Subsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Kunst uit de wederopbouw

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Kunst uit de wederopbouw

1. Kunst uit de Wederopbouw

Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van wederopbouwkunstwerken gericht op behoud, restauratie of herplaatsing.

Te subsidiëren activiteiten

Kosten die gemoeid gaan met restauratie en verplaatsing van het kunstwerk.

Beoordelingscriteria

Het kunstwerk moet, indien van een ingrijpende verbetering sprake is, na het treffen van de voorzieningen, in zijn geheel beschouwd, voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan het kunstwerk moeten worden gesteld.

De subsidie wordt slechts toegekend wanneer het kunstwerk na verplaatsing voldoende zichtbaar en openbaar toegankelijk is.

De gemeente of Erfgoedcommissie kan vooraf een kunsthistorisch onderzoek vragen.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld.

Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

 • 1.

  Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning te beschikken

 • 2.

  Bij restauratie dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand van het kunstwerk.

In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.

Subsidieverlening/

verantwoording

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

 • 1.

  Kan de aanvrager 50% subsidie uitbetaald krijgen bij aanvang van het werk

 • 2.

  Dienen bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te worden aangeleverd.

Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:

 • 1.

  Monumentenzorg: € 32.161,-

 • 2.

  Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603,-

 • 3.

  Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123,-

 • 4.

  Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164,-

 • 5.

  Voorlichting en communicatie: € 5.205,-

 • 6.

  Tuindorp ’t Lansink: € 10.410,-

 • 7.

  Regeling Archeologie: € 15.614,-

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.

(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

25% met een maximum van €1.500,- per kunstwerk voor verplaatsing en restauratie.

Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is, wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen vervallen zijn.

De wederopbouwperiode (1940-1965) is veel kunstwerken rijk vanwege de 1% regeling welke destijds was bedoeld om 1% van de bouwsom in een kunstwerk te investeren. De kunstwerken zijn veelal geïntegreerd in een bouwwerk of bevinden zich aan de buitengevel van een pand.

De Stichting Erfgoed heeft een inventarisatie uitgevoerd van kunstwerken uit deze periode. Deze kunstwerken komen bij restauratie of herplaatsing in aanmerking voor een bijdrage in de onkosten.

AANVRAAGFORMULIER 2023 SUBSIDIEREGELING CULTUURHISTORISCH ERFGOED

EN GEVELVERBETERING BINNENSTAD

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regelingen ‘Cultuurhistorisch Erfgoed’ en de regeling ‘Gevelverbetering Binnenstad’’. U dient de aanvraag minimaal 6 weken van te voren in te dienen.

1. Gegevens eigenaar/organisatie

naam eigenaar/organisatie

 

postadres

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

2. Uw aanvraag

Met dit formulier levert u een werkomschrijving en offerte(s) in.

Zie per regeling welke documenten extra gevraagd worden.

Advies: neem bij twijfel over een omgevingsvergunning telefonisch contact (tel. 14074) op met de adviseur Monumentenzorg, archeologie en welstand.

3. Aanvraag en bedrag voor de regeling

Kruis de juiste regeling aan en vul het totale bedrag van de offerte(s) in:

 

REGELING

BEDRAG

 

Monumentenzorg

 

Begraafplaatsen en gedenkmonumenten

 

Karakteristieke boerderijen en opstallen

 

Kunst uit de Wederopbouw

 

Voorlichting en communicatie

 

Tuindorp ’t Lansink

 

Regeling Archeologie

 

Gevelverbetering Binnenstad

3. Gegevens indiener/gemachtigde

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

naam

functie

telefoon

e-mail

 • 4.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw (extra) documenten scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Hengelo – afdeling RL-TRO – t.a.v. subsidieloket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ondertekening