Ondermandaatbesluit uitvoering ROOO ISD Bollenstreek

Geldend van 29-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Ondermandaatbesluit uitvoering ROOO ISD Bollenstreek

Het Dagelijks Bestuur en de directeur van de ISD Bollenstreek,

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft op grond van het ‘Mandaatbesluit financiële toelagen ontheemden Oekraïne’ van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen; en de ‘Werkafsprakenovereenkomst uitvoering ROOO’ die is afgesloten tussen de burgemeesters van Hillegom, Lisse en Teylingen enerzijds en de ISD Bollenstreek anderzijds;

Overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de ISD Bollenstreek wenselijk is een ondermandaatregeling vast te stellen;

BESLUITEN:

Ondermandaat te verlenen aan de functionarissen die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende ondermandaatlijst, en bij hun afwezigheid, hun vervanger. Indien zowel de functionaris die ondermandaat heeft als diens vervanger afwezig zijn, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de directeur van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek;

Ondermandaat wordt verleend voor de taken/bevoegdheden als beschreven in het ‘Mandaatbesluit financiële toelagen ontheemden Oekraïne’ van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, waarvan de uitvoering beschreven is in de ‘Werkafsprakenovereenkomst uitvoering ROOO’.

Dit ondermandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en op machtiging tot het verrichten van handelingen die geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn.

Het ondermandaat wordt uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen van het ‘Mandaatbesluit financiële toelagen ontheemden Oekraïne’ en de ‘Beleidsregels uitvoering ROOO’ van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, alsmede de tussen partijen afgesloten ‘Werkafsprakenovereenkomst uitvoering ROOO’.

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag volgend op publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2022.

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit uitvoering ROOO ISD Bollenstreek”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek van 14 juli 2022

Het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek,

De heer R.J. ’t Jong,

secretaris/directeur

De heer D.T.C. Salman

voorzitter

De directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek,

De heer R.J. ’t Jong

Directeur

Ondermandaatlijst behorend bij het Ondermandaatbesluit uitvoering ROOO ISD Bollenstreek

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Gemandateerd aan

Ondergemandateerd aan

Bijzonderheden

Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO)

1. Het toekennen en uitkeren van een maandelijkse financiële toelage/verstrekking ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, en buitengewone kosten aan ontheemden in de Gemeentelijke Opvang,

zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b en e ROOO en artikel 2 sub a van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen

DB directeur

medewerkers kwaliteit

medewerkers PC PW

consulenten PC PW

medewerkers b&b

Dit betreft een afwijking van de reguliere werkwijze en ons reguliere mandatenbesluit. In het licht van uitvoerbaarheid van deze regeling is ervoor gekozen om medewerkers ook te mandateren voor werkzaamheden die normaliter alleen door consulenten worden uitgevoerd (geldt voor punt 1 tot en met 6).

2. Het beperken, intrekken of beëindigen van de financiële verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 van de ROOO en artikel 2 sub b van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen

DB

Directeur

medewerkers kwaliteit

medewerkers PC PW

consulenten PC PW

medewerkers b&b

 

3. Het terugvorderen van de financiële verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang, zoals bedoeld in zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 ROOO en artikel 2 sub c van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen

DB

Directeur

medewerkers kwaliteit

medewerkers PC PW

consulenten PC PW

consulenten PC t&v

medewerkers b&b

 

4. Het toekennen en uitkeren van een maandelijkse financiële toelage, bestaande uit een bedrag ten behoeve van voedsel, een bedrag ten behoeve van kleding en andere persoonlijke uitgaven en een wooncomponent, en buitengewone kosten aan ontheemden uit Oekraïne die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, 2 en 9 ROOO en artikel 2 sub d van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen

DB

Directeur

medewerkers kwaliteit

medewerkers PC PW

consulenten PC PW

medewerkers b&b

 

5. Het beperken, intrekken of beëindigen van de financiële verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 en 2 ROOO en artikel 2 sub e van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de burgemeesters van gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

DB

Directeur

medewerkers kwaliteit

medewerkers PC PW

consulenten PC PW

medewerkers b&b

 

6. Het terugvorderen van de financiële verstrekkingen van ontheemden uit Oekraïne die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 ROOO en artikel 2 sub f van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

DB

Directeur

medewerkers kwaliteit

consulenten PC PW

consulenten PC t&v

medewerkers PC PW

medewerkers b&b

 

7. Het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen, administratieve handelingen, het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie in het kader van de uitvoering van de taken genoemd onder 1,2,3,4, 5 en 6 zoals bedoeld in artikel 3 van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen

DB

Directeur

medewerkers PC PW

consulenten PC PW

consulenten PC t&v

medewerkers b&b

 

8. Het nemen van een besluit op een bezwaarschrift dat wordt ingediend in verband met een besluit genoemd onder 1 tot en met 6

DB

Directeur

directeur

Volgt reeds uit het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO” van de gemeenten, maar voor de volledigheid ook hier benoemd.

9. Het vertegenwoordigen in en buiten rechte van de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen bij een procedure (in en buiten rechte) over besluiten genomen onder 1 tot en met 6 als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub i van het “Mandaatbesluit uitvoering ROOO”

DB

directeur

afdelingshoofd

medewerkers b&b

medewerkers kwaliteit

 

Begrippenlijst behorend bij Ondermandatenbesluit

Consulenten PC

Consulenten van het Product Centrum

Consulenten PC/t&v

Consulenten van de afdeling terugvordering en verhaal van het Product Centrum

Consulenten PC/PW

Consulenten van de afdeling Participatiewet van het Product Centrum

DB

Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

Directeur

Directeur van de GR of diens plaatsvervanger

Financiële verstrekking/toelage

De financiële verstrekking en toelage voor voedsel, kleding, andere persoonlijke uitgaven, een wooncomponent en buitengewone kosten zoals bedoeld in artikelen 6 en 12 van de ROOO

Medewerkers b&b

Medewerkers van afdeling Bezwaar en Beroep

Medewerkers kwaliteit

Medewerkers van de afdeling Kwaliteit

Medewerkers PC/PW

Medewerkers van de afdeling Participatiewet van het Product Centrum

PC

Medewerkers en consulenten van het Product Centrum

ROOO

De Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne