Beleidsregel Bodemkwaliteitskaart PFAS

Geldend van 11-08-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Bodemkwaliteitskaart PFAS

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

Overwegende dat:

Uit de resultaten van de op 1 december 2020 vastgestelde bodemkwaliteitskaart PFAS is gebleken dat in geheel Maastricht, met uitzondering van eventuele puntbronnen (locaties waar PFAS is geproduceerd, toegepast of producten met deze stoffen zijn bewerkt dan wel opgeslagen) op geïnventariseerde verdachte locaties, gemiddeld wordt voldaan aan de achtergrondwaarden zoals opgenomen in de aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader (THK) van juli 2020. De kwaliteit voldoet aan die van het meest gevoelige gebruik zijnde Landbouw/Natuur.

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Bodemkwaliteitskaart PFAS

Op basis van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS blijkt dat de achtergrondwaarden uit het THK in Maastricht niet worden overschreden en ook beduidend lager zijn dan de norm. Het RIVM geeft aan dat voor gehalten onder deze norm geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid en milieu.

Het tijdelijk handelingskader van het Rijk geeft aan dat grond onder deze norm (klasse Wonen/Industrie) dan ook overal in Nederland veilig kan worden toegepast (en hergebruikt).

Omdat in Maastricht de gemiddelde bodemkwaliteit overeenkomstig de BKK PFAS gelijk is aan Landbouw/Natuur kan grond in Maastricht worden hergebruikt.

De Bodemkwaliteitskaart PFAS kan als bewijsmiddel bij hergebruik van grond worden gebruikt om zowel de kwaliteit van de grond die bij werken vrijkomt als ook van de kwaliteit van de grond waarop deze wordt toegepast aan te tonen. Hiervoor is bij afvoer/hergebruik van de grond in veel gevallen onderzoek naar PFAS niet meer nodig.

De kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar met ingang van 24 december 2020.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel BKK PFAS”.

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 1 december 2020

De Secretaris,

R.E.C. Kleijnen.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake