Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Purmerend 2022

Geldend van 02-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Purmerend 2022

De raad van de gemeente Purmerend,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2022,

gelet op de artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de navolgende Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Purmerend 2022:

Artikel 1. Definities

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1. Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2. De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

 • 2. Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

 • 3. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking een dag nadat de Omgevingswet in werking is getreden. Op die dag wordt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Purmerend ingetrokken.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Purmerend 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 juni 2022

de griffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl