Gewijzigde Subsidieregeling Sociale cohesie bewonersinitiatieven gemeente Scherpenzeel 2022

Geldend van 18-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 21-06-2022

Intitulé

Gewijzigde Subsidieregeling Sociale cohesie bewonersinitiatieven gemeente Scherpenzeel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel;

gelet op artikel 3, 7, 8, 9, en 10 van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel;

besluit vast te stellen de Gewijzigde Subsidieregeling Sociale cohesie bewonersinitiatieven gemeente Scherpenzeel 2022.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor bewonersinitiatieven die zich richten op het bestrijden van eenzaamheid als gevolg van de coronapandemie door het organiseren van extra contacten en activiteiten, gericht op verbinding en ontmoeting tussen inwoners en buurten.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bewonersinitiatieven die gericht zijn op verbinding tussen straten en buurten. De subsidie wordt enkel verstrekt aan bewonersinitiatieven die worden ingediend door inwoners en niet aan organisaties of verenigingen.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2 en die resteren na aftrek van bijdragen van derden.

Artikel 5 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten:

 • a.

  die door de subsidieontvanger zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag;

 • b.

  Kosten voor dranken en/of verdovende middelen, zoals alcohol en drugs.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie voor incidentele aanvragen bedraagt eenmalig maximaal € 500.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • a. Voor de subsidieregeling is in totaal een bedrag van € 3.176 beschikbaar gesteld vanuit het 4e Steunpakket Corona Jeugd en Wmo.

 • b. Verstrekking van een incidentele subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond van € 3.176 is bereikt.

 • c. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • d. Indien het vastgestelde subsidieplafond van € 3.176 dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018, moet de subsidieaanvraag uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de activiteiten ingediend worden.

Artikel 9 Beslistermijn

In afwijking van artikel 8 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018, beslissen burgemeester en wethouders op een subsidieaanvraag, als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling Sociale cohesie bewonersinitiatieven gemeente Scherpenzeel 2022, binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 4g van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018, kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • d.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.

Artikel 11 Verantwoording

 • a. Voor de vaststelling van de subsidie dient de subsidieontvanger binnen 4 weken na uitvoering van de activiteiten het volgende te overleggen aan het college van burgemeester en wethouders:

  • -

   een kort activiteitenverslag van de uitgevoerde activiteiten;

  • -

   een overzicht van gemaakte kosten.

 • b. Op grond van artikel 13 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel vindt (ambtshalve) vaststelling van de subsidie plaats binnen 13 weken nadat de activiteiten zijn verricht.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • a. Deze Subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 21 juni 2022, onder intrekking van de op 21 juni 2022 vastgestelde Subsidieregeling Sociale cohesie bewonersinitiatieven gemeente Scherpenzeel 2022.

 • b. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Gewijzigde Subsidieregeling Sociale cohesie bewonersinitiatieven gemeente Scherpenzeel 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus.

R. ‘t Hoen

secretaris

M.W. Jaeger

burgemeester