Regeling vervallen per 01-01-2024

Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïense kinderen Goeree-Overflakkee

Geldend van 07-09-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïense kinderen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat;

 • -

  de gemeente, nadat de kosten voor de opvangplek verrekend zijn, de middelen die ze van de Bekostigingsregeling opvang Ontheemden Oekraïne overhoudt naar eigen inzicht mag besteden voor kosten van de doelgroep;

 • -

  dat in dat verband een bedrag van maximaal € 15.000,00 voor 2022 en € 40.750,- beschikbaar is voor 2023 en zij zelf verantwoordelijk is voor de rechtmatige besteding van deze middelen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïense kinderen Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: de organisatie die de sportieve en/of culturele activiteiten aan de gevluchte Oekraïense kinderen aanbiedt;

 • -

  betrokkene: het vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit Oekraïne weggevluchte kind dat binnen de grenzen van de gemeente Goeree-Overflakkee wordt opgevangen en dat deelneemt aan de activiteiten van de aanvrager;

 • -

  kwartalen: kwartaal 1 de periode van januari tot en met maart, kwartaal 2 de periode van april tot en met juni, kwartaal 3 de periode van juli tot en met september en kwartaal 4 de periode van 1 oktober tot en met december;

 • -

  verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel om Oekraïense kinderen die als vluchteling worden opgevangen in de gemeente Goeree-Overflakkee de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemers, (culturele) instellingen, stichtingen en (sport)verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Goeree-Overflakkee en die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. Subsidiabel zijn de kosten die betrokkene zou moeten maken voor deelname aan de sportieve en culturele activiteiten, maar die door de aanvrager voor zijn rekening genomen worden, in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 december 2023.

 • 2. Voor 2022 geldt een maximum van € 83,00 (4/12 x € 250,00) per kind. Voor 2023 geldt een maximum van € 250,00 per kind.

 • 3. De volgende kosten die betrokkene zou moeten betalen, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Contributie;

  • b.

   Lidmaatschapsgeld;

  • c.

   Inschrijfgeld;

  • d.

   Kosten van inschrijving bij een bond indien van toepassing.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 40.750,00.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1. De subsidie wordt per kwartaal aan de aanvrager verstrekt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt voor 2022 de subsidie over de periode september tot en met december verstrekt.

 • 3. In afwijking van artikel 19 van de verordening, wordt subsidie voor een kwartaal binnen een maand na afloop van het desbetreffende kwartaal aangevraagd, startende met het eerste kwartaal van kalenderjaar 2023.

 • 4. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 5. Bij de aanvraag moet in ieder geval een totaalopgave van de kosten en de periode waarin de kosten zijn gemaakt voor alle Oekraïense deelnemende kinderen worden meegestuurd.

 • 6. Voor ondernemers geldt dat zij de aanvraag moeten aanvullen met de gegevens welke genoemd staan in artikel 8 van de verordening.

Artikel 7 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de door de aanvrager gemaakte en in artikel 4 genoemde subsidiabele kosten met een maximum van € 250,00 per betrokkene per kalenderjaar.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de verordening genoemde gronden kunnen burgemeester en wethouders de subsidie weigeren, indien:

 • a.

  op grond van een andere regeling een tegemoetkoming is of kan worden aangevraagd voor de in de aanvraag genoemde kosten; of

 • b.

  het maximale bedrag voor dat kalenderjaar al door de aanvrager is ontvangen.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 2. De in het eerste lid gestelde termijn kan worden verdaagd met 4 weken.

Artikel 10 Vaststelling van de subsidie

 • 1. Onder toepassing van artikel 12, zevende lid, en artikel 13, derde lid, van de verordening wordt de subsidie gelijktijdig met de verlening ervan vastgesteld zonder dat er een aanvraag tot subsidievaststelling hoeft te worden ingediend.

 • 2. De Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,00 Goeree-Overflakkee is op deze subsidies niet van toepassing.

Artikel 11 Regeling vanuit een overheid

 • 1. Indien voor de kosten van de activiteit een bijdrage kan worden verkregen uit een regeling vanuit een andere overheid, dan wordt met deze bijdrage rekening gehouden bij het toekennen van de subsidie.

 • 2. Indien voor de kosten van de activiteiten een bijdrage kan worden verkregen vanuit een regeling vanuit een andere overheid, nadat de subsidie is vastgesteld, dan kan de vaststelling worden herzien.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

 • 3. Na intrekking blijft deze regeling van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling zijn verleend.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïense kinderen Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 30 augustus 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch, mr. A. Grootenboer-Dubbelman