisatie

 

postadres

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

2. Uw aanvraag

Met dit formulier levert u een werkomschrijving en offerte(s) in.

Zie per regeling welke documenten extra gevraagd worden.

Advies: neem bij twijfel over een omgevingsvergunning telefonisch contact (tel. 14074) op met de adviseur Monumentenzorg, archeologie en welstand.

3. Aanvraag en bedrag voor de regeling

Kruis de juiste regeling aan en vul het totale bedrag van de offerte(s) in:

 

REGELING

BEDRAG

 

Monumentenzorg

 

Begraafplaatsen en gedenkmonumenten

 

Karakteristieke boerderijen en opstallen

 

Kunst uit de Wederopbouw

 

Voorlichting en communicatie

 

Tuindorp ’t Lansink

 

Regeling Archeologie

 

Gevelverbetering Binnenstad

4. Gegevens indiener/gemachtigde

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

naam

functie

telefoon

e-mail

 • 5.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw (extra) documenten scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Hengelo – afdeling RL-TRO – t.a.v. subsidieloket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ondertekening