Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen Amstelveen 2022

Geldend van 27-08-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen Amstelveen 2022

Zaaknummer: Z22-062404

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Projecten en Advies Buitenruimte;

gelet op artikel 4, lid 9 tot en met 14, 5 en 9, lid 2 van de Parkeerverordening Amstelveen 2013;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen Amstelveen 2022

Hoofdstuk 1 Algemene regels met betrekking tot de aanvraag

Artikel 1.1 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronisch formulier dat op datum van indiening van de aanvraag beschikbaar is gesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  Een onvolledige aanvraag wordt afgewezen.

 • 3.

  De aanvrager wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om een nieuwe volledige aanvraag te doen.

 • 4.

  In afwijking hiervan geldt dat een autodatevergunning schriftelijk wordt aangevraagd.

Artikel 1.2 Gelijkstelling met eigenaar/houder

 • 1.

  Met de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in de Parkeerverordening Amstelveen 2013 wordt gelijkgesteld degene die op grond van een huurovereenkomst of een leasecontract kan aantonen dat hij het exclusieve gebruik heeft van dat motorvoertuig, met dien verstande dat een dergelijke overeenkomst nog ten minste drie maanden geldig is.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan een huurovereenkomst of een leasecontract bij gedeeld autogebruik vervangen worden door een Verklaring autodelen. Er dient dan aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • a.

  er dient een ingevulde Verklaring autodelen van de gemeente Amstelveen te worden overgelegd;

 • b.

  de auto staat op naam van één van de gebruikers van de te delen auto;

 • c.

  het kentekenbewijs van de te delen auto dient te worden overgelegd;

 • d.

  één van de gebruikers van de deelauto staat ingeschreven in de Basisregistratie personen op een adres in het betaald het betaald parkeergebied in Amstelveen;

 • e.

  als één van de gebruikers van de deelauto in een andere gemeente in de Basisregistratie personen als bewoner staat ingeschreven waar betaald parkeren geldt, dient deze gebruiker een bewijs van geldige parkeervergunning van die gemeente te overleggen.

 • 3.

  De vergunning wordt verleend voor de duur van de overeenkomst, maar niet langer dan voor één jaar.

 • 4.

  Indien de overeenkomst afloopt binnen een jaar nadat de vergunning is verleend en een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan wordt de duur van de vergunning op aanvraag gewijzigd tot ten hoogste één jaar te rekenen vanaf de datum van verlening van de vergunning. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.3 Wijziging kenteken

In het geval van een kentekenwijziging wijzigt de vergunninghouder via het ELoket zelf het kenteken, de wijziging is direct actief. Een kentekenwijziging kan ook plaatsvinden door een afspraak te maken op het Raadhuis. De geldigheidsduur van de vergunning wijzigt niet.

Artikel 1.4 Tijdelijke vergunning voor vervangend voertuig bij reparatie

Indien in verband met reparatie tijdelijk niet over het motorvoertuig, waarvoor de vergunning op kenteken is afgegeven, kan worden beschikt en de vergunninghouder voor die periode tijdelijk een leenauto ter beschikking staat, kan voor de periode dat dit motorvoertuig wordt geleend de vergunning op aanvraag worden gewijzigd, in die zin dat het kenteken van het voertuig in reparatie wordt vervangen door het kenteken van de leenauto.

Het kenteken kan worden gewijzigd door in te loggen op www.mijn2park.nl met e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. De wijziging geldt voor een maximaal aaneengesloten periode van zeven dagen. Per jaar kan vijf keer een wijziging worden doorgevoerd.

Artikel 1.5 Verhuizing

Wanneer de vergunninghouder verhuist binnen het gebied waarvoor de vergunning is verleend en de geldigheidsduur van de vergunning nog niet is verstreken, blijft de geldigheidsduur van de vergunning onveranderd.

Indien de vergunninghouder verhuist naar een ander gebied waarvoor de vergunning is verleend en de geldigheidsduur nog niet is verstreken, dient de vergunninghouder een verhuisvergunning aan te vragen welke wordt omgezet in een bewonersvergunning na inschrijving op het nieuwe adres. De vergunning voor het gebied waar vergunninghouder stond ingeschreven vervalt daarmee.

Hoofdstuk 2 Adressen vergunninggebieden

Artikel 2.1 De aanvraag

 • 1.

  Deze beleidsregels verstaan onder vergunninggebieden de in het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen aangewezen gebieden 1-west, 1-oost, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 30, 33 en 40.

 • 2.

  Op de bij dit besluit behorende tekeningen is in rode kleur aangegeven welke adressen er voor de toepassing van deze beleidsregels tot welke vergunninghoudergebieden worden gerekend en voor dat gebied een vergunning kunnen aanvragen.

Hoofdstuk 3 Voorschriften met betrekking tot de bewonersvergunning

Artikel 3.1 Geldigheid gebied

 • 1.

  De bewonersvergunning wordt verleend voor het vergunninggebied waarin de eigenaar of houder van het motorvoertuig woont.

 • 2.

  In afwijking hiervan wordt de bewonersvergunning voor de eigenaar of houder die in gebied 1-west of 1-oost woont zowel voor gebied 1-west als gebied 1-oost verleend.

 • 3.

  Een bewonersvergunning vermeldt één kenteken.

Artikel 3.2 Activeren kenteken/mantelzorg

 • 1.

  De bewonersvergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig met het kenteken dat actief is.

 • 2.

  In afwijking hiervan geldt dat een ten behoeve van mantelzorg verleende bewonersvergunning als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder 3 van de Parkeerverordening Amstelveen 2013 maximaal twee kentekens kan vermelden.

 • 3.

  De bewonersvergunning ten behoeve van mantelzorg als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder 3 van de Parkeerverordening Amstelveen 2013 wordt door de bewoner of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger aangevraagd.

Artikel 3.3 Aantal vergunningen/wachtlijst

 • 1.

  Een voor de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij de woning telt mee als eerste bewonersvergunning voor het vergunninggebied waarin de bewoner woonachtig is.

 • 2.

  De tweede bewonersvergunning wordt slechts verleend indien het aantal uitgegeven eerste bewonersvergunningen het aantal van 110% van de openbare parkeerplaatsen in het betreffende vergunninggebied verminderd met het aantal woonadressen in dit vergunninggebied niet overschrijdt.

 • 3.

  Bij een overschrijding als bedoeld in het voorgaande lid worden aanvragen voor een tweede bewonersvergunning op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst, met dien verstande dat aanvragen van bewoners die niet beschikken over eigen parkeergelegenheid bij hun woning boven de aanvragen van bewoners met eigen parkeergelegenheid worden geplaatst.

 • 4.

  Onder eigen parkeergelegenheid wordt dan verstaan:

 • a.

  een garage of carport behorende bij de woning;

 • b.

  een oprit behorende bij de woning, al dan niet ingericht als parkeerplaats;

 • c.

  een parkeerplaats op eigen terrein behorende bij de woning;

 • d.

  een garagebox (gehuurd of in eigendom) binnen een straal van 100 meter van de hoofdingang van de woning of flat waarin betrokkene woont;

 • e.

  een bij het appartement behorende garageplaats in de parkeergarage behorende bij het appartementencomplex waarin betrokkene woont.

Voor de vraag of er sprake is van een garage bij de woning is de omgevingsplankaart bepalend. Het gestelde lijdt uitzondering wanneer de garage in overeenstemming met het omgevingsplan voor andere doeleinden wordt gebruikt en de aanvrager dat gebruik kan aantonen.

Artikel 3.4 Verhuisvergunning

 • 1.

  De verhuisvergunning wordt verleend voor maximaal vier maanden.

 • 2.

  De verhuisvergunning wordt omgezet in een bewonersvergunning na inschrijving op het adres waar de verhuisvergunning voor is afgegeven.

 • 3.

  Indien er een bewonersvergunning afgegeven is voor het gebied waar vergunninghouder stond ingeschreven vervalt deze bewonersvergunning bij omzetting van de verhuisvergunning naar de bewonersvergunning.

Een verhuisvergunning vermeldt één kenteken.

Artikel 3.5 Bedrijf aan huis

Een bewoner die op een adres in een vergunninggebied woont en daar tevens een bedrijf aan huis heeft wordt aangemerkt als een bewoner. Het hebben van een bedrijf aan huis geeft daarnaast geen recht op een ondernemersvergunning.

Hoofdstuk 4 Voorschriften met betrekking tot de ondernemersvergunning

Artikel 4.1 Inschrijving Kamer van Koophandel/BIG-register

De onderneming dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of voor medische beroepen in het BIG-register.

Artikel 4.2 Geldigheid gebied

 • 1.

  De ondernemersvergunning wordt verleend voor het vergunninggebied waarin de onderneming is gevestigd op basis van het vestigingsnummer zoals vermeld op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  Voor de vergunninggebieden 1-oost en 40 worden geen ondernemersvergunningen verleend.

Artikel 4.3 Aantal vergunningen

 • 1.

  Het aantal te verlenen ondernemersvergunningen wordt bepaald door het aantal werknemers dat op het vestigingsadres werkzaam is. De gegevens van de Kamer van Koophandel en in het BIG-register zijn bepalend.

 • 2.

  Er is altijd recht op ten hoogste drie ondernemersvergunningen.

 • 3.

  In vergunninggebieden waar de gemiddelde bezetting van de beschikbare openbare parkeerplaatsen lager is dan 85% kan daarboven bij meer dan tien medewerkers per eenheid van tien werknemers één extra ondernemersvergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat bij 1-19 werknemers een recht bestaat op maximaal 3 vergunningen en bij een parkeerdruk lager dan 85% in het vergunninggebied waarin de onderneming is gevestigd bij 20-29 werknemers maximaal 4 vergunningen, bij 30-39 werknemers maximaal 5 vergunningen, en zo verder.

 • 4.

  Aan ondernemingen zonder personeel wordt maximaal 1 ondernemersvergunning verleend. De gegevens van de Kamer van Koophandel en in het BIG-register zijn bepalend.

Artikel 4.4 Activeren kenteken

 • 1.

  Een ondernemersvergunning vermeldt één kenteken.

 • 2.

  De ondernemersvergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig met het kenteken dat actief is.

Hoofdstuk 5 Voorschriften met betrekking tot de dienstverleningsvergunning

Artikel 5.1 Wie komen in aanmerking?

 • 1.

  De dienstverleningsvergunning kan worden verleend:

 • a.

  wanneer de aanvrager aantoont dienstverlenende werkzaamheden uit te voeren waardoor het noodzakelijk is dat het parkeerrecht in meerdere betaald parkeergebieden van Amstelveen geldig moet zijn.

 • 2.

  De dienstverlener dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of voor medische beroepen in het BIG-register.

 • 3.

  Van loodgietersbedrijven, installatiebedrijven, bouwbedrijven, stoffeerders en schoonmaak- en onderhoudsbedrijven, overheidsinstanties, nutsbedrijven, makelaars, deurwaarders en vaste standhouders op de markt wordt aangenomen dat aan het voorschrift in artikel 1, lid 1, wordt voldaan.

 • 4.

  Als medische dienstverleners worden in het kader van deze beleidsregels uitsluitend zorgverleners verstaan die in het BIG-register zijn ingeschreven.

 • 5.

  De dienstverleningsvergunning wordt op naam van het bedrijf, de instantie, de instelling of zelfstandig werkend arts of andere zorgverlener gesteld.

Artikel 5.2 Duur vergunning

 • 1.

  Er kan een jaarvergunning worden verleend wanneer de werkzaamheden, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, zich regelmatig voordoen. De vergunning is in dat geval geldig in alle vergunninggebieden.

 • 2.

  Bij werkzaamheden met een tijdelijk karakter die korter dan een jaar duren kan een vergunning worden afgegeven voor een dag, een week of een maand, afhankelijk van de duur van de werkzaamheden. De vergunning is geldig in alle vergunninggebieden.

 • 3.

  De aanvrager dient bewijsstukken te overleggen waaruit de opdracht voor en de duur van de werkzaamheden blijkt.

Artikel 5.3 Aantal vergunningen

 • 1.

  Het aantal te verlenen dienstverleningsvergunningen wordt bepaald door het aantal werknemers dat op het vestigingsadres werkzaam is. De gegevens van de Kamer van Koophandel en in het BIG-register zijn bepalend.

 • 2.

  Er is altijd recht op ten hoogste drie dienstverleningsvergunningen.

 • 3.

  Daarboven kan bij meer dan tien medewerkers per eenheid van tien werknemers één extra dienstverleningsvergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat bij 1-19 werknemers een recht bestaat op maximaal 3 vergunningen en bij een parkeerdruk lager dan 85% bij 20-29 werknemers maximaal 4 vergunningen, bij 30-39 werknemers maximaal 5 vergunningen, en zo verder.

 • 4.

  Aan ondernemingen zonder personeel wordt maximaal 1 dienstverleningsvergunning verleend. De gegevens van de Kamer van Koophandel en in het BIG-register zijn bepalend.

Artikel 5.4 Activeren kenteken

 • 1.

  Een dienstverleningsvergunning vermeldt één kenteken.

 • 2.

  De dienstverleningsvergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig met het kenteken dat actief is.

Hoofdstuk 6 Voorschriften met betrekking tot de bezoekersvergunning

Artikel 6.1 Geldigheid gebied

 • 1.

  Er wordt alleen voor de vergunninggebieden 1-west, 1-oost, 2, 3, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30 en 33 een bezoekersvergunning verleend.

 • 2.

  De bezoekersvergunning wordt verleend voor het vergunninggebied waarin de bewoner als zodanig staat ingeschreven.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 kan aan de bewoner die in vergunninggebied 1-oost woont op aanvraag een bezoekersvergunning worden verleend die zowel geldig is voor vergunninggebied 1-oost als voor vergunninggebied 1-west en vergunninggebied 2.

 • 4.

  Bij een bezoekersvergunning hoort een parkeerpas. De parkeerpas is alleen geldig als de bezoekersvergunning geactiveerd is. De parkeerpas geldt alleen voor het vergunninggebied waarvoor de bezoekersvergunning is verleend.

 • 5.

  Onder een bezoekersvergunning wordt verstaan het online saldo aan parkeeruren (in euro’s) dat staat geregistreerd in de centrale computer. Gebruikmaking van het online saldo geschiedt door aanmelding via het internet, of door middel van het telefonisch aanmelden van een kenteken. Aanmelden van een kenteken door gebruik te maken van de parkeerpas via een parkeerautomaat gaat niet ten laste van het online saldo.

 • 6.

  Bij de bezoekersvergunning voor vergunninggebied 1-west, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30 of 33 kunnen maximaal vijf parkeerpassen worden aangevraagd.

 • 7.

  Bij de bezoekersvergunning voor vergunninggebied 1-oost worden twee parkeerpassen verstrekt die alleen geldig zijn voor het vergunninggebied 1-oost.

 • 8.

  In afwijking van lid 4 geldt dat bij de bezoekersvergunning voor vergunninggebied 1-oost daarnaast op aanvraag maximaal vijf parkeerpassen kunnen worden verleend die geldig zijn voor het vergunninggebied 1-west en het vergunninggebied 2.

Hoofdstuk 7 Voorschriften met betrekking tot de autodatevergunning

Artikel 7.1 Autodatevergunning

 • 1.

  Een autodatevergunning wordt schriftelijk en ondertekend aangevraagd door de directie, het bestuur of bij overlegging van een machtiging de gemachtigde.

 • 2.

  De autodatevergunning wordt op bedrijfsnaam gesteld.

 • 3.

  Een autodatevergunning kan alleen worden aangevraagd voor een voor autodate aangewezen vergunninghouderplaats.

 • 4.

  Indien de vergunning wordt aangevraagd voor een plaats die niet als vergunninghouderplaats voor autodate is ingericht en aangewezen nemen burgemeester en wethouders deze aanvraag niet eerder in behandeling dan nadat de plaats als vergunninghouderplaats voor autodate is aangewezen.

 • 5.

  Voor een voor autodate aangewezen vergunninghouderplaats wordt ten hoogste één parkeervergunning verstrekt.

 • 6.

  De parkeervergunning vermeldt de autodateplaats waarvoor de vergunning is verleend.

 • 7.

  Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verplichting dat de vergunning tijdens het parkeren in het motorvoertuig aanwezig dient te zijn indien het motorvoertuig voor autodate als zodanig voldoende herkenbaar is.

Hoofdstuk 8 Voorschriften met betrekking tot de parkeervergunning gehandicapten

Artikel 8.1 Parkeervergunning gehandicapten

 • 1.

  Een parkeervergunning gehandicapten kan worden verleend aan de aanvrager die beschikt over een geldige aan hem persoonlijk toegekende gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder w. van de Parkeerverordening Amstelveen 2013.

 • 2.

  De vergunning wordt voor ten hoogste één motorvoertuig verleend, vermeldt het kenteken van dat motorvoertuig en is alleen geldig indien de in het eerste lid genoemde gehandicaptenparkeerkaart tijdens het parkeren van buitenaf met verloopdatum duidelijk zicht- en leesbaar in het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend aanwezig is.

 • 3.

  De parkeervergunning gehandicapten is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • 4.

  Indien aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart met de hoofdletter B is toegekend vermeldt de parkeervergunning gehandicapten het kenteken van het motorvoertuig dat de aanvrager bestuurt.

 • 5.

  Indien aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart met de hoofdletter P is toegekend vermeldt de parkeervergunning gehandicapten het kenteken van het motorvoertuig waarmee de aanvrager wordt vervoerd.

 • 6.

  De parkeervergunning gehandicapten wordt voor ten hoogste één jaar verleend of, wanneer de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart binnen dat jaar verstrijkt, tot het einde van deze geldigheidsduur.

 • 7.

  Wanneer aan de aanvrager binnen een jaar nadat de vergunning is verleend een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 8.

  Bij de aanvraag dienen een kopie van de volledige gehandicaptenparkeerkaart, een kopie van het kentekenbewijs van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt gevraagd en een legitimatie te worden overgelegd.

 • 9.

  De parkeervergunning gehandicapten is geldig voor alle parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen in de gemeente.

Hoofdstuk 9 Voorschriften met betrekking tot de patiëntenvergunning

Artikel 9.1 Patiëntenvergunning

 • 1.

  Een patiëntenvergunning kan worden verleend aan een medische praktijk met behandelkamers gevestigd in het vergunninggebied 1-west, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30 en 33.

 • 2.

  De zorgverlener van de medische praktijk die de patiëntenvergunning aanvraagt dient te zijn ingeschreven in het BIG-register.

 • 3.

  De vergunning wordt verleend voor het vergunninggebied waarin de praktijk is gevestigd.

 • 4.

  Onder een patiëntenvergunning wordt verstaan het online saldo aan parkeeruren (in euro’s) dat staat geregistreerd in de centrale computer. Gebruikmaking van het online saldo geschiedt door aanmelding via het internet, of door middel van het telefonisch aanmelden van een kenteken. Aanmelden van een kenteken door gebruik te maken van de parkeerpas via een parkeerautomaat gaat niet ten laste van het online saldo.

 • 5.

  De parkeerpassen geven recht op het parkeren met een motorvoertuig in het vergunninggebied waarvoor de parkeervergunning geldt.

 • 6.

  Per behandelkamer wordt 1 patiëntenvergunning verleend met ten hoogste drieparkeerpassen. De aanwezigheid van één behandelkamer wordt verondersteld. De aanwezigheid van meer behandelkamers dient door de aanvrager te worden aangetoond.

 • 7.

  In afwijking van lid 1 en lid 6 geldt voor tandartspraktijken dat de passen gekoppeld zijn aan behandelstoelen. Per behandelstoel wordt 1 patiëntenvergunning verleend met ten hoogste drieparkeerpassen. De aanwezigheid van één behandelstoel wordt verondersteld. De aanwezigheid van meer behandelstoelen dient door de aanvrager te worden aangetoond.

 • 8.

  De geldigheidsduur van de parkeerpassen loopt gelijktijdig af met de geldigheidsduur van de patiëntenvergunning.

Hoofdstuk 10 Voorschriften met betrekking tot de kerkdienstvergunning

Artikel 10.1 Kerkdienstvergunning

 • 1.

  Een kerkdienstvergunning wordt verleend voor het vergunninggebied waarin een kerkgenootschap kerkdiensten houdt.

 • 2.

  Onder een kerkdienstvergunning wordt verstaan het online saldo aan parkeeruren (in euro’s) dat staat geregistreerd in de centrale computer. Gebruikmaking van het online saldo geschiedt door aanmelding via het internet, of door middel van het telefonisch aanmelden van een kenteken. Aanmelden van een kenteken door gebruik te maken van de parkeerpas via een parkeerautomaat gaat niet ten laste van het online saldo.

 • 3.

  De kerkdienstvergunning en de bijbehorende passen zijn uitsluitend geldig in het vergunninggebied waarvoor de kerkdienstvergunning is verleend.

 • 4.

  Er worden aan het bestuur van een kerkgenootschap ten hoogste 45 parkeerpassen verleend.

 • 5.

  De geldigheidsduur van de parkeerpassen loopt gelijktijdig af met de geldigheidsduur van de kerkdienstvergunning.

 • 6.

  Per vergunninggebied worden ten hoogste 100 parkeerpassen verleend. Bij overschrijding van dit aantal worden aanvragen op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst.

Hoofdstuk 11 Verlies/diefstal/beschadiging

Artikel 11.1 Vervanging bij verlies/diefstal/beschadiging

 • 1.

  Bij verlies, diefstal of beschadiging van een parkeerpas kan op aanvraag éénmaal kosteloos een vervangende pas beschikbaar worden gesteld.

 • 2.

  De oorspronkelijke parkeerpas wordt ongeldig gemaakt.

Hoofdstuk 12 Inwerkingtreding, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip worden de Beleidsregels afgifte parkeervergunningen Amstelveen 2021, vastgesteld bij besluit d.d. 15 juni 2021 en bekendgemaakt op 18 juni 2021 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op vergunningen die voor dat tijdstip zijn verleend en nog niet zijn verstreken.

Artikel 12.2 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen van de gemeente Amstelveen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 augustus 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Bijlage 1 Vergunninggebieden

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling