Reclamebeleid

Geldend van 05-11-2009 t/m heden

Intitulé

Reclamebeleid

De raad heeft eind 2008 ingestemd met het nieuwe reclamebeleid. Als vervolg daarop heeft het college van B en W op 27 oktober 2009 nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld.

Wat houden de regels in?

De nieuwe regels zijn in goed overleg met winkeliers, ondernemers, en (voetbal) verenigingen tot stand gekomen. De regels zijn versoepeld. Voor bedrijven in verschillende gebieden zoals: bedrijfsterreinen, sportterreinen, landelijk gebied, woongebieden, dorpskernen en recreatiegebieden, is aangegeven welke reclame uitingen men daar vergunningvrij mag plaatsen. (zie onderstaand overzicht)

Wil men meer of iets anders, dan zal men daarvoor een vergunning aan moeten vragen. Het college zal zeer terughoudend zijn in het verlenen van de vergunning tevens zullen er extra kosten mee gemoeid zijn.

Wanneer moet men aan de regels voldoen?

Bedrijven krijgen tot 27 oktober 2011 de tijd om bestaande reclame uitingen die niet voldoen aan de regels te verwijderen of te vervangen. In deze periode kan er ook een vergunning aangevraagd worden voor de bestaande situatie. Nieuwe reclameborden moeten uiteraard direct voldoen aan de regels. Overigens blijkt nu al uit recente vragen van ondernemers dat men de reclame uitingen in overeenstemming met de nieuwe regels wil brengen.

Na één jaar zal een inspectie plaatsvinden. De resultaten zullen geëvalueerd worden en aan het college en de raad voorgelegd worden. Ondernemers die nog niet voldoen aan de regels zullen dan benaderd worden. Na twee jaar zal handhavend opgetreden worden.

Voorwaarden voor de vrijstelling:

1. Vrijstelling geldt alleen als voldaan wordt aan onderstaande opsomming.

2. De vrijstelling geldt niet als het college van burgemeester en wethouders besluit dat voor het object in samenhang met de omgeving een welstandsadvies nodig is.

3. De vrijstelling geldt ook niet als het college van burgemeester en wethouders vindt dat de verkeersveiligheid en/of de openbare orde in het gedrang komen bij het plaatsen van het object.

4. Mocht er in het kader van de Woningwet, de Monumentenwet of de milieuwetgeving aangegeven worden dat een vergunning noodzakelijk is, dan moet er altijd een vergunning worden aangevraagd.

Overzicht van reclame-uitingen die zijn vrijgesteld van de vergunningenplicht: Bedrijfsterreinen

1. Gevelreclame geplaatst tegen of direct langs en dus evenwijdig aan de gevel voor zover:

a. de breedte van het reclameobject niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van een gevelsegment1;

b. de hoogte van het reclameobject niet méér bedraagt dan 1m.

2. Gevelreclame geplaatst loodrecht op de gevel tot een maatvoering van maximaal 1x1x0,25m.

3. Reclame op een plat dak indien:

a. sprake is van losse letters;

b. de breedte van het reclameobject niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van een gevelsegment;

c. de hoogte van de letters niet meer bedraagt dan 1m.

4. Vrijstaande reclameobjecten:

a. tot 2 onverlichte reclameobjecten ter weerszijden van één toegang tot het erf óf 1 onverlicht reclameobject elders op het erf;

b. met een totaal maximum oppervlak van 3 m2, vlaggen niet meegerekend;

c. in de vorm van een vlag, hoogte maximaal 6 meter.

5. Onder een gevelsegment wordt verstaan een aaneengesloten gevelstuk dat door verspringingen, hoeken of vooruitstekende entrees en dergelijke duidelijk kan worden onderscheiden van andere gevelstukken.

Sportterreinen

1. Gevelreclame geplaatst tegen of direct langs en dus evenwijdig aan de gevel voor zover: niet meer dan twee reclameborden per clubgebouw, met een maximale oppervlakte van 1,5 m2 per bord.

2. Vrijstaande reclameobjecten:

a. 2 vlaggen bij de ingang en 1 vlag per veld. Maximale hoogte 6 meter;

b. borden langs velden, naar veld gericht en maximaal 1.10 m hoog;

c. borden langs veld gericht op kantine, mits niet zichtbaar vanaf openbare weg en maximaal

1.10 m hoog;

d. aankondigingbord wedstrijden, op eigen terrein en naar buitengericht, maximaal 1.5 m2 oppervlak en maximaal 20 % hiervan voor reclame. Hoogte tot 3 meter. Maximaal 2 stuks toegestaan;

e. aankondigingbord buiten eigen terrein, zelfde afmetingen maar geen reclame en plaatsing in overleg met gemeente.

3. Reclameborden op of aan tribune: in overleg met de gemeente.

Landelijk gebied

1. Gevelreclame geplaatst tegen of direct langs en dus evenwijdig aan de gevel voor zover: het oppervlak niet meer dan 5 % van gevel en niet meer dan 4 m2 is. Mag niet aangelicht worden.

2. Vrijstaande reclameobjecten: één bord bij toegang, hoogte maximaal 1.5 meter en oppervlak maximaal 0,5 m2.

Maximaal 1 uiting per bedrijf.

Woongebied

1. Gevelreclame geplaatst tegen of direct langs en dus evenwijdig aan de gevel voor zover: één bord met oppervlakte maximaal 0,75 m2.

2. Vrijstaande reclameobjecten: één bord bij toegang, maximale oppervlakte 0,75 m2. Maximale hoogte bovenrand bord 1.20 m.

Maximaal 1 bord per bedrijf.

Historische dorpskern en lintbebouwing (winkels, horeca e.d.)

1. Gevelreclame geplaatst tegen of direct langs en dus evenwijdig aan de gevel voor zover:

a. de breedte van horizontaal gelede reclameobjecten niet meer bedraagt dan 70% van de breedte van een gevelsegment en de hoogte niet meer bedraagt dan 0,75m;

b. de hoogte van verticaal gelede reclameobjecten niet méér bedraagt dan 70% van de ruimte tussen de onderdorpel van de gevelopening op de begane grond en de onderzijde van de bovenliggende verdieping met een maximum objectbreedte van 0,75m.

2. Gevelreclame geplaatst loodrecht op de gevel tot een maatvoering van maximaal 1m2 , een maximale diepte tot de gevel van 1.0 m en maximaal 0,10m breed.

3. Reclame op markiezen indien geplaatst op het onderste segment of op de volant.

4. Reclame op etalageruiten of -luiken tot een maximum van 20% van het oppervlak.

5. Reclame in de etalageruimten voor zover dit onderdeel uitmaakt van een meer omvattende inrichting van die ruimte.

6. Maximaal worden per winkelpand 3 reclameobjecten, vlaggen inbegrepen, vrijgesteld van de vergunningplicht. Reclameobjecten in de etalageruimte als bedoeld in lid 5 worden daarbij niet meegerekend.

Dag- en verblijfsrecreatie met meer dan 500 bezoekers per jaar

1. Gevelreclame geplaatst tegen of direct langs en dus evenwijdig aan de gevel voor zover: één bord met maximale afmeting van 5 % van de gevel en niet meer dan 4 m2.

2. Vrijstaande reclameobjecten:

a. één bord met maximale afmeting 2.44x1.22m met hoogte bovenrand maximaal 4 meter;

b. twee vlaggen bij de ingang, en maximaal 1 vlag extra per volle hectare bedrijfsterrein. Masthoogte maximaal 6 meter.

Maximaal 2 borden per bedrijf, waarvan één aangelicht tot maximaal drie uur na zonsondergang.

Hoogachtend,

burgemeester enwethouders,

P.G. (Perry) Arissen

gemeentesecretaris

Th.A.M. Steenkamp

burgemeester

Ondertekening