Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022

Geldend van 06-08-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo,

Gelet op: artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021 (hierna te noemen: ‘APV’),

Overwegende dat:

- in beginsel niet handhavend wordt opgetreden tegen het bedelen wanneer er geen sprake is van overlast en dat het bij het signaleren van de situatie blijft;

- dat de politie heeft geconstateerd dat er zich in het centrum en bij het Vincent van Goghplein situaties voordoen waarbij op hinderlijke en/of intimiderende wijze wordt gebedeld;

- het winkelend publiek alsmede de winkeliers zich niet altijd op het gemak voelen in de aanwezigheid van een onbekende die voorbijgangers actief benadert en om geld vraagt;

- het wenselijk is om de toezichthouders in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het bedelen op te treden;

Besluit het ‘Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022’ vast te stellen.

Artikel 1 Gebieden waar het bedelverbod geldt

Op grond van artikel 2:65 van de APV delen van het centrum alsmede het Vincent van Goghplein aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is te bedelen, waarbij de exacte begrenzing is geduid in de bij dit besluit behorende tekening.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022’.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo,

de secretaris,

F.W. van Ardenne

de burgemeester,

A.J. Gerritsen

Bijlage: Overzichtskaart Almelo

afbeelding binnen de regeling

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo, Postbus 5100, 7600 GC Almelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.almelo.nl onder de zoekterm ‘bezwaar’.