Aanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen, aanhangwagens en andere voertuigen 2022

Geldend van 25-08-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen, aanhangwagens en andere voertuigen 2022

Burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het wenselijk is om het parkeren van kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom te weren vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken;

gelet op het bepaalde in artikel 5:6 eerste lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel 2020;

besluiten:

  • 1.

    Aan te wijzen als plaats waar het verboden is kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren:

  • Alle wegen in de gemeente binnen de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel 2020

  • 2.

    Te bepalen dat het besluit in werking treedt op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

  • 3.

    Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere voertuigen 2022’

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel op 16 augustus 2022

mr. A. Boele

gemeentesecretaris

M.W. Vroom

burgemeester

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kan vanaf de dag na de bekendmaking daarvan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam (postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam). Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet de indiener beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).