Subsidieregeling Wijkwensen Dordrecht

Geldend van 07-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Wijkwensen Dordrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht;

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders een subsidie wil verstrekken voor wijkwensen in aangewezen gebieden ter bevordering van de sociale samenhang, de leefbaarheid en de veiligheid in de aangewezen gebieden;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de Subsidieregeling Wijkwensen Dordrecht.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aangewezen gebieden: de drie gebieden waarvoor het college een gebiedsmanager heeft aangesteld: Centrum (wijken Binnenstad, Reeland, Staart en Noordflank), Oost (wijken Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg), West (wijken Nieuw en Oud Krispijn, Wielwijk en Crabbehof);

 • b.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht;

 • d.

  Regiegroep wijkwensen: Adviesorgaan per aangewezen gebied dat het college adviseert over aanvragen op grond van deze regeling;

 • e.

  Wijkwens: een plan van bewoners om de leefbaarheid, de sociale samenhang of de veiligheid in de eigen wijk, buurt of straat te versterken.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan bewoners uit aangewezen gebieden voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van:

 • a.

  de leefbaarheid;

 • b.

  de sociale samenhang;

 • c.

  de veiligheid, in het aangewezen gebied.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het volgende kalenderjaar een subsidieplafond in en maakt deze bekend.

Artikel 5. Wijze van verdeling

Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidieverlening en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van complete indiening bij het college, totdat het voor deze subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag van een subsidie voor een wijkwens wordt via de website van de gemeente Dordrecht ingediend door gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier van deze subsidieregeling of via het papieren aanvraagformulier dat per post wordt ingediend.

 • 2.

  In afwijking van artikel 7, lid 2 en 3 van de Asv, overlegt de aanvrager van de subsidie de volgende informatie:

  • a.

   activiteitenplan;

  • b.

   begroting;

  • c.

   eventuele offertes/facturen;

  • d.

   een handtekeningenlijst met handtekeningen van minimaal 60% van het totaal aantal bewoners in de wijk, buurt of straat, indien er draagvlak nodig is voor een wijkwens;

  • e.

   kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager of van de rechtspersoon, waarop de subsidie kan worden gestort;

  • f.

   bij een aanvraag boven € 1.000,- vermeldt een natuurlijk persoon via welke rechtspersoon de uitbetaling dient plaats te vinden, met welke contactpersoon van de rechtspersoon dit is afgesproken, wat het telefoonnummer van die contactpersoon is, wat het adres en bankrekeningnummer van de rechtspersoon is.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Asv, dient de aanvraag uiterlijk 4 weken voor de vergadering van de regiegroep wijkwensen, als bedoeld in het eerste lid, te worden ingediend.

 • 2.

  De vergaderdata van de regiegroep wijkwensen en de indieningsdata worden gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.dordrecht.nl/wijkwensen).

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Asv, uiterlijk binnen vier weken nadat de regiegroep wijkwensen over de aanvraag een advies heeft uitgebracht.

Artikel 12. Aanvullende weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

Onverminderd artikel 11 van de Asv wordt een subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het college gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er te weinig draagvlak is voor deze wijkwens;

 • b.

  de wijkwens betrekking heeft op (privé)belangen van de aanvrager;

 • c.

  de wijkwens niet voor een ieder toegankelijk is;

 • d.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling;

 • e.

  voor dezelfde of een soortgelijke activiteit in hetzelfde gebied al subsidie is verleend.

Artikel 13. Betaling van de subsidie

 • 1.

  Een verstrekte subsidie tot en met € 1.000,- wordt uitbetaald aan de aanvrager en gestort op de bankrekening zoals aangegeven in de aanvraag.

 • 2.

  Een verstrekte subsidie boven € 1.000,- wordt uitbetaald aan een rechtspersoon zoals aangegeven in de aanvraag.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Wijkwensen Dordrecht 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerstvolgende dag na de publicatie.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Wijkwensen Dordrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 augustus 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.W.H.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester