Nadere regels collecteren, huis- aan huis acties en leden- of donateur wervingsacties Echt-Susteren 2022

Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels collecteren, huis- aan huis acties en leden- of donateur wervingsacties Echt-Susteren 2022

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Definities

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2022.

 • 2.

  CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF controleert en beoordeelt goede doelen instellingen. Zij geeft aan de grote instellingen het CBF-Keur af en het CBF-certificaat aan kleine goede doelen. Voor organisaties die nog geen drie jaar bestaan kan een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven.

 • 3.

  collecteren: het houden van een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aanbieden. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 4.

  huis-aan-huis acties: inzameling van geld onder verkoop van goederen door lokale organisaties voor een bepaald doel;

 • 5.

  leden-of donateurswerving: in het openbaar leden of donateurs werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 6.

  goede doelen week: het collecteren in een week waarin de collecte van verschillende goede doelen gebundeld plaatsvinden.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1. De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op:

  • a.

   het inzamelen van geld en goederen; en/of

  • b.

   in het openbaar werven van leden of donateurs als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd;

  • c.

   Inzameling van geld onder verkoop van goederen door lokale organisaties voor een bepaald doel, zoals bedoeld in artikel 5:13 APV.

 • 2. De in dit document opgenomen nadere regels zijn niet van toepassing op een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

HOOFDSTUK 2 COLLECTEREN, HUIS- AAN HUIS ACTIES EN DONATEUR WERVINGSACTIES

Artikel 2:1 Collecteren

Het is verboden te collecteren, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  Landelijke organisaties beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar;

 • 2.

  de landelijke organisaties collecteren in de perioden zoals vermeld op het collecterooster van het CBF of in een week waarin de collecte van verschillende goede doelen gebundeld plaatsvindt. Het betreft een maximale periode van 1 week per jaar;

 • 3.

  de niet landelijke organisaties collecteren in de vrije perioden zoals vermeld op het collecterooster van het CBF voor een maximale periode van 1 week per jaar;

 • 4.

  het is verboden personen beneden de leeftijd van 16 jaar aan de collecte te laten deelnemen (indien jonger onder begeleiding van een volwassene);

 • 5.

  het collecteren is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur;

 • 6.

  de collectanten moeten een geldig legitimatiebewijs dragen;

 • 7.

  er mag slechts gecollecteerd worden met collectebussen die zijn verzegeld;

 • 8.

  de collectebussen zijn voorzien van een afbeelding van de collecterende stichting of instantie.

Artikel 2:2 Huis- aan huis acties

Het is verboden huis- aan huisacties te houden, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  huis-aan- huisacties worden alleen door de niet landelijke (lokale) organisaties georganiseerd;

 • 2.

  huis- aan huisacties mogen alleen plaatsvinden in de vrije perioden zoals vermeld op het collecterooster van het CBF en kan samenvallen met een collecte van een lokale organisatie. Het betreft een maximale periode van 1 week per kern per jaar.

 • 3.

  het is verboden om beneden de leeftijd van 16 jaar een huis- aan huis actie te organiseren (indien jonger onder begeleiding van een volwassene);

 • 4.

  huis- aan huis acties zijn toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur;

 • 5.

  de deelnemers moeten een geldig legitimatiebewijs dragen.

Artikel 2:3 Donateur wervingsacties

Het is verboden donateur wervingsacties te houden, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  landelijke organisaties beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar;

 • 2.

  een goede doelen organisatie mag slechts 1 keer per 6 weken één dag een donateur wervingsactie houden;

 • 3.

  er kan slechts per dag één donateur wervingsactie door een goede doelenorganisatie worden gehouden.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Overige

De bij dit document behorende bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 3:2 Citeertitel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels collecteren, huis- aan huis acties en leden- of donateur wervingsacties Echt-Susteren 2022”.

Artikel 3:3 Inwerkingtreding

De vastgestelde “Nadere regels collecteren, huis- aan huis acties en leden- of donateur wervingsacties Echt-Susteren 2022” treden in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Echt, 19 juli 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren,

De secretaris,

De burgemeester,

BIJLAGE I TOELICHTING

 • -

  Artikel 1:2, tweede lid: voor de uitdrukking “besloten kring” is aansluiting gezocht bij artikel 435e Wetboek van Strafrecht, waarin het telefonisch colporteren voor charitatieve doeleinden wordt verboden. De uitdrukking “in besloten kring” doelt op gevallen waarin tussen de inzamelende instelling en de persoon tot wie zij zich richt een bepaalde kerkelijke, maatschappelijke of verenigingsband bestaat, welke binding de achtergrond vormt van de actie. Het begrip “besloten kring” veronderstelt een nauwere band dan alleen het gemeenschappelijk lidmaatschap. Men zal moeten aangeven dat er ook een zekere gemeenschappelijke bekendheid is. Dit zal niet het geval zijn, indien de band tussen aanbieder en cliënt uitsluitend wordt gevonden in het gemeenschappelijk lidmaatschap van een grote organisatie als een vak- of een omroepvereniging. Ditzelfde geldt voor het behoren tot een zelfde kerkgenootschap. Wordt de actie echter gevoerd binnen een bepaalde kerkelijke gemeente of wijk, of door een plaatselijke afdeling van een landelijke vereniging, dan zal weer wel sprake kunnen zijn van een besloten kring.

 • -

  Artikel 2:1, eerste lid aanhef, onderdeel b:

  • o

   onder de landelijke organisaties worden onder andere verstaan de Hartstichting, Rode Kruis, Nierstichting, KWF kankerbestrijding, etc.;

  • o

   Het collecterooster is te raadplegen op de website www.cbf.nl.