Regeling vervallen per 04-02-2023

Besluit tijdelijk mobiel cameratoezicht P+R station Sassenheim

Geldend van 18-08-2022 t/m 03-02-2023

Intitulé

Besluit tijdelijk mobiel cameratoezicht P+R station Sassenheim

De burgemeester van Teylingen maakt bekend dat zij op grond van artikel 151c van de Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen heeft besloten de P+R station Sassenheim, gelegen aan het Stationsplein in Warmond, aan te wijzen als openbare plaats waar een camera wordt ingezet.

De gebiedsaanwijzing en plaatsing van de camera vindt plaats voor de duur van maximaal zes maanden, te weten voor de periode van 4 augustus 2022 tot uiterlijk 4 februari 2023. 

Op deze locatie is al langere tijd sprake van voertuigcriminaliteit. Het besluit is genomen in het belang van de openbare orde. Door het inzetten van cameratoezicht willen we de criminaliteit en overlast terugdringen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 juli 2022,

C.G.J. Breuer

Burgemeester

Bezwaar

Hoe kunt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • -

  uw handtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • -

  de reden(en) van uw bezwaar.

Binnen welke termijn?

U hebt zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen.

Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u de voorlopige voorziening indient;

 • -

  het besluit waartegen bezwaar bestaat;

 • -

  een kopie van het bezwaarschrift dat u bij de gemeente Teylingen is ingediend.

Dit verzoek stuurt u naar:

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.