Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Geldend van 01-05-2022 t/m 23-06-2023

Intitulé

Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 2 april 2013 – 30/13.

Gelet op de Wet luchtvaart en de Wet van 18 december 2008, Stb 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), het Besluit burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens, de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Omzettingsregeling luchthaven Seppe (Staatscourant 2011, nummer 11142).

overwegende dat:

artikel XIII van de Wet van 18 december 2008, Stb 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), provinciale staten verplichten om voor 1 november 2014 een luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste lid, van de Wet luchtvaart vast te stellen voor een luchthaven die op grond artikel 8.1a, derde lid van de wet een luchthaven van regionale betekenis is waarvoor op grond van artikel 8.1a, derde lid, van die wet vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist;

de luchthaven Seppe een luchthaven van regionale betekenis is als bedoeld in artikel 8.1a, derde lid van de Wet luchtvaart waarvoor op grond van artikel 8.1a, derde lid, van die wet vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist voor 1 november 2014.

gezien: - de nationale Luchtvaartnota van april 2009; - de Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant d.d. 10 december 2010, nr.2375178; - het advies van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Seppe d.d. 14 maart 2013; - het advies van de Commissie voor Mobiliteit en Financiën d.d. 26 april 2012;

besluiten: vast te stellen de volgende verordening:

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  beweging: start of landing met een luchtvaartuig;

 • b.

  circuitvlucht: vliegtuigbewegingen in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven, in het bijzonder verband houdend met het starten, het oefenen voor het landen en het landen;

 • c.

  daglichtperiode: gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52.00 N en 05.00 O op zeeniveau;

 • d.

  exploitant: Seppe Airport N.V.;

 • e.

  handhavingspunt: locatie waar de geluidsbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer niet hoger mag zijn dan de in het Luchthavenbesluit vastgestelde waarde;

 • f.

  helikopter: luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1 van het Luchtverkeersreglement;

 • g.

  helikopter van de hulpdiensten: helikopter die wordt gebruikt ten behoeve van de uitoefening van politietaken als bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993, ten behoeve van het voorkomen, beperken of bestrijden van brand of ten behoeve van het treffen van spoedeisende maatregelen om schade aan transportleidingen te voorkomen, te beperken of te verhelpen;

 • h.

  Lden-contouren: contouren ter aanduiding van de beperkingengebieden in verband met de geluidsbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer, zoals bedoeld in artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens;

 • i.

  luchthaven: terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet;

 • j.

  luchthavenbesluit: besluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste en tweede lid van de wet;

 • k.

  luchthavengebied: gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

 • l.

  luchthavenluchtverkeer: luchtverkeer als bedoeld in 1.1, eerste lid van de Wet;

 • m.

  luchthavenmeester: persoon als bedoeld in artikel 161 van het Besluit toezicht luchtvaart BES;

 • n.

  plaatsgebonden risicocontouren: contouren ter aanduiding van de beperkingengebieden in verband met het externe veiligheidsrisico vanwege het luchthavenluchtverkeer, zoals bedoeld in artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens;

 • o.

  traumahelikopter: helikopter die wordt gebruikt door de houder van een vergunning krachtens artikel 16b van de Luchtvaartwet met als doel het verlenen van spoedeisende medische hulp;

 • p.

  vliegtuig: luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1 van het Luchtverkeersreglement;

 • q.

  wet: Wet luchtvaart.

§ 2 Luchthaven

Artikel 2 Locatieaanduiding

Dit luchthavenbesluit is van toepassing op de luchthaven Seppe, gelegen aan Pastoor van Breugelstraat 93, 4744 RC te Bosschenhoofd, gemeente Halderberge, waartoe de percelen en perceelsgedeelten behoren die met opgave van kadastrale aanduiding zijn aangegeven in bijlage 1.

Artikel 3 Baanaanduiding

 • 1. Op de luchthaven is gelegen een verharde start- en landingsbaan in de geografische richting 066°-246° met een lengte van 830 meter en een breedte van 23 meter, met daarbij behorende verharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109).

 • 2. De ligging van de baan is weergegeven op de kaart in bijlage 4.

§ 3 Regels en grenswaarden

Artikel 4 Gebruiksjaar

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 oktober van enig jaar tot 1 oktober van het daarop volgende jaar.

Artikel 5 Luchthavenluchtverkeer

 • 1. Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

 • 2. Het aantal helikopterbewegingen op de luchthaven mag maximaal 900 per gebruiksjaar bedragen.

 • 3. In afwijking van het eerste lid is op de luchthaven incidenteel, met een maximum van 30 bewegingen per gebruiksjaar, gebruik van militaire vliegtuigen en militaire helikopters toegestaan, indien sprake is van humanitaire of operationele vluchten.

 • 4. Het grasgedeelte parallel gelegen aan de verharde baan, bedoeld in artikel 3, mag uitsluitend incidenteel worden gebruikt voor het landen en opstijgen van vliegtuigen voorzien van een staartslof ten behoeve van het Vliegend Museum Seppe.

 • 5. Het gebruik bedoeld in het vierde lid is uitsluitend toegestaan indien:

  • a.

   vooraf tweezijdig radiocontact met de havendienst tot stand is gebracht;

  • b.

   op de verharde baan niet gelijktijdig wordt gestart dan wel geland;

  • c.

   het verkeer op de verharde baan niet gehinderd wordt.

Artikel 6 Handhavingspunten

 • 1.

  De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel 8 van het Besluit burgerluchthavens, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2 onderscheidenlijk opgenomen in tabel 1 van bijlage 3.

 • 2.

  De ligging van de extra handhavingspunten en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2 onderscheidenlijk opgenomen in tabel 2 van bijlage 3.

Artikel 7 Openstellingstijden

 • 1. Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 3 van het Luchtverkeersreglement.

 • 2. De luchthaven is, binnen de daglichtperiode, geopend op:

  • a.

   werk- en zaterdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur;

  • b.

   zondagen van 09.00 uur en 20.00 uur.

 • 3. Incidenteel kan de luchthavenmeester toestemming verlenen om tussen 20.00 uur en 08.00 uur binnen de daglichtperiode van de luchthaven gebruik te maken.

 • 4. Indien nodig kan buiten de daglichtperiode van de luchthaven gebruik worden gemaakt door een traumahelikopter of een andere helikopter van de hulpdiensten.

 • 5. Tussen 19.00 uur en 09.00 uur worden geen circuitvluchten uitgevoerd, tenzij het gaat om een circuitvlucht na een uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijke afbreking van een ingezette landing.

§ 4 Gebieden

Artikel 8 Luchthavengebied

Het luchthavengebied bedoeld in artikel 8.47 van de wet wordt vastgesteld zoals opgenomen in bijlage 4.

Artikel 9 Beperkingengebied

Het beperkingengebied bedoeld in artikel 8.47 van de wet wordt vastgesteld zoals opgenomen in bijlage 5.

§ 5 Gebieden met ruimtelijke beperkingen

Artikel 10 Geluid

De geldende geluidscontouren van 48 dB(A), 56 dB(A) en 70dB(A) Lden bedoeld in artikel 9, onder b, c en d van het Besluit burgerluchthavens zijn weergegeven op de kaart in bijlage 6.

Artikel 11 Externe veiligheid

De geldende 10-5 en 10-6 plaatsgebonden risicocontouren bedoeld in artikel 9, onder a van het Besluit burgerluchthavens zijn weergegeven op de kaart in bijlage 7.

Artikel 12 Vliegveiligheid

 • 1. De geldende veiligheidsgebieden bedoeld in artikel 9, onder e, van het Besluit burgerluchthavens zijn weergegeven op de kaart in bijlage 8

 • 2. Het gebied met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid, bedoeld in artikel 9, onder f, van het Besluit burgerluchthavens is weergegeven op de kaart in bijlage 8.

§ 6 Slotbepalingen

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 17 mei 2013

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

Bijlage 1 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Kadastrale kaart als bedoeld in artikel 2

Bijlage 2 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Ligging handhavingspunten als bedoeld in artikel 6

Bijlage 3 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Tabellen als bedoeld in artikel 6

Bijlage 4 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Ligging baan en luchthavengebied als bedoeld in artikel 3, tweede lid, en artikel 8

Bijlage 5 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Beperkingengebied als bedoeld in artikel 9

Bijlage 6 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Geluidcontouren in Lden als bedoeld in artikel 10, eerste lid

Bijlage 7 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Externe veiligheidscontouren als bedoeld in artikel 11, eerste lid

Bijlage 8 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant

Gebieden als bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid