Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022-2027

Geldend van 29-07-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022-2027

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

gelet op artikel 1.4, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016, het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het waterschap Drents Overijsselse Delta, het Beleid recreatief medegebruik (2017), het ‘Kader Genieten van Water’ en de Evaluatie Recreatief gebruik (maart 2022);

Overwegende dat het gewenst is activiteiten van derden die bijdragen aan waterbewustzijn en genieten van water te stimuleren.

B E S L U I T

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022-2027

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

activiteit: fysieke recreatieve voorziening;

Beleid recreatief medegebruik: Beleid recreatief medegebruik zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 31 oktober 2017 en het besluit van het algemeen bestuur van 19 april 2022 ten aanzien van ‘Evaluatie beleid recreatief gebruik ‘Genieten van water’;

verordening: Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016;

het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Waterbeheerprogramma: Waterbeheerprogramma 2022-2027;

waterschap: Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Artikel 2 Reikwijdte en werkingsduur

 • 1. Deze beleidsregel is van toepassing op het verstrekken van subsidies om binnen het beheergebied activiteiten te stimuleren die naar het oordeel van het dagelijks bestuur het waterbewustzijn bij bewoners bevorderen door het genieten van water.

 • 2. De regeling geldt tot en met 31 december 2027, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op aanvragen die uiterlijk op 31 december 2027 zijn ingediend.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvrager maakt gebruik van een door het dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier waarop staat vermeld welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden.

 • 2. De aanvrager dient de aanvraag in ten minste zes weken voordat met de uitvoering van de activiteit wordt begonnen.

Artikel 4 Subsidieverlening

Voorafgaande aan een subsidievaststelling wordt een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

Artikel 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen acht weken na uitvoering van de activiteit een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie, waarbij hij gebruik maakt van het door het dagelijks bestuur vastgesteld vaststellingsformulier.

 • 2. Artikel 5.1, tweede lid, van de verordening (overleggen financieel verslag en activiteitenverslag) wordt niet toegepast voor subsidievaststelling in het kader van deze beleidsregel.

 • 3. Artikel 7.2 van de verordening, over het verlenen van voorschotten, wordt niet toegepast voor betaling in het kader van deze beleidsregel.

Artikel 6 Subsidieplafond en maximumsubsidie

 • 1. Per kalenderjaar geldt voor te subsidiëren activiteiten een subsidieplafond van € 50.000.

 • 2. Per gehonoreerde aanvraag wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten aan subsidie verstrekt, met een maximum van € 10.000 aan subsidie.

Artikel 7 Voorwaarden en verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit (geen structurele subsidies) die naar het oordeel van het dagelijks bestuur het waterbewustzijn bij bewoners bevordert door het genieten van water.

 • 2. De investeringskosten staan in een redelijke verhouding tot de bijdrage aan het beleid voor recreatief gebruik van waterschapseigendommen.

 • 3. In aanvulling op het eerste lid gelden de volgende voorwaarden voor subsidieverlening:

  • a.

   de activiteit is in overeenstemming met het beleid van het waterschap voor recreatief gebruik;

  • b.

   de activiteit is inpasbaar binnen het beheer van waterschapseigendommen en eventuele plannen van het waterschap in het betreffende gebied;

  • c.

   bij de activiteit is sprake van participatie en samenwerking in buurt- of wijkverband;

  • d.

   de activiteit kan rekenen op draagvlak (‘geen bezwaar tegen’) van belanghebbenden en de betreffende gemeente;

  • e.

   het beheer en onderhoud van de te realiseren voorziening zijn door de aanvrager aantoonbaar geregeld;

  • f.

   de aanvrager heeft de eventueel benodigde vergunningen en

  • g.

   de aanvrager heeft de financiële draagkracht en organisatie om de voorziening waarvoor een subsidie wordt verleend, in stand te houden.

 • 4. De verlening vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen die voldoen aan de criteria genoemd in dit artikel.

 • 5. Het dagelijks bestuur kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de subsidie om de zichtbaarheid van het waterschap te vergroten.

Artikel 8 Controle

Het waterschap kan onaangekondigd de activiteiten waarvoor subsidie is verleend controleren tijdens de uitvoering ervan.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan ten gunste van de aanvrager afwijken van het bepaalde in deze beleidsregel als strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 inwerkingtreding en titel

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022- 2027.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 28 juni 2022.

De secretaris

de dijkgraaf

Bijlage 1 Vaststellingsformulier subsidie Genieten van water

Dit formulier vergezeld van foto’s die tijdens en na de uitvoering van de activiteit zijn genomen, moet binnen 8 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden worden verzonden naar info@wdodelta.nl. De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Zaaknummer: <nummer uit Join vermelden>

In te vullen gegevens

Naam activiteit

Voorletters en achternaam

 

Straat en huisnummer

 

Postcode en woonplaats

 

Telefoonnummer

 

IBAN

 

t.n.v.

 

Bedrag dat is toegezegd bedraagt

€ 

Formulier voor de aanvraag van de subsidie is verzonden op

 

Bijlagen

Foto’s* van de uitvoering van de werkzaamheden

Foto’s* van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden

Eventuele uitingen in de media

Bijlage 2 Aanvraagformulier subsidie Genieten van water

Let op: velden met een * zijn verplicht

Voor een subsidie op grond van de Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022-2027.

De aanvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016, genoemde beleidsregel en de Algemene wet bestuursrecht.

Naam

Naam van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. *

*

Gegevens aanvrager

Naam van de aanvrager *

Adres *

Postcode en woonplaats *

Telefoon *

E-mailadres *

 

Omschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd

 • Wat houdt de activiteit concreet in? *

 • Waar vindt de activiteit plaats? *

 • Wie zijn bij de activiteit betrokken? *

 • Welke verbinding ziet u met het vergroten van het waterbewustzijn, door het genieten van water, bij bewoners? *

 • Hoe staat de gemeente ten opzichte van de activiteit? Met wie van de gemeente heeft u gesproken? *

 • Wat vinden bewoners en andere belanghebbende partijen in de directe omgeving van de activiteit? *

 • Hoe werkt u aan externe zichtbaarheid en communicatie over de activiteit? *

 • Welke argumenten zouden wij verder moeten meewegen in de beoordeling van uw aanvraag? *

 

Bedrag dat wordt aangevraagd

 • Wat zijn de kosten van de activiteit? *

 • Gevraagd bedrag (max. 50% van de kosten, inclusief BTW, indien BTW-plichtig) *

 

Punten waarop de aanvraag wordt beoordeeld

Uit art. 7 in de Beleidsregel:

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit die naar het oordeel van het dagelijks bestuur het waterbewustzijn bij bewoners bevorderen door het genieten van water.

 • 2.

  De investeringskosten staan in een redelijke verhouding tot de bijdrage aan het beleid voor recreatief gebruik van waterschapseigendommen.

 • 3.

  Aanvullende voorwaarden:

  • de activiteit is in overeenstemming met het beleid van het waterschap voor recreatief gebruik;

  • de activiteit is inpasbaar binnen het beheer van waterschapseigendommen en eventuele plannen van het waterschap in het betreffende gebied;

  • bij de activiteit is sprake van participatie en samenwerking in buurt- of wijkverband;

  • de activiteit kan rekenen op draagvlak (‘geen bezwaar tegen’) van belanghebbenden en de betreffende gemeente; 

  • het beheer en onderhoud van de te realiseren voorziening zijn door de aanvrager aantoonbaar geregeld;

  • de aanvrager heeft de eventueel benodigde vergunningen en

  • de aanvrager heeft de financiële draagkracht en organisatie om de voorziening waarvoor een subsidie wordt verleend, in stand te houden.

 

Planning

Let op: om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas starten na een besluit tot subsidieverlening op uw aanvraag. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend tenminste 6 weken voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt.

 • Wanneer is de start van de werkzaamheden gepland? *

 • Wanneer zijn de werkzaamheden waarschijnlijk klaar? *

 

Bijlagen

 
 

Ondertekening

Plaats: *

Datum: *

Handtekening bevoegd bestuurder: *

Bijlage

Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid en juistheid. Na goedkeuring ontvangt u binnen 8 weken een besluit van ons met de vermelding van het subsidiebedrag. Ook ontvangt u een formulier dat u moet insturen als de werkzaamheden klaar zijn (het zogenoemde vaststellingsformulier). Dit formulier, vergezeld van foto’s** die tijdens en na de uitvoering zijn genomen, moet u binnen 8 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verzenden. Subsidie wordt verstrekt na afronding van de werkzaamheden.

Met het invullen van dit formulier geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij dan ook zorgvuldig. Wij gebruiken uw ingevulde persoonsgegevens alleen voor dit project. U kunt altijd aan ons vragen uw gegevens weer te verwijderen. Lees ons privacy statement voor meer informatie.

TOELICHTING

Algemeen

Algemene subsidieverordening

Het algemeen bestuur heeft op 4 januari 2016 de Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 vastgesteld. Deze verordening en zoals die nadien gewijzigd is, biedt de grondslag voor de beleidsregel. Het dagelijks bestuur maakt gebruik van de bevoegdheid uit artikel 1.4, tweede lid, van de verordening waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur bevoegd is beleidsregels op te stellen voor subsidieverlening voor specifieke activiteiten. In deze verordening is ook beschreven hoe het proces van subsidieverlening verloopt. Deze beleidsregel vormt een uitwerking van de Algemene subsidieverordening. De verordening is terug te vinden op www.overheid.nl en op www.wdodelta.nl

Beleid recreatief gebruik

Het waterschap wil de kansen benutten die derden ons bieden. Met een budget voor subsidie voor activiteiten van derden kunnen wij activiteiten van derden stimuleren die bijdragen aan waterbewustzijn, de verbinding tussen het waterschap en de omgeving en een betere beleving van water.

Artikelsgewijs

Artikel 3

In artikel 2.1, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening staat dertien weken, maar daarin is ook bepaald dat het DB een andere termijn kan aangeven.

Artikel 5

In artikel 5.1, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening staat dat de subsidieontvanger binnen zes maanden na afloop van de activiteiten een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie in moet dienen. In dat zelfde artikel is bepaald dat het DB een andere termijn kan aangeven bij de verlening.

Nu er gebruik gemaakt moet worden van een vastgesteld aanvraag- en vaststellingsformulier, hoeft er geen activiteitenverslag als bedoeld in artikel 5.2 van de verordening te worden ingediend.

Het dagelijks bestuur heeft formulieren vastgesteld voor de subsidie aanvragen. Deze formulieren kunnen worden gedownload op de website www.wdodelta.nl en digitaal worden ingeleverd door verzending naar het mailadres info@wdodelta.nl.

Artikel 6

Lid 1: Voor het verstrekken van subsidie geldt een subsidieplafond van € 50.000 per kalenderjaar (2021- 2027).

Artikel 7

Subsidie wordt alleen verleend als de activiteit voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in deze beleidsregels.

Daarnaast vragen wij de initiatiefnemers om datgene te doen wat nodig wordt geacht om veilig en in goede verstandhouding met de omgeving gebruik te maken van onze eigendommen, als dat gebruik aan de orde is. Draagvlak (‘geen bezwaar’) voor een initiatief is een toetsingscriterium. Daarbij gaat het om de betreffende gemeente en om belanghebbenden, zoals bewoners, landbouw en natuurbelangen en andere (recreatief) medegebruikers van onze eigendommen. Vanzelfsprekend zullen initiatieven moeten voldoen aan wet- en regelgeving van andere overheden. Bepaalde maatregelen of voorzieningen kunnen vergunningplichtig zijn. De initiatiefnemer heeft dan vergunning(en) nodig..