Regeling vervallen per 13-10-2022

Subsidieregeling Controle corona toegangsbewijzen gemeente Beuningen 2022

Geldend van 18-08-2022 t/m 12-10-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling Controle corona toegangsbewijzen gemeente Beuningen 2022

Intitulé

Subsidieregeling Controle corona toegangsbewijzen gemeente Beuningen 2022, behorende bij de Algemene Subsidieverordening Beuningen 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen;

overwegende dat:

bedrijven en organisaties aan het begin van 2022 kosten hebben moeten maken voor de verplichte controle van corona toegangsbewijzen (hierna te noemen: CTB);

het Rijk daarvoor een specifieke uitkering aan de gemeente verstrekt als tegemoetkoming in deze kosten.

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Beuningen 2022; besluit vast te stellen de “Subsidieregeling Controle corona toegangsbewijzen gemeente Beuningen 2022”

Hoofdstuk 1 Algemene regels

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor deze subsidieregeling gelden de begripsbepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Beuningen 2022 (hierna te noemen: ASV 2022)

 • 2.

  CTB: coronatoegangsbewijs

 • 3.

  CTB-controle: het controleren van bezoekers op een geldig papieren of digitaal coronatoegangsbewijs en, onder omstandigheden, de toegang ontzeggen.

 • 4.

  Activiteiten: activiteiten die plaatsvonden in de gemeente Beuningen waarbij een controle op het CTB wettelijk vereist was.

 • 5.

  Aanvraagformulier: het formulier dat de gemeente beschikbaar stelt aan de subsidieaanvrager.

Artikel 2. Grondslag van de subsidie

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken aan bedrijven en organisaties voor compensatie van kosten voor de CTB-controle in de periode dat deze wettelijk verplicht was.

Artikel 3. Algemene voorwaarden subsidie

 • 1.

  Organisaties die voor deze subsidie in aanmerking komen zijn:

  • a.

   Horecabedrijven, sport-, fitness- en wellnesscentra en sauna’s met een fysieke vestiging in gemeente Beuningen;

  • b.

   Instellingen zonder winstoogmerk met een fysieke vestiging in gemeente Beuningen zoals: theaters, dorpshuizen en multifunctionele accommodaties en verenigingen en stichtingen voor sport, recreatie en cultuur;

  • c.

   Organisatoren van evenementen die plaatsvonden in gemeente Beuningen.

Artikel 4. Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van de subsidie is het verplicht gebruik te maken van een aanvraagformulier, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 van de ASV 2022.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidieaanvraag afwijzen als:

 • a.

  Deze niet voldoet aan deze subsidieregeling of aan de ASV 2022;

 • b.

  De subsidieaanvrager zich niet heeft gehouden aan de geldende regelgeving voor de controleplicht van het CTB.

Artikel 6. Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van 99.950 euro.

Hoofdstuk 2 Regels voor verlening van de eenmalige subsidie

Artikel 7. Periode en locatie(s) waar de subsidie betrekking op heeft

 • 1.

  Voor organisaties genoemd in artikel 3 lid 1 van deze subsidieregeling onder a en b is van toepassing de periode 1 januari tot en met 24 februari 2022.

 • 2.

  Voor organisaties genoemd in artikel 3 lid 1 van deze subsidieregeling onder c is van toepassing de periode 1 januari tot en met 22 maart 2022.

 • 3.

  Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor en na de in lid 1 en 2 genoemde periodes, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 4.

  Een organisatie komt in aanmerking voor een eenmalige subsidie voor elke fysieke vestiging in gemeente Beuningen waar CTB-controles plaatsvonden en voor elk evenement in gemeente Beuningen waar CTB-controles plaatsvonden.

Artikel 8. Aanvraagtermijn en hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvrager kan op elke dag vanaf 6 juli 2022 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2022 een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie als compensatie voor gemaakte kosten voor de CTB-controles. Uit de aanvraag moet blijken voor welke vestiging(en) of evenement(en) de gevraagde subsidie van toepassing is.

 • 2.

  Voor elke aanvraag die voldoet aan de voorwaarden van de ASV2022 en deze subsidieregeling, verstrekt het college van burgemeester en wethouders eenmalig een subsidie van 1.300 euro per fysieke vestiging of evenement.

Artikel 9. Beslistermijn, vaststelling, verplichtingen aanvrager

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in art 8 lid 2 van de ASV 2022, nemen burgemeester en wethouders binnen 6 weken vanaf 1 september 2022 een besluit op de aanvraag.

 • 2.

  Zoals bepaald in artikel 14 lid 1 van de ASV 2022 is het besluit tot verlening tegelijk het besluit tot vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen via een steekproef controle uitvoeren op de door de aanvrager in het aanvraagformulier vermelde informatie. Onvolledige informatie leidt tot de verplichting van de subsidieaanvrager om aanvullende informatie te verstrekken. Onjuist verstrekte informatie kan leiden tot terugvordering van de subsidie.

Artikel 10. Rangorde bij verdeling subsidies

 • 1.

  Burgemeester en wethouders passen een rangorde toe als zij meerdere subsidieaanvragen ontvangt en verstrekking van meerdere subsidies leidt tot een overschrijding van het in artikel 6 van deze regeling genoemde subsidieplafond.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders hanteren de volgende rangorde voor subsidieverstrekking, waarbij b gaat voor a:

  • a.

   Het college behandelt aanvragen in volgorde van ontvangst. Als tijdstip van indienen geldt het moment waarop de aanvraag compleet is;

  • b.

   Een subsidieverstrekking die betrekking heeft op één of de eerste fysieke vestiging of het eerste evenement, heeft voorrang op subsidieverstrekking voor tweede en volgende vestigingen of evenementen.

Hoofdstuk 3 Overgangsregeling en slotbepaling

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

Het college beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouder kunnen van deze subsidieregeling afwijken of deze niet toepassen als bij een organisatie bijzondere omstandigheden zijn waardoor een besluit voor de aanvrager een onrechtvaardig gevolg heeft.

Artikel 13. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling Controle corona toegangsbewijzen gemeente Beuningen 2022’, eventueel af te korten tot: ‘subsidie controle CTB 2022’

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022. Deze subsidieregeling loopt af op 13 oktober 2022.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 5 juli 2022,

Burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken, secretaris

Daphne Bergman, burgemeester