Nadere regeling compensatie CAO-indexering

Geldend van 01-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regeling compensatie CAO-indexering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Gelet op De algemene subsidieverordening Roosendaal;

Overwegende dat:

 • -

  de huidige inflatie en (grote) loonstijgingen die plaatsvinden in de CAO's van subsidiepartners;

 • -

  het huidige kader aan beleid en subsidieregelingen onvoldoende mogelijkheden bieden om aan deze loonstijgingen tegemoet te komen;

 • -

  dit als gevolg heeft dat de continuering van gesubsidieerde activiteiten in het gedrang kan komen;

 • -

  het daarvoor noodzakelijk is om nader te duiden wanneer er compensatie plaatsvindt en welke methodiek daarbij wordt gebruikt;

 • -

  het belang van behoud van een goede relatie met de subsidiepartner;

 • -

  het belang van continuering van gesubsidieerde activiteiten.

BESLUITEN

Vast te stellen de Nadere regeling compensatie CAO-indexering.

Artikel 1. Vaststellen noodzaak compensatie indexering

De indexering van de betrokken meerjarensubsidiepartner komt in aanmerking voor compensatie als:

 • -

  de loonstijging door de nieuwe CAO die van toepassing is op de medewerkers van de subsidiepartner meer dan 1.0 procent is dan de indexering die de gemeente hanteert in het betreffende jaar; en

 • -

  het verhogen van de subsidie aantoonbaar noodzakelijk is om de gesubsidieerde activiteiten zoals deze zijn opgenomen in de subsidiebeschikking uit te kunnen voeren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de reserves van de betreffende subsidiepartner op basis van de voorgaande jaarrekening en begroting van het lopende jaar.

Artikel 2. Verzoek indienen compensatie indexering

Als sprake is van een verschil in indexering en de CAO stijging van de subsidiepartner kan er een verzoek worden ingediend bij het college voor compensatie. Zowel de compensatie als de verhoging van het subsidieplafond betreffen alleen de directe en indirecte personeelskosten. Het verzoek voor compensatie kan enkel worden gedaan voor het lopende jaar. Bij een aanvraag is maximaal sprake van terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar.

Artikel 3. Verhoging subsidieplafond

Als voldaan wordt aan de criteria zoals bedoeld in artikel 1 wordt indien noodzakelijk hiervoor het subsidieplafond in de subsidieregeling verhoogd. Het te compenseren bedrag is het verschil tussen de CAO loonstijging en het indexatiepercentage dat de gemeente hanteert minus 1 procent.

Het indexatiepercentage dat de gemeente hanteert wordt jaarlijks vastgesteld overeenkomstig de methodiek die is terug te vinden in het gemeentelijke Spoorboekje Planning en Control Cyclus van het betreffende begrotingsjaar.

Artikel 4. Bijzondere situaties

In voorkomende gevallen waarin deze nadere regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5. Toepassingsbereik

Deze nadere regeling is van toepassing op meerjarig beschikte subsidies die op basis van een subsidieregeling zijn verleend aan een subsidiepartner met personeel dat onder een CAO werkt. De regeling is niet van toepassing op subsidieregeling waarin een wettelijk vastgesteld percentage wordt gesubsidieerd.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • - Deze nadere regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • - Deze nadere regeling kan worden aangehaald als “Nadere regeling compensatie CAO- indexering''.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 19 juli 2022,

de secretaris de burgemeester