Beleid 'Internetwinkels West Maas en Waal'

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

Beleid 'Internetwinkels West Maas en Waal'

Inleiding

Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is gemaakt. Het winkelen op internet is enorm toegenomen, de komende jaren zal vaker een aanvraag voor het starten van een internetwinkel vanuit een woning of bedrijf binnenkomen. Om uniformiteit bij de beoordeling van aanvragen te krijgen, is het gewenst om hiervoor een algemeen beleidskader op te stellen. De belangrijkste vraag is wat nu wel en wat niet mag op grond van de bestemmingsplannen. Veel internetwinkels starten vanuit een woonadres en enkelen op een bedrijfslocatie. In deze notitie wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën van internetwinkels. Per categorie wordt aangegeven wat de vestigingsmogelijkheden zijn.

Categorieën in internetwinkels

Om de grens te kunnen bepalen wat maximaal toelaatbaar is, zijn internetwinkels onderverdeeld in vier categorieën:

1. Een internetwinkel met alleen administratieve handelingen;

2. Een internetwinkel met opslag en verzending;

3. Een internetwinkel met opslag, verzending en afhaalmogelijkheid;

4. Een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom.

Ad 1 Internetwinkel met alleen administratieve handelingen

Een internetwinkel waarvoor alleen administratieve handelingen worden verricht, kan worden aangemerkt als een virtuele internetwinkel omdat er naast administratieve handelingen geen enkele verdere activiteiten plaatsvinden. De goederen zijn alleen via het internet te bekijken en te bestellen. Overlast van omwoners, uiterlijke aanpassingen en aanpassingen van de inrichting van het bouwwerk zullen bij deze vorm van internetwinkel niet aan de orde zijn.

Ad 2 Internetwinkel met opslag en verzending

Een internetwinkel met, naast administratieve handelingen, opslag en verzending kan niet meer worden aangemerkt als alleen een virtuele internetwinkel omdat het qua uiterlijk en inrichting steeds meer de vorm van een bedrijf aanneemt. De goederen zijn alleen via het internet te bekijken en te bestellen. Alleen bij deze vorm worden de goederen ook op de locatie opgeslagen en na betaling verzonden. De verzending van de producten geeft meer (arbeids)productiviteit aan, die er in de voorgaande variant minder aanwezig was.

Ad 3 Internetwinkel met opslag, verzending en afhaalmogelijkheid

Naast de administratieve handelingen, opslag en verzending wordt bij deze variant de mogelijkheid tot het afhalen en/of afrekenen van de producten door afnemers toegevoegd aan de bedrijfsactiviteiten. Deze afhaal-/ afrekenmogelijkheid kan tot overlast leiden bij omwoners omdat het aantal verkeersbewegingen bij deze variant kan toenemen.

Ad 4 Internetwinkel met opslag, verzending, ophaalmogelijkheden en showroom

Naast de administratieve handelingen, opslag, verzending en de mogelijkheid tot afhalen van producten wordt bij deze variant een showroom toegevoegd aan de bedrijfsactiviteiten. Deze meest intensieve vorm van een internetwinkel gaat steeds meer op reguliere detailhandel lijken, waar een product ook te bekijken en te ervaren is. Bij deze variant zal de kans op overlast bij omwoners het grootst zijn omdat hier niet meer alleen gaat om de toename van verkeersbewegingen maar o.a. ook om een toename van geluidsoverlast en parkeeroverlast omdat de afnemers (klanten) langer op de locatie van de internetwinkel zullen verblijven.

Vestigingsmogelijkheden internetwinkels

1. Internetwinkel met alleen administratieve handelingen

Een internetwinkel met alleen administratieve handelingen heeft volgens vaste jurisprudentie geen ruimtelijke uitstraling. Hierdoor is deze categorie passend binnen de bestemmingen Bedrijf, Bedrijventerrein en Detailhandel met als voorwaarden dat het gaat om een nevenactiviteit en de hoofdfunctie primair behouden blijft.

Binnen de bestemming Wonen is een internetwinkel met alleen administratieve handelingen passend indien bij deze bestemming een ´Beroep aan huis´ mogelijk is. De regels uit het vigerende bestemmingsplan voor een ´Beroep aan huis´ zijn van toepassing.

Beroep aan huis: een dienstverlenend beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk uitgeoefend wordt, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel valt hier niet onder, met uitzondering van een internetwinkel voor zover geen sprake is van opslag en verzending, een afhaalmogelijkheid of van uitstalling van goederen ter plaatse.

2. Internetwinkel met opslag en verzending

Een internetwinkel met opslag en verzending is passend binnen de bestemming ´Wonen´ indien bij deze bestemming een binnenplanse afwijking voor een ´Bedrijf aan huis´ mogelijk is. De regels uit het vigerende bestemmingsplan voor een ´Bedrijf aan huis´ zijn ook van toepassing op een internetwinkel met opslag en verzending.

Bedrijf aan huis: een bedrijf of het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, waaronder een kappersbedrijf, dat door de gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel valt hier niet onder, met uitzondering van een internetwinkel voor zover geen sprake is van een afhaalmogelijkheid of van uitstalling van goederen ter plaatse.

Afwijken gebruiksregels bij bedrijf aan huis:

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk, met dien verstande dat:

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;

b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer dat:

1. geen vergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de werking van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht valt, tenzij het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;

2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;

3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;

4. buitenopslag niet is toegestaan;

c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;

d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;

e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd:

1. een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;

2. een internetwinkel met opslag en verzending;

3. een internetwinkel met opslag, verzending en beperkte afhaalmogelijkheid mits deze afhaalfunctie qua aard en omvang past binnen de woonfunctie.

f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken ten behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 80 m²;

g. in de kernen Beneden-Leeuwen en Dreumel kappers uitsluitend toegestaan zijn binnen een winkelconcentratiegebied.

Binnen de bestemmingen ´Bedrijf´ en ´Bedrijventerrein´ is een internetwinkel met opslag en verzending als hoofdfunctie en als nevenfunctie passend binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan.

Binnen de bestemming ´Detailhandel´ is een internetwinkel met opslag en verzending alleen mogelijk als het gaat om een nevenactiviteit met als voorwaarden dat de hoofdfunctie primair behouden blijft.

3. Internetwinkel met opslag, verzending en beperkte afhaalmogelijkheid

Een internetwinkel met opslag, verzending en beperkte afhaalmogelijkheid is passend binnen de bestemming ´Wonen´ indien bij deze bestemming een binnenplanse afwijking voor een ´Bedrijf aan huis´ mogelijk is. De regels uit het vigerende bestemmingsplan voor een ´Bedrijf aan huis´ zijn ook van toepassing op een internetwinkel met opslag, verzending en beperkte afhaalmogelijkheid.

Zie punt 2 voor de uitwerking van ´Bedrijf aan huis´ en de gebruiksregels.

Binnen de bestemmingen ´Bedrijf´ en ´Bedrijventerrein´ is een internetwinkel met opslag, verzending en beperkte afhaalmogelijkheid (afhalen en/of retourneren) passend indien de afhaalmogelijkheid ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. Hierbij is het niet mogelijk om de goederen te bezichtigen. Hiernaast moet de inrichting voldoen aan de regels uit het vigerende bestemmingsplan zoals parkeren op eigen terrein.

Een internetwinkel met opslag, verzending en afhaalmogelijkheid als hoofdfunctie (= afhaalpunt) is op grote schaal niet wenselijk binnen onze gemeente en past beter op regionale bedrijventerreinen. Voor afhaalpunten met een kleinere omvang zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen en dienen bij voorkeur te worden gevestigd binnen de bestaande winkelgebieden.

Binnen de bestemming ´Detailhandel´ is een internetwinkel met opslag, verzending en afhaalmogelijkheid alleen mogelijk als het gaat om een nevenactiviteit met als voorwaarden dat de hoofdfunctie (in dit geval Detailhandel) primair behouden blijft.

4. Internetwinkel met opslag, verzending, ophaalmogelijkheden en showroom

Een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom is niet passend binnen de bestemmingen ´Wonen´ en ´Bedrijf´.

Een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom is alleen passend binnen de bestemming ´Bedrijventerrein´ indien bij deze bestemming een binnenplanse afwijking voor ´Internetwinkels met opslag, verzending, ophaalmogelijkheden en showroom´ mogelijk is.

Afwijken gebruiksregels internetwinkels met opslag, verzending, ophaalmogelijkheden en showroom:

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van het gebruik van gronden voor een internetwinkel met opslag, verzending, ophaalmogelijkheden en showroom, met dien verstande dat:

 • a.

  de detailhandelsstructuur niet duurzaam ontwricht wordt, waartoe burgemeester en wethouders in voorkomend geval kunnen verlangen dat terzake een ruimtelijke effectstudie wordt verricht, alvorens de omgevingsvergunning te verlenen;

 • b.

  er geen aantasting van een normale afwikkeling van het verkeer mag ontstaan;

 • c.

  voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;

 • d.

  de vloeroppervlakte van de showroom maximaal 10% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen.

Binnen de bestemming ´Detailhandel´ is een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom passend.

Ondertekening