Besluit van gedeputeerde staten van de Zuid- Holland van 23 augustus 2022, PZH-2022-810107635, tot vaststelling van het deelplafond paragraaf 4 en 5 RenD samenwerkingsprojecten voor het jaar 2022 voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (Besluit verhogen deelplafond 2022 subsidieregeling MIT paragraaf 4 en 5 RenD samenwerkingsprojecten)

Geldend van 04-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de Zuid- Holland van 23 augustus 2022, PZH-2022-810107635, tot vaststelling van het deelplafond paragraaf 4 en 5 RenD samenwerkingsprojecten voor het jaar 2022 voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (Besluit verhogen deelplafond 2022 subsidieregeling MIT paragraaf 4 en 5 RenD samenwerkingsprojecten)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit verhogen deelplafond 2022 subsidieregeling MIT paragraaf 4 en 5 RenD samenwerkingsprojecten

Artikel 1 Hoogte deelplafonds

Bij besluit van gedeputeerde staten van Zuid- Holland van 23 augustus 2022, PZH-2022-810107635 wordt het deelplafond voor de Subsidieregeling MIT paragraaf 4 en 5 RenD verhoogd met € 1.408.000,- en komt daarmee op een bedrag van € 9.860.000,-.

Artikel 2 Wijze van verdeling en tijdvak

  • 1. Het deelplafond wordt verdeeld overeenkomstig de in tabel1 behorende bij dit besluit opgenomen wijze.

  • 2. Subsidieaanvragen kunnen gedurende het tijdvak, bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland en opgenomen in tabel 1 behorende bij dit besluit worden ingediend.

Artikel 3 Inwerkingtreden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhogen deelplafond 2022 subsidieregeling MIT paragraaf 4 en 5 RenD samenwerkingsprojecten.

Ondertekening

Den Haag, 23 augustus 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Tabel I deelplafonds

Subsidieregeling en nummer

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling.

Was € 8.452.000,- en wordt verhoogd met € 1.408.000,- tot en met € 9.860.000,

1 juni 2022 09:00 tot en met 13 september 2022 17:00

Het beschikbare bedrag wordt op volgorde van rangschikking van de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 1.3 opgenomen vereisten, verdeeld aan de hand van een weging op basis van criteria. Zoals bepaald in artikel 4.6 en 5.6 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Toelichting

De voorgestelde deelplafonds zijn verdeeld over de twee paragrafen van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland: paragraaf 4 voor R&D samenwerkingsprojecten klein en paragraaf 5 voor R&D samenwerkingsprojecten groot. Voor paragraaf 5 is maximaal 50% van het deelplafond R&D samenwerkingsprojecten beschikbaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt meer middelen beschikbaar voor deze regeling in 2022 dan eerder was voorzien daarom wordt het deelplafond nu verhoogd.