Regeling vervallen per 05-08-2022

Besluit van 12 juli 2022, met kenmerk GS002911, tot het vaststellen van de Uitvoeringsregeling Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL voor het Kleiweidegebied

Geldend van 01-08-2022 t/m 04-08-2022

Intitulé

Besluit van 12 juli 2022, met kenmerk GS002911, tot het vaststellen van de Uitvoeringsregeling Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL voor het Kleiweidegebied

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE FRYSLAN

Besluit van 12 juli 2022, met kenmerk GS002911, tot het vaststellen van de Uitvoeringsregeling Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL voor het Kleiweidegebied

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Overwegende dat: de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap akkoord zijn gegaan met de uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de periode 2019 - 2023.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 • -

  de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland;

 • -

  Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland;

 • -

  Bestuursovereenkomst Drenthe – Fryslân - Groningen Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland.

 • -

  Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland

BESLUITEN:

 • I.

  Vast te stellen de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Friese Kleiweide, als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 1 april 2024.

 • II.

  Vast te stellen: het subsidieplafond op: € 200.000,--. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 5 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland.

 • III.

  Vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

 • c.

  Landbouw de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector. PbEU 2013, L 352;

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland bestaat het samenwerkingsverband uit tenminste twee deelnemers waarvan minimaal twee agrarische ondernemers.

 • 2. De agrarische ondernemers als bedoeld in het vorige lid dienen gevestigd te zijn in de Friese Kleiweide.

Artikel 3 Penvoerder

 • 1. In aanvulling op artikel 8 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland kan alleen een agrarische ondernemer als penvoerder fungeren.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een project minimaal:

  • a.

   bij te dragen aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw, waarbij de subsidiabele projectkosten in verhouding staan tot de opgave in het streefbeeld/actieplan, zoals te vinden onder:

   https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/gebieden/friese-kleiweide

  • b.

   bij te dragen aan de realisatie van tenminste één van de volgende themalijnen uit het streefbeeld en actieplan natuurinclusieve landbouw van de Friese Kleiweide:

   • Renderende landbouw zonder nadelige effecten voor de leefomgeving

   • Meer verbinding met een biodivers platteland

   • Verrijken bodemleven

   • Optimale benutting water

   • Beter benutten circulaire ketens

   • Vergroten kennis en ruimte voor experimenten en nieuwe samenwerkingsvormen

  • c.

   te voldoen aan vernieuwing, waarbij sprake dient te zijn van vernieuwing ten opzichte van het reeds bestaande in het gebied van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw; en

  • d.

   bij te dragen aan één van de volgende vier pijlers van biodiversiteit:

   • -

    functionele agrobiodiversiteit;

   • -

    landschappelijke diversiteit;

   • -

    regionale diversiteit;

    diversiteit van soorten

 • 2. Verder dient het project aan minimaal 2 van de volgende criteria bij te dragen:

  • a.

   duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen;

  • b.

   het vergroot het handelingsperspectief in het kader van natuurinclusieve landbouw;

  • c.

   de beoogde innovatie heeft een brede toepasbaarheid/uitrol; er is goede kans op snelle vertaling naar de praktijk;

  • d.

   er ontstaat een nieuwe ketensamenwerking of cross-over-samenwerking;

  • e.

   het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit:

   • -

    functionele agrobiodiversiteit;

   • -

    landschappelijke diversiteit;

   • -

    regionale diversiteit;

   • -

    diversiteit van soorten.

Artikel 5 Staatssteun

 • 1. Subsidie kan worden verleend voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject door middel van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 25, lid 2 sub c en d, van de AGVV.

 • 2. Subsidie kan worden verleend op grond van de de-minimisverordening.

 • 3. Subsidie kan worden verleend op grond van de landbouw de-minimisverordening.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd artikel 11 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien tegen de aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

 • 2. Onverminderd artikel 11 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland wordt de subsidie, voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject door middel van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 25, lid 2, sub c en d, van de AGVV, in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV;

  • b.

   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in artikel 6 van de AGVV.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 9 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland kan subsidie worden verstrekt voor de onderstaande kosten:

 • a.

  in het geval de subsidiabele activiteiten experimentele ontwikkeling betreffen: de kosten zoals opgenomen in artikel 25, lid 3, van de AGVV;

 • b.

  in het geval de subsidiabele activiteiten een haalbaarheidsonderzoek betreffen: de kosten van de haalbaarheidsstudie, zoals bedoeld in artikel 25, lid 4, van de AGVV.

 • c.

  inbreng van loonkosten van projectpartners wordt gewaardeerd op een forfaitair bedrag van € 60 per uur.

 • d.

  reis- en verblijfskosten, als ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van projectactiviteiten en geen betrekking hebben op woon-werkverkeer en normale dienstreizen.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de subsidiabele kosten minimaal € 5.000,-- te bedragen.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000,--.

 • 3. Voor de activiteiten van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 25, lid 2, sub c en d, van de AGVV, gelden de maximale subsidiepercentages overeenkomstig artikel 25 lid 5 sub c in samenhang met artikel 25 lid 6 van de AGVV;

 • 4. Voor het overige bedraagt de subsidie 100 % van de subsidiabele projectkosten, voor zover de subsidiabele kosten minder dan € 25.000,-- bedragen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

 • 2. Deze regeling werkt terug tot en met 1 augustus 2022 voor zover de bekendmaking plaatsvindt na 1 augustus 2022.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Friese Kleiweide.

Ondertekening

Bijlage I Postcodes bij de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Friese Kleiweide

8491AR

8491GK

8491GM

8491MN

8601JZ

8602CN

8602DE

8603ES

8603EZ

8615LB

8615LC

8615LD

8615LH

8615LL

8615LM

8615LN

8615LS

8615LW

8615LX

8617LA

8617LB

8617LC

8617LD

8617LJ

8618NE

8618NH

8618NJ

8618NK

8618NL

8618NM

8618NZ

8627SB

8627SG

8627SH

8628EK

8628EL

8628EM

8628EN

8628EP

8628ER

8628ES

8628ET

8628EV

8628EW

8629EA

8629EB

8629EC

8629ED

8629EE

8629EG

8629EH

8629EK

8629PA

8629PB

8629PC

8629PD

8629PE

8629PG

8629PH

8629PJ

8629PK

8629PL

8629PM

8629PN

8629PP

8629PR

8629PS

8629PT

8629PV

8629PW

8629RA

8629RB

8629RC

8629RD

8629RE

8629RG

8629RH

8629RJ

8629RK

8629RL

8629RM

8629RN

8629RP

8629RR

8629RS

8629RT

8629RV

8629RW

8629RX

8629RZ

8629SZ

8629WB

8629WC

8631SK

8631WB

8631WC

8632WE

8632WG

8632WH

8632WJ

8632WK

8632WL

8632WN

8632WP

8633JA

8633KA

8633KB

8633KC

8633KD

8633KE

8633KG

8633KH

8633KJ

8633KK

8633KL

8633KM

8633KN

8633KP

8633KR

8633KS

8633KT

8633KV

8633KW

8633KX

8633LA

8633LB

8633LC

8633WR

8635LA

8635LB

8635MA

8635MB

8635MC

8635MD

8635ME

8635MG

8635MH

8635MJ

8635MK

8635ML

8635MN

8635MP

8635MR

8635MS

8635MT

8635MV

8635MX

8635MZ

8635VA

8635VB

8635VC

8635VD

8635VE

8636VA

8636VB

8636VC

8636VD

8636VE

8636VX

8636VZ

8637VD

8637VE

8637VG

8637VH

8637VJ

8637VR

8637VS

8637VT

8637VV

8637VW

8637VX

8637VZ

8641WS

8641WT

8641WV

8641WX

8641WZ

8642WB

8642WC

8642WD

8642WE

8642WG

8642WH

8642WJ

8642WK

8644VP

8644VR

8644VS

8644VT

8644VV

8647ET

8647SC

8647SE

8647SG

8647SJ

8647SK

8647SM

8647SN

8647SP

8651JB

8651NA

8658LJ

8658LM

8701AA

8701AB

8701AC

8701AD

8701AE

8701AG

8701AH

8701AJ

8701AK

8701AL

8701AM

8701AN

8701AP

8701AR

8701AS

8701AT

8701AV

8701AW

8701AX

8701AZ

8701BA

8701BD

8701BE

8701BG

8701BH

8701BJ

8701BK

8701BL

8701BM

8701BN

8701BP

8701BR

8701BS

8701BT

8701BV

8701BW

8701BX

8701BZ

8701CA

8701CB

8701CC

8701CD

8701CE

8701CG

8701CH

8701CJ

8701CL

8701CM

8701CN

8701CP

8701CR

8701CS

8701CT

8701CV

8701CW

8701CX

8701CZ

8701DA

8701DB

8701DC

8701DD

8701DE

8701DG

8701DH

8701DJ

8701DK

8701DL

8701DM

8701DN

8701DP

8701DR

8701DS

8701DT

8701DV

8701DW

8701DX

8701DZ

8701EA

8701EB

8701EC

8701ED

8701EE

8701EG

8701EH

8701EJ

8701EK

8701EL

8701EM

8701EN

8701EP

8701ER

8701ES

8701ET

8701EV

8701EW

8701EX

8701EZ

8701GA

8701GB

8701GC

8701GD

8701GE

8701GG

8701GH

8701GJ

8701GK

8701GL

8701GM

8701GN

8701GP

8701GR

8701GS

8701GT

8701GV

8701GW

8701GX

8701GZ

8701HA

8701HB

8701HC

8701HD

8701HE

8701HG

8701HH

8701HJ

8701HK

8701HL

8701HM

8701HN

8701HP

8701HR

8701HS

8701HT

8701HV

8701HW

8701HX

8701HZ

8701JA

8701JB

8701JC

8701JD

8701JE

8701JG

8701JH

8701JJ

8701JK

8701JL

8701JM

8701JN

8701JP

8701JR

8701JS

8701JT

8701JV

8701JW

8701JX

8701JZ

8701KA

8701KB

8701KC

8701KD

8701KE

8701KG

8701KH

8701KJ

8701KK

8701KL

8701KM

8701KN

8701KP

8701KR

8701KS

8701KT

8701KV

8701KW

8701KX

8701KZ

8701LA

8701LB

8701LC

8701LD

8701LE

8701LG

8701LH

8701LJ

8701LK

8701LL

8701LM

8701LN

8701LP

8701LR

8701LS

8701LT

8701LV

8701LW

8701LX

8701LZ

8701MA

8701MB

8701MC

8701MD

8701ME

8701MG

8701MH

8701NA

8701PA

8701PB

8701PC

8701PD

8701PE

8701PG

8701PJ

8701PK

8701PN

8701PP

8701PR

8701PS

8701PT

8701PV

8701PX

8701PZ

8701VA

8701VB

8701VC

8701VD

8701VE

8701VG

8701WB

8701WC

8701WD

8701WE

8701WG

8701WH

8701WJ

8701WK

8701WL

8701WN

8701WP

8701WR

8701WS

8701WT

8701XA

8701XB

8701XC

8701XD

8701XE

8701XG

8701XH

8701XJ

8701XK

8701XL

8701XM

8701XN

8701XP

8701XR

8701XS

8701XT

8701XV

8701XW

8701XX

8701XZ

8701ZA

8701ZB

8701ZC

8701ZD

8701ZE

8701ZG

8701ZH

8701ZJ

8701ZK

8701ZL

8701ZM

8701ZN

8701ZP

8701ZR

8701ZS

8701ZT

8701ZV

8701ZW

8701ZX

8701ZZ

8702AA

8702AB

8702AC

8702AD

8702AG

8702AH

8702AJ

8702AK

8702AL

8702AM

8702AN

8702AP

8702AR

8702AS

8702AT

8702AV

8702AW

8702AZ

8702BA

8702BB

8702BC

8702BD

8702BE

8702CA

8702CB

8702CC

8702CD

8702CE

8702CG

8702CH

8702CJ

8702CK

8702CL

8702CM

8702CN

8702CP

8702CR

8702CS

8702CT

8702CV

8702CW

8702CX

8702CZ

8702DA

8702DB

8702DC

8711AA

8711AB

8711AC

8711AD

8711AE

8711AG

8711AH

8711AJ

8711AK

8711AL

8711AM

8711AN

8711AP

8711AR

8711AS

8711AT

8711AV

8711AW

8711AX

8711AZ

8711BA

8711BB

8711BC

8711BD

8711BE

8711BG

8711BH

8711BJ

8711BK

8711BL

8711BM

8711BN

8711BP

8711BR

8711BS

8711BT

8711BV

8711BW

8711BX

8711BZ

8711CA

8711CB

8711CC

8711CD

8711CE

8711CG

8711CH

8711CJ

8711CK

8711CL

8711CM

8711CN

8711CP

8711CR

8711CS

8711CT

8711CV

8711CW

8711CX

8711CZ

8711DA

8711DB

8711DC

8711DH

8711DJ

8711DK

8711DL

8711DM

8711DN

8711DR

8711EA

8711EB

8711EC

8711ED

8711EE

8711EG

8711EH

8711EJ

8711EK

8711EL

8711EM

8711EN

8711EP

8711ER

8711ES

8711ET

8711EV

8711EW

8711EX

8711EZ

8711GB

8711GC

8711GD

8711GE

8711GG

8711GH

8711GJ

8711GK

8711GL

8711GM

8711GN

8711GP

8711GR

8711GS

8711GT

8711GV

8711GW

8711GX

8711GZ

8711HA

8711HB

8711HC

8711HD

8711HE

8711HG

8711HH

8711HJ

8711HK

8711HL

8711HM

8711HN

8711HP

8711HR

8711HS

8711HZ

8711JA

8711JB

8711JC

8711JD

8711JE

8711JG

8711JH

8711JJ

8711JK

8711KA

8711KB

8711KC

8711KD

8711KE

8711KG

8711KH

8711KJ

8711KK

8711KL

8711KM

8711KN

8711KP

8711KR

8711KS

8711LA

8711LB

8711LC

8711LD

8711LG

8711LH

8711LJ

8711LK

8711LL

8711LM

8711LN

8711LP

8711LR

8711LS

8713JA

8713JB

8713JC

8713JD

8713JE

8713JG

8713JH

8713JJ

8713JK

8713JL

8713JM

8713JN

8713JP

8713JR

8713JS

8713JT

8713JV

8713JW

8713JX

8713JZ

8713KA

8713KB

8713KC

8713KD

8713KE

8713KG

8713KH

8713KJ

8713KK

8713KL

8713KM

8713KN

8713KP

8713KR

8713KS

8713KT

8713KV

8713KW

8713KX

8713KZ

8713LA

8713LB

8713LC

8713LD

8713LE

8713LK

8713LL

8713LM

8713LN

8713LP

8722HC

8723AA

8723AB

8723AC

8723AD

8723AE

8723AG

8723AH

8723AJ

8723AK

8723AL

8723AM

8723AN

8723AP

8723AR

8723AS

8723AT

8723AV

8723AW

8723AX

8723AZ

8723BA

8723BB

8723BC

8723BD

8723BE

8723BG

8723BH

8723BJ

8723BK

8723BL

8723BM

8723BN

8723BP

8723BR

8723BS

8723BT

8723BV

8723BW

8723BX

8723BZ

8723CA

8723CB

8723CC

8723CD

8723CH

8723CJ

8723CK

8723CL

8723CP

8723CR

8723CS

8723CT

8723CV

8723CW

8723CX

8723CZ

8723DB

8723EA

8723EB

8723EC

8723EE

8723EG

8723EH

8723EJ

8723EK

8723EL

8723EN

8723EP

8723ER

8723ES

8723EV

8723EW

8723EZ

8723GA

8723GB

8723GC

8723GD

8723GG

8723GH

8723GJ

8723GK

8723HA

8723HB

8723HC

8723HD

8723HE

8723HG

8723LG

8723XA

8731AA

8731AB

8731AC

8731AD

8731AE

8731AG

8731AH

8731AJ

8731AK

8731AL

8731AM

8731AN

8731AP

8731AR

8731AS

8731AT

8731AV

8731AW

8731AX

8731AZ

8731BA

8731BB

8731BC

8731BD

8731BE

8731BG

8731BH

8731BJ

8731BK

8731BL

8731BM

8731BN

8731BP

8731BR

8731BS

8731BT

8731BV

8731BW

8731BX

8731BZ

8731CA

8731CB

8731CC

8731CD

8731CE

8731CG

8731CH

8731CJ

8731CK

8731CL

8731CM

8731CN

8731CP

8731CR

8731CS

8731CT

8731CV

8731CW

8731CX

8731CZ

8731DA

8731DB

8731DC

8731DD

8731DE

8731DG

8731DH

8731DJ

8731DV

8731DW

8731DX

8731DZ

8731EA

8731EB

8731EC

8731ED

8731EE

8732EB

8732EC

8732ED

8732EE

8732EG

8732EH

8732EJ

8732EK

8732EL

8732EM

8732EN

8732EZ

8733EL

8733EM

8733EN

8733EP

8734AA

8734GA

8734GB

8734GC

8734GD

8734GE

8734GG

8734GH

8734GJ

8734GK

8734GL

8734GM

8734GN

8734GP

8734GR

8734GS

8734GT

8734GV

8734GW

8734GX

8734GZ

8734HA

8734HB

8734HC

8734HD

8734HE

8734HG

8734HH

8734HJ

8734HK

8734HL

8734HM

8734HN

8734HP

8734HR

8734HS

8734HT

8734HV

8735HH

8735HJ

8735HK

8735HL

8735HM

8735HN

8735HP

8735HR

8735HS

8735HT

8735HV

8735HW

8735HX

8735HZ

8736JA

8736JB

8736JC

8736JD

8736JE

8736JG

8737JG

8737JH

8737JJ

8737JK

8737JL

8741KB

8741KC

8741KD

8741KE

8742KG

8742KH

8742KJ

8742KK

8742KL

8742KM

8742KN

8742KP

8742KR

8742KS

8742KT

8742KV

8742KW

8742KX

8743KW

8743KX

8743KZ

8744EN

8744EP

8744ER

8744ES

8744ET

8744EV

8744EW

8744EX

8744EZ

8745NA

8745NB

8745NC

8746ND

8746NE

8746NG

8746NH

8746NJ

8746NK

8747NJ

8747NK

8747NL

8747NM

8747NN

8747NP

8747NR

8747NS

8747NT

8747NV

8747NW

8747NX

8747NZ

8748AA

8748AB

8748AC

8748AD

8748AE

8748AG

8748AH

8748AJ

8748AK

8748AL

8748AM

8748AN

8748AP

8748AR

8748AS

8748AT

8748AV

8748AW

8748AX

8748AZ

8748BA

8748BB

8748BC

8748BD

8748BE

8748BG

8748BH

8748BJ

8748BK

8748BL

8748BM

8748BN

8748BP

8748BR

8748BS

8748BT

8748BV

8748BW

8748BX

8748BZ

8748CA

8748CB

8748CC

8748CD

8748CE

8748CG

8748CH

8748CJ

8748CK

8748CL

8748CM

8748CN

8748CP

8748CR

8748CS

8748CT

8748CV

8748CW

8748CX

8748CZ

8748DA

8748DT

8748DV

8748DW

8748DX

8748DZ

8748EA

8748EB

8748EC

8748ED

8748EE

8748EG

8748EH

8748EJ

8748GA

8748GC

8748GD

8748GE

8748GG

8748GH

8748GJ

8748GK

8748GL

8748GM

8749GA

8749GB

8749GC

8749GD

8749GE

8749GG

8749GH

8749GJ

8749GK

8749GL

8749GM

8749GN

8749GP

8749GR

8749GS

8749GT

8749GV

8749GW

8749GX

8749GZ

8749TA

8749TB

8749TC

8749TD

8749TE

8749TG

8749TH

8749TJ

8749TK

8749TL

8749TM

8749TT

8749TV

8749TX

8751TA

8751TB

8751TC

8751TD

8751TG

8751TH

8751TJ

8751TK

8751TL

8751TM

8751TN

8751TP

8751TR

8753JA

8753JB

8753JC

8753JD

8754AA

8754AB

8754AC

8754AD

8754AE

8754AG

8754AH

8754AJ

8754AK

8754AL

8754AM

8754AN

8754AP

8754AR

8754AS

8754AT

8754AV

8754AW

8754AX

8754AZ

8754BA

8754BB

8754BC

8754BD

8754BE

8754BG

8754BH

8754BJ

8754BK

8754BL

8754BM

8754BN

8754BP

8754BR

8754BS

8754BT

8754BV

8754BW

8754BX

8754BZ

8754CA

8754CB

8754CC

8754CD

8754CE

8754CG

8754CH

8754CJ

8754CK

8754CL

8754CM

8754CN

8754CP

8754CR

8754CS

8754CT

8754CV

8754CW

8754CX

8754CZ

8754EA

8754EB

8754EC

8754ED

8754EE

8754EG

8754EH

8754EJ

8754EK

8754EL

8754EM

8754EN

8754EP

8754ER

8754ES

8754ET

8754EV

8754EW

8754EX

8754EZ

8754GA

8754GB

8754GC

8754GD

8754GE

8754GG

8754GH

8754GJ

8754GL

8754GM

8754GN

8754GP

8754GR

8754GS

8754GT

8754GV

8754GW

8754GX

8754GZ

8754JA

8754JB

8754JC

8754JD

8754JE

8754JG

8754KA

8754KB

8754KC

8754KD

8754KE

8754KG

8754KH

8754KJ

8754KK

8754LA

8754LB

8754LC

8754LD

8754MA

8754NA

8755JH

8755JJ

8755JK

8755JL

8755JM

8756JN

8756JP

8757JP

8757JR

8757JS

8757JT

8757JV

8757JW

8757JX

8757JZ

8757LA

8757LB

8758LB

8758LC

8758LD

8758LE

8758LG

8759LA

8759LB

8759LC

8759LD

8759LE

8759LG

8759LH

8759LJ

8759LK

8759LL

8759LN

8759LP

8759LR

8759LS

8759LT

8759LV

8759LW

8759LX

8761PA

8761PB

8761PC

8761PD

8761PE

8761PG

8761PH

8761PJ

8761PK

8761PZ

8763MA

8763MB

8763MC

8763MD

8763ME

8763MG

8763MH

8763MJ

8763MK

8763ML

8763MN

8763MP

8763MR

8763MS

8763XA

8763XB

8763XC

8764PN

8764PP

8764PR

8764PS

8764PT

8764PV

8765LH

8765LJ

8765LK

8765LL

8765LM

8765LN

8765LP

8765LR

8765LS

8765LT

8765LV

8765LW

8765LX

8765PA

8765PB

8765PC

8765PD

8771KA

8771KB

8771KC

8771KD

8771KE

8771KG

8771KH

8771KJ

8771KK

8771LA

8771LB

8771LC

8771RN

8771RP

8771RR

8771RS

8771RT

8771RV

8771RW

8771RX

8771RZ

8771SB

8771SC

8771SE

8771SG

8771SH

8771SJ

8771SK

8771SL

8771SM

8771SN

8771SP

8771SR

8771ST

8771SV

8771SW

8771SX

8771SZ

8772KL

8773KK

8773KM

8773KN

8773KP

8773KR

8773KS

8773KT

8773KW

8773KX

8773KZ

8774PD

8774PE

8774PG

8774PH

8774PJ

8774PK

8774PL

8774PM

8774PN

8801JA

8801JX

8801PJ

8801PV

8801PW

8801PX

8801PZ

8801RB

8801RC

8801ZG

8801ZH

8804NA

8804NB

8804NC

8804ND

8804NE

8804NG

8804NH

8804NJ

8804NK

8804NL

8804NM

8804NN

8804NP

8804NR

8804NS

8804NT

8804NV

8804NW

8804NX

8804NZ

8804PA

8804RA

8804RB

8804RC

8804RD

8804RE

8804RG

8804RH

8804RJ

8804RK

8804RL

8804RM

8804RN

8804RP

8804RR

8804RV

8804RW

8804RX

8804RZ

8804SB

8804SC

8804SE

8804SG

8805TB

8805TC

8805TD

8805TE

8805TG

8805TH

8805TJ

8805TK

8805TL

8805TM

8805TN

8805TP

8806KA

8806KB

8806KC

8806KD

8806KE

8806KG

8806KH

8806KJ

8806KK

8806KL

8806KM

8806KN

8806KP

8806KR

8806KS

8806KT

8806KV

8806KW

8806KX

8806KZ

8806LA

8806TP

8806TR

8821LA

8821LB

8821LC

8821LD

8821LE

8821LG

8821LH

8821LJ

8821LK

8821LL

8821LM

8821LN

8821LP

8821LR

8821LS

8821LT

8821LV

8821LW

8821LX

8821LZ

8821MA

8821MB

8821MC

8821MD

8821ME

8821MG

8822VA

8822VB

8822VC

8822VD

8822VE

8822VG

8822VH

8822VJ

8822VK

8822VL

8822VM

8822VN

8822VP

8822VR

8822VS

8822VT

8822VV

8822VW

8822VX

8822WB

8822WC

8822WD

8822WE

8822WG

8822WH

8822WJ

8822WK

8822WL

8822WN

8822WP

8822WR

8822WS

8822WT

8822WV

8822WX

8823SB

8823SE

8823SG

8823SH

8823SJ

8823SK

8823SL

8823SM

8823SN

8823SP

8823SR

8823ST

8823SV

8823SW

8823SX

8823SZ

8831KM

8831KN

8831KP

8831KR

8831XA

8831XB

8831XC

8831XD

8831XE

8831XG

8831XH

8831XJ

8831XK

8831XL

8831XM

8831XN

8831XP

8831XR

8831XS

8831XT

8831XV

8831XW

8831XX

8831XZ

8831ZA

8831ZC

8831ZD

8831ZE

8831ZG

8831ZH

8831ZJ

8831ZK

8831ZL

8831ZM

8831ZN

8831ZP

8831ZR

8831ZS

8831ZT

8832KB

8832KC

8832KD

8833KA

8834XA

8834XB

8834XC

8834XD

8834XE

8834XG

8834XH

8834XJ

8834XK

8834XL

8834XM

8834XN

8835KV

8835KW

8835KX

8835KZ

8835XA

8835XB

8835XC

8835XD

8835XE

8835XG

8835XH

8835XJ

8835XK

8835XL

8835XM

8835XN

8835XP

8835XR

8835XT

8835XV

8835XW

8835XX

8835XZ

8841KE

8841KG

8841KH

8841KJ

8841KK

8841KL

8842KM

8842KX

8842KZ

8842LA

8842LB

8842LC

8842LD

8842LE

8842LG

8842LH

8842LJ

8842LK

8842LL

8842LM

8842LN

8842LP

8842LR

8842LS

8842LT

8842LV

8842RR

8843KB

8843KC

8843KD

8843KE

8843KG

8843KH

8843KJ

8843KK

8843KL

8843KM

8843KN

8844KR

8844KS

8844KT

8845SE

8845SG

8845SH

8861KP

8862BL

8862BM

8862CA

8862CD

8862CE

8862DJ

8862DP

8862DS

8862DZ

8862LS

8862PP

8862PR

8862TR

8919AN

8919AS

9001EJ

9001TA

9001XS

9001XW

9001ZD

9001ZG

9001ZL

9001ZM

9001ZN

9001ZZ

9005XE

9005XH

9005XJ

9005XK

9005XL

9006XH

9007SC

9007SE

9007SH

9007XG

9008RA

9008RB

9008RC

9008RD

9008RE

9008SB

9008SC

9008SE

9008SG

9008SH

9008SJ

9008SK

9008SL

9008SM

9008SN

9008SP

9008SR

9008ST

9008SV

9008SW

9008SX

9008SZ

9008TA

9008TB

9008TC

9008TD

9008TE

9008TG

9008TH

9008TJ

9008TK

9008TL

9008TM

9008TN

9008TP

9008TR

9008TS

9008TT

9008TV

9008TW

9009XC

9009XD

9009XE

9011TA

9011TB

9011TC

9011VA

9011VB

9011VC

9011VD

9011VE

9011VG

9011VH

9011VJ

9011VL

9011VM

9011VN

9011VP

9011VR

9011VS

9011VT

9011VV

9011VW

9011VX

9011VZ

9011WB

9011WC

9011WD

9011WE

9011WG

9011WH

9011WK

9011WP

9011WR

9011WS

9011WT

9011WV

9011WX

9011WZ

9011XA

9011XB

9011XC

9011XD

9011XE

9011XG

9011XH

9011XJ

9011XK

9011XL

9011XM

9011XN

9012CK

9012CL

9012CM

9012CN

9012CP

9012CR

9012DA

9012DB

9012DC

9012DD

9012DE

9012DG

9012DH

9012DJ

9012DK

9012DL

9012DM

9012DN

9012DP

9012DR

9012DS

9012DT

9012DV

9012DW

9012DX

9012DZ

9013CA

9013CB

9013CC

9013CD

9013CE

9013CH

9013CV

9013CW

9014CA

9014CD

9014CL

9021BH

9021CD

9021CE

9021CG

9021CH

9021CJ

9021CK

9021CL

9021CM

9021CN

9021CP

9021CR

9021CS

9021CT

9021CV

9021CW

9021CX

9022AA

9022AB

9022AC

9022AD

9022AE

9022AG

9022AH

9022AJ

9022AK

9022AL

9022AM

9022AN

9022AP

9022AR

9022AS

9022AT

9022AV

9022AW

9022AX

9022AZ

9022BA

9022BB

9022BC

9022BD

9022BE

9022BG

9022BH

9022BJ

9022BK

9022BL

9022BM

9022BN

9022BP

9022BR

9022BS

9022BT

9022BV

9022BW

9022BX

9022BZ

9022CA

9022CB

9022CC

9022CD

9022CE

9022CG

9023AA

9023AB

9023AC

9023AD

9023AE

9023AG

9023AH

9023AJ

9023AK

9023AL

9023AM

9023AN

9023AP

9023AR

9023AS

9023AT

9023AV

9023AW

9023BA

9023BB

9023BC

9024BD

9024BE

9024BG

9024EA

9024EB

9024EC

9024ED

9024EE

9024EG

9024EH

9024EJ

9024EK

9024EL

9024EM

9024EN

9024EP

9024ER

9024ES

9024ET

9024EV

9025BL

9025BM

9025BN

9025BP

9025BR

9025BS

9025BT

9026BA

9026BB

9026BC

9026BD

9026BE

9026BG

9027BA

9027BB

9027BC

9027BD

9027BE

9027BG

9027BH

9027BJ

9027BK

9027BL

9027BM

9027BN

9027BP

9031XD

9031XE

9031XG

9031XH

9031XJ

9031XK

9031XL

9031XM

9031XN

9031XP

9031XR

9031XS

9031XT

9031XV

9031XW

9031XX

9031XZ

9032XA

9032XB

9032XC

9032XD

9032XE

9032XG

9033WB

9033WC

9033WD

9033WG

9033WH

9033WJ

9033WK

9033WL

9033WM

9033WN

9033WP

9033WR

9033WS

9033WT

9033WV

9033WW

9033WX

9033WZ

9033XA

9033XB

9033XC

9033XD

9033XE

9033XG

9033XH

9033XJ

9033XK

9033XL

9033XM

9033XN

9033XP

9033XR

9033XS

9033XT

9033XV

9033XW

9033XX

9033XZ

9034GK

9034HA

9034HB

9034HC

9034TA

9034VB

9034XA

9034XB

9034XD

9034XG

9035AD

9035DA

9035VC

9035VD

9035VE

9035VG

9035VH

9035VJ

9035VK

9035VL

9036JA

9036JB

9036JJ

9036LC

9036LH

9036LJ

9036VS

9036VT

9038TA

9038TB

9038TC

9038TD

9038TE

9038TG

9038TH

9038TJ

9038TK

9038TL

9038TM

9038TN

9038TP

9038TR

9044NL

9045PD

9045RC

9045TS

9045TT

9051AA

9051AB

9051AD

9051AE

9051AG

9051AH

9051AJ

9051AK

9051AL

9051AM

9051AN

9051AP

9051AR

9051AS

9051AT

9051AV

9051AW

9051AX

9051AZ

9051BA

9051BB

9051BC

9051BD

9051BE

9051BG

9051BH

9051BJ

9051BK

9051BL

9051BM

9051BN

9051BP

9051BR

9051BS

9051BT

9051BV

9051BW

9051BX

9051BZ

9051CA

9051CB

9051CC

9051CD

9051CE

9051CG

9051CH

9051CJ

9051CK

9051CL

9051CM

9051CN

9051CP

9051CR

9051CS

9051CT

9051CV

9051CW

9051CX

9051CZ

9051DA

9051DB

9051DC

9051DD

9051DE

9051DG

9051DH

9051DJ

9051DK

9051DL

9051DM

9051DN

9051DP

9051DR

9051DS

9051DT

9051DV

9051DW

9051DX

9051DZ

9051EA

9051EB

9051EC

9051ED

9051EE

9051EG

9051EH

9051EJ

9051EK

9051EL

9051EM

9051EN

9051EP

9051ER

9051ES

9051ET

9051EV

9051EW

9051EX

9051EZ

9051GA

9051GB

9051GC

9051GD

9051GE

9051GG

9051GH

9051GJ

9051GK

9051GL

9051GM

9051GN

9051GP

9051GR

9051GS

9051GT

9051GV

9051GW

9051GX

9051GZ

9051HA

9051HB

9051HC

9051HD

9051HE

9051HG

9051HH

9051HJ

9051HK

9051HL

9051HV

9051HW

9051HX

9051HZ

9051JB

9051JC

9051JD

9051JG

9051JK

9051JL

9051KA

9051KC

9051KD

9051KE

9051KG

9051KH

9051KJ

9051KK

9051KM

9051KP

9051KR

9051KS

9051KV

9051KW

9051KX

9051KZ

9051LA

9051LB

9051LC

9051LD

9051LE

9051LG

9051LK

9051LL

9051LN

9051LP

9051LR

9051LS

9051LV

9051LW

9051LX

9051LZ

9051MA

9051MB

9051MC

9051MD

9051ME

9051MG

9051MH

9051MJ

9051MK

9051ML

9051MN

9051MP

9051MR

9051MS

9051MT

9051MV

9051MX

9051MZ

9051NA

9051NB

9051NC

9051ND

9051NE

9051NG

9051NH

9051PA

9051PB

9051PC

9051PD

9051PE

9051PG

9051PH

9051PJ

9051PK

9051PL

9051PM

9051PN

9051PP

9051PR

9051PS

9051PT

9051PV

9051PW

9051PZ

9051RA

9051RB

9051RC

9051RD

9051SB

9051SC

9051SE

9051SG

9051SH

9051SJ

9051SK

9051SL

9051SM

9051SN

9051SP

9051SR

9051ST

9051SV

9051SW

9051SX

9051SZ

9051WB

9053LM

9053LP

9055LN

9055LP

9055LR

9055MA

9055MC

9055MD

9055ME

9055MG

9055MH

9055MJ

9055MK

9055ML

9055MN

9055MP

9055MR

9055MS

9055MT

9055MV

9055MX

9055MZ

9055NA

9055NB

9055NC

9055ND

9055NE

9055NG

9055NH

9055NL

9055NM

9055NN

9056LK

9056LL

9056LM

9056PA

9056PB

9056PD

9056PE

9056PG

9056PH

9056PJ

9056PK

9056PL

9056PM

9056PN

9056PP

9056PR

9056PS

9056PT

9056PV

9056PW

9056PX

9057LB

9057LC

9057LD

9057LE

9057LG

9057LH

9057LJ

9057RA

9057RB

9057RC

9057RD

9057RE

9057RG

9057RH

9057RJ

9057RK

9077PZ

9087CC

9087CD

9087CE

9088AA

9088AB

9088AC

9088AD

9088AE

9088AG

9088AH

9088AJ

9088AK

9088AL

9088AM

9088AN

9088AP

9088AR

9088AS

9088AT

9088AV

9088AW

9088AX

9088AZ

9088BA

9088BB

9088BC

9088BD

9088BE

9088BG

9088BH

9088BJ

9088BT

9088BV

9088BW

9088BX

9088BZ

9088CA

9088CB

9088CC

9088CD

9088CE

9088CG

9088CH

9088CJ

9088CL

9089BA

9089BB

9089BC

9089BD

9089BE

9089BG

9089BH

9089BJ

9089BK

9089BL

9089BM

9089BN

9089BP

9089BR

9089BS

9089BT

9089BV

9089BW

9089BX

9089BZ

9089CA

9089CB

Toelichting

Algemeen

Achtergrond Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken het Rijk en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen samen met andere organisaties aan een gezamenlijke ambitie om een duurzame, natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland te realiseren. Het doel is om met een gebiedsgerichte aanpak een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen, te toetsen en toepasbaar te maken op basis van ecologische en landbouwkundige kennis, en kennis over gebiedsparticipatie en verdienmodellen. Hiervoor is de subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland opgesteld. In deze subsidieregeling zijn algemene subsidievoorwaarden opgenomen. (o.a. voorwaarden over de verdeelsystematiek, niet subsidiabele kosten en weigeringsgronden). Zoals in de subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is opgenomen stellen Gedeputeerde Staten per gebied nadere regels vast.

In deze Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Friese Kleiweide zijn nadere regels uitgewerkt. De algemene subsidievoorwaarden van de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 en de subsidievoorwaarden van de subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland zijn eveneens van toepassing.

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Friese Kleiweide

Als subsidievoorwaarde is opgenomen dat een project dient bij te dragen aan één van de volgende themalijnen uit het streefbeeld en actieplan:

• Renderende landbouw zonder nadelige effecten voor de leefomgeving • Meer verbinding met een biodivers platteland • Verrijken bodemleven • Optimale benutting water • Beter benutten circulaire ketens • Vergroten kennis en ruimte voor experimenten en nieuwe samenwerkingsvormen

Samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers, al dan niet aangevuld met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen komen voor subsidie in aanmerking. De aanvragers dienen gevestigd te zijn op grondgebied in de Friese Kleiweide, waarbij een agrarische ondernemer alleen als penvoerder kan fungeren. Met deze uitvoeringsregeling wordt ruimte gegeven om vernieuwende ideeën voor boerenexperimenten in de Friese Kleiweide verder te brengen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Lid 1 sub d en lid 2 sub e: vier pijlers biodiversiteit

In dit artikel wordt verwezen naar de vier pijlers van biodiversiteit. Onder deze pijlers wordt het volgende verstaan 1 :

 • 1.

  Functionele agrobiodiversiteit: natuurlijke processen van planten en dieren die een positief effect hebben op landbouwproductie, zoals bestuiving door bijen, regenwormen die de bodem luchtig maken of micro-organismen die de bodemgezondheid verbeteren.

 • 2.

  Landschappelijke diversiteit: landschapselementen zoals hagen, veldstruweel, sloten en bermen brengen diversiteit in de fysieke omgeving. Deze landschappelijke diversiteit verstrekt en ondersteunt de (functionele agro-) biodiversiteit.

 • 3.

  Regionale biodiversiteit: koppeling van gebieden en processen op gebiedsniveau ondersteunt regionaal specifieke soorten en/of ecologische processen.

 • 4.

  Diversiteit van soorten: het agrarisch landschap is een belangrijk habitat voor specifieke soorten flora en fauna. Gericht beheer behoudt en versterkt dit habitat.

De vier pijlers van biodiversiteit zijn in onderstaande figuur, in onderlinge samenhang, weergegeven (bron: Louis Bolk Instituut 2019):

afbeelding binnen de regeling

Op basis van lid 1 sub d dient minimaal aan één van de hierboven genoemde pijlers voldaan te worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Als het project niet bijdraagt aan één van de vier pijlers van biodiversiteit komt het project niet voor subsidie in aanmerking.

Verder dient het project bij te dragen aan twee van de criteria die in lid 2 genoemd zijn.

Eén van de daar genoemde criteria is dat het project in hoge mate bijdraagt aan twee van de vier pijlers van biodiversiteit. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan een project, onverminderd het bepaalde in lid 1 sub d, subsidie krijgen als het voldoet aan twee van de andere genoemde criteria.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De daadwerkelijke subsidiehoogte is afhankelijk van de omvang van de subsidiabele kosten en van het vrijstellingsregime waaronder de subsidie wordt verstrekt. Het subsidiebedrag is maximaal € 25.000,--. De subsidiabele kosten dienen minimaal € 5.000,-- te bedragen.

Het uitgangspunt is dat het subsidiepercentage 100 is, oftewel dat over 100% van de subsidiabele kosten subsidie kan worden verkregen, voor zover de subsidiabele kosten minder dan € 25.000,-- bedragen. Als de subsidiabele kosten hoger dan € 25.000 zijn, wordt maximaal € 25.000 aan subsidie verstrekt.

Indien een subsidie op grond van Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), artikel 25, wordt verstrekt, gelden lagere steunpercentages. Deze (maximale) percentages zijn vastgelegd in de AGVV. In het aanvraagformulier dienen de aanvragers aan te geven op grond waarvan een subsidie aangevraagd wordt. Indien een subsidie op grond van een de-minimisverordening (landbouw de-minimis of de-minimis regulier) een subsidie aangevraagd wordt, dienen de aanvragers een de-minimisverkaring te overhandigen. De ruimte die de ondernemers nog hebben op basis van de de-minimisverordeningen kan ook invloed hebben op het maximale subsidiebedrag.


Noot
1

Louis Bolk Instituut, 2019