Aanwijzingsbesluit in het kader van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck

Geldend van 06-09-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck,

overwegende dat het wenselijk is om gebieden aan te wijzen waar het brengen van afvloeiend hemelwater in een voorziening voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dient te worden beëindigd;

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck;

BESLUIT

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit.

Artikel 1 Gebiedsaanwijzing

Als gebieden in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck, worden aangewezen de blauwgekleurde en oranjegekleurde gebieden op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaarten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, gehouden op 19 juli 2022.

HET COLLEGE VOORNOEMD,

De burgemeester,

F.A.P. van Kessel

De gemeentesecretaris,

E.W.B.M. Jacobs

BIJLAGEN:

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling