Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

Geldend van 09-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Intitulé

Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe:

Gelezen het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2022, zaaknr. 463500;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Epe 2017;

Artikel 1 Wat is het doel van deze stimuleringsregeling?

Het doel van deze regeling is om bewonersinitiatieven die een structurele bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente Epe leveren, te ondersteunen.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een groep van tenminste 3 bewoners zonder commercieel doel kan een financiële bijdrage aanvragen.

Artikel 3 Waarvoor kunt u een subsidieaanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan één of meerdere van de 5 aandachtsgebieden (zoals benoemd in de toelichting behorende bij deze regeling) binnen uw wijk of buurt. Deze initiatieven moeten plaatsvinden en gerealiseerd zijn tussen 1 juni 2022 en 1 juli 2023.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Er is een plan van aanpak met een duidelijke omschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd en met een duidelijke omschrijving van het te behalen doel. Hierin staat welk effect en rendement u wilt bereiken. Wat hebben bewoners, de gemeente, maatschappelijke partners een wijk of buurt aan het initiatief?

 • 2.

  Er is draagvlak voor het initiatief in uw wijk of buurt. In het plan moet duidelijk worden wie er belang heeft bij het initiatief, voor wie het initiatief is bedoeld en of er daadwerkelijk behoefte aan is.

 • 3.

  U dient duidelijk te maken hoe u het succes van het initiatief gaat meten.

 • 4.

  Het initiatief kenmerkt zich door een vernieuwende aanpak of werkwijze. Het onderscheidt zich daardoor van bestaande initiatieven of aanbod (in de wijk of de buurt).

 • 5.

  U toont aan dat u in staat bent om het initiatief daadwerkelijk uit te voeren. U dient hierbij gebruik te maken van deskundigheid en kennis van bewoners (uit de buurt of de wijk).

Artikel 5 Financiële randvoorwaarden

 • 1.

  U maakt duidelijk hoe de exploitatie eruit ziet. Hoe garandeert u de financiële voortgang, ook als er geen middelen meer zijn vanuit de investeringsimpuls.

 • 2.

  De bijdrage die u ontvangt uit de 'Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar' is een eenmalige investeringsimpuls. U gebruikt de bijdrage voor de ontwikkeling en realisatie van het initiatief. Niet voor de structurele exploitatie ervan;

Artikel 6 Wanneer komt uw aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

Er zijn geen bijdragen mogelijk voor:

 • 1.

  Initiatieven die tot doel hebben om commerciële activiteiten te ontwikkelen;

 • 2.

  Professionele organisaties en instellingen;

 • 3.

  Initiatieven die religieus of politiek van aard zijn;

 • 4.

  Buurtfeesten, excursies en soortgelijke zaken;

 • 5.

  Initiatieven waarvoor reeds een regelingbestaat;

Artikel 7 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen en wie besluit over de toekenning?

 • 1.

  Per aangevraagde subsidie wordt minimaal € 500 en maximaal € 10.000,= verstrekt. De daadwerkelijke hoogte wordt bepaald naar aanleiding van het ingediende plan.

 • 2.

  Het besluit over de toekenning van de subsidie en de hoogte van de bijdrage wordt genomen door het college.

 • 3.

  Er is een subsidieplafond beschikbaar van maximaal € 50.000,- per jaar. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden aanvragen behandeld op volgorde van de datum van binnenkomst.

Artikel 8 Aanvraag subsidie en werkwijze

 • 1.

  Uw aanvraag voor deze subsidie kunt u op elk moment digitaal indienen via www.epe.nl.

 • 2.

  De subsidie dient te worden aangevraagd vóór dat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  U krijgt uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag schriftelijk bericht. De streefdatum voor het afhandelen van uw aanvraag is echter 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

 • 4.

  Bij subsidies van meer dan € 5.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk dertien weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.

 • 5.

  De aanvraag bevat een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen en met uitzondering van artikelen 1 en 7.3, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het subsidiebesluit.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze stimuleringsregeling treedt in werking de dag na bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 juni 2022.

2. Deze stimuleringsregeling wordt aangehaald als “Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar”

Ondertekening

Epe, 16 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Epe,

de burgemeester, dhr. dr. T.C.M. Horn

de secretaris, dhr. drs. B. Marinussen

Toelichting

Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. Dit sluit goed aan bij de Toekomstvisie 'Epe, krachtig en vitaal'. Deze visie gaat uit van het stimuleren van 'actief burgerschap'.

Hiervoor wil de gemeente bewonersgroeperingen, wijk- en buurtinitiatieven en vrijwilligers ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat uit raad, daad en binnen de mogelijkheden van de 'Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar' een financiële bijdrage. U kunt gebruik maken van de 'Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar' als uw idee of initiatief aansluit bij één van de volgende 5 aandachtsgebieden:

1. Op weg naar een veilige wijk

Wie vindt het nou niet prettig om in een wijk te wonen waarvan men weet dat deze veilig is? Zowel overdag, in de avond en natuurlijk in de nacht. Maar hoe zorgt u voor een veilige wijk? Veiligheid is vaak een belangrijke factor als het gaat om de leefbaarheid van een gebied. Hierbij valt te denken aan veiligheid op het gebied van criminaliteit, verkeersveiligheid, handhaving en sociale veiligheid (omzien naar elkaar en ongewenste situaties signaleren). De gemeente wil u als inwoner dan ook graag stimuleren om initiatieven te ontplooien die tot gevolg hebben dat u een rol krijgt in het behoud van veiligheid in de buurt.

2. Samenwerken met professionals

Bent u die professionele buurtbewoner die weet hoe verbindingen gelegd moeten worden? Die het fijn vindt om samen te werken met organisaties die zorgen voor een stukje ondersteuning wanneer mensen dat even niet zelf kunnen? Het aandachtsveld "Samenwerken met professionals'' richt zich op initiatieven die hier een bijdrage aan leveren. Een aantal professionele organisaties voeren overheidstaken uit (bv. in de uitvoering van zorgtaken om het beheer van de openbare ruimte). Heeft u een innovatieve kijk op de samenwerking tussen bewoners en professionals? Schroom dan niet om dit initiatief aan te dragen!

3. Samen goed voor elkaar

Samen wordt meer bereikt dan alleen. Maar soms is men alleen. Dan is het erg fijn wanneer er iemand is die te hulp kan schieten. Vaak is dit in de vorm van een vrijwilliger of een mantelzorger. Gezien de huidige ontwikkelingen in de maatschappij zal de vraag naar deze vrijwilligers toenemen. Daartegenover staat dat de maatschappij steeds verder individualiseert. Voor sommige mensen heeft dat een vervelend vervolg. Uiteraard willen we dit als gemeente zoveel mogelijk voorkomen! Heeft u een idee om dit aan te pakken in uw wijk of buurt en om op die manier samen sterker te staan? Zorgt dit idee voor die extra prikkel om wel over te gaan tot het vrijwillig klaar staan voor elkaar? Mocht uw initiatief vernieuwend zijn en bijdragen dan horen wij dit graag!

4. Ontmoeting in de wijk

Wie woont er eigenlijk op nummer 29? Ben ik de enige in de wijk die zich over een aantal punten in de wijk zorgen maakt? Hoe krijg ik meer contacten met anderen uit mijn wijk? Dit kunnen zomaar een aantal vragen zijn die spelen in de wijk waarin u woont. Zonder dat we het weten stellen we misschien wel dezelfde vragen. Als we elkaar niet kennen, kunnen we dit ook niet weten. Een verbonden buurt begint bij elkaar ontmoeten en met elkaar kennismaken. Het aandachtsveld 'Ontmoeting in de wijk' heeft betrekking op initiatieven die meer ontmoeting in de wijk creëren. Het initiatief moet wel innovatief en vernieuwend zijn. Wanneer is iets innovatief en vernieuwend?

5. Werken aan je eigen woon- en leefomgeving

Een schone stoep, een onderhouden groenperkje, de bankjes in het park. Het zijn allemaal zaken die de directe woon- en leefomgeving aantrekkelijk maken indien zij goed zijn geregeld. Door samen te werken aan de woon- en leefomgeving wordt de leefbaarheid in de buurt verhoogd. Als wijkbewoner weet u het beste wat er in de wijk speelt en wat er nodig is om de woon- en leefomgeving te verbeteren. Dit aandachtsgebied biedt initiatieven die betrekking hebben op de woon- en leefomgeving de kans om een impuls te geven aan de leefbaarheid.