Handboek Kabels en Leidingen 2019

Geldend van 22-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Handboek Kabels en Leidingen 2019

Handboek kabels en leidingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

Gelezen het voorstel van 21 november 2018 inzake het Handboek Kabels en Leidingen 2019;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT

1. Het Handboek Kabels en Leidingen 2019 met ingang van 1 januari 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Handboek Kabels en Leidingen 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2018.

Ondertekening

Het college van burgmeester en wethouders

de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten A.J. Moerkerke

Bijlage 1.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.papendrecht.nl%2FInwoners%2FOverzicht_Inwoners%2FVergunningen%2FKabels_en_leidingen_plaatsen_in_openbare_grond&data=05%7C01%7Cd.van.der.laan%40drechtsteden.nl%7C038b1a751e0b41332f7108da802eb64b%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637963235355441936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UNGyhD8h%2B%2FV6qrA%2FpVSDeu3qJlYws%2F7bV3rQuX2foHk%3D&reserved=0

De digitale versie van Het Handboek Kabels & Leidingen 2019 vindt u hier:

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Vergunningen/Kabels_en_leidingen_plaatsen_in_openbare_grond