Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Voorst

Geldend van 03-08-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Voorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • en artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen, die aanvullend zijn op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Voorst 2010 (gewijzigd 2014);

besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Voorst.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Aanvrager: de belanghebbende en diens eventuele partner;

Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet zonder vakantietoeslag. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm;

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

Huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de wet;

Inkomen: 1. Het inkomen als bedoeld in artikel 31 en 32 van de wet zonder vakantietoeslag. De uitkering op grond van de wet wordt ook als inkomen gerekend; en 2. Het inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep. De uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt ook tot het inkomen gerekend. Bij gehuwden en samenwonenden wordt uitgegaan van het gezamenlijke inkomen;

Peildatum:

 • 1.

  voor de automatische/ambtshalve verstrekkingen: 1 mei 2022;

 • 2.

  voor een aanvraag: de datum van de aanvraag;

Peilmaand: de kalendermaand voorafgaand aan de datum van de aanvraag;

Uitkering: een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, waaronder de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Wet: Participatiewet;

Zelfstandige woonruimte: De door de aanvrager bewoonde woonruimte die voldoet aan de vereisten van artikel 11 van de Wet op de huurtoeslag of de door de aanvrager bewoonde eigen woning waarvan hij (mede)eigenaar.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishoudens waarbij:

 • a.

  sprake is van een zelfstandige woonruimte; en

 • b.

  het (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan 125% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Daarbij worden de normen per 1 januari 2022 gehanteerd.

 • 2.

  Niet tot de doelgroep wordt gerekend de persoon die:

 • a.

  Een kosten delende medebewoner is als bedoeld in artikel 19a van de wet;

 • b.

  In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel f, van de wet;

 • c.

  Jonger is dan 21 jaar;

 • d.

  Jonger is dan 27 jaar en aanspraak kan maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • e.

  Is ingeschreven in de Basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

Huishoudens die op de peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 op hun rekening.

Het gaat daarbij om inwoners van de gemeente Voorst die:

 • een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet (algemene bijstand).

 • bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet ontvangen

 • een uitkering uit de minimaregeling ontvangen

 • een AIOW of AIOZ uitkering ontvangen via de SVB

 • een eenmalige uitkering Individuele Inkomenstoeslag (IIT) ontvangen

 • een periodieke BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) ontvangen

 • aangesloten zijn bij de Gemeentezorgpolis

 • waarvoor een schuldhulpverleningstraject complex of niet complex loopt (de energietoeslag wordt in deze gevallen in een voorziening gestopt, waarmee later o.a. een hoge nabetaling van energiekosten kan worden betaald).

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 1 juni 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het (digitale) aanvraagformulier. Bepalend daarbij is het inkomen over mei zonder vakantiegeld.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Voorst. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken. Ook kan het college besluiten tot individuele bijzondere bijstand op basis van artikel 35 van de Participatiewet.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juni 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Voorst 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 17 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris