Aanwijzingsbesluit opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Echt-Susteren 2022, met bijbehorende nadere regels

Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Echt-Susteren 2022, met bijbehorende nadere regels

Dit besluit bestaat uit 3 onderdelen.

Te weten:

 • 1.

  Aanwijzingsbesluit opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic;

 • 2.

  Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic, behorende bij het aanwijzingsbesluit onder 1;

 • 3.

  Overige bepalingen.

1. Aanwijzingsbesluit opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic

Het college van burgemeester en wethouders Echt-Susteren,

Gelet op artikel 4:13, eerste lid, onderdeel d, Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2022 (hierna APV);

Overwegende dat:

 • -

  artikel 4:13, eerste lid, onderdeel d, APV bepaalt dat het verboden is op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg landbouwplastic op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben;

 • -

  het willekeurig opslaan van landbouwplastic leidt tot een aantasting van het uiterlijk aanzien en het toeristisch karakter van de gemeente Echt-Susteren;

 • -

  het verbod niet noodzakelijk voor het gehele grondgebied van de gemeente Echt-Susteren moet gelden, maar dat dit wel geldt voor percelen met een agrarische bestemming binnen en buiten de bebouwde kom, waar het landbouwplastic herhaaldelijk willekeurig ligt opgeslagen, zonder dat het feitelijk in gebruik is;

 • -

  de gemeente Echt-Susteren en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond afspraken hebben gemaakt over het opslaan van landbouwplastic.

Besluit:

Als plaats bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, onderdeel d, APV waar het verboden is om landbouwplastic op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, aan te wijzen:

alle percelen met een agrarische bestemming, zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de gemeente Echt-Susteren, met uitzondering van het agrarisch bouwblok en de agrarische bouwkavel.

2. Nadere regels opslaan, te plaatsen of aanwezig te hebben van landbouwplastic, behorende bij het aanwijzingsbesluit genoemd onder 1.

Hoofdstuk 2:1 Algemene bepalingen

Artikel 2:1:1 Definities

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  Landbouwplastic: agrarisch dekzeil van plastic of folie, onder andere ten behoeve van de bescherming van gewassen of verpakking van gemaaid gras;

 • -

  Agrarische bestemming: zoals aangewezen in het van toepassing zijnde bestemmingsplan;

 • -

  Agrarische bouwblok: zoals aangewezen in het van toepassing zijnde bestemmingsplan;

 • -

  Agrarische bouwkavel: zoals aangewezen in het van toepassing zijnde bestemmingsplan;

 • -

  (Openbare) weg: een weg als bedoeld in artikel 1:1, achttiende lid, APV.

Artikel 2:1:2 Afbakening

De in dit besluit opgenomen nadere regels zijn van toepassing op het opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic zoals bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, onderdeel d, APV op percelen met een agrarische bestemming op het agrarisch bouwvlak en de agrarische bouwkavel, zoals aangewezen in het aanwijzingsbesluit onder 1.

Hoofdstuk 2:2 Nadere eisen

Artikel 2:2:1 Toetsingscriteria

Het is verboden landbouwplastic op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben op percelen met een agrarische bestemming op het agrarisch bouwblok en de agrarische bouwkavel, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  De rollen landbouwplastic (inclusief afdekking) mogen maximaal 1 meter boven het aan de opslaglocatie grenzende grondniveau uitsteken. Om aan deze maximaal toegestane hoogtemaat te voldoen, is het gedeeltelijk ingraven van de rollen landbouwplastic (in gevallen waarin dit nodig is) toegestaan;

 • 2.

  De rollen landbouwplastic moeten volledig worden afgedekt door middel van een grondlaag of een camouflagezeil met donkergroene kleur;

 • 3.

  Als gebruik wordt gemaakt van een camouflagezeil, dient dit zeil zodanig te worden aangebracht dat het nauw aansluit op de rollen landbouwplastic, e.e.a. om geluidsproductie door trillen van het zeil (bijvoorbeeld door wind) te minimaliseren en het wegwaaien van het zeil te voorkomen;

 • 4.

  De opslag vindt plaats op het gedeelte van het perceel dat vanaf de openbare weg(en) niet zichtbaar is. Indien het perceel volledig zichtbaar is vanaf de openbare weg(en), dient te worden gekozen voor de locatie die het verst van de openbare weg(en) is gelegen;

 • 5.

  Bij het opslaan van de rollen landbouwplastic moet een minimale afstand van 100 meter in acht worden genomen ten aanzien van in het bestemmingsplan aangewezen bestemmingen, waarin personen een (al dan niet permanente) verblijfplaats hebben. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan woningen, bedrijfswoningen, campings, recreatieparken, etc.

3. Overige bepalingen

Artikel 3:1 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit met bijbehorende nadere regels wordt aangehaald als “aanwijzingsbesluit opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Echt-Susteren 2022 met bijbehorende nadere regels”.

Artikel 3:2 Inwerkingtreding

 • 1. Het vastgestelde “aanwijzingsbesluit opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Echt-Susteren 2022 met bijbehorende nadere regels” treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Het aanwijzingsbesluit landbouwplastic en de bijbehorende nadere regels, d.d. 12 maart 2013, worden per gelijke datum ingetrokken.

Ondertekening

Echt, 19 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

de burgemeester,

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de publicatie bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar;

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek schriftelijk te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.