VERORDENING SPEELAUTOMATENHALLEN

Geldend van 18-08-2022 t/m heden

Intitulé

VERORDENING SPEELAUTOMATENHALLEN

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 9 juni 2022:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2022;

gelet op de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 30c van de Wet op de kansspelen;

BESLUIT

vast te stellen de :

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanwezigheidsvergunning: vergunning tot het aanwezig hebben van kansspelautomaten als bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Wet op de kansspelen

 • b.

  beheerder/ bedrijfsleider: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijk leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal;

 • c.

  de wet: de Wet op de kansspelen;

 • d.

  exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt gedreven;

 • e.

  exploitatievergunning: vergunning tot het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2.1 van deze verordening.

 • f.

  kansspelautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de wet;

 • g.

  speelautomatenhal: een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de wet;

Hoofdstuk 2 Vergunning

Artikel 2 Vergunningplicht

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen en te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan uitsluitend vergunning verlenen voor maximaal één speelautomatenhal voor het deel van de gemeente dat op de bij deze verordening behorende kaart is aangegeven.

 • 3.

  De burgemeester stelt voor de verlening van de exploitatievergunning beleidsregels vast.

 • 4.

  Een exploitatievergunning wordt verleend voor de duur van ten hoogste vijftien jaar.

 • 5.

  Indien een exploitatievergunning is verleend en tevens een omgevingsvergunning moet worden verkregen, dan treedt de exploitatievergunning pas in werking nadat de omgevingsvergunning is verleend.

Artikel 3 Maximum aantal speelautomaten

 • 1.

  In een speelautomatenhal mogen maximaal 100 kansspelautomaten aanwezig zijn.

 • 2.

  Bij het bepalen van het aantal kansspelautomaten per speelautomatenhal houdt de burgemeester in elk geval rekening met de oppervlakte van de speelautomatenhal.

Artikel 4 Verdeelprocedure en beslistermijn

 • 1.

  Indien er een exploitatievergunning beschikbaar komt, maakt de burgemeester in het gemeenteblad en via de website van de gemeente bekend in welke periode aanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2.

  Indien het aantal aanvragen het aantal beschikbare exploitatievergunningen overtreft, wordt de vergunning verdeeld op de wijze zoals vastgelegd in de beleidsregels bedoeld in artikel 2 derde lid.

 • 3.

  De burgemeester beslist binnen zestien weken na afloop van de indienperiode op de aanvragen. De burgemeester kan de beslistermijn voor ten hoogste acht weken verdagen indien de complexiteit van een of meer aanvragen dit noodzakelijk maakt.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5 Vereisten aanvraag

De exploitant dient bij de vergunningaanvraag in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

 • a.

  Een plattegrond op schaal van de inrichting waaruit ten minste blijkt op welke plaats en in welk aantal kansspelautomaten worden opgesteld en op welke plaats leeftijdscontrole plaatsvindt;

 • b.

  Een document waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • c.

  De personalia van de aanvrager en de beheerder(s) en/of de bedrijfsleider(s), voorzien van een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

 • d.

  De gegevens van de rechtspersoon die de vergunning aanvraagt inclusief een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat op het moment van aanvragen maximaal drie maanden oud is;

 • e.

  Bewijsstukken waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 30d, vierde lid, van de wet;

 • f.

  Een nauwkeurige omschrijving van het concept van de speelautomatenhal;

 • g.

  Een plan waarin wordt beschreven welke maatregelen de aanvrager neemt ter preventie en bestrijding van gokverslaving en de wijze waarop hij de gedrags- en reclamecode voor kansspelen naleeft;

 • h.

  Een plan waarin wordt beschreven welke maatregelen de aanvrager neemt ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat;

 • i.

  een verklaring omtrent het gedrag van de exploitant dan wel, indien de exploitant een rechtspersoon is, van degene(n) die de exploitant krachtens de statuten vertegenwoordigt( en), van de beheerder(s) en van de rechtspersoon (VOG RP);

 • j.

  een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).

Artikel 6 Inhoud vergunning

 • 1.

  De vergunning wordt gesteld op naam van de exploitant en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In de vergunning wordt het vestigingsadres van de speelautomatenhal vermeld, alsmede de naam van de bedrijfsleiders, beheerders en aandeelhouder(s).

 • 3.

  De burgemeester verbindt aan de vergunning voorschriften en beperkingen, die zo nodig kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. De voorschriften hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de looptijd van de vergunning;

  • b.

   de openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • c.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • d.

   de bedrijfsvoering; en

  • e.

   het aantal speelautomaten en het aantal spelersplaatsen dat in de speelautomatenhal aanwezig mag zijn.

 • 4.

  De burgemeester kan aan de vergunning andere voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van de speelautomatenhal of tot het voorkomen van kansspelverslaving.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De burgemeester weigert de vergunning indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   niet wordt voldaan aan de beleidsregels, bedoeld in artikel 2 derde lid;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • d.

   de speelautomatenhal niet vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is;

  • e.

   niet wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 30d, vierde lid, van de Wet op de kansspelen gestelde eisen;

  • f.

   de exploitant of de beheerders in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn of onder curatele zijn, of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende zaken;

 • 2.

  De burgemeester kan de vergunning weigeren indien:

  • a.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloed wordt;

  • b.

   de aanwezigheid van de speelautomatenhal in strijd is met een geldend bestemmingsplan en het niet aannemelijk is dat die strijd zal worden opgeheven;

  • c.

   de aanvrager de bij of krachtens titel VA van de Wet op de kansspelen gestelde bepalingen heeft overtreden in de drie jaren voorafgaand aan het moment van de aanvraag.

Artikel 8 Intrekkingsgronden

 • 1.

  De burgemeester trekt de vergunning in indien:

  • a.

   de gegevens die met het oog op het verkrijgen van de vergunning zijn verstrekt zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

  • b.

   niet langer wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 30d, vierde lid, onder a, van de Wet op de kansspelen gestelde eisen; of

  • c.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed en de exploitant een redelijke termijn is gegund deze aanwezigheid te verbeteren.

 • 2.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken indien:

  • a.

   de vergunninghouder niet langer voldoet aan de beleidsregels, bedoeld in artikel 2 derde lid;

  • b.

   de vergunninghouder niet voldoet aan een aan de vergunning verbonden voorschrift of beperking;

  • c.

   de vergunninghouder niet voldoet aan artikel 9, 10 of 11;

  • d.

   de vergunninghouder niet voldoet aan een bij of krachtens titel VA van de Wet op de kansspelen gestelde bepaling;

  • e.

   de vergunninghouder gedurende een periode van ten minste zes maanden geen gebruik van de vergunning heeft gemaakt of indien de exploitatie van de speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes aaneengesloten maanden wordt onderbroken;

  • f.

   de burgemeester kan de exploitatievergunning intrekken indien de zeggenschap in de rechtspersoon wijzigt.

Artikel 9 Aanwezigheidsplicht

Het is verboden een speelautomatenhal voor het publiek geopend te hebben zonder dat ten minste één bedrijfsleider of beheerder die als zodanig op de vergunning staat vermeld in het bedrijf aanwezig is.

Artikel 10 Wijziging beheerder of bedrijfsleider

 • 1.

  Indien een in de exploitatievergunning vermelde bedrijfsleider of beheerder niet meer als zodanig werkzaam is, dient de vergunninghouder binnen vier weken nadat deze situatie is ontstaan een aanvraag tot wijziging van de vergunning in. De vergunninghouder verstrekt daarbij in ieder geval de gegevens, bedoeld in artikel 5 onder c.

 • 2.

  Van de lopende exploitatievergunning kan gebruik worden gemaakt totdat de burgemeester op de aanvraag als bedoeld in het eerste lid heeft beslist.

Artikel 11 Wijzigingen in exploitatie

 • 1.

  De exploitatievergunning vervalt indien de exploitant de exploitatie van de speelautomatenhal beëindigt.

 • 2.

  Indien de beëindiging van de exploitatie het gevolg is van het overlijden van de exploitant gedurende de looptijd van de vergunning en voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, vragen de rechtsopvolgers onder algemene titel binnen acht weken een nieuwe exploitatievergunning aan ter voortzetting van de exploitatie voor de resterende vergunde termijn. Deze aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden in deze verordening, met uitzondering van artikel 2 derde lid en artikel 4 eerste lid. De nieuwe vergunning kan maximaal voor de resterende looptijd van de vorige vergunning worden voortgezet.

 • 3.

  Indien de exploitatievergunning ingevolge het eerste lid is vervallen of is ingetrokken en de burgemeester tot het verlenen van een nieuwe exploitatievergunning wil overgaan, geeft de burgemeester toepassing aan de procedure, bedoeld in artikel 2 derde lid.

 • 4.

  Indien er enige wijziging plaats gaat vinden in de verdeling van de aandelen waarbij een nieuwe aandeelhouder toetreedt die nog niet op de vergunning staat vermeld, dient dit vooraf te worden gemeld zodat toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob);

 • 5.

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag als bedoeld in het eerste tot en met derde lid niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen die zijn verbonden aan de vervallen exploitatievergunning.

Hoofdstuk 4. Strafbepaling en aanwijzing toezichthouders

Artikel 12 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 3 van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 13 Aanwijzing toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 3 van deze verordening zijn belast de door de burgemeester aangewezen personen, ambtenaren of categorieën van ambtenaren

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 14 Intrekking

 • 1.

  De Verordening inzake speelautomatenhallen, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 januari 2010 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De vergunning die op grond van de verordening genoemd in het eerste lid is verleend en die ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening van kracht is, wordt geacht verleend te zijn verleend overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en heeft een looptijd van 15 jaar na inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Het maximale aantal kansspelautomaten per inrichting blijft gedurende de periode genoemd in het tweede lid gelijk aan het maximale aantal per inrichting dat is genoemd in de vergunning.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening speelautomatenhallen.

Inleiding

Deze verordening vervangt de bestaande Verordening inzake speelautomatenhallen die op 21 januari 2010 door de gemeenteraad van Moerdijk is vastgesteld. De aanleiding om tot een nieuwe verordening te komen is dat ontwikkelingen in de jurisprudentie ertoe noodzaken dat de gemeente de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal op een andere wijze gaat verdelen, zodat alle potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar de vergunning. Daartoe is in artikel 2 van deze verordening opgenomen dat beleidsregels kunnen worden opgesteld omtrent een nieuwe verdeelprocedure. Hoofdstuk 5 bevat overgangsrecht voor de bestaande exploitatievergunning. Verder zijn geen beleidsmatige of inhoudelijke wijzigingen beoogd.

In deze toelichting wordt achtereenvolgens ingegaan op de aanwijzing van het gebied waar zich een speelautomatenhal kan vestigen, nieuwe verdeelprocedure en het overgangsrecht.

Aanwijzing gebied en maximering

Net als in de vorige verordening kan de burgemeester uitsluitend vergunning verlenen voor maximaal één speelautomatenhal binnen het aangewezen gebied dat is gemarkeerd op de bij deze verordening behorende kaart. De beleidsmatige en politieke keuze voor een vergunningstelstel met één speelautomatenhal binnen de gemeente Moerdijk, namelijk in het centrum van Zevenbergen, wordt met deze verordening voortgezet.

De Europese Dienstenrichtlijn schrijft voor dat dienstverleners zich in principe vrij moeten kunnen vestigen. Het stellen van vestigingsbeperkingen (waaronder het verlenen van maximaal één vergunning voor een speelautomatenhal) voor een dienstverlener moeten gerechtvaardigd worden aan de hand van drie voorwaarden:

 • Non-discriminatoir.

 • Noodzakelijkheid.

 • Evenredigheid.

De vestigingsbeperking, zoals opgenomen in de Verordening speelautomatenhallen, is niet aan te merken als non-discriminatoir. De voorwaarde ‘noodzakelijkheid’ en ‘evenredigheid’ moeten wel onderbouwd worden.

Noodzakelijkheid

Met de voorwaarde ‘noodzakelijkheid’ moet er sprake zijn van een ‘dwingende reden van algemeen belang’ om de vestigingsbeperking op te nemen. Een voorbeeld hiervan is de bescherming van het stedelijk milieu en het voorkomen van leegstand in een centrumgebied.

De noodzakelijkheid van de vestigingsbeperking voor één speelautomatenhal in de gemeente Moerdijk komt voort uit het ‘Programma vitale centra’. Voor Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad wordt gestreefd naar een bereikbaar, compact winkelhart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen. Een speelautomatenhal valt onder de branchegroep ‘cultuur & ontspanning’ (Locatus, 2021) en is daarmee een functie die is voorzien binnen een vitaal centrumgebied.

Elk vitaal centrum binnen de gemeente Moerdijk heeft zijn eigen verzorgingsfunctie. Zevenbergen is de hoofdkern van de gemeente Moerdijk, ook als het gaat om het voorzieningenaanbod. Waar in Fijnaart, Klundert en Willemstad de nadruk meer ligt op de dagelijkse boodschappen, heeft Zevenbergen een breder voorzieningenaanbod met meer niet-dagelijkse winkels en horeca. In dit fijnmazige netwerk vervult iedere kern een eigen rol, waarbij idealiter de verschillende grotere en kleinere kernen zoveel mogelijk complementair aan elkaar zijn.

Zevenbergen heeft potentie om binnen de gemeente Moerdijk en in de noordwesthoek van Brabant een rol te spelen als subregionaal verzorgingscentrum, met een uitstraling/achterland dat zich uitstrekt over de gehele gemeente Moerdijk en gedeeltelijk over aangrenzende gemeentes als Halderberge en Drimmelen (Masterplan Centrum Zevenbergen, 2011). Een speelautomatenhal is dan ook een toevoeging op het voorzieningenniveau en de verzorgingsfunctie van het centrum van Zevenbergen.

De keuze voor een vergunningstelsel waarbij het aantal speelautomatenhallen wordt gemaximeerd op één, was en is gebaseerd op het onderzoek ‘Speelautomatenhallen: Een onderzoek naar de ontwikkeling van speelautomatenhallen in Nederland’ (Regioplan Beleidsonderzoek, 2009). Uit dit onderzoek blijkt dat speelautomatenhallen meestal zijn gevestigd in grotere steden of in toeristische gebieden. Gemiddeld staan Nederlandse gemeenten één speelautomatenhal per 50.000 inwoners toe. De gemeente Moerdijk heeft 37.272 inwoners (CBS, 2021). Uit deze cijfers blijkt één speelautomatenhal passend is bij het aantal inwoners van de gemeente Moerdijk.

Evenredigheid

De voorwaarde van evenredigheid betekent dat de maatregel geschikt moet zijn voor het beoogde doel: de maatregel moet op coherente en systematische wijze worden uitgevoerd en mag niet verder gaan dan nodig. Ook moet worden aangetoond dat het beoogde doel met andere of minder beperkende middelen bereikt kan worden.

In het kader van de Verordening speelautomatenhallen wordt geconcludeerd dat de beperking op het aantal vestigingen door middel van het beschikbaar stellen van één vergunning binnen het centrum van Zevenbergen geschikt is voor het beoogde doel. De maatregel wordt al geruime tijd coherent en systematisch toegepast en gaat niet verder dan nodig. Andere maatregelen dan het vergunningstelstel bieden niet hetzelfde resultaat.

Het gehanteerde vergunningstelsel voldoet derhalve aan de uitgangspunten van de Dienstenrichtlijn. De maatregel discrimineert niet, is noodzakelijk en evenredig en dient het algemeen belang van een vitaal centrum voor Zevenbergen.

Nieuwe verdeelprocedure

De belangrijkste vernieuwing in deze verordening betreft de wijze waarop de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal in de gemeente Moerdijk verdeeld wordt. De procedure voor de verdeling van de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal moet worden herzien vanwege ontwikkelingen in de jurisprudentie. Schaarse vergunningen moeten volgens de jurisprudentie in beginsel voor iedereen via een openbare procedure toegankelijk zijn. Wanneer er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, moet in beginsel aan iedereen de mogelijkheid worden geboden mee te dingen naar de vergunning1.

De exploitant die over een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal in Moerdijk beschikt, is hierover geïnformeerd.

Nieuwe verdeelprocedure

De hoofdlijnen van de nieuwe vergunningprocedure zijn opgenomen in de artikelen 2 en 4 van deze verordening. Die hoofdlijnen zijn als volgt:

 • De bestaande exploitatievergunning vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening, 15 jaar geldig De burgemeester zal tijdig voor het verstrijken van bovengenoemde geldigheidsduur een procedure openstellen voor de verdeling van de vergunning die beschikbaar komt (met een looptijd van vijftien jaar) en beleidsregels vaststellen over de vereisten waaraan vergunningaanvragen moeten voldoen en de wijze waarop de vergunning zal worden verdeeld.

 • De burgemeester toetst de aanvragen aan de beoordelingscriteria in deze verordening en de beleidsregels.

Geldigheidsduur vergunning

De duur van de vergunning moet op basis van de geldende jurisprudentie in ieder geval redelijk zijn gezien de benodigde investeringen die nodig zijn om de speelhal te exploiteren. Verder mag de duur van de vergunning weer niet te lang zijn, omdat dit strijdig kan zijn met het formele gelijkheidsbeginsel.

In het land zijn diverse onderzoeken gedaan naar de terugverdientijd van investeringen in deze branche. Het onderzoek van onderzoeksbureau BEA2 wordt hierbij vaak als uitgangspunt genomen.

Zij hebben onderzocht dat de terugverdientijd voor de middelgrote en grote speelautomatenhallen uitkomt (afgezien van een enkele zeer grote speler) op in ieder geval 10 jaar en voor de kleinere op 15 jaar of meer.

13 Zie ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, bevestigd in o.a. ABRvS 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3918.

2 Bureau Economische Argumentatie (2019). Gokken met beleid. Overgangsperiode en vergunningsduur voor speelautomatenhallen, 12 juni 2019

Een dergelijke periode is in lijn met de afschrijvingstermijnen voor de meeste typen vaste activa waar speelautomatenhallen mee werken (speelautomaten worden meestal in 5 jaar afgeschreven bijvoorbeeld, inventaris meestal over 10 jaar), maar voor verbouwingen en huurdersinvesteringen als een luchtbehandelingsinstallatie gelden vaak afschrijvingstermijnen van 15 jaar. Vanuit dit perspectief is een looptijd van 15 jaar in economisch opzicht een logische keuze. De looptijd van een vergunning voor een speelautomatenhal in de gemeente Moerdijk, heeft daarom voortaan een maximale duur van 15 jaar.

Transparantie

Om gelijke kansen te bieden om mee te dingen naar een beschikbare exploitatievergunning moet volgens de jurisprudentie sprake zijn van een passende mate van openbaarheid over de beschikbaarheid, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de beoordelingscriteria. Volgens de jurisprudentie moet hierover tijdig voor de start van de procedure duidelijkheid worden geboden, door informatie over deze aspecten bekend te maken via een zodanig medium dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.

De verordening schrijft voor dat de burgemeester de openstelling van een nieuwe procedure en het aanvraagtijdvak bekendmaakt in het gemeenteblad en via de website van de gemeente (artikel 4 lid 1). Over de verdeelprocedure en de beoordelingscriteria wordt duidelijkheid geboden via deze verordening en de door de burgemeester nog vast te stellen beleidsregels.

Overgangsrecht

In de gemeente is momenteel één speelautomatenhal gevestigd. In september 2021 is aan de huidige exploitant medegedeeld dat de vergunning voor een speelautomatenhal in Moerdijk transparant verdeeld zal worden. Omdat tot deze mededeling de exploitant van een vergunning voor onbepaalde tijd mocht uitgaan, is het nodig een periode te bieden waarin de gedane investeringen kunnen worden terugverdiend. Het is immers niet zeker dat deze exploitant ook een vergunning krijgt na een nieuwe verdeling. Zoals eerder gesteld zijn wordt de looptijd van de vergunning gesteld op 15 jaar. Voor de overgangstermijn wordt aangesloten bij deze periode, zodat ook die termijn op 15 jaar wordt gesteld. Die periode wordt dus gezien als overgangsperiode tussen de bestaande situatie en de situatie waarin de vrijkomende vergunning transparant wordt verdeeld. Tijdens deze periode wordt geen nieuwe vergunning verdeeld. Dat betekent dus dat nieuwe exploitanten niet kunnen toetreden tot de markt en de huidige exploitant geen dusdanige wijzigingen in zijn onderneming kan aanbrengen waarvoor een nieuwe vergunning vereist is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplaatsen of uitbreiden van de hal.

Deze overgangsperiode van 15 jaar in totaal is enkel bedoeld voor het terugverdienen van gedane investeringen, omdat deze investeringen zijn gedaan in de veronderstelling van een onbepaalde tijdsvergunning. Een uitzondering kan worden gemaakt in geval van het overlijden van een exploitant, dan kan een hal worden overgedragen aan een rechtsopvolger onder algemene titel. Ook kan een uitzondering worden gemaakt voor een overname van een hal door een eerstegraads familielid van een huidige exploitant. De mogelijkheden tot wijziging van de vergunning zijn gedurende de overgangsperiode dus zeer beperkt.

VERORDENING SPEELAUTOMATENHALLEN

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 9 juni 2022,

De griffier,

A. Goslings

De voorzitter,

A.J. Moerkerke

BIJ VERORDENING SPEELAUTOMATENHALLEN