Subsidieregeling Cultuur Ermelo 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur Ermelo 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

overwegende dat:

 • -

  het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de culturele aantrekkelijkheid van Ermelo voor inwoners en bezoekers;

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 van toepassing zijn, voor zover er in deze regeling niet iets expliciet over is bepaald;

 • -

  de Cultuuraanpak Ermelo 2021 – 2024 hierbij in aanmerking is genomen;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Cultuur Ermelo 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • A.

  bewoner of inwoner van Ermelo: iemand die ingeschreven is in de Basisregistratie personen van gemeente Ermelo;

 • B.

  culturele organisatie: een organisatie die actief is op het gebied van:

  media & letteren;

  cultureel erfgoed;

  beeldende kunst & bouwkunst;

  amateurkunst & kunsteducatie;

  podiumkunsten & film;

  evenementen & festivals;

  bestemd en toegankelijk voor inwoners en bezoekers van Ermelo op niet-commerciële basis, gedurende een kalenderjaar of een periode korter dan een kalenderjaar;

 • C.

  cultureel project: een project op het gebied van:

  media & letteren;

  cultureel erfgoed;

  beeldende kunst & bouwkunst;

  amateurkunst & kunsteducatie;

  podiumkunsten & film;

  evenementen & festivals;

  bestemd en toegankelijk voor inwoners en bezoekers van Ermelo op niet-commerciële basis, gedurende een periode korter dan een kalenderjaar;

 • D.

  niet-commercieel: de activiteit wordt zonder winstoogmerk uitgevoerd.

Artikel 2. Activiteiten

Een subsidie kan worden verleend voor activiteiten op het gebied van:

media & letteren;

cultureel erfgoed;

beeldende kunst & bouwkunst;

amateurkunst & kunsteducatie;

podiumkunsten & film;

evenementen & festivals;

die in of vanuit Ermelo georganiseerd en uitgevoerd worden en geheel of grotendeels in het belang zijn van de inwoners en bezoekers van de gemeente Ermelo.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt verleend aan organisaties die niet-commerciële culturele activiteiten uitvoeren.

Artikel 4. Voorwaarden

De subsidie kan verleend worden:

 • 1.

  voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten;

 • 2.

  als voldoende invulling is gegeven aan één of meerdere uitgangspunten en ambities die zijn opgenomen in de vastgestelde Cultuuraanpak Ermelo 2021 – 2024;

  Uitgangspunten:

  • -

   vraaggericht aanbod ontwikkelen;

  • -

   synergie: de gemeente en culturele instellingen werken samen;

  • -

   cultuur voor de toekomst;

  • -

   focus op muziek, erfgoed, archeologie en romeinen: versterken van culturele identiteit van Ermelo.

 • Ambities:

  • -

   educatie en ontwikkeling: cultuur in het onderwijs en een leven lang deelname aan kunst en cultuur;

  • -

   participatie en sociale cohesie: stimuleren van de ontplooiing van specifiek doelgroepen versterken sociale cohesie;

  • -

   economie en vrije tijd: vergroten van de aantrekkelijkheid van Ermelo voor bewoners en bezoekers;

 • 3.

  als de activiteit voor iedereen toegankelijk is; en

 • 4.

  als voor de activiteit een evenementenvergunning, melding of ontheffing verleend is indien die noodzakelijk is op grond van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Ermelo.

Artikel 5. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • 1.

  activiteiten met een commercieel karakter of waarbij sprake is van winstoogmerk;

 • 2.

  activiteiten die geheel of gedeeltelijk ondernomen worden door scholieren in het kader van hun opleiding of maatschappelijke stage;

 • 3.

  activiteiten ter opluistering van horeca-evenementen;

 • 4.

  kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag;

 • 5.

  kosten van eten en drinken;

 • 6.

  kosten van prijzen en attenties.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks subsidieplafonds vast voor de verschillende culturele onderdelen van deze subsidieregeling.

Artikel 7. Wijze van verdeling bij culturele projecten

Het jaarlijks door het college vastgestelde subsidieplafond voor culturele projecten:

 • 1.

  wordt gelijkelijk verdeeld over twee subsidieperioden:

  periode 1: 1 januari t/m 30 juni;

  periode 2: 1 juli t/m 31 december

 • 2.

  wordt in iedere subsidieronde eerst verdeeld onder subsidieaanvragen voor culturele projecten die het voorgaande jaar subsidie van de gemeente hebben ontvangen voor dezelfde activiteit, positief zijn geëvalueerd en voldoen aan de voorwaarden die genoemd zijn in deze subsidieregeling;

 • 3.

  wordt vervolgens verdeeld over de subsidieaanvragen voor culturele projecten die het voorgaande jaar geen subsidie van de gemeente hebben ontvangen voor dezelfde activiteit, waarbij de aanvraag wordt beoordeeld volgens de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 artikel 6, leden 3 t/m 6 en de uitgangspunten van de Cultuuraanpak Ermelo 2021 – 2024.

Artikel 8. Aanvraagtermijn subsidie voor culturele projecten

In afwijking van artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 moeten subsidieaanvragen voor culturele projecten bij het college worden ingediend:

 • 1.

  voor activiteiten gedurende periode 1, (zie artikel 7 lid 1): uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan de periode;

 • 2.

  voor activiteiten gedurende periode 2, (zie artikel 7 lid 1): uiterlijk op 1 april voorafgaand aan de periode.

Artikel 9. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 2. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 10. Intrekking

De Subsidieregeling culturele projecten Ermelo 2022 wordt ingetrokken per 1 oktober 2022.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022.

 • 2. Subsidies die zijn aangevraagd, maar nog niet zijn verleend vóór datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Subsidieregeling culturele projecten Ermelo 2022.

 • 3. Subsidies die zijn verleend vóór datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, maar nog niet zijn vastgesteld, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Subsidieregeling culturele projecten Ermelo 2022.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Cultuur Ermelo 2023.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op 30 augustus 2022 onder nummer e220026522.

A.M. Weststrate,

secretaris,

dra. Th.A.J. Burmanje,

burgemeester,

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4

De uitgangspunten in de Cultuuraanpak Ermelo 2021 – 2024 zijn:

1. Vraaggericht aanbod ontwikkelen

De gemeente Ermelo neemt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een passende basisinfrastructuur van culturele voorzieningen voor haar inwoners en bezoekers. Het uitgangspunt van onze cultuuraanpak is om verder te kijken dan het actuele aanbod. In plaats daarvan kiezen we een vraaggerichte benadering. Dat betekent dat we in kaart willen brengen waar behoefte aan is. Hier wordt het aanbod op aangepast. Dit is een nieuwe manier van denken. Een kruisbestuiving tussen verschillende domeinen is een logisch gevolg van vraaggericht werken.

2. Synergie: de gemeente en culturele instellingen werken samen

De gemeente Ermelo en culturele organisaties staan naast elkaar in het blijvend ontwikkelen van het cultuuraanbod in Ermelo. We willen optrekken als samenwerkingspartners. We leveren een actieve en betrokken bijdrage aan het behouden en versterken van het cultureel voorzieningenniveau. Dat betekent dat we ook projecten initiëren die in samenwerking kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast ondersteunen we (financieel) projecten en initiatieven die aansluiten bij onze cultuuraanpak. Culturele organisaties nemen initiatief en laten cultureel ondernemerschap zien. Organisaties verkennen ook andere financiële mogelijkheden om hun eigen financiële positie te verbeteren.

3. Cultuur voor de toekomst

Het is belangrijk dat culturele initiatieven toekomstbestendig zijn. Het streven is om cultuur op een duurzame manier verder te ontwikkelen. De initiatieven moeten in de toekomst impact hebben, minder vluchtig zijn en voor langere tijd of blijvend te beleven zijn. Door vraaggericht te werken en door landelijk de trends en ontwikkelingen te volgen kan dit ook. Innoverende en vernieuwende ideeën die passen bij de vraag, worden aangemoedigd. Belangrijker hierbij is dat de organisaties meer naar buiten treden en zichtbaarder zijn in de gemeente. Dit kan door het organiseren van festivals, concerten, exposities, en nog veel meer. Zo worden anderen ook enthousiast van cultuur.

4. Focus op muziek, erfgoed, archeologie en romeinen: versterken van culturele identiteit van Ermelo

Ermelo heeft een duidelijk cultureel DNA. Dit kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven, veel culturele organisaties, muziekverenigingen, muziekfestivals zoals Groevenbeek Klassiek en bijvoorbeeld het tweede marskamp van de Romeinen. Het vierde uitgangspunt is dat we dit samen de komende jaren nog beter en sterker op de kaart zetten. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van concerten, exposities, bijeenkomsten of festivals.

De ambities in de Cultuuraanpak Ermelo 2021 – 2024 zijn:

1. Educatie en Ontwikkeling

Cultuur in het onderwijs en een leven lang deelname aan kunst en cultuur

Kunst kan verwonderen, uitdagen en raken. Door op jonge leeftijd met kunst en cultuur kennis te maken, leren kinderen over de wereld waarin zij leven en hoe zij zich verhouden tot die wereld. Kinderen ontdekken hun talenten. Cultuur biedt hen de basis om dat talent te ontwikkelen. Ook voor jong volwassenen geldt dit.

 • Cultuur in 2021-2024: versterken aanbod voor kinderen

We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met het lokale cultuuraanbod en het rijke erfgoed in de gemeente. Door kinderen en jong volwassenen kennis te laten maken met de lokale cultuur leren ze hun eigen omgeving beter kennen. We hebben de ambitie scholen en cultuurorganisaties te stimuleren zich actief in te zetten voor cultuuronderwijs. We willen verbindingen tussen scholen en het culturele veld stimuleren en faciliteren. Specifiek wordt ingezet op Meer Muziek in de Klas. Deze vraag is gekomen van de scholen. Ook moeten we samen in beeld brengen welke kinderen door armoede geen toegang hebben tot het culturele landschap. Hier moeten we gezamenlijk oplossingen voor vinden.

 • Cultuur in 2021-2024: cultuuraanbod vraaggericht ontwikkelen

Door kunst en cultuur te beoefenen of te beleven groeit de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming. Het is van belang dat inwoners het aanbod goed kunnen vinden. Nog belangrijker is dat zij zich herkennen in het aanbod en de activiteiten van de culturele instellingen in Ermelo. De culturele organisaties hebben een taak zich te verdiepen in het publiek en zich te verbinden met voor hen nieuwe publieksgroepen. Voor alle leeftijden en doelgroepen hebben gemeente en organisaties een gezamenlijke verantwoordelijk¬heid om de drempel tot deelname en bezoek aan cultuur te verlagen. Dit doen we door samen te werken met professionele organisaties en het ondersteunen van amateurkunsten en verenigingen.

 • Cultuur in 2021-2024: inzetten op aanbod voor leeftijd 19-45 jaar

Het gevoel bij cultuuraanbieders overheerst dat het huidige aanbod onvoldoende aansluit bij de doelgroep van 19 tot 45 jaar. Door middel van het doelgroepenonderzoek wordt duidelijk wat deze groep van het huidige cultuuraanbod vindt en wat zij graag willen.

 • Cultuur in 2021-2024: meer muziek in Ermelo

Muziek is belangrijk in Ermelo en komt in vele vormen. In de komende jaren willen we dat meer hoorbaar maken in onze gemeente. We zetten hierbij in op muziek leren, muziek uitoefenen en muziek presenteren. Hierbij denken we aan Meer Muziek in de klas voor de schoolgaande kinderen en muziekeducatie voor oudere leeftijden of muziekfestivals waar lokale verenigingen optreden. Ook organiseren we concerten die de orgels van Ermelo laten horen. In de toekomst wordt de Dialoog beschikbaar als ruimte waar muziek gemaakt kan worden. En waar ook andere culturele organisaties terecht kunnen.

2. Participatie en sociale cohesie

Stimuleren van de ontplooiing van specifieke doelgroepen versterken sociale samenhang

Hoe meer mensen zich creatief en enthousiast bezighouden met cultuur, hoe prettiger zij zich voelen in een samenleving. Cultuur draagt bij aan het geluk van diegene die hieraan deelneemt. Ook zullen zij zich dan sterker verbonden voelen met de samenleving. In Ermelo moet cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. De culturele instellingen streven ernaar om inclusief te zijn. Ook spreekt het aanbod diverse specifieke groepen inwoners aan. Ontmoeting, het aangaan van nieuwe relaties en samen genieten, (van elkaar) leren en beleven zijn hierin belangrijk.

 • Cultuur in 2021-2024: vrijwilligers belonen en ondersteunen

Binnen de culturele sector zijn veel vrijwilligers actief. Het verrichten van vrijwilligerswerk is een belangrijke indicator van sociale samenhang en participatie. De culturele sector draagt dus bij aan maatschappelijke betrokkenheid van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken ook het rijke culturele leven in Ermelo mogelijk. Er moet dus meer aandacht komen voor deze vrijwilligers die onverplicht en onbetaald zichzelf inzetten voor de gemeenschap. Ook vanuit de regio is hier steeds meer aandacht voor.

 • Cultuur in 2021-2024: het binden van de jeugd aan culturele sector

Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd te binden aan culturele organisaties/instellingen. Hiemee leren ze hoe leuk cultuur kan zijn. Daarmee vergroot je de kans dat ze op latere leeftijd zich aansluiten bij bijvoorbeeld een culturele vereniging. Landelijk en regionaal zijn er goede voorbeelden hoe organisaties jeugd/kinderen binden. De gemeente wil uitwisseling tussen organisaties mogelijk maken. De gemeente wil dit ook stimuleren door middel van subsidiebeleid.

3. Economie en Vrije Tijd

Vergroten van de aantrekkelijkheid van Ermelo voor bewoners en bezoekers

Een goed cultureel klimaat is een reden waarom mensen in Ermelo willen wonen, werken, vestigen en recreëren. Cultuur en ook erfgoed heeft dus een economische waarde. Hiervan zijn we ons soms onvoldoende bewust. Cultuur en toerisme versterken elkaar. Een goed cultureel aanbod versterkt de positie van toeristische bestemming. Toerisme zorgt weer voor nieuwe bezoekersstromen en inkomstenbronnen voor de cultuursector. Ook de horeca en andere lokale ondernemers kunnen hiervan profiteren tijdens evenementen of museumbezoek

 • Cultuur in 2021-2024: het verder uitbouwen van de onderscheidende identiteit en aanbod van Ermelo

Cultuur mag en zal nog zichtbaarder in de gemeente zijn. Het is daarom de ambitie om meer te organiseren in de gemeente. Muziek in het centrum, festivals op bijzondere plekken of unieke historische wandelingen zijn voorbeelden. Het is belangrijk dat hierover afstemming gezocht wordt met Ermelo Buitenleven.

 • Cultuur in 2021 – 2024: het Cultureel erfgoed toegankelijker maken

Toegankelijk en zichtbaar maken van het bijzondere cultureel erfgoed van de gemeente Ermelo. Toegankelijk en zichtbaar erfgoed van betekenis helpt om kwalitatief betere recreanten aan te trekken die langer willen verblijven en meer geld uitgeven in de gemeente. Mede door thematische exposities voor de bezoekers en bewoners kan deze ambitie ook gerealiseerd worden.

Artikel 7

Naast jaarlijkse subsidies voor culturele organisaties die activiteiten uitvoeren gedurende een heel kalenderjaar (bijvoorbeeld de bibliotheekfunctie of de museumfunctie) zijn er subsidies voor culturele projecten. Die vinden meestal op een dag of enkele dagen plaats, zoals evenementen of een workshop. Om ervoor te zorgen dat de subsidie verleend wordt aan de best passende culturele projecten, zijn er twee perioden waarin de aanvragen kunnen worden ingediend. Na sluiting van de aanvraagtermijn worden alle aanvragen in samenhang beoordeeld en wordt subsidie verleend aan de meest passende culturele projecten binnen het subsidieplafond.

Voor jaarlijkse subsidies geldt de aanvraagtermijn die opgenomen is in de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019, artikel 9, eerste lid: “Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.”

Onderdeel van de subsidie kan zijn de huurcompensatie voor huurprijzen die op grond van de Wet Markt en Overheid minimaal kostendekkend zijn. De voorwaarden zijn beschreven in het Subsidiebeleid huurcompensatie niet-commerciële organisaties Ermelo 2022.