Regeling vervallen per 25-01-2023

Besluit verbod onttrekken van grondwater 2022

Geldend van 26-08-2022 t/m 05-10-2022

Intitulé

Besluit verbod onttrekken van grondwater 2022

De directie, namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

overwegende dat:

 • -

  de droogte in de zomermaanden aanhoudt vanwege de hoge temperaturen, geringe neerslag en de geringe aanvoer van water;

 • -

  er daardoor sprake is van schaarste van water of van zodanige omstandigheden dat een grote schaarste van water dreigt te ontstaan en de (grond)watervoorraad op dit moment niet actief kan worden aangevuld;

 • -

  een verbod voor het onttrekken van water vanuit oppervlaktewaterlichamen voor een deel van het waterschapsgebied al is ingesteld op 18 mei 2022 en dit verbod is uitgebreid op 2 augustus en 13 augustus;

 • -

  het waterschap ook verantwoordelijk is voor het beschermen van de grondwatervoorraad en het voorkomen van onherstelbare schade aan kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur;

 • -

  om de (grond)watervoorraad in het beheergebied van het waterschap te beschermen en onomkeerbare schade aan kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur te voorkomen, het belangrijk is kritisch te zijn op het gebruik van grondwater;

 • -

  het daarom noodzakelijk is de al geldende verboden voor het onttrekken van water vanuit oppervlaktewaterlichamen uit te breiden met een verbod voor het onttrekken van grondwater voor de beregening van grasland, sportvelden, golfbanen en percelen grond met maïs binnen een strook van 200 meter langs kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur, en een beperkt onttrekkingsverbod in de overige delen van het beheergebied namelijk voor het onttrekken van grondwater voor de beregening van gazons en siertuinen, grasland, sportvelden, golfbanen en percelen grond met maïs dat tussen 7.00 en 22.00 uur plaatsvindt.

gelet op artikel 3.7 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en op artikel 4 van het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2020;

b e s l u i t :

vast te stellen het: Besluit verbod onttrekken van grondwater 2022

Artikel 1

Het onttrekken van grondwater voor de beregening van gazons en siertuinen, grasland, sportvelden, golfbanen en percelen grond met maïs, is verboden:

 • -

  binnen een strook van 200 meter langs kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur, zoals aangeven op de bij dit besluit horende kaarten, en

 • -

  in de overige delen van het beheergebied van het waterschap tussen 7.00 en 22.00 uur.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 26 augustus 2022 en geldt voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

Aldus besloten op 23 augustus 2022.

Drs. Ing. K.A. Blokland

directeur

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling