Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2022-2

Geldend van 08-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2022-2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland:

gelet op de bepalingen bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning;

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2022-2.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de van toepassing zijnde verordening.

Artikel 2. Bedragen eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage is gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in artikel 2.1.4a lid 4 Wmo 2015.

 • 2.

  De bedragen en percentages die niet onder het abonnementstarief vallen worden bepaald aan de hand van de verordening.

Artikel 3. Bouwkundige of woontechnische woningaanpassing en roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor woningsanering wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

 • a.

  Raambedekking: € 22,75 per m2 glasoppervlakte

 • b.

  Vloerbedekking: € 22.75 per m2 vloeroppervlakte

 • 2.

  Het bedrag voor woningsanering wordt verminderd met de restwaarde van de te vervangen producten.

 • 3.

  De restwaarde wordt van de te vervangen producten wordt bepaald aan de hand van het volgende afschrijvingsschema:

 • a.

  afschrijving 0% tot 2 jaar oud;

 • b.

  afschrijving 25% van 2 tot 4 jaar oud;

 • c.

  afschrijving 50% van 4 tot 6 jaar oud;

 • d.

  afschrijving 75% van 6 tot 8 jaar oud;

 • e.

  afschrijving 100% vanaf 8 jaar oud.

Artikel 4. Collectief vervoer

 • 1.

  Het tarief voor collectief vervoer is gelijk aan het tarief voor het openbaar vervoer per kilometer zoals dat wordt gepubliceerd door het OV Bureau Groningen Drenthe (per 01-01-2022: opstaptarief € 1.49, kilometertarief € 0,17), bedragen kunnen worden geïndexeerd!

 • 2.

  De maximale reisafstand gerekend vanaf de woning is 25 km, tenzij het reisdoel bestaat uit een puntbestemming.

 • 3.

  De spelregels voor het collectief vervoer voor de gemeente Het Hogeland staan vermeld op de website van Publiek Vervoer.

Artikel 5. Huishoudelijke ondersteuning (plus)

 • 1.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning is € 32,50 per uur

 • 2.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning plus is € 32,50 per uur

 • 3.

  Het tarief ZIN voor maaltijdvoorziening is € 49,80 per uur.

 • 4.

  Het maximum persoonsgebonden budget tarief Huishoudelijke ondersteuning (plus) en maaltijdvoorziening is gelijk aan 50-70% van het gestelde uurtarief voor HO ZIN en maaltijdvoorziening voor gecontracteerde aanbieders.

 • 5.

  Voor Huishoudelijke ondersteuning uitgevoerd in het sociaal of informeel netwerk gelden afwijkende bedragen als vastgesteld in artikel 8. Voor maaltijdvoorziening is geen vergoeding opgenomen.

 • 6.

  Ten aanzien van bestaande indicaties geldt dat deze ongewijzigd worden voortgezet tot aan het moment van herziening of beëindiging.

Artikel 6. Begeleiding

 • 1.

  De tarieven ZIN zijn all-in bedragen.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 geldt dat het tarief ZIN kortdurend verblijf planbaar een all-in tarief is exclusief dagbesteding.

 • 3.

  Voor de tarieven ZIN wordt onderscheid gemaakt in grote en kleine aanbieders. Een grote aanbieder is een aanbieder met 50 fte of meer.

 • 4.

  Een dagdeel bestaat uit vier klokuren.

 • 5.

  De tarieven ZIN zijn als volgt:

Product

Tijdseenheid

Tarief kleine aanbieder

Tarief grote aanbieder

Begeleiding ambulant basis

Klokuur

€ 52,34

€ 55,78

Begeleiding ambulant plus

Klokuur

€ 60,16

€ 64,12

Begeleiding groep belevingsgericht

Dagdeel

€ 28,16

€ 29,64

Begeleiding groep belevingsgericht plus

Dagdeel

€ 44,65

€ 47,22

Begeleiding groep participatiegericht

Dagdeel

€ 28,16

€ 29,64

Begeleiding groep participatiegericht plus

Dagdeel

€ 44,65

€ 47,22

Begeleiding groep participatiegericht met HBO-opslag

 

€ 3,64

€ 3,88

Kortdurend verblijf planbaar

Etmaal

€ 131,65

€ 137,67

Vervoer naar dagbesteding verzorgd door aanbieder

Kilometer

€ 1,00

€ 1,00

 • 6.

  De hoogte van het PGB voor wat betreft begeleiding, dat wordt geboden door een professional, is maximaal 70% tot 95% van het ZIN tarief voor kleine aanbieders:

Product

Tijdseenheid

Tarieven bandbreedte 70% - 95%

Begeleiding ambulant basis

Klokuur

€ 36,64 - € 49,72

Begeleiding ambulant plus

Klokuur

€ 42,11 - € 57,15

Begeleiding groep belevingsgericht

Dagdeel

€ 19,71 - € 26,75

Begeleiding groep belevingsgericht plus

Dagdeel

€ 31,26 - € 42,42

Begeleiding groep participatiegericht

Dagdeel

€ 19,71 - € 26,75

Begeleiding groep participatiegericht plus

Dagdeel

€ 31,26 - € 42,42

Begeleiding groep participatiegericht met HBO-opslag

 

€ 2,55 - € 3,46

Kortdurend verblijf planbaar

Etmaal

€ 92,16 - € 125,07

Vervoer naar dagbesteding door een professional

Kilometer

€ 1,00

Vervoer naar dagbesteding door een niet-professional

Etmaal

€ 7,72

 • 7.

  De tarieven ZIN voor de landelijke ingekochte specialistische begeleiding voor inwoners met een zintuigelijke beperking zijn als volgt:

Product

Tijdseenheid

Tarief

Gespecialiseerde Begeleiding (ZG)

Minuut

€ 1,34

Revaliderende Begeleiding (ZG)

Minuut

€ 1,55

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

Dagdeel

€ 44,28

Gespecialiseerde begeleiding visueel

Minuut

€ 1,74

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

Minuut

€ 2,06

Begeleidersvoorziening doofblinden

Minuut

€ 0,85

Artikel 7. Beschermd Wonen

 • 1.

  Producten Beschermd Wonen

Tarief-eenheid

Inkooptarief ZIN

Maximaal Tarief Persoonsgebonden budget

Maximaal Tarief Persoonsgebonden budget voor ZZP’ers

 • 1.

  Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

 • 1.

  Etmaal

 • 1.

  € 134,61

 • 1.

  € 101.77

 • 1.

  € 86,50

 • 1.

  Verblijf accommodatie 24 uurs toezicht

 • 1.

  Etmaal

 • 1.

  € 146,04

 • 1.

  € 113,00

 • 1.

  € 97,14

 • 1.

  Woonbegeleiding complex intramuraal

 • 1.

  Uur

 • 1.

  € 71,97

 • 1.

  € 70.75

 • 1.

  € 60.14

 • 1.

  Thuis plus

 • 1.

  Etmaal

 • 1.

  € 116,46

 • 1.

  € 114,59

 • 1.

  € 97.32

 • 1.

  Woonbegeleiding complex extramuraal

 • 1.

  Uur

 • 1.

  € 83,62

 • 1.

  € 82,20

 • 1.

  € 69.87

 • 1.

  Activering en participatie Thuis plus

 • 1.

  Dagdeel

 • 1.

  € 34,46

 • 1.

  € 33,95

 • 1.

  € 33,95

 • 1.

  Begeleiding informeel

 • 1.

  Uur

 • 1.

  € 20,00

 • 1.

  € 20,00

 • 1.

  € 20,00

Artikel 8. Inzet uit het informeel en sociaal netwerk

 • 1.

  Het pgb-tarief voor personen uit het informeel en sociaal netwerk bedraagt € 12,50 per uur. Dit

 • is een all-in tarief afgeleid van het wettelijk minimumloon voor volwassenen op basis van een

 • 36-urige werkweek.

 • 1.

  Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan bedraagt volgen we de tariefstelling zoals vermeld op de website van de SVB (per 1 juli 2022 € 13,18 per uur)

Artikel 9. Hoogte persoonsgebonden budget (on)roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget van roerende woonvoorzieningen wordt vastgesteld aan de hand van tenminste twee offertes .

 • 2.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld aan de hand van de laagste, goedgekeurde offerte.

 • 3.

  Het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt verstrekt indien de voorzieningen voldoen aan het programma van eisen.

 • 4.

  Het persoonsgebonden budget wordt, indien noodzakelijk, verhoogd met de kosten voor onderhoud, keuring en reparatie voor zover de voorziening geen vast onderdeel vormt van de woning.

Artikel 10. Hoogte persoonsgebonden budget hulpmiddelen

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van de gecontracteerde aanbieder voor hulpmiddelen, waarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate uitvoering.

Artikel 11. Vaststelling persoonsgebonden budget voor bijzondere hulpmiddelen

In afwijking van artikel 10 van dit Besluit geldt dat, voor hulpmiddelen die buiten het reguliere verstrekkingenbeleid van de gemeente en als zodanig niet zijn ingekocht, tenminste twee offertes worden overlegd.

Artikel 12. Afschrijving hulpmiddelen

 • 1.

  Voor hulpmiddelen die buiten het kernassortiment vallen of middels een persoonsgebonden budget zijn verkregen hanteert de gemeente in beginsel de volgende systematiek ten aanzien van de afschrijving. Het onderstaand afschrijvingsschema is van toepassing bij de weigeringsgrond genoemd in artikel 13 lid 1 sub e Wmo-verordening

 • Voorzieningen met een kostprijs van €0,- tot €350,-- worden afgeschreven over 1 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €350,- tot €700,- worden afgeschreven over 2 jaar.

 • Voorzieningen met een kostprijs van €700,- tot €1500,- worden afgeschreven over 3 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €1500,- tot €4500,- worden afgeschreven over 5 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €4500,- tot €10.000,- worden afgeschreven over 7 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €10.000,- of hoger worden afgeschreven over 10 jaar

 • 2.

  Onder de kostprijs wordt de prijs van de voorziening verstaan, exclusief kosten verzekering en onderhoud.

Artikel 13. Hoogte persoonsgebonden budget eigen vervoer en auto-aanpassing

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget is gelijk aan het kilometertarief als genoemd in artikel 4 van dit besluit, tot maximaal 2500 kilometer op jaarbasis.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget mag niet worden ingezet voor eigen vervoer van en naar Begeleiding Groep en/of Kortdurend Verblijf.

 • 3.

  Voor auto-aanpassingen geldt dat tenminste twee offertes worden overlegd, de hoogte van het persoonsgebonden budget voor autoaanpassingen wordt vastgesteld aan de hand van de laagste, goedgekeurde offerte.

Artikel 14. Hoogte financiële tegemoetkoming

 • 1.

  Het bedrag voor de financiële tegemoetkoming in verhuiskosten bedraagt € 1.500,-

 • 2.

  De verhuiskosten worden verstrekt indien de te betrekken woonruimte voldoet aan het programma van eisen.

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming voor geleverde respijtzorg/kortdurend verblijf door het sociale of informele netwerk bedraagt maximaal € 32,50 per etmaal.

 • 4.

  Overige financiële tegemoetkomingen worden verstrekt aan de hand van richtlijnen als gepubliceerd door het Nibud of aan de hand van opgaven van gecontracteerde aanbieders.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Wmo 2022-2.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2022.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van het Besluit Wmo 2022-2 wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 vervangen, met dien verstande dat laatstgenoemd Besluit van toepassing blijft op de op dat moment lopende bezwaarschriftprocedures.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 26 juli 2022

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris