BESLUIT

Geldend van 05-07-2022 t/m 04-07-2022

Intitulé

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Overwegende dat:

  • In de gemeente Valkenburg aan de Geul momenteel een visie op wonen en zorg wordt voorbereid in samenwerking met de maatschappelijke partners die dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad;

  • In de afzonderlijke gemeenten van de Regio Maastricht-Heuvelland recent het beleidsplan Beschermd Thuis is vastgesteld en dat naar aanleiding daarvan door de Regio Maastricht-Heuvelland een vlekkenplan (spreidingsplan) voor Beschermd Thuis voorbereid zal worden;

  • De afgelopen periode voor een aantal initiatieven op het gebied van wonen en zorg door ons college (principe)medewerking is verleend - op basis van de analyse wonen en zorg uit 2018 - echter dat deze principemedewerking niet is gebaseerd op een visie voor de langere termijn;

  • Recent weer een aantal informele aanvragen is ingediend voor initiatieven op het gebied van wonen en zorg waarvoor principemedewerking wordt gevraagd;

  • Op relatief korte termijn zicht is op een visie voor wonen en zorg (inclusief spreidingsplan voor initiatieven op het gebied van Beschermd Thuis) op basis waarvan in de toekomst een afweging over het al dan niet verlenen van principemedewerking kan plaatsvinden;

  • Om te voorkomen dat in de tussentijd (totdat de visie wonen en zorg is vastgesteld door de gemeenteraad) wellicht niet de juiste keuzes worden gemaakt we het raadzaam vinden om het behandelen van informele aanvragen op het gebied van wonen en zorg tijdelijk niet in behandeling te nemen.

B e s l u i t :

Alle informele aanvragen die betrekking hebben op een nieuw initiatief op het gebied van wonen en zorg niet inhoudelijk in behandeling te nemen totdat de visie wonen en zorg is vastgesteld door de gemeenteraad;

Vanaf het moment dat de visie is vastgesteld de ‘aangehouden’ informele aanvragen te behandelen in volgorde van datum van binnenkomst en indien nodig ontbrekende gegevens op te vragen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2022.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester