Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022

Geldend van 31-08-2022 t/m 19-01-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022

Burgemeester en wethouders van Texel;

Overwegende

 • dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het sportaanbod in de gemeente Texel;

 • dat het tevens gewenst is de instandhouding van de sportaccommodaties te bevorderen;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

Besluiten

Vast te stellen de

Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Gemeente: de gemeente Texel;

 • d.

  Reguliere exploitatie: de financiële baten en lasten van de normale bedrijfsvoering die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen en instandhouding van de organisatie, niet zijnde incidentele, bijzondere baten en lasten;

 • e.

  Subsidieplafond: het maximale bedrag dat door de raad beschikbaar wordt gesteld voor subsidies die op grond van deze regeling kunnen worden verstrekt;

 • f.

  Subsidiabele tekort: het verschil van de totale door het college geaccepteerde kosten en baten;

 • g.

  Groot onderhoud: de samenvoeging van op zich afzonderlijke bouw- en installatietechnische aanpassingen in verband met het bereiken van het einde van de bouwkundige en/of technische levensduur van (onderdelen van) de accommodatie. Dit met het doel de accommodatie en/of de installatie(s) duurzaam in stand te houden;

 • h.

  Eigendom: het volledig eigendom van de opstal of het huur- of pachtafhankelijke recht van opstal, vastgelegd in het Kadaster;

 • i.

  Bezit: de langdurige, onafgebroken, exclusieve beschikkingsmacht over de opstal waarbij tevens als voorwaarde geldt dat de volledige onderhoudsplicht van de opstal en de bijbehorende technische installaties bij de aanvrager berust.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor groot onderhoud aan sportaccommodaties binnen de gemeente Texel, wanneer de accommodatie in eigendom dan wel bezit is van de aanvrager en de eigen middelen van de aanvrager buiten diens schuld ontoereikend zijn voor de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud.

 • 2. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten:

  • a.

   die plaatsvinden binnen de gemeente en;

  • b.

   waarvan in principe iedere ingezetene van Texel kan kennisnemen dan wel die voor iedere ingezetene van Texel openstaan en;

  • c.

   die een toegevoegde waarde hebben op het sportaanbod in de gemeente en;

  • d.

   die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk sportbeleid.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk en natuurlijke personen. Alleen op Texel gevestigde stichtingen of verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid en een statutair vastgelegde sportieve doelstelling komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie of een subsidie voor groot onderhoud aan sportaccommodaties op grond van deze regeling.

Artikel 4 Procedurebepalingen

Gelet op het bepaalde in artikel 7, eerste lid van de verordening dient een aanvraag voor een eenmalige subsidie en subsidie voor groot onderhoud sportaccommodaties op grond van deze uitvoeringsregeling door het college te zijn ontvangen voor aanvang van de te subsidiëren activiteiten van de aanvrager.

Gelet op het bepaalde in artikel 7, tweede lid van de verordening dient een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door het college te zijn ontvangen uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

De aanvragen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Hierbij geldt de datum waarop de aanvraag door de gemeente compleet is bevonden.

Het college voert jaarlijks steekproefsgewijs een onderzoek uit naar de rechtmatigheid en effectiviteit van de op grond van deze regeling verstrekte subsidies. Het college kan daarvoor informatie opvragen bij de subsidie-ontvanger. De subsidie-ontvanger verleent hieraan medewerking. De subsidie-ontvanger bewaart daartoe zijn administratie omtrent de activiteiten waarvoor een subsidie is ontvangen ten minste 3 jaar.

Artikel 5 Voorwaarden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet begonnen voor de datum waarop de subsidieaanvraag door het college is ontvangen en:

 • 2.

  er is nog niet eerder voor dezelfde activiteiten een subsidie door de gemeente verstrekt.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Groot onderhoud sportaccommodaties:

 • De subsidie wordt verstrekt voor uitgaven en kosten die betrekking hebben op, of rechtstreeks in verband staan met, het groot onderhoud. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor leges, eten, drinken, verblijf en kosten die behoren tot de reguliere exploitatie die redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden. In geval van loonkosten van organisatoren of vrijwilligers geldt een maximaal subsidiabel uurtarief van € 5.

 • 2. Activiteiten; eenmalige subsidie:

 • De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van activiteiten met een bijzondere, eenmalige en/of projectmatige aard en heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor leges, eten, drinken, verblijf en kosten die behoren tot de reguliere exploitatie die redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden. In geval van loonkosten van organisatoren of vrijwilligers geldt een maximaal subsidiabel uurtarief van € 5.

 • 3. Activiteiten; jaarlijkse subsidie:

 • De subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van de organisatie van de aanvrager en heeft betrekking op de kosten die behoren tot de reguliere exploitatie van de aanvrager.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

1. Groot onderhoud sportaccommodaties:

De subsidie bedraagt het subsidiabele tekort tot maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten, zoals die onder artikel 6 nader bepaald zijn. De subsidie bedraagt tevens maximaal € 20.000.

2. Activiteiten; eenmalige subsidie:

De subsidie bedraagt het subsidiabele tekort tot maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, zoals die onder artikel 6 nader bepaald zijn. De subsidie bedraagt tevens maximaal € 15.000.

3. Activiteiten; jaarlijkse subsidie:

a. De jaarlijkse subsidie die aan de hand van dit lid is berekend, wordt direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen.

b. De hoogte van de subsidie voor verenigingen met leden wordt opgebouwd uit 3 delen:

i. Een basisbedrag van € 300,-;

ii. Een aanvullend bedrag per betalend lid volgens onderstaande staffel:

- lid 1 t/m 75

- lid 76 t/m 175

- lid 176 t/m 275

- lid 276 t/m 475

- lid 476 en verder;

iii. Een aanvulling van € 10,- per juniorlid (< 18 jaar), per seniorlid (≥ 55 jaar) en per lid met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

c. De hoogte van de subsidie voor stichtingen bedraagt € 300.

Artikel 8 Verdeling van de beschikbare subsidie

Eenmalige subsidie (voor activiteiten en subsidie groot onderhoud sportaccommodaties):

Eenmalige subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag daarvoor. Subsidie kan worden verstrekt zolang het subsidieplafond van het jaar waarin de aanvraag compleet is ontvangen, niet is bereikt.

Jaarlijkse subsidie:

Het subsidiebudget in de gemeentebegroting wordt op basis van de ledenaantallen verdeeld over de aanvragers zoals onder artikel 7, lid 3 van deze regeling is beschreven.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opleggen, zoals verwoord in artikel 11 van de verordening.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1-1-2022.

2. De regeling ‘Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020’ komt hiermee te vervallen.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 16-08-2022,

Burgemeester & wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester,

E.C. van der Bruggen M.C. Uitdehaag