Gedragscode voor de leden van de raad

Geldend van 27-08-2022 t/m heden

Intitulé

Gedragscode voor de leden van de raad

De raad van de gemeente Boekel;

Gezien het voorstel van het presidium d.d. 29 maart 2004

Gelet op de Gemeentewet

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende gedragscode voor de leden van de raad.

1 Algemene bepalingen

  • 1.1 deze gedragscode geldt voor de leden van de gemeenteraad van Boekel.

  • 1.2 in gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het presidium.

  • 1.4 de code is openbaar en door derden te raadplegen.

  • 1.5 de voorzitter en de leden van de raad ontvangen een exemplaar van de code.

2 Belangenverstrengeling en aanbesteding

  • 2.1 Een lid van de raad doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

  • 2.2 Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een lid van de raad (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

  • 2.3 Een voormalig lid van de raad wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

  • 2.4 Een lid van de raad neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

3 Nevenfuncties

  • 3.1 Onverlet het bepaalde in artikel 15 van de Gemeentewet vervult een lid van de raad geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

  • 3.2 Een lid van de raad maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

4 Informatie

Een lid van de raad maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het raadslidmaatschap verkregen informatie.

5 Aannemen van geschenken

Geschenken of giften die een geschatte waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, niet zijnde geschenken of giften in openbaarheid geschonken ter gelegenheid van jubilea of afscheidsbijeenkomsten, kunnen worden behouden; geschenken of giften met een geschatte waarde boven 50 euro worden geweigerd dan wel teruggegeven.

6 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 19 mei 2004

De griffier,

De voorzitter,

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE GEDRAGSCODE VOOR LEDEN VAN DE RAAD

Artikel 1Algemene bepalingen

Dit artikel bevat een aantal algemene bepalingen. Om derden de gelegenheid te bieden de gedragscode te raadplegen, dient hieraan via de lokale media bekendheid gegeven te worden. Ook kan de gedragscode worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Overigens bevat onder andere de Gemeentewet reeds een aantal bepalingen die beogen de integriteit van bestuurders te waarborgen. De onderhavige gedragscode bevat hier op onderdelen een nadere uitwerking van.

Artikel 2Belangenverstrengeling en aanbesteding

Bij belangenverstrengeling gaat het om vermenging van het publiek belang met het persoonlijk belang van het raadslid of dat van derden waardoor een zuiver en objectief besluiten of handelen in het publiek belang niet langer is gewaarborgd. Reeds de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Het risico van belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan als een raadslid een nevenfunctie vervult die raakvlakken heeft met de uitoefening van het politieke ambt. Ook het hebben van bepaalde financiële belangen of het verrichten van bepaalde financiële transacties kan (de schijn van) belangenverstrengeling veroorzaken. Een financieel belang is in de context van de gedragscode breed te definiëren. Het kan gaan om het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en financiële deelnemingen in ondernemingen. Zelfs negatieve financiële belangen, zoals schulden uit hypothecaire vorderingen vallen onder de noemer financieel belang.

Artikel 3Nevenfuncties

In artikel 13 van de Gemeentewet zijn de onverenigbare betrekkingen voor de leden van de raad bepaald. Daarnaast kent artikel 15 van de Gemeentewet een aantal beperkingen in het uitoefenen van werkzaamheden door leden van de raad. Vanuit een oogpunt van transparantie is het wenselijk de nevenfuncties ook op te nemen op de website van de gemeente.

Overigens regelt de Gemeentewet niets over het al dan niet openbaar maken of een nevenfunctie al dan niet bezoldigd is. In navolging van de gedragslijn voor de leden van het college van burgemeester en wethouders is dit wel opgenomen in de code. De hoogte van een eventuele bezoldiging hoeft niet genoemd te worden.

Artikel 4Informatie

Een integriteitrisico kan ontstaan als een raadslid over vertrouwelijke informatie beschikt die hij kan gebruiken om er persoonlijk voordeel mee te behalen of kan aanwenden ten bate van bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Er moet op kunnen worden vertrouwd dat informatie bij de gemeente in goede handen is en niet wordt gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor die informatie is verkregen.

Artikel 5Aannemen van geschenken

Voor het aannemen van geschenken is aansluiting gezocht bij de handreiking integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

Onder dit artikel valt bijvoorbeeld niet het gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde computer.