BESLUIT toepassing GKM woningbouw

Geldend van 28-07-2022 t/m heden

Intitulé

BESLUIT toepassing GKM woningbouw

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 7 juni 2022

Gehoord de raadsadviescommissie Economisch Domein de dato 6 juli 2022;

Besluit:

  • 1.

    De Notitie ‘Evaluatie Gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM) Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022’ vast te stellen en conform de aanbevelingen in hoofdstuk 4 van deze notitie de huidige regeling anders vorm te gaan geven en op te nemen in de Omgevingsvisie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul;

  • 2.

    De bestaande GKM regeling voor wat betreft de module ‘(solitaire) woningen’ (zoals uitgewerkt in Hoofdstuk 4 van de intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) niet langer van toepassing te verklaren c.q. in te trekken voor woningbouwplannen die passen binnen de ‘Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 11 juli 2022.

Ondertekening

De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen,

griffier

D.M.M.T. Prevoo,

voorzitter