Kadernota Accommodatiebeleid 2017-2020

Geldend van 01-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Kadernota Accommodatiebeleid 2017-2020

Inhoud

Inleiding

3

Uitgangspunten voor het nieuwe beleid

4

Visies als grondslag voor beleid

4

Collegeprogramma 2014-2018

4

Programmabegroting 2017

5

Uitgangspunten voor het accommodatiebeleid

5

Ontwikkelingen

6

De huidige situatie in relatie tot het nieuwe accommodatiebeleid

6

Het aanbod aan accommodaties

6

Trends en ontwikkelingen

7

Kaders voor accommodatiebeleid

9

Proces en financiën

9

Privatisering

9

Investeringen nieuw en vervanging

10

Tarieven van accommocaties en inzicht in verkapte subsidies

10

Bijlage 1 - Beleidsregels investeringssubsidie accommodaties

13

Inleiding

Er is een groot verschil in exploitatie, subsidiëring en eigendom van (gemeentelijke) accommodaties voor onderwijs, cultuur, welzijn en sport. Het advies is om hier meer eenheid in aan te brengen.

Huidige afspraken verschillen per MFA, sportaccommodatie of zelfs per gebruiker en variëren van volledig verzelfstandigd tot volledig in gemeentelijk beheer. Van kostendekkende huur is geen sprake. In veel gevallen is sprake van indirecte subsidiering door de gemeente, van inzet van gemeentelijk personeel of door het verzorgen van onderhoud en/of het financieren van investeringen in (groot) onderhoud.

Waarom heeft een gemeente accommodatiebeleid? Er zijn vele soorten accommodaties: huizen, winkels, kantoren, et cetera, maar ook om te kunnen sporten of muziek, kunst of cultuur te bedrijven. Om deze activiteiten te kunnen uitoefenen heeft men veelal een accommodatie nodig. Voor een aantal van deze activiteiten vindt de gemeente het belangrijk dat deze georganiseerd kunnen worden. In eerste instantie verwachten wij dat inwoners eerst kijken of zij deze accommodatie zelf kunnen realiseren. Maar wanneer de kosten hiervan te hoog zijn, kan de gemeente onder voorwaarden hierin bijdragen. Wanneer draagt de gemeente bij aan een accommodatie, wanneer is de gemeente zelf voortrekker voor het realiseren van een accommodatie en welk belang heeft de gemeente bij vitale inwoners? Antwoord op deze vragen vormen een basis voor het gemeentelijke accommodatiebeleid.

De nota accommodatiebeleid biedt de basis voor besluitvorming over de accommodaties in Heerde gericht op de toekomst.

Leeswijzer

In deze nota accommodatiebeleid worden allereerst de visie en kaders weergegeven die van invloed zijn op het accommodatiebeleid. Vervolgens zijn de trends en ontwikkelingen beschreven die van invloed zin op het accommodatiebeleid. In het volgende hoofdstuk “Kaders voor accommodatiebeleid” zijn de kaders uitgewerkt over het accommodatiebeleid die voortvloeien uit visies, trends en ontwikkelingen.

Uitgangspunten voor het nieuwe beleid

Visies als grondslag voor beleid

Onderstaande visies zijn van invloed op en dus relevant voor het accommodatiebeleid.

Vanuit toekomstvisie gemeente Heerde: Uitgangspunt voor de toekomst van de gemeente Heerde is ‘behoud door ontwikkeling’ en ‘het verbinden van structuren’. Bestaande waardevolle kwaliteiten dienen behouden te worden en waar mogelijk versterkt of verder ontwikkeld.

Visie accommodatiebeleid: Accommodaties worden in stand gehouden of gerealiseerd als dit de lokale gemeenschap versterkt en vitaal en veerkrachtig houdt, de sociale cohesie bevordert en maakt dat de kosten beheersbaar gehouden worden. Daarbij volgt de gemeente initiatieven van de inwoners en kan deze faciliteren.

Collegeprogramma 2014- 2018

In het collegeprogramma 2014-2018 is aangegeven dat er inzicht moet worden gegeven in verkapte subsidies en overige subsidies die niet onder de algemene subsidieverordening vallen. Verder moet er een evenwichtige verhouding komen in de subsidies tussen sport en kunst en cultuur.

Aspecten die meespelen bij het formuleren van accommodatiebeleid en sportbeleid:

 • Privatisering: Daar waar mogelijk worden accommodaties zo veel mogelijk geprivatiseerd.

 • Heroverweging subsidies: Doel van de heroverweging van subsidies is inzicht te krijgen in verkapte subsidies en een evenwichtige verhouding kunnen maken tussen subsidies voor sport en kunst en cultuur. Aan de heroverweging ligt geen bezuinigingsopdracht ten grondslag. Echter kan door het maken van een evenwichtige verhouding tussen sport en kunst en cultuur de te verlenen subsidie per ontvanger veranderen.

 • Verkapte subsidies: voor een goede heroverweging is inzicht noodzakelijk in alle bijdragen die de gemeente verleent, ook als niet direct inzichtelijk is dat het om een subsidie gaat. Het grootste deel van deze verkapte subsidies zit in de lagere huren van accommodaties ten opzichte van de kostprijs. Door het inzichtelijk maken van de kostprijs van de accommodaties en de huren van gebruikers wordt inzicht verkregen in de verkapte subsidies.

 • Samenhang beleidsvelden: de samenhang tussen het accommodatiebeleid en andere beleidsvelden (sport, cultuur, welzijn) is onlosmakelijk. Om verkapte subsidies inzichtelijk te maken en voor een goede heroverweging kan dit als gevolg hebben dat een reële bijstelling/ verhoging van de huren plaats vindt. Omdat aan de heroverweging van subsidies geen bezuiniging ten grondslag ligt heeft dit als gevolg dat eventuele verhoging naar de gebruiker kan terugvloeien als subsidie via het subsidiebeleid. In het kader van de heroverweging van subsidies kan de hoogte onderling per gebruiker verschillen.

Juridisch kader

Relevante onderwerpen waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van het accommodatiebeleid zijn de consequenties van vennootschapsbelasting, de Wet Markt en Overheid en het Sportbesluit met betrekking tot het Btw-tarief.

 • Vennootschapsbelasting: Met de invoering van de vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016 krijgen gemeenten, provincies en waterschappen (lokale overheden) te maken met het feit dat ze mogelijk voor een deel van hun activiteiten belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

 • Wet Markt en Overheid: gedragsregels die het gelijke speelveld tussen overheden en ondernemingen beogen te creëren bij economische activiteiten. Wanneer deze activiteiten in het Algemeen Maatschappelijk Belang plaatsvinden gelden deze gedragsregels niet. Deze specifieke activiteiten dienen bij Raadsbesluit te zijn vastgelegd. Voor de gemeente Heerde geldt dat het huidige besluit dient te worden aangepast.

 • Sportbesluit en BTW-tarief: Wanneer er gelegenheid tot sportbeoefening gegeven wordt kan in aanmerking gekomen worden voor een lager BTW-tarief. Bij exploitatie van sportaccommodaties die onder dit verlaagde tarief vallen is er weliswaar 6% btw verschuldigd over de gebruikersvergoedingen, maar kan tevens de voorbelasting (meestal 21%) volledig in aftrek worden gebracht.

Programmabegroting 2017

In de programmabegroting 2017 zijn de volgende opmerkingen opgenomen:

Wat willen we bereiken?

 • 1.

  Accommodaties moeten zoveel mogelijk geprivatiseerd worden.

 • 2.

  Vasstellen van een definitieve locatie voor het gemeenschapshuis in Wapenveld.

 • 3.

  De mogelijkheid onderzoeken van een combinatie van ‘de Noord’ in Veessen met scholen en culturele voorzieningen.

 • 4.

  Richting geven aan een passende beheerstructuur voor de gemeentelijke gebouwen waarin diverse voorzieningen zijn ondergebracht.

Uitgangspunten voor het accommodatiebeleid

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe gemeentelijke accommodatiebeleid is dat de aard en de hoeveelheid accommodaties wordt afgestemd op de behoefte, die passen binnen het gemeentelijk beleid. Het oprichten en in stand houden van accommodaties is dan geen ‘doel op zich’ meer maar een middel om (gesubsidieerde) activiteiten te faciliteren.

 • Sporten, bewegen en kunst- en cultuurbeoefening is een verantwoordelijkheid van inwoners, tegelijkertijd heeft de gemeente er belang bij dat inwoners sporten, bewegen, meedoen (participeren) in de samenleving.

 • In principe organiseren inwoners zelf alle benodigdheden om deze activiteiten uit te voeren.

 • Daar waar nodig kan de gemeente inwoners faciliteren:

  • Hoofdzakelijk is dit op het gebied van accommodaties, omdat accommodaties naar verhouding veel kosten (=accommodatiebeleid en subsidiebeleid).

  • Dit kan ook op gebied van activiteiten (=stimuleringsbeleid).

Ontwikkelingen

De huidige situatie in relatie tot het nieuwe accommodatiebeleid

Als vertrekpunt voor het vervolg wordt eerst een weergave van de huidige situatie gegeven en deze wordt geconfronteerd met de uitgangspunten. Het aanbod aan gemeentelijke accommodaties is in beeld gebracht op basis van Welzijn, Onderwijs, Sport en overige accommodaties.

Het aanbod aan accommodaties

Onderwijsaccommodaties

Momenteel zijn twee multifunctionele of brede scholen in gebruik. Een nieuwe school met daaraan een ontmoetingsfunctie of een jeugdfunctie (peuterspeelzaal, kinderopvang en/of bibliotheek). Er zijn momenteel vijftien scholen in de gemeente Heerde en er staan door recente nieuwbouw vijf schoolgebouwen leeg. In bijlage 1 van deze nota staat omschreven hoe omgegaan wordt leegstaande klaslokalen.

Welzijnsaccommodaties

Dorpshuizen en ontmoetingsruimten zijn verschillend opgezet, zowel zelfstandig als in gemeentelijk beheer en met én zonder gemeentelijke subsidie. De welzijnsaccommodaties vervullen een brede ontmoetingsfunctie.

Sportaccommodaties

De gemeentelijke buitensportaccommodaties zijn grotendeels een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Van de vier sportcomplexen wordt veel van het beheer en onderhoud van de gebouwen gedaan door de verenigingen, de rest wordt gemeentelijk onderhouden en verhuurd. De kunstgrasvelden zijn ondergebracht in een stichting. De gemeente verzorgt op alle buitensportcomplexen het groen- en veldonderhoud. De huuropbrengsten wegen niet op tegen de exploitatiekosten.

Binnen de gemeente zijn verder twee tenniscomplexen, twee maneges, een motorcrossbaan, een menterrein en een ijsbaan. Deze zijn allen volledig verzelfstandigd.

Het zwembad is geprivatiseerd, met een gemeentelijke exploitatiebijdrage. Binnensportaccommodaties zijn grotendeels een gemeentelijke verantwoordelijkheid, alleen de gymnastiekzaal in multifunctionele accommodatie De Heerd is geprivatiseerd. In alle gevallen worden de sporthallen en gymnastiekzalen gebruikt voor gymonderwijs, in principe zijn deze voor de onderwijsfunctie gecreëerd. In de uren dat het onderwijs geen gebruik maakt van de accommodaties worden deze verhuurd voor verenigingssport en overig gebruik.

Gemeentelijke accommodaties

Naast bovenstaande accommodaties beschikt de gemeente Heerde over gemeentelijke gebouwen. Dit zijn technische en functionele gebouwen om gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren.

Naast de gemeentelijke accommodaties is er een veelvoud aan niet-gemeentelijke gebouwen die vergelijkbare welzijnsfuncties (kunnen) vervullen. Voorbeelden zijn horeca, kerken en andere openbare ontmoetingsruimtes. Deze zijn niet meegenomen.

Trends en ontwikkelingen

In deze paragraaf worden sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische trends en de accommodatie gerelateerde ontwikkelingen beschreven die de komende jaren van invloed zijn op het gebruik van maatschappelijke accommodaties.

Sociaal-maatschappelijk trends

 • Door de toegenomen mobiliteit zijn mensen in de regel in staat en bereid langer te reizen voor hun vrijetijdsbesteding.

 • Gebruikers van maatschappelijke accommodaties stellen hogere eisen aan de kwaliteit van deze accommodaties, zowel op het voorzieningenniveau, het activiteitenaanbod als de dienstverlening.

 • Mensen ondernemen meer activiteiten in minder tijd, zijn sneller uitgekeken op een activiteit, de zogenaamde zapcultuur. Hierdoor worden zowel de inhoud van de activiteiten als de daaruit voortvloeiende sociale contacten oppervlakkiger. Diverse vormen van vrijetijdsbesteding vinden hierdoor een steeds sterkere concurrentie van bijvoorbeeld televisie en internet.

 • De kwaliteit en continuïteit van vrijwilligersorganisaties staan onder druk vanwege minder vrije tijd, vergrijzing en individualisering. Veel maatschappelijke accommodaties worden gerund door vrijwilligers.

 • Met de transities binnen het sociaal domein en de ontwikkeling naar een participatiesamenleving zullen verenigingen waar mogelijk niet alleen meer als gebruiker van maatschappelijke accommodaties optreden maar ook als maatschappelijk partner van de gemeente. Belangrijk daarbij is dat het sterk ontwikkelde verenigingsleven in Heerde de basis blijft voor een vitaal maatschappelijk klimaat.

Sociaaleconomische trends

 • We leven in economisch onzekere tijden. Afhankelijk van het economisch herstel en van de daarmee samenhangende overheidsfinanciën moet nog duidelijk worden met welke extra bezuinigingen en taken gemeenten de komende jaren geconfronteerd worden en wat de budgettaire gevolgen zullen zijn.

 • Sprake is van meer spreiding in de vrijetijdsbesteding en daardoor minder animo voor collectieve vrijetijdbesteding, vanwege de economische omstandigheden, de flexibilisering van de arbeid en de toename van deeltijdbanen. De belangstelling voor bijvoorbeeld individuele en ongeorganiseerde activiteiten is daardoor toegenomen. Dit is een voordeel voor maatschappelijke accommodaties en organisaties die hierop ingericht zijn, maar kan tot problemen leiden bij het organiseren van activiteiten en het inzetten van vrijwilligers.

 • Vanwege de vergrijzing in Heerde zullen meer senioren vrijetijdsactiviteiten ondernemen. Daardoor zullen voor senioren geschikte accommodaties meer gebruikt gaan worden. Voor organisaties is het van belang dat zij hun faciliteiten en activiteiten meer af gaan stemmen op de behoeften van senioren.

Accommodatie gerelateerde ontwikkelingen

 • Een belangrijke ontwikkeling in het beperken van investerings- en exploitatiekosten van maatschappelijke accommodaties is het clusteren van functies. Hiermee wordt vooral gedoeld op het samengaan van meerdere afzonderlijke voorzieningen in één accommodatie, naast de realisatie van multifunctionele voorzieningen. De Brede School Heerde West en de multifunctionele accommodatie De Heerd zijn voorbeelden van deze ontwikkeling.

 • Deze clustervorming heeft twee kanten. Voordelen zijn een verhoging van opbrengsten door een grotere aantrekkingskracht en is er sprake van kostenbesparing omdat een dergelijke accommodatie maar één entree, horecavoorziening, technische ruimte en beheerdersruimte nodig heeft. Nadelen kunnen zijn dat de bereikbaarheid verslechterd doordat meerdere mensen gebruik maken van één locatie. Daarnaast kan het gebruik verminderen omdat gebruikers een grotere afstand moeten afleggen.

 • Door het stimuleren van de multifunctionele gebruiksmogelijkheden kan een hoger gebruiksrendement van voorzieningen worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn clubgebouwen en gymlokalen die geschikt worden gemaakt voor allerhande buurtactiviteiten en klaslokalen, die in het kader van brede schoolconcepten ook na schooltijd een functie krijgen ten behoeve van sportieve of culturele activiteiten. Door in te zetten op multifunctioneel gebruik kunnen gemeenten besparen op investeringen in (nieuwe) monofunctionele voorzieningen.

 • Het onderscheid tussen publieke en private accommodaties wordt diffuser. Door commerciële functies toe te voegen winnen maatschappelijke accommodaties aan aantrekkingskracht en financieel draagvlak. Door aan te sluiten bij private ontwikkelingen kunnen gemeenten maatschappelijke functies realiseren tegen lagere kosten dan in geval van een solitaire ontwikkeling van maatschappelijke accommodaties.

Kaders voor accommodatiebeleid

Visies, ontwikkelingen en informatie uit gesprekken zijn vertaald in de volgende kaders rondom de accommodaties in Heerde. Binnen het accommodatiebeleid gaat het om de volgende onderwerpen:

 • Privatisering

 • Investeringen nieuw

 • Vervanging en onderhoud bestaand

 • Tarieven

Proces en financiën

Op basis van de vastgestelde kaders worden uitwerkingsprogramma’s opgezet en uitgevoerd zodat overdracht van verantwoordelijkheden zorgvuldig en verstandig uitgevoerd wordt gekoppeld aan een termijn van effectuering. Aangegeven wordt wat het kader kostenverhoging of kostenverlaging voor de gemeente betekent. De werkelijke financiële gevolgen zijn afhankelijk van de uitwerking.

Belangrijk uitgangspunt is dat de uitvoering van deze nota budgetneutraal plaats vindt en niet kan leiden tot extra inzet van gemeentelijke middelen. Doelstelling is dat per 1 januari 2019 de kaders zijn geeffectueerd.

Privatisering

Daar waar mogelijk worden accommodaties zo veel mogelijk geprivatiseerd. Uitgezonderd de accommodaties die de gemeente zelf in gebruik heeft (raadshuis, gemeentekantoor, etc.), geldt dit voor alle accommodaties:

 • voor sociaal cultureel werk, welzijn, zorg,

 • voor binnensport en buitensport (ook de sportvelden) en

 • voor kunsteducatie en amateurkunstbeoefening.

Inhoud privatisering

Privatisering houdt in dat de gebruiker(s), al dan niet via een stichting, verantwoordelijk is/zijn voor het beheer, onderhoud en (vervangings-)investeringen. Verder is de gebruiker verantwoordelijk voor verzekeringen en belastingen. Eventueel kan ook een recht van opstal gevestigd worden, maar het daadwerkelijke eigendom hoeft niet bij de gebruiker te liggen. Daarmee wordt alleen het economisch eigendom geprivatiseerd en blijft het juridisch eigendom bij de gemeente. Mocht vanwege de eigendomssituatie kosten ten laste komen van de gemeente, dan worden deze aan de gebruiker doorberekend. De accommodatie zal niet inclusief ondergrond in eigendom overgedragen worden.

Voorwaarden voor privatiseren

Voordat geprivatiseerd gaat worden, worden accommodaties op een normaal onderhoudsniveau gebracht (investeren achterstallig onderhoud). Mocht achterstallig onderhoud worden geconstateerd dat niet verwijtbaar is aan de gebruiker, dan wordt hiervan een investering van de gemeente verwacht. Deze investering betreft enkel de basisvoorziening om de activiteit van de gebruiker te kunnen uitvoeren. In het geval van sportverenigingen is dit maximaal volgens de reglementaire eisen van de betreffende sportbond.

Exploitatiebijdrage voor beheer en onderhoud

Voor het in beheer en onderhoud hebben van de accommodaties kunnen gebruikers in aanmerking komen voor een exploitatiebijdrage. Omdat deze de vorm heeft van een subsidie, zal deze worden beschreven binnen het betreffende beleidsterrein. Gebruikers kunnen een exploitatiebijdrage ontvangen maximaal ter hoogte van de huidige kosten van de gemeente voor de accommodatie. Een exploitatiebijdrage wordt berekend om maximaal een basisvoorziening in stand te houden.

Basisvoorzieningen zijn de voorzieningen die vereist zijn om de basisactiviteit te kunnen uitvoeren. Voor sportverenigingen is deze door NOC*NSF of de sportbond aangemerkt als vereist om de sport te kunnen beoefenen en wedstrijden te kunnen spelen. Behoeftebepaling en capaciteitsnormen opgesteld door de betreffende sportbond zijn leidend voor het bepalen van de benodigde capaciteit. Een lijst met verdeling van verantwoordelijkheid voor onderhoud en investeringen is in de bijlage weergegeven.

Erfpacht

Erfpacht valt onder het gemeentelijke grondbeleid. Voor gebruikers die nu gebruik maken van een accommodatie op erfpachtgrond zijn er twee categorieën:

 • 1.

  De gebruiker betaalt een marktconforme erfpachtcanon, waarbij deze via subsidie wordt verlaagd naar een maatschappelijk tarief. De gebruiker kan in aanmerking komen voor investeringssubsidie.

 • 2.

  De gebruiker koopt de ondergrond tegen een marktconform tarief. De gebruiker komt in aanmerking voor investeringssubsidie. In principe geldt de eerste optie voor alle gebruikers. De gemeente heeft de mogelijkheid de andere optie aan te bieden.

Investeringen nieuw en vervanging

De gemeente kan een investeringssubsidie verstrekken voor nieuwe en vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen en investeringen in nieuw worden niet meegenomen in de exploitatiebijdrage, maar in een aparte beleidsregel voor investeringen. Uitgangspunt van investeringen is dat alleen een basisvoorziening om de activiteit te kunnen uitvoeren in aanmerking komt voor een bijdrage, voor sportverenigingen worden hiervoor de reglementaire eisen van NOC*NSF of de sportbond gebruikt. Initiatief voor dergelijke investeringen ligt altijd bij de aanvrager.

De aanvrager kan maximaal 35% subsidie ontvangen van de kosten van de investering. Omdat gebruikers op korte termijn niet kunnen anticiperen op grote onderhoudskosten wordt gebruik gemaakt van een afbouwregeling. Voorgesteld wordt een afbouwregeling van 4 jaar toe te passen, zodat de verenigingen hun (financiële) beleid hierop kunnen inrichten: 2018 90%, 2019 75%, 2020 60% en vanaf 2021 35%.

De voorwaarden voor de investeringssubsidie zijn beschreven in de beleidsregels investeringssubsidie accommodaties (bijlage 1).

Tarieven van acco mmodaties en inzicht in verkapte subsidies

Daar waar accommodaties niet geprivatiseerd worden, worden uniforme tarieven bepaald.

Vanwege de grote verschillen per accommodatie en huuropbrengst per gebruiker varieert de verkapte subsidie sterk. Door het inzichtelijk maken van de kostprijs van de accommodaties en de huren van gebruikers wordt inzicht verkregen in de verkapte subsidies.

De te hanteren huurvorm voor accommodaties:

 • 1.

  Kostprijs dekkend: het inzichtelijk maken van alle kosten die er gemiddeld in een jaar op een object drukken. De kostendekkende huur is dus alleen gebaseerd op feitelijke gegevens en kosten.

 • 2.

  Maatschappelijk: bij een maatschappelijke huurprijs betalen gehuisveste instellingen of verenigingen een huur die maatschappelijk wordt aanvaard.

 • 3.

  Marktconform: Hierbij wordt er een huur in rekening gebracht die in het economische verkeer ook zou worden berekend. Hiervoor geldt de marktwaarde die kan worden verkregen in het economisch verkeer.

Bij het bepalen van de hoogte van de huurprijs is eenvoud het kernwoord. In dat verlengde wordt zo veel mogelijk één zelfde huurprijs gehanteerd. Een maatschappelijke huur leent zich hier het beste voor. Door het berekenen van de kostprijs wordt het meerdere van de maatschappelijke huur bepaald en gekenmerkt als (verkapte) subsidie of huurkorting. Via subsidies kan verder een differentiatie gemaakt worden per (soort) organisatie. Dit betreft niet de gebruikers die een terrein gebruiken in erfpacht. Hiervoor geldt een erfpachtcanon die is vastgelegd in het grondbeleid.

In principe worden gemeentelijke accommodaties alleen verhuurd aan maatschappelijke organisaties met een algemeen belang. Dit betekent dat accommodaties alleen primair beschikbaar zijn voor maatschappelijke organisaties. Mocht binnen een accommodatie ruimte vrij komen waar geen maatschappelijke gebruikers voor zijn, is er de mogelijkheid deze ruimte te verhuren aan een commerciële partij. Verhuur vindt dan plaats op basis van een marktconform tarief.

Gemeentelijke accommodaties zijn onderverdeeld in drie categorieën, waarbij per categorie een andere grondslag ligt voor de hoogte van het tarief:

 • 1.

  Buitensportaccommodaties: met een tarief per veld per seizoen/jaar.

 • 2.

  Binnensportaccommodaties: met een tarief per sportzaal per uur.

 • 3.

  Overige accommodaties: met een tarief per vierkante meter per jaar.

Buitensport

Twee componenten vormen het huurtarief: de ondergrond en kosten voor het beheer en onderhoud van de accommodatie. Huurtarief voor de ondergrond wordt bepaald volgens het grondbeleid: marktconform tarief. Eventueel wordt dit verlaagd naar een maatschappelijk tarief via extra subsidie. De kostprijs voor het beheer en onderhoud van de accommodatie bepaald het huurtarief van de accommodatie. De gemeentebegroting is leidend voor het bepalen van de kostprijs.

Eventueel kan de gebruiker de huurprijs van beheer en onderhoud verlagen door zelfredzaamheid.

Binnensport

Het huurtarief voor binnensport is een tarief per sportzaal per uur. Hierbij wordt uitgegaan van de functie van de sportvloer. De huidige kostprijs is gemiddeld €28,25 per sportvloer/per uur (totaal zijn er 9 sportvloeren in de gemeente):

 • Gymzaal de Rhijnsberg, Heerde

 • Gymzaal de Heerd, Heerde

 • Gymzaal de Noord, Veessen

 • Sportzaal Wapenveld, Wapenveld (2 velden)

 • Sporthal Burgemeester Faberhal, Heerde (3 velden)

 • Turnhal Burgemeester Faberhal, Heerde

Het maatschappelijke huurtarief voor binnensport is een vierkante meterprijs van €70,09 per jaar (€66,12 excl. BTW), exclusief beheer en onderhoud. Een standaard sportvloer is 22x14 meter met bijbehorende ruimtes komt een gemiddelde accommodatie op circa 475 m2 (is het gemiddelde bruto vloeroppervlak van de huidige binnensportaccommodaties). Daarmee komt de huurprijs per sportvloer op €33.292,75 per jaar. Uitgaande van een gemiddeld gebruik van 35 uur per week en 40 weken per jaar, komt de huurprijs per uur op €23,78.

Overige accommodaties

Het huurtarief voor overige accommodaties is een component van €80,- per vierkante meter kale huur per jaar (€66,12 excl. BTW) en een component €45,30 per vierkante meter gebruikerslasten per jaar (€37,44 excl. BTW). Dit is exclusief de beheerderskosten. Dit komt op een tarief van €125,30 per vierkante meter per jaar. Deze is berekend over het bruto vloeroppervlak. Daarmee komt de huurprijs voor dagdelen en uurtarieven op:

 • Een dagdeel is het jaargebruik verdeeld over 40 weken en 10 dagdelen per week: €0,31/m2.

 • Een uurtarief is het jaargebruik verdeeld over 40 weken en 33 uur per week: €0,095/m2.

Ondertekening

Bijlage 1 - Beleidsregels investeringssubsidie accommodaties

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is de vernieuwing en verbetering van accommodaties.

Woordenlijst subsidieregeling

 • 1.

  Organisaties: het gaat hier om rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen, zoals bepaald in de Algemene Subsidieverordening. Rechtspersonen dienen ingeschreven te zijn in het betreffende register bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  Bestemmingsreserve: een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de gemeenteraad een bepaalde bestemming is gegeven.

 • 3.

  Basisvoorzieningen: de voorzieningen die vereist zijn om de basisactiviteit te kunnen uitvoeren. Voor sportverenigingen is deze door NOC*NSF of de sportbond aangemerkt als vereist om de sport te kunnen beoefenen.

Wie kan deze subsidie aanvragen

Organisaties die een aanvraag doen voor een investeringssubsidie accommodaties dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • De organisatie heeft geen winstoogmerk

 • De organisatie wordt bestuurd door een onbezoldigd en vrijwillig bestuur.

 • De organisatie is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en vervangen van de accommodatie.

 • De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de zelfredzaamheid, sociaal maatschappelijke participatie of beoefening van sport en cultuur bevordert.

 • De organisatie is statutair en feitelijk gevestigd in de gemeente Heerde.

Om in aanmerking te komen voor de investeringssubsidie accommodaties dient voor de eerste aanvraag een nulmeting van de accommodatie gedaan te worden. Uit deze nulmeting blijkt hoe de onderhoudssituatie van de betreffende accommodatie is en welk onderhoud er in de komende periode aan de accommodatie moet geschieden, een meer jaren onderhoudsplanning. Investeringen komen niet voor subsidie in aanmerking bij achterstallig onderhoud wat verwijtbaar is aan de organisatie.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve accommodaties, zijnde het budget dat beschikbaar is voor het verlenen van een investeringssubsidie accommodaties. Het bedrag dat jaarlijks door het college in deze reserve wordt gestort is door de raad vastgesteld op €-bedrag-.

Waar kunt u de subsidie voor aanvragen?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren of renoveren van een basisvoorziening van een accommodatie voor dat deel dat noodzakelijk is om te voldoen aan de minimumvereisten om de activiteit te kunnen uitvoeren of in het geval van sportverenigingen zijn vastgesteld door de betreffende sportbond. In de bijlage is een lijst toegevoegd met een verdeling van onderhoud- en investeringsverantwoordelijkheid en voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd.

Basisvoorzieningen zijn de voorzieningen die vereist zijn om de basisactiviteit te kunnen uitvoeren. Voor sportverenigingen is deze door NOC*NSF of de sportbond aangemerkt als vereist om de sport te kunnen beoefenen en wedstrijden te kunnen spelen. Behoeftebepaling en capaciteitsnormen opgesteld door de betreffende sportbond zijn leidend voor het bepalen van de benodigde capaciteit.

Uit een regionale analyse blijkt dat behoefte is aan de basisvoorziening waarvoor subsidie wordt gevraagd. Er is in de regio geen geschikte accommodatie aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden. Tevens heeft de organisatie een aanvaardbaar minimaal aantal gebruikers uit de gemeente Heerde.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Een aanvraag voor een investeringssubsidie accommodaties dient voor 1 april voorafgaand van de investering in bezit te zijn van de gemeente.

Hoogte van de subsidie

Subsidie wordt verleend tot maximaal 35% van de kosten van een basisvoorziening.

BTW en afschrijvingskosten van huidige opstallen zijn niet subsidiabel. De post onvoorzien mag maximaal 5% bedragen en is alleen subsidiabel voor zover deze betrekking heeft op basisvoorzieningen.

Aangetoonde zelfwerkzaamheid van vrijwilligers ten behoeve van basisvoorzieningen worden gewaardeerd voor een bedrag van € 25 per uur waarvan 35% subsidiabel is.

Formele vereisten subsidieaanvraag

Aanvragen moeten ingediend worden via het aanvraagformulier investeringssubsidie accommodaties.

De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de ASV.

 • Overige vereisten

 • Ontwerp

 • Onderliggende offertes

 • Investerings- en financieringsbegroting

 • Oprichtings- of stichtingsakte

 • Statuten

 • Overzicht van de financiële situatie, zoals een recent jaarverslag

Inhoudelijke vereisten subsidieaanvraag

In de aanvraag moet gemotiveerd worden aangegeven wat het nut en de noodzaak is van de nieuwbouw- of renovatieplannen.

Aanvrager moet aantonen dat de aard en omvang van de investering in de basisvoorziening noodzakelijk is om op sobere en doelmatige wijze te voldoen aan de minimumeisen om de activiteit te kunnen uitvoeren of in het geval van sportverenigingen zijn vastgesteld door de betreffende sportbond.

Verloop van de subsidieprocedure

Voor zover het beschikbare subsidiebudget ontoereikend is om alle aanvragen die aan de gestelde voorwaarden voldoen toe te kennen, verleent het college subsidie op basis van rangschikking. Deze rangschikking komt tot stand op basis van binnenkomst van de aanvraag.

Bijlage bij beleidsregels investeringssubsidie accommodaties

In onderstaande lijst is weergegeven welke partij voor het onderhoud en investeringen verantwoordelijk is. Gebruikers kunnen voor investeringssubsidie in aanmerking komen voor de investeringen die zijn aangegeven onder de kolom ‘gemeente 35% - gebruiker 65%’.

Algemene opmerkingen welke gelden voor de gehele lijst

Onder "herstellen" wordt verstaan (klein) onderhoud en reparaties

Subsidieaanvragen kunnen alleen voor basisvoorzieningen worden ingediend. De aanvrager moet aantonen dat de aard en omvang de investering in de basisvoorziening noodzakelijk is om op sobere en doelmatige wijze te voldoen aan de minimumeisen om de activiteiten te kunnen uitvoeren of in het geval van sportverenigingen zijn vastgesteld door de betreffende sportbond

Activiteit

Gemeente 35% -

gebruiker 65%

Gemeente

100%

Gebruiker

100%

Opmerkingen

Algemeen

Herstellen gebroken glas (muv vandalisme)

X

Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels)

X

Vandalisme

X

Terreinbuiteninrichting (binnen omheining)

Herstellen beschadigde verharding

X

Herstellen verzakte verharding

X

Herstellen (beschadigde) veldafrastering/omheining rond velden/banen

X

Herstellen (beschadigd) hekwerk rond sportpark

X

Vervangen veldafrastering/omheining rond velden/banen/piste

X

Vervangen hekwerk rond sportpark

X

Herstellen en vervangen buitenopstallen (bv pannakooi, entreehokjes, dug-outs, opslagruimten etc.)

X

Vervangen leidingen/putten/riolering

X

Ontstoppen riolering

X

Herstellen/controle/vervangen voegwerk

X

Herstellen lateien/controle wapeningsdekking

X

Vervangen zand in zandbak

X

Vervangen speeltoestellen (= meubilair)

X

Ophangen en onderhoud reclameborden

X

Schoonhouden park (verwijderen zwerfvuil)

X

Legen prullenbakken

X

Vegen en onkruidbeheersing verharding sportparken

X

Vervangen fietsenrekken

X

Onderhoud fietsenrekken

X

Terreinbuiteninrichting (buiten omheining)

Herstellen en vervangen parkeerplaats incl. toegangspaden

X

Herstellen en vervangen verlichting op parkeerplaats en toegangspaden

X

Onderhoud etc. groenvoorziening parkeerplaats en toegangspaden

X

Activiteit

Gemeente 35% -

gebruiker 65%

Gemeente

100%

Vereniging

100%

Opmerkingen

Velden/terreinen

Onderhoud verlichting

X

Vervangen verlichting

X

Vervangen lichtmasten

X

Onderhoud ballenvangers en net ballenvangers

X

Vervangen net en ballenvangers

X

Belijning velden

X

Herstel speelschade

X

Herstellen en vervangen bakken

X

Onderhoud en vervangen prullenbakken

X

Onderhoud doelen incl. net

X

Vervangen doelen

X

Vervangen cornervlaggen

X

Onderhoud en vervangen sproeiinstallaties

X

Alleen voor die

velden/banen/terreinen

die vlgs landelijke

richtlijnen nodig zijn

Vervangen drainage velden/terreinen

X

Alleen voor die

velden/banen/terreinen

die vlgs landelijke

richtlijnen nodig zijn

Vervangen c.q. renovatie velden/terreinen/baan

X

Dagelijks onderhoud baan (bv bladblazen)

X

Specifiek Atletiek

Specifiek onderhoud baan

X

Raadsbesluit 16 dec.

2013, overeenkomst de

gemeente opdrachtgever,

kosten betaald door de

Gemzen

Onderhoud groen binnenterrein

X

Zandbakken: Onderhoud en vervanging zand

X

Polsstok en hoogspringen: Vervanging kussen/staanders/beschermingsoverkapping en vlonders

X

Onderhoud polsstok en hoogspring

X

Discuskooi: vervanging kogelstootring en kunstgras

X

Discuskooi: Onderhoud kogelstootring en kunstgras

X

Onderhoud kogelstootplaats

X

Specifiek Skeeler

Onderhoud baan en piste

X

Vervanging baan

X

Specifiek Tennis

Oefenmuur in de hoek incl overspanning

X

Activiteit

Gemeente 35% -

gebruiker 65%

Gemeente

100%

Vereniging

100%

Opmerkingen

Gebouwen

Onderhoud kantine, bestuursruimten,

vergaderruimten, bijbehorende sanitaire ruimten

(incl. invalidentoilet), ruimten voor technische

installaties, massageruimten, opslagruimten,

zowel binnen als buitenzijde. (incl. schilderwerk,

binnenriolering, verwarming etc.)

X

Vervangingsinvesteringen bovenvermelde ruimten

X

Kleedkamers/scheidsrechterskamers en sanitaire

ruimten en bijbehorende ruimten technische

installaties:

- dagelijks onderhoud incl. sanitair/douches, verwarming etc.

X

- schilderwerk binnen en buiten

X

- vervangen binnenkozijnen/deuren (incl. hang- en sluitwerk)

X

- vervangen buitenkozijnen/deuren (incl. hang- en sluitwerk)

X

- vervangen sanitair

X

- vervangen douchekoppen/thermostaatkranen etc.

X

- vervangen wandbetegeling

X

- vervangen vloeren

X

- vervangen (systeem)plafonds

X

- herstellen stuc- en schuurwerk

X

- onderhoud/ontstoppen binnenriolering/afvoeren

X

- vervangen binnenriolering

X

Herstellen daklekkages

X

Herstel dakranden

X

Vervangen/herstellen glas/plastic in daklichten, lichtstraten en lichtkoepels

X

Vervangen dakbedekking platte daken/schuine daken

X

Vervangen boeiboorden, daktrimmen etc.

X

Vervangen lood- en zinkwerken (PVC) bij platte daken met boeiboord (incl. HWA)

X

Vervangen (bij schuin dak) dakgoot/mastgoot van PVC (incl. HWA)

X

Vervangen hemelwaterafvoer

X

Vervangen dakpannen

X

Installaties

Jaarlijks onderhoud CV-installatie kleedkamers

X

Vervangen pomp- en expansievat CV installaties

X

Jaarlijks onderhoud ventilatiesysteem

X

Vervangen ventielen, inlaatcombinatie en pompkranen

X

Vervangen ketel CV plua de aansluitingen en bouwkundige voorzieningen

X

Vervangen regelapparatuur, kleppen, schakelkasten, electrische bedrading CV-installatie

X

Vervangen luchtbehandelingsunit, incl. accessoires, appendages, regelinstallatie, schakelkast en pomp

X

Controle en onderhoud brandslangen

X

Activiteit

Gemeente 35% -

gebruiker 65%

Gemeente

100%

Vereniging

100%

Opmerkingen

Vervangen brandhaspels met slang

X

Vervangen brandslang

X

Vervangen beveiligingsapparatuur (alarminstallaties)

X

Vervangen radiatoren (bij algehele vervanging)

X

Vervangen convectoren (bij algehele vervanging)

X

Vervangen leidingen CV (bij algehele vervanging)

X

Electrotechnisch

Vernieuwen gloeilampen

X

Vernieuwen TL-buizen

X

Repareren/vervangen gebroken schakelaars/wandcontactdozen

X

Jaarlijks onderhoud boiler en geiser

X

Controle en vervangen poederblussers

X

Controle en onderhoud alarminstallaties

X

Vervangen hoofdgroepenkast

X

Vervangen armaturen

X

Vervangen electrische boiler (incl. accessoires)

X

Vervangen gasboiler/gasgeiser (incl. accessoires)

X

Electrische installatie (bij algehele vervanging)

X

Luchtbehandeling

X

Onderhoud en vervanging pelletketels

X

Toegankelijkheid terrein en gebouwen

Toegankelijk maken terrein

X

Aanbrengen en vervangen traplift

X

Toegankelijk maken van gebouwen

X

Verbreden deurkozijnen

X

Verwijderen drempels

X

Aanbrengen invalidentoilet

X

Aanpassen entreedeur gebouwen

X

Wetgeving en regelgeving

Controle en onderhoud t.b.v. ARBO

X

Controle en onderhoud t.b.v. Milieu/energie

X

Controle en onderhoud t.b.v. Brandweereisen

X

Controle en onderhoud t.b.v. Gezondheid (bv. legionella)

X

Controle en onderhoud t.b.v. Verzekeringen en keuringen techn. installaties

X

Investeringen die voortvloeien uit wet- en regelgeving

X