Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren 2022

Geldend van 30-08-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren 2022

Het college besluit:

 • 1.

  Een overeenkomst aan te gaan met Cannock Chase aangaande publieke vorderingen;

 • 2.

  Een overeenkomst aan te gaan met Cannock Chase aangaande private vorderingen;

 • 3.

  Het aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren 2022 vast te stellen;

 • 4.

  Het besluit van 11 januari 2022 tot het aanwijzen van de belastingdeurwaarder in te trekken;

 • 5.

  Een volmacht te verlenen aan Cannock Chase om een overeenkomst aan te gaan met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dijk en Waard,

Overwegende dat:

 • -

  In artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat ambtenaar in de zin van deze wet tevens degene is die met een overheidswerkgever is overeengekomen zonder aanspraak op loon als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een functie te vervullen die is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, waarvan de voordracht geschiedt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • -

  In artikel 2, aanhef en onder b, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat als functie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 wordt aangewezen de functie van degene die belast is met de heffing of invordering van provinciale belastingen, gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen;

 • -

  In artikel 2, aanhef en onder c, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat als functie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 wordt aangewezen de functie van belastingdeurwaarder bij een provincie, gemeente of waterschap;

 • -

  De gemeente Dijk en Waard met de besloten vennootschap Mandaat B.V., handelend onder de naam Cannock Chase Public, statutair gevestigd te Druten (hierna: ‘Cannock Chase Public’), een overeenkomst heeft gesloten in verband met de invordering van private en publieke verordeningen;

 • -

  De gemeenschappelijke regeling Cocensus

Besluit:

 • 1.

  De invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public aan te wijzen als heffings/- invorderingsambtenaar respectievelijk belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b respectievelijk c, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 • 2.

  De onder 1 bedoelde aanwijzing van een invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen Cannock Chase Public en de bewuste invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt;

 • 3.

  Het intrekken van het besluit van 11 januari 2022 tot het Aanwijzen belastingdeurwaarder.

Uitzonderingen op bevoegdheden zoals hierboven genoemd zijn de bevoegdheden die zijn gedelegeerd aan het openbaar lichaam genaamd Cocensus.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris,

de burgemeester,