Omgevingswet: lijst aangewezen gevallen van activiteiten voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met verplichte participatie 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Omgevingswet: lijst aangewezen gevallen van activiteiten voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met verplichte participatie 2022

De raad van de gemeente Best;

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet;

besluit

de beleidsnotitie Omgevingswet: lijst aangewezen gevallen van activiteiten voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met verplichte participatie 2022 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van Best in zijn vergadering van 7 juli 2022

Ondertekening

Rian Swinkels

raadsgriffier

Hans Ubachs

voorzitter

Bijlage Beleidsnotitie Omgevingswet: lijst aangewezen gevallen van activiteiten voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met verplichte participatie 2022

Artikel 1 Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met participatie

Voor zover een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit valt binnen de in artikel 2 genoemde lijst met aangewezen gevallen van activiteiten, is gelet op het bepaalde in de artikelen 16.55, zevende lid van de Omgevingswet, voorafgaande aan de indiening van deze aanvraag participatie van en overleg met derden verplicht.

Artikel 2 Lijst aangewezen gevallen van activiteiten

 • 1.

  het toevoegen of bouwen van 1 of meer woning(en);

 • 2.

  het bouwen of uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk voor zover dit bestaat uit:

  a. het vergroten van een woning;

  b. het vergroten van een ander dan onder lid a genoemd hoofdgebouw;

 • 3.

  het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid in een hogere categorie dan het (tijdelijk) omgevingsplan toestaat;

 • 4.

  het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid in het landelijk gebied;

 • 5.

  het oprichten van een antenne-installatie vanaf een hoogte van 15 meter;

 • 6.

  een functiewijziging van meer dan 100 m² gebruiksoppervlakte, voor bedrijventerreinen geldt meer dan 200 m2 gebruiksoppervlakte;

 • 7.

  het tijdelijk gebruiken van gronden of bouwwerken, met uitzondering van het tijdelijk gebruiken en / of plaatsen van een woonkeet / woonunit / stacaravan of het tijdelijk gebruiken van een bijgebouw voor bewoning bij het (ver)(her)bouwen van een woning voor een termijn van maximaal 2 jaar;

 • 8.

  het realiseren van grootschalige maatschappelijke voorzieningen en sportinfrastructuur projecten ten behoeve van intensieve recreatie;

 • 9.

  het aanleggen / bouwen van grootschalige infrastructurele (kunst)werken;

 • 10.

  het realiseren van minimaal 1 windmolen vanaf een hoogte van 15 meter, het realiseren van zonneparken of -weides en het opwekken en/of de opslag van andere vormen van energie (zoals buurtbatterij, biomassa-installatie en waterstof), met uitzondering van individuele energieopwekking voor eigen gebruik in of direct aansluitend aan het achtererfgebied mits landschappelijk ingepast.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Omgevingswet: lijst aangewezen gevallen van activiteiten voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met verplichte participatie 2022’.

Artikel 4 Kennisgeving

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.