Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam voor het gebruik van de openbare ruimte tijdens de kermissen 2022 (Beleidsregels kermissen Edam-Volendam 2022)

Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam voor het gebruik van de openbare ruimte tijdens de kermissen 2022 (Beleidsregels kermissen Edam-Volendam 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 35 van de Alcoholwet (ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank), de artikelen 2:10 (voorwerpen op of aan de weg), 2:24, 2:25, 2:26 (evenementen), 2:29 (sluitingstijden), 2:31a (verboden drankverstrekking in glas op de weg) en artikel 4:2 (aanwijzing collectieve festiviteiten) van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen omtrent de indeling van de openbare ruimte ten tijde van de kermissen;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende: Beleidsregels kermissen Edam-Volendam 2022.

Voor de kermis Edam en kermis Volendam gelden voor horecabedrijven de volgende ”spelregels”. Deze spelregels hebben grotendeels betrekking op de aanvraag van vergunningen en ontheffingen. Hiervoor geldt dat vergunningen en of ontheffingen voor verschillende onderwerpen apart van elkaar moeten worden aangevraagd, zo nodig vergezeld met een tekening c.q. situatietekening. Tekst en tekeningen dienen met elkaar overeen te komen, de inhoud van de tekstuele aanvraag is leidend bij het in behandeling nemen van de aanvraag.

A – Gebruik van de openbare weg

Terrassen

Horecabedrijven die beschikken over een reguliere vergunning voor het hebben van een terras op de openbare weg mogen dit terras ook tijdens de kermisdagen geplaatst hebben, tenzij in de vergunning anders is bepaald. Het is tijdens de kermisdagen toegestaan om binnen de grenzen van dit reguliere terras statafels zonder zitgelegenheid te plaatsen indien de ondernemer daarvoor een aanvraag doet. Daarbij dient duidelijk te worden hoe wordt voorzien in het beheersen van het aantal bezoekers, het toezicht op huisregels, en beveiliging. Zonder toestemming worden terrassen op basis van de reguliere bedrijfsvoering en op basis van de normale terrasvergunning gebruikt.

Reeds toegelaten, vergunde of gedoogde, terrasuitbreidingen i.v.m. corona (de zgn. “coronaterrassen”) worden in deze kermisbeleidsregels onder de reguliere terrassen verstaan. Deze kunnen tijdens de kermis in stand blijven. Uitgezonderd daarop zijn de tijdelijke terrassen die de opstelling van kermisattracties in de weg staan (zoals bijvoorbeeld op het Europaplein in Volendam). Uit veiligheidsoverwegingen dienen ook de coronaterrassen aan de loswal te worden verwijderd.

Het aanbieden van gelegenheid tot het aankopen of gebruiken van drank op de openbare weg is niet toegestaan. De Alcoholwet staat schenken slechts toe binnen de inrichtingen en op de daarbij behorende terrassen.

Horecabedrijven die een terras willen plaatsen en die hiervoor geen reguliere vergunning hebben, dienen een tijdelijke terrasvergunning aan te vragen. Een tijdelijke terrasvergunning is eveneens nodig, indien men een regulier terras wil vergroten.

Elk verzoek zal afzonderlijk worden beoordeeld. In ieder geval geldt de eis dat er tenminste 4,00 meter ruimte op de rijbaan overblijft en dat er een doorrijdhoogte van minstens 4.20 meter vrij blijft. Aan deze afstandsnormen zal strikt de hand worden gehouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een parasol in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras niet mag overschrijden.

In de Zeestraat en de Brugstraat te Volendam en de Batumburgerstraat te Edam zijn geen terrassen toegestaan. Hiervoor zullen geen vergunningen worden verleend. Deze straten hebben een belangrijke functie in het kader van crowdmanagement en bereikbaarheid voor de hulpdiensten en dienen daarom vrij van obstakels te blijven. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor het plaatsen van een terras bij inrichtingen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor de verkoop van geringe etenswaren voor onmiddellijk gebruik zoals broodjes en (vis)snacks, voor zover het terras van zeer beperkte omvang is en is gesitueerd op het trottoir.

U dient er rekening mee te houden, dat de wijze waarop het terras wordt opgesteld gevolgen kan hebben voor het aantal personen dat in uw horecabedrijf kan worden toegelaten.

Een aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning dient uiterlijk donderdag 4 augustus 2022 te zijn aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website: www.edam-volendam.nl. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een situatietekening op schaal, met daarop duidelijk aangegeven de situering en inrichting van het terras.

Volendam – Haven

De horeca-ondernemers aan de Volendamse dijk hebben tijdens de kermis de mogelijkheid hun terras op de dijk maximaal uit te breiden. Zij kunnen gebruikmaken van de reguliere terrassen én de beschikbare ruimte op de dijk. Het terras kan dan evenwijdig aan het reguliere terras worden vergroot, zodat de rijbaan op de dijk bij het terras wordt betrokken. Let hierbij wel op dat op de rijbaan minstens 4,0 meter vrij blijft van obstakels.

De ‘corona’-terrassen op de loswal dienen geheel verwijderd te zijn, zodat de loswal als calamiteitenroute kan dienen. De horeca-ondernemers wordt, indien zij voor terrasuitbreiding op de dijk kiezen, gevraagd (net als bij de kermis in 2019) zich in clusterverband te verenigen en zorg te dragen voor toezicht, beveiliging e.d.

Voorwerpen op de openbare weg

Het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg is slechts toegestaan indien hiervoor een vergunning is verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam (APV). Om doorgang van de hulpdiensten te waarborgen moet een minimale doorgang vrij blijven van 4,00 meter breed en 4,20 meter hoog, anders kan de vergunning geweigerd worden.

Het is in de Brugstraat, de Zeestraat, Meerzijde, de Haven te Volendam en de Batumburgerstraat te Edam niet toegestaan losse of vaste voorwerpen, zoals meubilair, parasols, overkappingen e.d. te plaatsen op de rijbaan. Hiervoor zullen in beginsel geen vergunningen worden verleend.

Een aanvraag voor een vergunning dient eveneens uiterlijk donderdag 4 augustus 2022 te zijn aangevraagd. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een situatietekening op schaal, met daarop duidelijk aangegeven de omschrijving en de situering van de voorwerpen.

Live-optredens

In beginsel wordt er géén toestemming verleend voor het verzorgen van live-optredens van artiesten op of aan de openbare weg. Dit, in verband met het feit dat een live-optreden een publieksaantrekkend effect heeft en daarmee gevolgen kan hebben voor de doorgang van publiek en de hulpdiensten.

In uitzonderlijke gevallen kan er een vergunning worden verleend voor een live-optreden tijdens de “rustige uren” van de kermis. Bij deze aanvraag dient u de line-up te vermelden, en welke (extra) maatregelen u neemt in het kader van crowdmanagement gelet op de verwachte toestroom van bezoekers. Daarbij moet u ook denken aan afstemming met andere ondernemers en hun activiteiten/optredens op dezelfde tijdstuippen. Voor de tijden gelden de volgende regels:

Vaststelling toegestane tijden

Volendam (rustige uren)

 • -

  Vrijdag 12.00 - 20.00 uur;

 • -

  Zaterdag 12.00 - 20.00 uur;

 • -

  Zondag 14.00 - 16.00 uur;

 • -

  Maandag 12.00 - 16.00 uur.

Edam (rustige uren)

 • -

  Donderdag 12.00 - 21.30 uur;

 • -

  Vrijdag 12.00 - 21.30 uur; (behalve bij de Burghwall i.v.m. steenwerpen);

 • -

  Zaterdag 12.00 - 21.30 uur;

 • -

  Zondag 14.00 - 20.00 uur.

 • 1.

  Straten waar geen live-optredens worden vergund

  In de Zeestraat en Brugstraat in Volendam en in de Batumburgerstraat in Edam worden geen live-optredens toegestaan, ook niet tijdens “rustige uren”. Hiervoor zullen dus geen vergunningen worden verleend. Deze straten hebben een belangrijke functie voor de doorgang van het publiek en hulpdiensten en dienen daarom vrij te blijven van activiteiten.

 • 2.

  Aan de vergunning te verbinden voorschriften

  Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of gezondheid.

B – Verstrekken van alcoholhoudende drank

Bij het verstrekken van alcoholhoudende drank dienen de bepalingen van de Alcoholwet strikt in acht te worden genomen. Alcoholhoudende drank mag slechts worden verstrekt met een vergunning op grond van de Alcoholwet en slechts op die locaties die zijn omschreven in de verleende vergunning. Het verstrekken van alcoholhoudende drank op een terras is dus alleen toegestaan, als dit terras op de vergunning staat vermeld als een deel van de inrichting.

Is dat niet het geval - en dat zou aan de orde kunnen zijn bij tijdelijke terrassen - dan is het niet zonder meer toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken. Dit is slechts toegestaan indien u beschikt over een ontheffing van de burgemeester op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. Een ontheffing geldt slechts voor zwak alcoholische drank.

Kiosk- en loketverkoop is op grond van de Alcoholwet niet toegestaan. Er mag slechts alcohol worden geschonken aan bezoekers van de inrichtingen en de daarbij horende terrassen. Niet aan voorbijgangers en niet op de openbare weg.

Een aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet dient uiterlijk donderdag 4 augustus 2022 te zijn aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u aanvragen op het Stadskantoor, of downloaden van de website: www.edam-volendam.nl. Voor alle duidelijkheid: iedere horecaondernemer dient afzonderlijk een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet aan te vragen.

C – Sluitingstijden horeca

Sluitingstijden inrichtingen:

De alcohol schenkende horeca moet om 02.30 uur het schenken staken en de muziek beëindigd hebben. Dit geldt ook voor de terrassen die dan nog open mogen zijn. Om 03.00 uur dient de alcohol schenkende horeca gesloten te zijn, m.u.v. de kermismaandag in Volendam. Dan dient de alcohol schenkende horeca om 23.00 uur gesloten te zijn.

Voor de alcoholvrije horeca geldt dat zij één uurtje langer open mogen zijn. De muziek moet, evenals bij de alcohol schenkende horeca, om 02:30 uur beëindigd zijn. Om 04:00 uur dient de alcoholvrije horeca gesloten te zijn, m.u.v. de kermismaandag van Volendam. Dan dient ook de alcoholvrije horeca om 23.00 uur gesloten te zijn.

Sluitingstijden van de terrassen:

Edam

de terrassen gelegen in/op het Damplein, de Hoogstraat, de Keizersgracht en de Prinsenstraat dienen om 03.00 uur gesloten te zijn.

de terrassen in de rest van Edam dienen om 0.00 uur gesloten te zijn, aangezien deze gesitueerd zijn buiten het gebied waar de kermis zich afspeelt en deze terrassen voorts in veel gevallen nabij een of meerdere woningen gesitueerd zijn. Derhalve dienen de belangen van omwonenden te worden gewaarborgd.

Volendam

de terrassen gelegen in/op, het Dril, de Haven, de Meerzijde, de Spoorbuurt (m.u.v. van de terrassen bij winkels, aangezien deze zich qua openingstijden dienen te houden aan hetgeen daarvoor in de Winkeltijdenverordening is vastgelegd) en het Zuideinde, dienen om 03.00 uur gesloten te zijn, m.u.v. de kermismaandag. Dan dienen de terrassen om 23.00 uur gesloten te zijn.

de terrassen in de rest van Volendam dienen om 0.00 uur gesloten te zijn, aangezien deze gesitueerd zijn buiten het gebied waar de kermis zich afspeelt en deze terrassen voorts in veel gevallen nabij een of meerdere woningen gesitueerd zijn. Derhalve dienen de belangen van omwonenden te worden gewaarborgd.

D – Glasverbod

De burgemeester heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 2:31a van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam wegen aan te wijzen waar het de houder van een daaraan gelegen inrichting verboden is drank in glas te verstrekken tijdens de beide kermissen. Dit verbod geldt voor alle inrichtingen welke zijn gelegen in de nabijheid van de kermissen. Het gaat om de volgende inrichtingen:

inrichtingen, welke zijn gelegen aan een van de volgende straten te Edam: Gevangenpoortsteeg, Hoogstraat, Keizersgracht, Voorhaven, Spuistraat en Prinsenstraat, van donderdag 25 augustus a.s. 14.00 uur tot en met maandag 29 augustus a.s. 03.00 uur.

inrichtingen, welke zijn gelegen aan een van de volgende straten te Volendam: Zuideinde, Haven tussen Zuideinde en brasserie Cathrien, Brugstraat, Meerzijde, Edammerweg, Dril, Ventersgracht, Zeestraat, Spoorbuurt en Rokersgracht/Burg. Kolfschotenplein, van vrijdag 2 september a.s. 14.00 uur tot en met dinsdag 6 september a.s. 01.00 uur.

Het onder 1 en 2 genoemde geldt niet voor de besloten ruimte van een inrichting, gelegen aan één van de gemelde wegen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

gedurende de tijd dat de inrichting voor het publiek geopend is, moet bij elke ingang van de besloten ruimte van de inrichting voldoende toezicht worden gehouden op het vanuit de inrichting niet meenemen van glazen;

de besloten ruimte van de inrichting mag niet in open verbinding staan met de openbare weg of terras door bijvoorbeeld het verwijderen van ramen en/of deuren, zodanig dat een adequate controle op het naleven van voornoemd verbod niet mogelijk is.

E – Brandveiligheidsmaatregelen

Iedere horecaondernemer is zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid in zijn café, bar of restaurant, dus ook tijdens kermis. Zorg ervoor dat vluchtwegen bruikbaar en vrij van obstakels blijven, dat blusmiddelen voor onmiddellijk gebruik gereed zijn en dat feestversiering brandveilig is. Wij adviseren dan ook om enkel onbrandbare versieringen te gebruiken. Mocht er geen certificaat bij de versiering worden geleverd, staat het niet aangegeven op de verpakking of heeft u twijfels over het geleverde product, dan kunt u contact opnemen met de afdeling risicobeheersing van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, telefoonnummer 075-6811811. Bewaar lege verpakkingen van versieringen voor eventuele controles wanneer daarop vermeld staat dat de versiering van onbrandbare kwaliteit is. U dient ook uw (tijdelijke) personeel te instrueren over kleine blusmiddelen, hun taken bij een eventuele ontruiming en nooduitgangen vrijgehouden dienen te worden.

Blinderen van raamvensters

Het is inrichtingen tijdens de kermis niet toegestaan de raamvensters te blinderen of het doorzicht via raamvensters anderszins te bemoeilijken.

Toe te laten maximum aantal personen

Hoeveel personen er zijn toegestaan in uw horecagelegenheid, staat vermeld in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning. Mocht u deze kermis toch nog andere wensen hebben of een andere indeling willen, dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met de afdeling risicobeheersing van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, bereikbaar op telefoonnummer 075-6811811.

Tijdelijke bouwwerken

Er worden op grond van de kermisbeleidsregels geen tijdelijke bouwwerken toegelaten, anders dan kermisattracties en -voorzieningen voor zover deze als tijdelijk bouwwerk gelden. Hiervoor is een separate vergunning vereist. Voor de festivaltenten (en andere tijdelijke bouwwerken) op Slobbeland en Marinapark is een eigen vergunning waarin voorschriften t.a.v. de tijdelijke bouwwerken binnen deze evenementen worden gegeven.

Het plaatsen van tenten e.d.

Voor het plaatsen van ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten, was voorheen een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. Per 1 januari 2018 is deze vervangen door een melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Vanaf genoemde datum geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Daarin staan landelijk uniforme regels voor het gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Het meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is op aanvraag verkrijgbaar op het Stadskantoor. Wij verzoeken u om in verband met de benodigde tijd voor de afhandeling van de aanvraag, uw aanvraag uiterlijk vrijdag 29 juli 2022 in te dienen.

Controle en schouw

Zoals u gewend bent, zullen er ook dit jaar (horeca)controleurs tijdens de kermis worden ingezet. De doelstelling van deze horecacontroleurs is om samen met u te letten op de brandveiligheid. De horecacontroleurs zullen voornamelijk toezien op de bereikbaarheid van blusmiddelen en het vrijhouden van de vluchtwegen. Wanneer een controleur een probleem signaleert zult u daarop worden aangesproken. Daarnaast zal er een dag voor aanvang van beide kermissen een schouw plaatsvinden. Indien er obstakels of andere zaken worden aangetroffen waar geen toestemming voor verleend is, dient u deze onmiddellijk te verwijderen.

F – Geluidsbepalingen

 • 1.

  Geluidsnormering tijdens kermis

  In de reguliere situatie gelden voor de horeca in Edam en Volendam de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Tijdens de kermis wordt een vrijstelling van deze geluidsnormen gegeven, op grond van artikel 4:2 Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden om ernstige hinder of overlast te voorkomen.

  Het college heeft vastgesteld dat het vanuit het oogpunt van volksgezondheid (risico op gehoorschade en geluidhinder) en veiligheid (publieksaantrekkende werking van geluid en optredens met daarbij behorend risico op een onbeheersbare mensenmenigte en onbereikbaarheid van locaties voor hulpdiensten) noodzakelijk is om de geluidsproductie van de horeca te reguleren. De ervaringen in voorgaande jaren maken duidelijk dat er met name van de live muziek hinder door de omgeving wordt ondervonden. Om deze hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen is besloten om de gehanteerde norm voor live muziek met 5 dB(A) te verlagen. De algemene geluidnorm blijft ongewijzigd.

  Tijdens de kermissen in Edam en Volendam gelden de volgende hoofdregels:

  Tijdens de kermis is het plaatsen van geluidsboxen buiten toegestaan.

  Voor wat betreft de kermis in Edam dient zondag, 28 augustus 2022 de geluidsinstallatie buiten uiterlijk om 23.00 uur te zijn uitgeschakeld.

  Voor wat betreft de kermis in Volendam dient maandag, 5 september 2022 de geluidsinstallatie buiten uiterlijk om 21.00 uur te zijn uitgeschakeld.

  Live-optredens op de openbare weg zijn niet toegestaan. Een eventueel optreden dient binnen de inrichting plaats te vinden.

  Een knoppenbediener (degene die een muziekinstallatie bedient) wordt t.a.v. geluidsnormen niet gezien als live-optreden en valt derhalve onder de algemene geluidsnorm. Als de knoppenbediener de installatie plaatst op de openbare weg, is dat uitsluitend toegestaan met een afzonderlijke vergunning als bedoeld onder punt A (voorwerpen op de openbare weg).

  Tijdens de kermis zullen meerdere controles op de naleving van de norm plaatsvinden. Overtreding van geluidsnormen en overige bepalingen uit het vrijstellingsbesluit wordt gezien als een ernstige inbreuk op de leefomgeving waartegen met spoedeisende bestuursdwang wordt opgetreden middels het opleggen van een dwangsom van € 3.000,- per overtreding.

  Geluidsnormen voor de kermis Edam en Volendam

  Algemene geluidsnorm: Gemeten op het midden van de weg grenzend aan de inrichting, dan wel op enig punt door het bevoegd gezag voor de betreffende inrichting aangegeven, mag het equivalente geluidsniveau (LAeq) als gevolg van de inrichting niet meer bedragen dan 85 dB(A), te meten zonder toeslagen voor de aard van het geluid of aftrek bedrijfsduurcorrectieterm.

  Let op: Indien de afstand tussen een geplaatste geluidsbox en de gevel van een woning minder dan 10 meter is, dan geldt in plaats daarvan de norm 75 dB(A) Laeq op de gevel van de woning.

  Geluidsnorm tijdens live-optredens: Live-optredens mogen niet meer geluid produceren dan 100 dB(A) LAeq, gemeten op het midden van de weg grenzend aan de inrichting dan wel op enig punt door het bevoegd gezag voor het betreffende optreden aangegeven, te meten zonder toeslagen voor de aard van het geluid of aftrek bedrijfsduurcorrectieterm. Indien een optreden tussen woonbebouwing plaatsvindt, kunnen aanvullende eisen worden gesteld.

  Van de horecaondernemers wordt verwacht dat zij alle inspanningen leveren om de gestelde voorwaarden na te leven en het toezicht daarop niet op enige wijze trachten te belemmeren of anderszins de regels proberen te ontduiken. Wij verwachten dat er gedurende de openstelling tijdens de kermissen de leidinggevende in de zin van de Alcoholvergunning aanspreekbaar zal zijn op het onderdeel geluid.

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  Vaste terrassen

  Voor reguliere en tijdelijke terrassen gelden de algemene geluidsnormen, zoals beschreven in punt F1.

 • 4.

  Geluidsnormen draaikermis

  Het maximale geluidsniveau van de draaikermis is vastgelegd in de verpachtingsovereenkomst tussen de gemeente en de kermisexploitanten. Dit, omdat niet alleen het belang van passanten dient te worden afgewogen, maar ook dat van omwonenden. Bovendien wordt de kermis ook bezocht door (zeer) jeugdige bezoekers waarvoor het vermijden van hoge geluidniveaus gewenst is. Er is op dit moment geen aanleiding om verdergaande maatregelen te treffen ten aanzien van de draaikermis. De voor de draaikermis geldende geluidsnormen sluiten grotendeels aan bij de normen die gelden voor de horeca: 85 dB(A) voor de tussenruimte/openbare weg en 75 – 80 dB(A) op de gevel.

 • 5.

  Begrenzers, metingen, handhaving

  Voor kermissen hanteert de gemeente een lik op stuk beleid. Bij een eerste overtreding volgt direct een oplegging dwangsom (waarschuwing/gele kaart). Bij een tweede overtreding wordt er direct verbeurd (boete/rode kaart). Metingen zullen tijdens de kermissen op dezelfde wijze als in voorgaande jaren door derden en medewerkers van de sectie Bouw- en Milieuzaken worden verricht. Tenslotte willen wij u erop wijzen dat voorafgaande aan de kermis (Edam donderdag 25 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur, Volendam vrijdag 2 september tussen 12.00 en 16.00 uur) de mogelijkheid geboden wordt om uw installatie in te laten regelen door de toezichthouders. Wanneer u voor de aangegeven tijd uw installatie nog niet gereed heeft of er niemand aanwezig is in de horeca-inrichting is er geen mogelijkheid om op een later tijdstip van deze service gebruik te maken. Aan het al dan niet inregelen van uw installatie kunnen verder geen rechten worden ontleend.

 • 6.

  Overige geluidhinder

  Artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam (APV) verbiedt het buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Hierbij is te denken aan geluidhinder vanaf schepen in de haven of auto’s.

G – Samenwerking met gemeente en politie

De horeca-inrichtingen zijn baas in eigen huis en zijn zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van gasten en voor het toezicht op de huisregels. Waar noodzakelijk zullen de horeca-inrichtingen zelf zorg moeten dragen voor de inzet van portiers, gastheren/-vrouwen en/of beveiliging.

De gemeente zal in 2022 opnieuw een operationeel centrum inrichten aan de Zeestraat 35A. Vanuit het operationeel centrum wordt de veiligheidsorganisatie gecoördineerd. Dagelijks vindt hier ook het afstemmingsoverleg plaats met o.a. de hulpdiensten, EHBO, EBS, verkeersregelaars, beveiliging en handhaving. Daarnaast zal er tijdens de kermis van Volendam cameratoezicht zijn, waarbij de beelden live worden uitgekeken.

Aan de horecaondernemers wordt gevraagd om zelf ook met een vertegenwoordiger aan dit afstemmingsoverleg deel te nemen, zodat de onderlinge afstemming via korte lijnen loopt. Daarnaast wordt de horeca erop gewezen en gevraagd:

zich net als vorig jaar zelf te organiseren via clusters van horecabedrijven en per cluster een vertegenwoordiger/aanspreekpunt aan te wijzen. Ieder cluster zorgt zelf voor voldoende beveiligers. Daarbij geldt als norm dat er één beveiliger aanwezig is per 250 bezoekers.

Onregelmatigheden dienen te worden gedeeld met de andere clusters en waar nodig en mogelijk met de politie. Voorkomen moet worden dat personen die wegens verstoring van de openbare orde uit een horecagelegenheid worden verwijderd, zich naar een andere horecagelegenheid kunnen begeven.

Er zal op initiatief vanuit de gemeente net als vorig jaar een aparte briefing met de politie worden georganiseerd om de beveiliging te instrueren hoe te handelen bij onregelmatigheden. Ten slotte wordt aan de horeca en de beveiliging gevraagd een bijdrage te leveren aan het door haar beveiligers obstakels en fietsen vrijhouden van de stegen rond de Dijk, met name het Oude Draaipad, Spieringpad, steeg bij de Pianobar en de steeg bij het Pellersplein. Deze stegen fungeren als vluchtroutes bij incidenten.

De gemeente organiseert (net als voorgaand jaar) 2x per dag een afstemmingsoverleg in het operationeel centrum (OC) aan de Zeestraat 35A. De gemeente verzoekt, samen met de politie dringend dat vertegenwoordigers van de verschillende beveiligingsbedrijven (ook namens de horeca) aanwezig zijn bij dit afstemmingsoverleg.

De gemeente zal daarnaast ook zelf beveiliging inzetten voor de draaikermis in Edam en in Volendam. Wat Volendam betreft zal er vooral (extra) toezicht zijn in de stegen, op de Loswal en op het Zuideinde.

Horeca-convenant

Daarnaast wordt ervan uitgegaan, dat horeca-inrichtingen zich inspannen voor een verantwoord gastheerschap met oog voor de gast en voor de omgeving. Het tussen de gemeente en horeca-ondernemers gesloten Horeca-convenant is daarvoor het uitgangspunt.

Kaders toezicht en handhaving gemeente

Tijdens de kermis zal de gemeente Edam-Volendam toezicht en handhaving uitoefenen. Dit richt zich op drie aspecten:

 • Gedrag in de openbare ruimte

 • Toezicht op horeca-inrichtingen

 • Naleving van voorschriften in evenementenvergunningen

Ad. 1. De gemeentelijke BOA’s zijn in de openbare ruimte aanwezig. Zij zullen conform de normale handhavingsrichtlijnen optreden tegen overlastgevende overtredingen (o.a. van de gemeentelijke APV, verkeers- en parkeerovertredingen, en in strafrechtelijke zin).

Ad. 2. Het toezicht op horeca-inrichtingen wordt uitgevoerd door BOA’s, toezichthouders van gemeentelijke diensten (zoals brandweer en omgevingsdienst), en waar van toepassing door mystery-shoppers (die als BOA bevoegd zijn). Er wordt gelet op:

 • -

  Naleven van sluitingstijden

 • -

  Verbod op happy hours, schenken aan minderjarigen, doorschenken

 • -

  Overige vergunningvoorwaarden uit de Alcoholwet: aanwezigheid in de inrichting van een op de vergunning bijgeschreven bevoegd leidinggevende

 • -

  Verbod op loket- en afhaalverkoop

Ad. 3. Er wordt gecontroleerd op voorwaarden welke in de vergunning zijn gesteld. Naast voorschriften omtrent alcoholverkoop, wordt ook toegezien op sluitingstijden, en op de organisatorische voorwaarden (bijvoorbeeld bereikbaarheid nooduitgangen en aanwezigheid EBHO).

H – Voorbehoud maatregelen publieke gezondheid en/of openbare veiligheid

De beleidsregels in dit document zijn onder het nadrukkelijk voorbehoud, dat er géén maatregelen nodig zijn vanwege de publieke gezondheid en/of de openbare veiligheid. Als het Rijk besluit maatregelen te nemen voor publieke samenkomsten en/of evenementen, dan heeft dat gevolgen voor de kermis. De gemeente kan in dat geval reeds verleende vergunningen intrekken of aanpassen, beperkingen instellen, en kan de kermisbeleidsregels aanpassen waar dat noodzakelijk is om de belangen van publieke gezondheid en/of openbare veiligheid te waarborgen.

Zo’n omstandigheid zou zich kunnen voordoen als het coronavirus zich onverhoopt opnieuw onder de bevolking verspreidt, of als een andere infectieziekte zich aandient, en er door bevoegd gezag bijvoorbeeld op grond van de Wet publieke gezondheid wordt besloten tot preventieve maatregelen en/of hygiënevoorschriften.

I - Intrekking oude regeling

De Beleidsregels kermissen Edam-Volendam 2019 worden ingetrokken.

J - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

K - Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels kermissen Edam-Volendam 2022.

Aldus vastgesteld door het college op 28 juli 2022,

Ondertekening

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,

H. van der Woude L.J. Sievers

Aldus besloten op 20 juli 2022,

de burgemeester van Edam-Volendam,

L.J. Sievers