Uitwerkingsnota Subsidies 2023 Gemeente Haarlemmermeer

Geldend van 07-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-07-2022

Intitulé

Uitwerkingsnota Subsidies 2023 Gemeente Haarlemmermeer

Hoofdstuk 1 Publiekscontact

1.01 Stedenband Cebu

Belangrijke beleidsnota’s

 • Discussienota Internationale Zaken

 • Uitwerking procedure projecten van Stedenbandverenigingen

 • Raadsvoorstel Vriendschapsband Haarlemmermeer - Cebu (VHC) (2021.0000421, 2021.0001027)

Doel van de subsidie

 • Zorgen voor een samenwerking voor lange tijd tussen de overheid en particuliere organisaties (geen overheid) op meerdere gebieden.

 • Het zorgen voor meer contact om het begrip en de steun aan elkaar tussen de organisaties te vergroten.

 • De stedenband is een vriendschapsband. Door het delen van kennis en door samen te werken kunnen concrete projecten ter plekke uitgevoerd worden.

Activiteiten

Subsidie voor het uitvoeren van de volgende structurele activiteiten van de vereniging:

Structurele verenigingsactiviteiten (met een maximum van € 12.300).

 • -

  Bekendheid geven aan de activiteiten;

 • -

  bezoek Cebu, waar mogelijk in combinatie met een bezoek van de burgemeester;

 • -

  ontvangst van een groep mensen die komt namens Cebu (delegatie) en het bespreken van de lopende lokale projecten en welke (nieuwe) projecten er nog meer nodig zijn.

En de volgende projecten:

 • -

  Schooltje Cebu (geoormerkt project € 7.200 maximaal)

 • -

  Projecten vriendschapsbandverenigingen

 • -

  Professionele ondersteuning vriendschapsbandvereniging

 • -

  ERUF (geoormerkt project € 6.900 maximaal)

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar. Conform bovenstaand raadsbesluit wordt een subsidieplafond gehanteerd van maximaal € 75.000 tot en met het jaar 2024.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De vereniging zal binnen de door de raad gestelde regels en wensen inhoud geven aan de vriendschapsband, de daaruit voortvloeiende activiteiten en contacten met de zustergemeente.

 • Van tijd tot tijd, ten minste twee keer per jaar, spreken de vereniging en de portefeuillehouder internationale zaken met elkaar.

 • Subsidie voor projecten vriendschapsbandverenigingen is alleen bedoeld voor nieuwe projecten. Bij de aanvraag maakt de aanvrager duidelijk voor welke projecten met welke bedragen de aanvraag wordt gedaan.

 • Subsidie professionele ondersteuning is bedoeld voor de inhuur of inkoop van iemands deskundigheid. Hiermee wordt bedoeld de professionele hulp en hulp die te maken heeft met de organisatie van een project vriendschapsbandvereniging. Bij de aanvraag maakt de aanvrager duidelijk over welke inhuur of inkoop dit gaat.

1.03 Participatiesubsidie ter ondersteuning van dorps- en wijkraden bij de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsplannen

Belangrijke beleidsnota’s

 • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008.19950)

 • ‘Haarlemmermeer Weet raad 2018’ (2017.0063632)

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

Doel van de subsidie

 • Ervoor te zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering hiervan binnen hun gemeente.

 • Ervoor te zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij het maken van nieuw beleid in hun gemeente.

Activiteiten

 • 1.

  Contact hebben met en informatie geven aan inwoners in het werkgebied. In elk geval:

  • het up-to-date houden van de website;

  • ten minste twee keer per jaar samenkomen met bewoners en samen een mening vormen over een bepaald (beleids)onderwerp;

  • zelf onderwerpen die belangrijk zijn voor inwoners bespreken met de gemeente.

 • 2.

  Meedoen in overleggen over het maken van nieuw beleid bij de gemeente, waaronder de gebiedsprogramma's.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. De subsidie bestaat uit twee onderdelen:

 • 1.

  Subsidie voor basiskosten is maximaal € 2.000, waarbij de grootte van het werkgebied en het aantal inwoners niet van invloed zijn op de maximale subsidie.

 • 2.

  Subsidie voor bewonersbijeenkomsten is maximaal € 2.500, waarbij de grootte van het werkgebied en het aantal inwoners niet van invloed zijn op de maximale subsidie.

Een nieuwe dorps- of wijkraad kan een eenmalige financiële ondersteuning krijgen bij oprichting voor de opstartkosten met een maximum van € 500.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

 • Wijk- of dorpsraad: een instelling in de vorm van een vereniging of stichting. Zij zet zich in (1) als tussenpersoon tussen inwoners van het werkgebied en het gemeentebestuur en (2) het opkomen voor de wensen en belangen vanuit het werkgebied richting het bestuur van de gemeente

 • Bewonersbijeenkomst: een bijeenkomst gericht op het geven van informatie aan bewoners over het voorbereiden en uitvoeren van gemeentelijk beleid.

 • Werkgebied: het deel van de gemeente waarop de werkzaamheden van de wijk- of dorpsraad naar oordeel van burgemeester en wethouders gericht zijn. Werkgebieden kunnen elkaar niet overlappen.

 • Per werkgebied wordt, in beginsel, aan één organisatie subsidie verleend.

 • Basiskosten: vaste lasten van een dorps- of wijkraad (bijvoorbeeld: bestuurskosten, organisatiekosten, kosten voor de website, kosten voor bestuursvergaderingen).

Nadere voorwaarden:

 • In de begroting bij de aanvraag geeft de aanvrager duidelijk aan wat de basiskosten zijn en wat de kosten voor bewonersbijeenkomsten zijn.

 • Voor eten en drinken wordt geen subsidie verleend (uitgezonderd koffie/thee bij bewonersbijeenkomsten).

Verantwoording

De aanvrager houdt per subsidiejaar het volgende bij:

 • Hoeveel vergaderingen en overleggen er zijn geweest met gebiedsmanagers over het werkgebied en het gebiedsprogramma.

 • Welke gevraagde en ongevraagde adviezen er zijn gegeven.

Hoofdstuk 2 Programma Zorg en Werk

2.01 Collectieve Geestelijke Gezondheidszorg

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028

Doel van de subsidie

 • Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag van inwoners, specifiek het voorkomen en verminderen van het aantal inwoners met stress, depressies en/of angst.

 • Realiseren van voldoende recreatief en/of educatief aanbod en inwoners attenderen op dit aanbod van mogelijkheden om de balans te herstellen tussen stress en ontspanning.

Activiteiten

 • Collectieve preventie door middel van publieksvoorlichting.

 • Screening online of op papier op psychische klachten.

 • Advisering van inwoners en (betrokken mantelzorgers) met psychische klachten en mantelzorgers van mensen met psychische klachten.

 • Spreekuur voor mantelzorgers/familieleden en individuele gesprekken

 • Informatiebijeenkomsten

 • Cursussen

 • Deskundigheidsbevordering

 • Ketensamenwerking

 • Consultatie en advies aan professionals in eerste lijn

 • Mentale gezondheidsvaardigheden stimuleren

 • Activiteiten in de fysieke en sociale leefomgeving organiseren die de mentale gezondheid bevorderen

 • De weerbaarheid en veerkracht van jongeren vergroten

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. GGZInGeest is de regionaal aangewezen partij op grond van een Regionaal plan preventie van depressie en angst.

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Regionale activiteiten omgeslagen naar rato inwonertal.

 • Lokale activiteiten:

  • -

   Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de benoemde activiteiten.

  • -

   Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Afspraken over samenhangend aanbod met diverse elementen: (publieksvoorlichting; spreekuren; informatiebijeenkomsten; deskundigheidsbevordering enz.) worden gemaakt in regionaal verband, met deels lokale inkleuring.

2.02 Opvang, wonen en herstel

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Wonen met zorg’, beleidsvisie (Gemeente Haarlemmermeer 2017)

 • ‘Wonen met zorg’, huisvestingsopgave (Gemeente Haarlemmermeer 2022.0000403)

 • Opvang wonen en herstel, beleidskader (Gemeente Haarlem 2021)

 • Raadsbrief 3e evaluatie Sluitende aanpak personen met verward gedrag in Haarlemmermeer (B&W raadsbrief 2022.0007536)

Doel van de subsidie

Haarlemmermeerders met een psychiatrische aandoening, verslaving of verstandelijke beperking zijn de meest kwetsbare inwoners en hebben met veel verschillende zorgaanbieders te maken. Het gemeentelijk doel is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig leven en wonen. Daartoe is afstemming tussen zorgaanbieders, het sociaal domein en innovatie van het aanbod nodig gericht op opvang en herstel.

Activiteiten

 • Wonen: activiteiten gericht op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen en projecten voor personen met ‘verward gedrag’.

 • Opvang: activiteiten gericht op (het voorkomen van) dakloosheid.

 • Herstel: activiteiten gericht op herstel

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan en met bijbehorende begroting voor de activiteiten.

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

2.06 Ondersteuning van slachtoffers van ongevallen en/of criminaliteit

Belangrijke beleidsnota’s

Geen

Doel van de subsidie

Het ondersteunen van mensen die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval, vandalisme of criminaliteit. Het uiteindelijk doel is de schade, zowel materieel als immaterieel, waarmee slachtoffers van strafbare feiten en verkeersongelukken geconfronteerd worden, zoveel mogelijk te verhelpen, te beperken en te voorkomen.

Activiteiten

De activiteiten waarmee de schade van slachtoffers zoveel mogelijk verholpen, beperkt of voorkomen worden, zijn:

Primaire activiteiten:

 • Hulpverlening

 • Preventie

 • Belangenbehartiging

Secundaire activiteiten:

 • Innovatie en ontwikkeling

 • Middelenwerving

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de activiteiten met als maximum gepland aantal inwoners van de gemeente Haarlemmermeer in het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend maal het normbedrag (€ 0,20 per inwoner). Het berekende bedrag mag het subsidieplafond niet overschrijden.

Bij meerdere aanvragers wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

In de verslaglegging wordt inhoudelijk ingegaan op de prestaties, waarbij ook de resultaten/cijfers per gemeente worden weergegeven.

2.10 Beheer Dorpshuizen en Sociaal-culturele accommodaties

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • Integraal Accommodatieplan 2020 (IAP, 2019.58287)

 • Beoordelingskader Maatschappelijke Voorzieningen IAP (2021.0000253)

Doel van de subsidie

Het in stand houden of het bevorderen van de sociale leefbaarheid in wijken en kernen.

Activiteiten

De activiteiten die worden uitgevoerd om de sociale leefbaarheid te bevorderen, zijn:

 • Het openstellen van de dorpshuizen en het verhuren van ruimten voor sociaal- culturele activiteiten.

 • Het onderhouden en toegankelijk maken/onderhouden van de accommodaties.

 • Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten in de accommodaties.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities/bijzonderheden

Voor Stichting Maatvast gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De Stichting Maatvast is opgericht door de gemeente om het beheer van diverse dorpshuizen en sociaal-culturele accommodaties te verbeteren. In het programma van eisen worden afspraken gemaakt over de activiteiten en de uitvoer van de werkzaamheden.

 • 2.

  Maatvast hanteert, met goedkeuring van de gemeente, een systematiek bij de opbouw en verwerking van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waarbij jaarlijkse fluctuaties in de onderhoudsvoorziening worden voorkomen.

Voor de zelfstandige dorpshuizen gelden de volgende eisen:

 • 1.

  Voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op/te maken heeft met de openstelling van het dorpshuis.

 • 2.

  Registratie van de dagen en uren van openstelling wordt bijgehouden.

 • 3.

  Voor de inhoudelijke verantwoording wordt bij de vaststelling verwacht:

  • Een jaarverslag waarin u ingaat op de gerealiseerde doelstellingen, het activiteitenprogramma, nieuwe ontwikkelingen en gedane investeringen/onderhoud;

  • Een korte beschrijving van uw bestuur, mogelijk verandering in de formatie van het bestuur, aantal actieve vrijwilligers en doelstellingen van uw organisatie;

  • Een overzicht van de activiteiten;

  • Een overzicht van de verhuur van ruimten;

  • Een overzicht van de openstelling van het dorpshuis.

2.15 Voorkomen van discriminatie

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • Regenboogagenda 2020-2022

Doel van de subsidie

Het bemensen van een laagdrempelige, onafhankelijke en deskundige loketfunctie voor klachten(-afhandeling) over discriminatie in de gemeente Haarlemmermeer.

Activiteiten

Kerntaken: Wettelijke taken in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga)

 • Onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten betreffende discriminatie.

 • De klachten registreren.

Andere activiteiten:

 • Het rapporteren over de klachtafhandeling in Haarlemmermeer van inwoners en bezoekers aan Haarlemmermeer, en integreren van jaarrapportages voor de gemeente en de regio Kennemerland met die van de politie Noord-Holland voor de voorgeschreven Rijksrapportage.

 • Het monitoren van ingediende klachten, met gebruikmaking van een landelijk registratiesysteem en het duiden van de behaalde scores.

 • Het geven van voorlichting aan diverse doelgroepen over de Grondwet en de Wet Gelijke Behandeling, het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid en de rol van Bureau Discriminatiezaken.

 • Het doen van onderzoek naar (de mate van voorkomen van) discriminatie en het rapporteren daarover.

 • Het voeren van overleg in de regio met samenwerkingspartners die ook voor de gemeente Haarlemmermeer relevant zijn.

 • Het bevorderen van de naamsbekendheid van het bureau zodat de meldingsbereidheid kan toenemen.

 • Het actief bijdragen aan de Regenboogagenda 2020-2022 van de gemeente Haarlemmermeer, als deelnemer aan de Regenboogalliantie.

 • Het mede vormgeven van draagvlak voor een gemeentebrede viering van Keti Koti en het bevorderen van bewustwording van een gedeeld koloniaal verleden.

Nadere eisen en criteria

 • Er wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop professionaliteit en expertise van bureaumedewerkers worden bevorderd.

 • Er wordt verantwoording afgelegd over de met Haarlemmermeer specifiek gemaakte afspraken betreft:

  • -

   Ingezette uren naar (soort) taak en afwegingen bij deze inzet;

  • -

   Uren besteed aan uitvoering van speerpunten in het regenboogbeleid;

  • -

   Vormgeving van de eis van toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de loketfunctie.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten. De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de verdeelsleutel van het Rijk naar inwoneraantal.

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen zoals genoemd in deze verdeelregel. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

2.19 Mantelzorgondersteuning

Belangrijke beleidsnota’s

 • Nota Mantelzorgwaardering van 27 oktober 2015.

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • Raadsbesluit sturen op mantelzorg 2021

 • ‘Samen Sterk en In Balans’, visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer (2020.0001281)

Doel van de subsidie

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel tussen de inwoner, zijn/haar netwerk en eventuele ondersteuning. Overbelasting maakt mantelzorgers kwetsbaar. Het aantal ouderen dat zelfstandig woont stijgt door de vergrijzing maar ook het aantal werkende mantelzorgers, jonge mantelzorgers en zogenaamde dubbelzorgers (volwassenen die kinderen en ouders verzorgen). De gemeente wil mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen in hun mantelzorgtaken om overbelasting te voorkomen. Doel van deze subsidie is het bieden van informatie en advies en ondersteuning aan mantelzorgers en het bieden van advies en educatie aan professionals.

Activiteiten

 • Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers, gericht op de volgende basisfuncties mantelzorgondersteuning zoals geformuleerd door het Rijk:

  • -

   informatie;

  • -

   advies en begeleiding;

  • -

   emotionele ondersteuning (onder andere lotgenotencontact);

  • -

   educatie (voorlichting over diverse thema’s);

  • -

   praktische hulp;

  • -

   respijtzorg (door inzet van vrijwilligers en gastgezinnen).

 • Het jaarlijks organiseren van activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg.

In het Programma van Eisen (PvE) kan een nadere specificatie van de uit te voeren activiteiten worden opgenomen.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting van de kosten voor de hierboven genoemde en de in het Programma van Eisen (PvE) benoemde aanvullende activiteiten.

 • Het berekende bedrag mag het in het PvE aangegeven beschikbare budget of het subsidieplafond niet overschrijden.

 • Subsidiabele kosten worden benoemd in het PvE, in het kort zijn dit:

  • 1.

   De aanstelling en inzet van personeel.

  • 2.

   De werving en begeleiding van vrijwilligers en maatjes.

  • 3.

   Scholing van medewerkers en vrijwilligers.

  • 4.

   Samenwerking met andere organisaties.

  • 5.

   Educatie gericht op collega-professionals.

  • 6.

   Aanschaf van materialen.

Gekozen wordt voor de aanvrager met:

 • De beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

2.22 Lokaal volksgezondheidsbeleid

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028

 • ‘Gezond en Meer’, lokaal preventieakkoord Haarlemmermeer, 2021-2024.

Doel van de subsidie

Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag van onze inwoners.

Activiteiten

 • Stimuleren sporten en bewegen door leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

 • Begeleiding sporten en voeding voor kinderen 8 - 12 jaar met overgewicht.

 • Stimuleren sporten en bewegen door ouderen.

 • Ondersteuning bij omvorming naar gezondere sportkantine.

 • Activiteiten in het kader van preventieve gezondheidszorg voor ouderen en inwoners met een lage Sociaal Economische Status (SES).

 • Activiteiten in het kader van de gezonde school.

 • Activiteiten binnen het kader van positieve gezondheid en een gezonde leefstijl.

 • Bevorderen van een gezond gedrag dat tot een vermindering van roken en/of alcohol- en drugsconsumptie leidt.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

 • Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt doelen in de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Activiteiten/plan van aanpak zijn zoveel mogelijk gebaseerd op interventies die opgenomen zijn in de interventiedatabase Loket Gezond Leven en/of waarvan effectiviteit is aangetoond.

2.24 Lotgenotenhulp in nazorg verslavingszorg

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028

Doel van de subsidie

Het ondersteunen van mensen met verslavingsproblematiek door het aanbieden van de mogelijkheid in het nazorgtraject deel te nemen aan zelfhelpgroepen en het geven van voorlichting.

Activiteiten

 • Organiseren van zelfhelpgroepen in diverse plaatsen die goed toegankelijk zijn voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Verzorgen van actieve voorlichting op locaties en via folders en website.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities/bijzonderheden

Geen

2.25 Verslavingspreventie

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028

 • ‘Gezond en Meer’, lokaal preventieakkoord Haarlemmermeer 2021-2024

Doel van de subsidie

 • Het ontplooien van activiteiten voor de preventie van middelenmisbruik in Haarlemmermeer.

 • Bevorderen van betrouwbare, feitelijke kennis over middelen.

 • Uitstel of voorkomen van het eerste gebruik.

 • Reductie van het aantal probleemgebruikers.

 • Reductie van het aantal nieuwe mensen dat ernstig verslaafd raakt.

 • Beperken van de risico's voor de omgeving.

Activiteiten

 • Deelnemen aan netwerken.

 • Informatie geven en adviseren via e-mail en telefoon.

 • Uitvoeren preventieactiviteiten voor jongeren en hun omgeving. Dat doen we in verschillende domeinen: vrije tijd, thuis, onderwijs, zorg en op hot spots.

 • Uitvoeren preventieactiviteiten voor ouderen 55+ en hun omgeving.

 • Uitvoeren preventieactiviteiten voor inwoners met een lage sociaal-economische status en hun omgeving.

 • Uitvoeren preventieactiviteiten voor zwangere vrouwen en hun omgeving (bijvoorbeeld niet roken of alcohol drinken tijdens de zwangerschap).

 • Rookvrije generatie zichtbaar maken in de fysieke omgeving.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van kostprijs en in te zetten uren. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Geen

2.26 Vangnet en Advies

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • Raadsbrief 3e evaluatie sluitende aanpak personen met verward gedrag (Gemeente Haarlemmermeer, 2022.07536)

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028

Doel van de subsidie

 • Opsporen en signaleren van geestelijke gezondheidsproblemen.

 • Bieden noodhulp.

 • Cliënt motiveren en leiden naar reguliere zorg met als doel de teloorgang van de cliënt te stoppen.

 • Waar de cliënt niet te motiveren is om hulp te aanvaarden wordt gewerkt aan het aanbrengen van een steunnetwerk.

Activiteiten

 • Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 • Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen.

 • Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen.

 • Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen zoals genoemd in de verdeelregel.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities/bijzonderheden

Geen

2.27 Psycho-oncologische ondersteuning met vrijwilligers

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Samen Sterk en In Balans’, visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer

Doel van de subsidie

Het bevorderen van zelfstandig functioneren/deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met kanker via ondersteuning en/of psycho-oncologische begeleiding door activiteiten voor gasten van het inloophuis waarbij vrijwilligers een cruciale rol vervullen.

Activiteiten

 • Het psycho-oncologisch ondersteunen en begeleiden van mensen met kanker en hun naasten.

 • Het ondersteunen van de vrijwilligers die activiteiten ontwikkelen in het ondersteunen en begeleiden van mensen met kanker.

 • Het coördineren van deze vrijwilligers door intervisie, supervisie, begeleiding gasten, teambuilding en rouwondersteuning, na- en bijscholing gastvrouwen/heren.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een begroting van de kosten van vrijwilligers en de coördinatie van de vrijwilligers maal het percentage Haarlemmermeerse bezoekers van het inloophuis.

Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen).

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Rapportage over onder andere:

 • Werkwijze en resultaten van de activiteiten.

 • Het aantal bezoekers per gemeente.

 • Samenwerking met en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.

 • Samenwerking met andere lokale organisaties en vergroten naamsbekendheid.

 • Knelpunten en verbetermogelijkheden voor de toekomst.

 • Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale, Haarlemmermeer voor Elkaar, Vrijwilligersacademie voor werving, ondersteuning en scholing van vrijwilligers.

2.29 Coördinatie vrijwilligers voor specifieke doelgroepen

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Samen Sterk en In Balans’, visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer

Doel van de subsidie

Het vrijwillig ondersteunen van inwoners bij rouwverwerking of thuisadministratie ter bevordering van hun zelfredzaamheid. Deze ondersteuning vereist bijzondere deskundigheid van vrijwilligers vanwege het thema of de doelgroep.

Activiteiten

 • Het met vrijwilligers persoonlijk in de thuissituatie ondersteunen van inwoners n op het gebied van thuisadministratie en rouwverwerking.

 • Coördineren van deze vrijwilligers door vrijwillige coördinatoren. Coördinatoren geven trainingen, coachen en begeleiden de vrijwilligers, voeren gesprekken met nieuwe cliënten en zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers op de thema’s van thuisadministratie en rouwverwerking.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Goede afstemming en samenwerking met Stichting MeerWaarde en de gemeente (in het kader van schuldhulpverlening en armoedebeleid) bij de uitvoering van thuisadministratie in het belang van een eenduidige werkwijze ten aanzien van:

 • Aanmelding en doorverwijzen van cliënten.

 • Werving, scholing, inzet en verantwoordelijkheden vrijwilligers.

 • Samenwerking met onder andere Hospice Bardo en de inloophuizen (Adamas en Esperanza) op het gebied van rouwverwerking.

2.30 Hartveilige gemeente (reanimatie en instructie AED)

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’ Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028 (2021.0001769)

 • ‘Hartveilige gemeente 2018, nota (2018.0042301)

Doel van de subsidie

Het realiseren van een dekkend netwerk van goed opgeleide burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Om zo zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de norm van 6-minutenzones.

Activiteiten

Het aanbieden van erkende trainingen voor reanimatie en gebruik AED.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van de begroting met een maximum van € 500.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt de volgende nadere eisen gesteld:

 • De subsidie is bedoeld voor een dorps- of wijkraad of soortgelijke vrijwilligersorganisatie die aan de inwoners van het gebied waarin zij werkzaam is een AED-, reanimatie- of opfriscursus wil aanbieden.

 • De training wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur van een erkend opleidingsinstituut.

 • Deelnemers worden, na afloop van de cursus, gestimuleerd om zich aan te melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

 • Voor het geven van de cursussen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door de gemeente gesubsidieerde maatschappelijke accommodaties (wijkcentra en dorpshuizen).

 • De subsidie is niet bedoeld voor:

  • -

   aanschaf en onderhoud van een AED;

  • -

   kosten voor consumpties tijdens de cursus.

2.31 Vrijwillige hulp- en dienstverlening

Belangrijke beleidsnota’s

 • 'Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Samen Sterk en In Balans’, visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer

Doel van de subsidie

Het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen door het leveren van diensten (hulp) in het dagelijks leven, aan mensen die dit zelf niet meer kunnen.

Activiteiten

Het leveren van diensten (hulp) door vrijwilligers aan mensen die sommige dagelijkse dingen niet zelf meer kunnen en daarbij ondersteuning nodig hebben, zoals boodschappen doen, tuinonderhoud, klussen, vervoer, hond uitlaten, et cetera.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • € 708,13 voor organisatie- en huisvestingskosten

 • € 1,20 per geleverde dienst per jaar

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Er wordt en minimumaantal van 200 diensten per jaar verleend.

 • Indien de subsidie niet gelijk wordt vastgesteld dient in het verslag over het afgelopen subsidiejaar een registratie te zijn opgenomen van het aantal geleverde diensten en het aantal klanten.

 • De activiteiten worden uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen een organisatie die wordt aangestuurd door vrijwilligers evenals de diensten die worden aangeboden.

 • De activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd mogen niet concurreren met betaald werk en moeten een aanvullend karakter hebben. De inzet van vrijwilligers mag geen winstoogmerk hebben.

 • Voor de activiteiten mogen de vrijwilligers wel een beperkte onkostenvergoeding ontvangen.

 • De organisatie heeft een informatieplicht naar de vrijwilliger en de cliënt betreffende de duur en de kosten van de activiteiten.

 • Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale, Haarlemmermeer voor Elkaar, Vrijwilligersacademie voor werving, ondersteuning en scholing van vrijwilligers.

2.32 Belangenbehartiging mensen met een beperking

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Het verschil maken’, Woonbeleidsprogramma 2019 – 2025

 • Raadsbrieven Lokale Inclusieagenda, 2017-2022 VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

 • ’Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

Doel van de subsidie

Bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking door het signaleren van knelpunten en het bijdragen aan beleid en uitvoering van de gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis op basis van (persoonlijke) ervaringen.

Activiteiten

 • 1.

  PR en voorlichting

  • Individuele voorlichting aan belanghebbende (vraagbaak)

  • Scholenproject (basis- en voortgezet onderwijs)

  • Informatievoorziening

  • Beheer van nieuwsbrief en sociale media

  • Deelname aan informatiemarkten zoals Sportfair et cetera en de landelijke Week van de Toegankelijkheid

 • 2.

  Participatie/toegankelijkheid

  • Deelname participatietrajecten: goede aansluiting vinden bij de Participatieraad

  • Beoordelen van plantekeningen

  • Signaleren knelpunten van fysieke toegankelijkheid

  • De Ongehinderd-app voorzien van actuele informatie als ‘Lokale Tester’

  • Deelname aan schouwen

  • Mede uitvoering geven aan de lokale inclusieagenda (LIA)

 • 3.

  Diversen

  • Reageren op landelijke ontwikkelingen en actualiteiten in Haarlemmermeer

  • Adviseren waar mogelijk ten aanzien van de doelgroep

  • Overleg met wethouder en gebiedsmanagement

 • 4.

  Verslaglegging over verloop en resultaten bovengenoemde prestaties

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Geen.

2.33 Voedselbank

Belangrijke beleidsnota’s

 • Wijziging minimabeleid als gevolg van de inwerkingtreding Participatiewet.

 • Afspraken van de gemeente Haarlemmermeer met de huidige aanvrager over de activiteiten uitdelen van voedsel aan huishoudens die daarvoor in aanmerking komen.

 • Bestrijding van armoede onder kinderen (registratienummer 2017.0031369)

Doel van de subsidie

Het uitdelen van voedsel aan huishoudens die daarvoor in aanmerking komen volgens de regels van de Voedselbanken Nederland. Deze huishoudens beschikken over onvoldoende middelen om volwaardige voeding te kunnen kopen.

Activiteiten

Voor het uitdelen van voedsel aan huishoudens worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het bijhouden van een registratie van de huishoudens die daar volgens de landelijk gestelde norm van de Voedselbank voor besteedbaar inkomen, in aanmerking voor komen.

 • Het inzamelen van voedsel en wekelijks uitdelen van voedselpakketten aan huishoudens die daar volgens genoemde norm tijdelijk voor in aanmerking komen.

 • Het doorverwijzen van de huishoudens naar reguliere instellingen waar zij voor hulp terecht kunnen.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten. Bij meer aanvragen wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelstelling zoals omschreven in deze verdeelregel.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

De subsidie is niet bestemd voor bekostigen van inkoop van voedsel.

2.34 Maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023.

 • Taakstelling huisvesting statushouders.

 • Wet participatiebudget voor de budgetten voor re-integratie, inburgering (WI) en volwasseneneducatie.

 • Aanpak implementatie nieuwe Wet Inburgering

Doel van de subsidie

Het bevorderen van meedoen aan de samenleving en het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van deze inwoners. Subdoelstelling: het bieden van maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders en hun familieleden om hun integratie en participatie te bevorderen.

Activiteiten

 • Eerste opvang en introductie

 • Coaching bij huisvesting en doorverhuizing

 • Maatschappelijke begeleiding

 • Bijdrage aan Brede intake

 • Bijdrage aan financiële ontzorging

 • Participatieverklaringstraject

 • Taalontwikkeling

 • Rechtsbescherming

 • Binding en ontmoeting

 • Publieksvoorlichting

 • Begeleiding van vrijwilligers

 • Tolkentelefoon

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het Programma van Eisen (PvE) moet een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de activiteiten opgesteld worden op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening

 • Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het PvE.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Nadere eisen/criteria/definities

Voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op het begeleiden van vergunninghouders

2.40 Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis

Belangrijke beleidsnota’s

 • 'Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

Doel van de subsidie

De gemeente Haarlemmermeer streeft ernaar dat iedere inwoner in Haarlemmermeer prettig en zelfstandig kan leven en zich inzet voor de samenleving. Voor inwoners, die vanwege ouderdom, een beperking, complexe problemen, overbelasting of beperkte financiële ruimte, in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen, vraagt dit om een Stevige Sociale Basis. Dit zijn wijken en kernen met inwoners die naar elkaar om kijken, een sterk preventieve werking, geschikte activiteiten en voldoende vormen van lichte en praktische ondersteuning die de drempels voor meedoen verlagen. Hierdoor kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en mee doen in de samenleving. Dit sluit aan bij het VN- Verdrag Handicap, het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of aandoening en de Wet Gelijke Behandeling

De focus van de verdeelregel ligt op het verstevigen van de Sociale Basis voor inwoners in een kwetsbare situatie en het activeren van (kwetsbare) inwoners, zodat ook zij in de wijk kunnen ontmoeten, ontplooien, ontwikkelen en de juiste ondersteuning krijgen om mee te kunnen blijven doen.

Activiteiten

De activiteiten sluiten aan op de doelen van de Stevige Sociale Basis, die beschreven zijn in het verandertraject ‘Op weg naar een Stevige Sociale basis’, Voorbeelden zijn:

 • Het bieden van laagdrempelige, praktische vormen van ondersteuning of ontmoeting voor inwoners in een kwetsbare situatie. Hetzij in groepsverband, hetzij individueel

 • Daarbij kan gedacht worden aan laagdrempelige dagactiviteiten en preventieve ondersteuning in de wijk.

 • Activiteiten die zich richten op het activeren van (kwetsbare) inwoners om mee te (blijven) doen. Daarbij kan gedacht worden aan toegankelijk vrije-tijdsaanbod, (talent)ontwikkeling, maatjes/vrijwilligerswerk, kennis en informatievoorziening en sociaal ondernemen.

Vorm van de subsidie

Eenmalig en prestatie

De voorwaarden voor beide subsidievormen zijn hetzelfde.

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente.

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten.

Er wordt bij eenmalige subsidie afgerekend op de prestaties en de gemaakte kosten.

Bij een prestatiesubsidie wordt afgerekend op basis van de prestaties. Op basis van de vaststelling kan de subsidieverlening voor het volgende jaar worden bijgesteld.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Eenmalig:

Toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Prestatie:

Bij meerdere aanvragers wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De activiteiten hebben een signalerings- en verwijsfunctie. Bij de verantwoording over de activiteiten wordt aangegeven hoe hieraan invulling is gegeven.

 • Er is aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden en faciliteiten in de Sociale Basis, zoals de Vrijwilligersacademie, het digitale matchingsplatform Haarlemmermeer voor Elkaar, Meer voor Elkaar in de buurt, et cetera. Bij de verantwoording over de activiteiten wordt aangegeven hoe hieraan invulling is gegeven.

 • Er is spreiding/dekking van activiteiten in Haarlemmermeer.

Waar mogelijk:

 • vinden activiteiten plaats in een voor iedereen toegankelijke accommodatie in de wijk, zoals dorps- en wijkgebouwen en sport- en cultuurlocaties;

 • worden geïndiceerde dagactiviteiten/maatwerkvoorzieningen uitgesteld;

 • vindt samenwerking plaats met meerdere partijen waarvan minimaal één uit de sociale basis;

 • worden geschoolde vrijwilligers ingezet met relevante kennis van de betrokken doelgroep(en);

 • vindt cofinanciering plaats.

 • Bij de subsidieaanvraag wordt aangegeven hoe aan bovenstaande eisen voldaan wordt. Wanneer niet aan de bovenstaande eisen kan worden voldaan, dan wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is.

2.41 Wijkbudgetten

Belangrijke beleidsnota’s

 • Pilot aanvragen Wijkbudgetten 2016

Doel van de subsidie

Ervoor zorgen dat inwoners zelf activiteiten organiseren die als doel hebben dat:

 • de sociale contacten binnen een wijk en tussen bewoners van die wijk sterker worden;

 • inwoners actief aan de slag gaan in de eigen wijk of kern;

 • (sociale) veiligheid.

Subdoelstellingen

 • het plan of idee verbetert de kwaliteit van de omgeving waarin men woont of leeft;

 • het plan of idee maakt het aantrekkelijk voor bezoekers of deelnemers om zich in te gaan zetten als vrijwilligers;

 • de aanvrager kan laten zien dat in de wijk of kern veel mensen dit een goed plan of idee vinden. Dit kan de aanvrager laten zien doordat meerdere bewoners of partijen hun naam onder de aanvraag hebben gezet en meehelpen met de activiteit.

 • Bewoners van de wijk worden actief betrokken bij het voorbereiden of uitvoeren van de activiteiten.

Activiteiten

Activiteiten die passen bij een of meer van de doelstellingen die hierboven staan.

Vorm van de subsidie

Jaarlijkse subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten.

 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd (subsidiabele kosten).

 • Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor een activiteit op buurt- of wijkniveau: € 2.500. Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor een activiteit op straatniveau: € 1.000.

 • Minimum te verstrekken subsidiebedrag: € 250.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

 • 50% van de inkomsten voor de activiteit haalt de aanvrager uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie, tenzij hier in alle redelijkheid niet aan kan worden voldaan. Deze 50% mag niet komen van instellingen die al subsidie ontvangen van gemeente Haarlemmermeer. Inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie zijn bijvoorbeeld deelnemersbijdragen, contributies, donaties, sponsoring en subsidies van fondsen.

 • Subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct samen hangen met de organisatie van de activiteiten en noodzakelijk zijn om de activiteit uit te kunnen voeren.

 • De aanvrager heeft niet eerder in hetzelfde kalenderjaar voor bijna dezelfde activiteiten een subsidie ontvangen vanuit deze regeling.

 • De activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen uit de straat, buurt of wijk toegankelijk. De eventuele toegangsprijs is laag.

 • De kosten van de activiteit moeten in redelijke verhouding staan tot de grootte van de activiteit en/of het aantal personen dat bereikt wordt.

 • De aanvrager maakt geen winst met het organiseren van deze activiteit.

 • Het initiatief is financieel en juridisch haalbaar (als er vergunningen nodig zijn, is het dan bijvoorbeeld te verwachten dat deze worden afgegeven).

 • Als een plan of idee uitgevoerd wordt in de openbare buitenruimte, is het beheer daarvan goed geregeld.

Niet subsidiabel zijn de volgende kosten:

 • kosten die onderdeel zijn (of horen te zijn) van een subsidie die al verleend is;

 • kosten voor eten en drinken;

 • juridische kosten;

 • afschrijvingskosten.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • eigen feesten (zoals een jubileum of klassenfeest);

 • straat- of buurtbarbecues;

 • feestweken of activiteiten die lijken op of bijna hetzelfde zijn als feestweken.

2.43 Preventie jeugdcriminaliteit

Belangrijke beleidsnota’s

 • Dienstverleningsovereenkomst Halt

Doel van de subsidie

Het aanbieden van zowel een preventieve als een repressieve aanpak van jeugdcriminaliteit.

Activiteiten

 • Voorlichting op onderwijsinstellingen

 • Informeren en adviseren van de gemeente en haar ketenpartners

 • Signalering en verwijzing naar jeugdhulpverlening

 • Participatie in veiligheidshuizen en centra voor jeugd en gezin

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

De activiteiten worden vergoed tegen een vaste prijs per uur. Dit tarief bevat een aantal vaste componenten, zoals omschreven in artikel 6 van de Dienstverleningsovereenkomst. De subsidie wordt vastgesteld op het daadwerkelijk gemaakte aantal uren met een maximum van de verleende subsidie.

In beginsel wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd krachtens de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Haarlemmermeer en Halt.

2.46 Kernen en buurtschappen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Belangrijke beleidsnota’s

Geen

Doel van de subsidie

Het mogelijk maken van activiteiten gericht op inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die voor de harmonisatie in aanmerking kwamen voor subsidie en waar in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geen subsidiemogelijkheden zijn.

Activiteiten

Kleinschalige activiteiten gericht op (volks)kunst, cultuur, kinderen, uitwisselingsactiviteiten en specifieke dorpsactiviteiten. De activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie in de leefomgeving in de kernen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Vorm van de subsidie

Jaarlijkse subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

Voorwaarden:

 • De activiteiten vallen niet onder een andere subsidieregeling van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Activiteiten vinden plaats in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

 • Het subsidiebedrag per initiatief bedraagt maximaal € 2.500.

 • Commerciële initiatieven worden uitgesloten.

 • De regeling vervalt op 31 december 2023.

Verantwoording

 • Binnen 13 weken na de activiteit wordt een activiteitenverslag ingediend met een financiële verantwoording.

2.47 Ontmoeten

Belangrijke beleidsnota’s

 • ’Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

Doel van de subsidie

Activiteiten organiseren voor kwetsbare inwoners, waarbij er ruimte is om elkaar te ontmoeten en om te ontspannen. Deelnemers houden een oogje op elkaar en vrijwilligers kunnen zien of een deelnemer meer hulp of ondersteuning nodig heeft. Deze manier van elkaar ontmoeten vermindert eenzaamheid en isolement bij kwetsbare inwoners.

Activiteiten

Het organiseren van activiteiten door een vrijwilligersorganisatie, waarbij de nadruk ligt op voorlichting, ontmoeten en bestrijden van eenzaamheid voor mensen in een kwetsbare (maatschappelijke) situatie. Voor de volgende activiteiten is subsidie mogelijk:

 • activiteiten voor senioren;

 • activiteiten voor mensen met een migratieachtergrond;

 • activiteiten voor mensen met een beperking;

 • activiteiten voor inwoners uit het werkgebied van een dorps- of wijkraad.

Voorbeelden:

 • Activiteiten die steeds opnieuw plaatsvinden zoals gespreks- en discussiegroepen, sport, spel of creatieve activiteiten.

 • Het leren van de Nederlandse taal door middel van gesprekken en taallessen.

 • Speciale activiteiten gericht op een feestdag of een ander bijzonder moment zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, Suikerfeest, Offerfeest.

Doelgroepen

 • Inwoners die activiteiten bezoeken van een dorps- of wijkraad

 • Mensen met een migratieachtergrond

 • Mensen met een beperking

 • Senioren

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • € 25 per bijeenkomst;

 • € 150 per bijzondere bijeenkomst met een maximum van 2 per jaar (bijvoorbeeld bijeenkomsten met Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, Suikerfeest, Offerfeest);

 • maximaal te verstrekken subsidie is € 2.500;

 • minimaal te verstrekken subsidie is € 650.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities

Vrijwilligersorganisatie: een organisatie die wordt aangestuurd of geleid door vrijwilligers en waarbij de activiteiten door vrijwilligers worden begeleid.

Voorwaarden/verplichtingen

 • 1.

  Alleen activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Haarlemmermeer komen voor subsidie in aanmerking. Dit geldt niet voor activiteiten die georganiseerd worden voor mensen met een beperking. Omdat er voor hen weinig aanbod van activiteiten is kunnen organisaties uit de gemeenten naast Haarlemmermeer (gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Teylingen) subsidie aanvragen. Dat kan alleen als zij in het verleden subsidie hebben gehad uit de oude regeling (sociaal-culturele activiteiten voor mensen met een beperking). De organisatie moet aantonen dat inwoners uit gemeente Haarlemmermeer naar de activiteit zijn geweest.

 • 2.

  De activiteiten worden uitgevoerd door een organisatie die bestaat uit vrijwilligers.

 • 3.

  Als het mogelijk is worden activiteiten uitgevoerd op een plek die subsidie krijgt van de gemeente, zoals een dorpshuis, jongerencentrum, kinderboerderij of bibliotheek.

 • 4.

  Per activiteit moeten er ten minste 7 Haarlemmermeerse deelnemers aanwezig zijn (uitgezonderd activiteiten voor mensen met een beperking).

 • 5.

  Er kunnen specifieke eisen en wensen voor de activiteit in de subsidiebeschikking staan. De aanvrager moet deze volgen.

 • 6.

  Aanvragers moeten waar mogelijk samenwerken met andere organisaties die subsidie ontvangen, zoals het Taalhuis, Stichting MeerWaarde, de dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties. Aanvragers laten zien hoe zij met deze organisaties samenwerken. Zo kunnen de aanvrager en een organisatie samen een activiteit organiseren of samen gebruik maken van dezelfde ruimte. Hierdoor werken organisaties beter samen en vullen zij elkaar aan (integrale samenwerking).

Verzachting ombuigingen

Het college kan de genormeerde bedragen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan in botsing komt met het collegebesluit van 29 november 2022 om de ombuigingen te verzachten.

2.48 Activeren en participatie van volwassenen

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Wonen met zorg 2030’, Visie (2017.0026227)

 • ‘Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond’, sport- en beweegvisie 2019 – 2029 (2019.00036310)

 • ‘Samen Sterk in Balans’, Visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer (2020.0001281)

 • Regenboogagenda 2020-2022 (2020.0000425)

 • Meerjarig Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024 Groot Amsterdam (2021.0000443)

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028 (2021.0001769)

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap 2013-2030’, cultuurnota & ‘Cultuur in 2025’, Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.000372)

Doel van de subsidie

Het versterken van de sociale netwerken en de samenredzaamheid van inwoners en vergroten van de participatie in de samenleving. Het gaat hierbij in het bijzonder om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, mensen met een ggz-achtergrond, nieuwkomers, laaggeletterden, huishoudens met een minimuminkomen, mensen in een sociaal isolement en inwoners die weinig opleiding hebben genoten. Het doel is het vergroten van het mentaal welbevinden en gevoel van veiligheid en het realiseren van meer verbondenheid in de wijken. Om deze doelstelling te bereiken zijn de volgende subdoelstellingen opgesteld:

 • Versterken van sociale cohesie en burgerschap in wijken en kernen en activeren van inwoners en organisaties om initiatief te nemen om zich te verenigen in informele of formele groepen/samenwerkingsverbanden.

 • Inwoners zijn in staat om zelf tot een acceptabele oplossing te komen voor hun (buren)geschillen.

 • Het bevorderen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet door middel van het promoten en werven van vrijwilligers en ondersteunen van het lokale vrijwilligerswerk.

 • Kwetsbare inwoners hebben structuur in hun dag en er is zicht op hun functioneren.

 • Mantelzorgers hebben voldoende draagkracht om hun mantelzorgtaken uit te voeren.

 • Meer duurzame sociale verbindingen in de wijk.

 • Kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners die leven in een sociaal isolement en inwoners die weinig opleiding hebben genoten, gaan meer participeren in de samenleving.

Activiteiten

 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 • Organiseren van buurtbemiddeling bij geschillen door inzet van vrijwilligers.

 • Uitvoering geven aan de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer, via digitaal matchingsplatform Haarlemmermeer voor Elkaar, vrijwillige bemiddelingsconsulenten, digitale vraagbaak, adviesgesprekken en coördinatie project Haarlemmermeerse Maatjes.

 • Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties via de Vrijwilligersacademie met een centraal aanbod van cursussen en trainingen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en via dienstverlening op maat.

 • Stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen en in stand houden van een netwerk van het lokale bedrijfsleven.

 • Promotie en waardering van het vrijwilligerswerk om nieuwe vrijwilligers te werven en bestaande vrijwilligers te behouden.

 • Het organiseren en coördineren van laagdrempelige activiteiten voor en het toeleiden naar bestaand (hulp)aanbod, met name voor kwetsbare inwoners.

 • Sociaal makelen en inzetten van Welzijn op recept.

 • Signaleren van laaggeletterdheid en doorverwijzen naar passende hulp en/of activiteiten om het taalniveau te verbeteren.

 • Ondersteuning belangengroep(en) voor mensen met een beperking Haarlemmermeer.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting MeerWaarde is voor deze activiteiten kernvoorziening

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het activiteitenplan gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) bevat een begroting opgesteld op basis

van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Dit bedrag kan het laatstgenoemde subsidieplafond en/of in

het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen

 • Bij het uitvoeren van de activiteiten worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van maatjes of hulp bij de administratie.

 • Contacten met inwoners kunnen plaatsvinden via telefoon, spreekuren, huisbezoeken en overige moderne media en communicatiemiddelen.

 • De aanvrager zorgt voor goede bekendheid van de activiteiten en dienstverlening en zoekt actief inwoners op met een (latente) hulpbehoefte.

 • Actieve afstemming en samenwerking met andere partners in zorg en welzijn is gewenst.

 • De organisatie werkt vraaggericht en verricht een cliënttevredenheidsonderzoek.

2.49 Informeren, signaleren en ondersteunen van (kwetsbare) volwassenen

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • ‘Wonen met zorg 2030, beleidsvisie (2017.0026227)

 • ‘Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond’, Sport- en beweegvisie 2019 – 2029 (2019.00036310)

 • ‘Samen sterk in balans’, Visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer (2020.0001281)

 • Regenboogagenda 2020-2022 (2020.0000425)

 • Meerjarig Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024 Groot Amsterdam (2021.0000443)

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

 • ‘Samen gezond in Kennemerland’, Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2028 (2021.0001769)

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap 2013-2030’, cultuurnota & ‘Cultuur in 2025’, Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.000372)

Doel van de subsidie

Het vergroten van de zelfredzaamheid en het mentale welbevinden van inwoners, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen, zoals laaggeletterden, ouderen en inwoners met een minimuminkomen. Daarbij zijn de volgende subdoelen geformuleerd:

 • (Kwetsbare) inwoners worden ondersteund bij hun communicatie met officiële instanties en er is bemiddeling bij geschillen.

 • Kwetsbare inwoners krijgen (weer) grip op hun leven doordat ze hun problemen in beeld hebben en kunnen aanpakken.

 • Zelfstandig wonende kwetsbare inwoners (waaronder ouderen) worden waar nodig middels integrale hulp- en dienstverlening ondersteund.

 • Kwetsbare inwoners zijn in staat hun (financiële) administratie goed te voeren.

 • Bieden van psychosociale hulpverlening aan Haarlemmermeerse inwoners bij rampen, calamiteiten en crises.

Activiteiten

De subsidieaanvraag moet de volgende activiteiten omvatten:

 • Het geven van informatie en advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden;

 • Het ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet langdurige zorg;

 • Laagdrempelig en toegankelijk zijn voor met name kwetsbare inwoners.

In het PvE worden deze activiteiten verder toegespitst en concreet gemaakt.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting MeerWaarde is voor deze activiteiten kernvoorziening.

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het activiteitenplan gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) bevat een begroting opgesteld op basis

van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Dit bedrag kan het laatstgenoemde subsidieplafond en/of in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Bij het uitvoeren van de activiteiten worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van maatjes of hulp bij de administratie.

 • Contacten met inwoners kunnen plaatsvinden via telefoon, spreekuren, huisbezoeken en overige moderne media en communicatiemiddelen.

 • De aanvrager zorgt voor goede bekendheid van de activiteiten en diensterlening en zoekt actief inwoners op met een (latente) hulpbehoefte.

 • Actieve afstemming en samenwerking met andere partners in zorg en welzijn is gewenst

 • De organisatie werkt vraaggericht en verricht een cliënttevredenheidsonderzoek.

Hoofdstuk 3 Programma Maatschappelijke ontwikkeling en ontplooiing

3.01 Peuteropvang en voorschoolse educatie (VE)

Belangrijke beleidsnota’s

 • Raadsvoorstel Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (2016.0033029)

 • Raadsvoorstel Uitwerking wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (2010.0046219)

 • Bestuursafspraken over het Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen (2012.0006183)

 • ‘Aanpak taal- en onderwijsachterstanden’, nota (2019.0020399)

Doel van de subsidie

 • 1.

  Het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen in de peuteropvang. Belangrijkste doel van de voorschoolse educatie is dat kinderen zoveel mogelijk zonder taalachterstand in het Nederlands starten in het primair onderwijs.

 • 2.

  Aan alle peuters worden optimale ontwikkelingskansen geboden. Achterstanden in de ontwikkeling worden vroegtijdig gesignaleerd. Peuters met achterstanden of problemen worden indien nodig doorverwezen binnen de bestaande zorgstructuur.

Activiteiten

 • 1.

  Het aanbieden van peuteropvang (met een VE-programma) aan een peuter van 2 tot 4 jaar, waarvan de ouders aantoonbaar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  Het aanbieden van extra uren peuteropvang met een VE-programma (in combinatie met peuteropvang) aan een doelgroeppeuter van 2½ tot 4 jaar.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Totstandkoming subsidiebedrag

 • 1.

  Voor de subsidie van (doelgroep)peuterplaatsen in de kinderopvang wordt het landelijk maximum uurtarief voor kinderdagopvang aangehouden 1 .

 • 2.

  Voor de inkomensafhankelijke ouderbijdrage geldt de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang.

 • 3.

  Per bezette VE-peuterplaats wordt per doelgroeppeuter naar rato een VE-jaarbedrag gesubsidieerd.

 • 4.

  Bij afwijking van het landelijk maximum uurtarief voor kinderdagopvang en/of van het VE-jaarbedrag en/of van de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang neemt het college een besluit.

 • 5.

  De grondslag voor de subsidie is het werkelijk aantal peuters en het werkelijk aantal uren dat gebruik wordt gemaakt van een (VE-)peuterplaats.

 • 6.

  Het college subsidieert de volgende subsidiebedragen per jaar:

  • a.

   Per bezette peuterplaats voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag 260 uren per jaar (bij dagdelen van 3,25 uur gedurende 40 weken per jaar) of 320 uren per jaar (bij dagdelen van 4 uur gedurende 40 weken per jaar), vermenigvuldigd met het door de aanbieder gehanteerd uurtarief en minus de over deze uren in rekening gebrachte ouderbijdrage. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief. De peuter maakt twee dagdelen per week en 40 weken per jaar gebruik van de peuterplaats.

  • b.

   Per doelgroeppeuter op een VE-peuterplaats voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 650 uren per jaar (bij dagdelen van 3,25 uur gedurende 40 weken per jaar) of 640 uren per jaar (bij dagdelen van 4 uur gedurende 40 weken per jaar), vermenigvuldigd met het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief minus de in rekening gebrachte ouderbijdrage over 320 uur per jaar. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief.

  • c.

   Per doelgroeppeuter op een VE-peuterplaats voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag 330 uren per jaar (bij dagdelen van 3,25 uur gedurende 40 weken per jaar) of 320 uren per jaar (bij dagdelen van 4 uur gedurende 40 weken per jaar), vermenigvuldigd met het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief. Over deze uren vragen ouders geen kinderopvangtoeslag aan. De doelgroeppeuter maakt naast deze uren nog ten minste 320 uren per jaar gebruik van een peuterplaats met VE-aanbod.

 • 7.

  Naast de in lid 5 genoemde subsidiebedragen stelt het college voor doelgroeppeuters een VE-jaarbedrag beschikbaar. Deze subsidie wordt verstrekt voor doelgroeppeuters die een VE-peuterplaats bezetten, ongeacht of de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Indien een doelgroeppeuter de VE-peuterplaats niet het gehele jaar bezet, wordt het VE-jaarbedrag naar rato verstrekt.

 • 8.

  Houders innen zelf de ouderbijdragen en zijn verantwoordelijk voor het bijbehorende risico van niet-betalers.

 • 9.

  De subsidie wordt ter verlaging van de ouderbijdrage beschikbaar gesteld aan de houder, die dit verrekent met de ouderbijdragen van ouders zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag en van ouders van doelgroeppeuters.

 

Doelgroep (VE)

Geen doelgroep (regulier)

ouders geen recht op

kinderopvangtoeslag

640 uur bij dagdelen van 4 uur

of 650 uur bij dagdelen van 3,25 uur

minus ouderbijdrage*

320 uur bij dagdelen van 4 uur

of 260 uur bij dagdelen van 3,25 uur

minus ouderbijdrage

ouders wel recht op

kinderopvangtoeslag

320 uur bij dagdelen van 4 uur

330 uur bij dagdelen van 3,25 uur of (+ ten minste 320 uur obv KOT)

-

*ouderbijdrage gebaseerd op 320 uur per jaar

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Wijze van verdeling

Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie geschiedt in de volgende volgorde bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond:

 • I.

  Aanvragen van houders voor een locatie waarvoor deze houder in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar subsidie heeft ontvangen, voor maximaal het totaal aantal peuters dat op 1 juli in het voorafgaande jaar geplaatst was.

 • II.

  Aanvragen voor peuters, waarvoor houders in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar geen subsidie hebben ontvangen en waarvan de betreffende locatie op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar als kinderdagverblijf in het LRK was opgenomen.

Wanneer bij punt I het subsidieplafond al wordt overschreden, worden de aanvragen van aanbieders die vallen onder dit punt met een gelijk percentage gekort, uitgaande van het totaal aantal peuters dat op 1 juli in het voorafgaande jaar geplaatst was.

Wanneer bij I en II gezamenlijk het subsidieplafond wordt overschreden, wordt voor aanbieders onder punt I verleend voor maximaal het totaal aantal peuters dat op 1 juli in het voorafgaande jaar geplaatst was en wordt op de aanvragen van aanbieders die vallen onder punt II met een gelijk percentage gekort.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

AVG Algemene verordening gegevensbescherming.

College Het college van burgemeester en wethouders.

Doelgroeppeuter Peuter van 2½ tot 4 jaar, ingeschreven in de gemeente, die van de JGZ een VE-indicatie heeft gekregen.

Gemeente Gemeente Haarlemmermeer.

Houder Degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet toebehoort en die met die onderneming een kinderdagverblijf exploiteert dat geregistreerd is in het LRK.

Indicatie VE De JGZ-arts of -verpleegkundige geeft op basis van vastgestelde criteria een VE-indicatie.

Inkomensverklaring Een officiële verklaring van de Belastingdienst met daarop de inkomensgegevens van een bepaald belastingjaar.

JGZ Jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD Kennemerland. De JGZ stelt de VE indicatie vast en geeft advies, voorlichting en begeleiding aan ouders en kinderen.

Kinderopvangtoeslag De tegemoetkoming van het Rijk, uitgekeerd via de Belastingdienst aan ouders,

(KOT) bedoeld als bijdrage in de kosten voor in het LRK geregistreerde kinderopvang.

LRK Landelijk Register Kinderopvang; het register waarin kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het LRK vermeldt ook of een locatie VE-geregistreerd is.

Nieuwe aanvrager Een aanbieder van VE die nog niet eerder een prestatiesubsidie van de gemeente heeft ontvangen voor opvang van (doelgroep)peuters.

Ouderbijdrage Financiële vergoeding die de ouders moeten betalen bij afname van een peuterplaats of een VE-peuterplaats.

Ouders Ouder(s) of verzorger(s) van de peuter.

Peuter Peuter, ingeschreven in de gemeente, in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar .

Peutergroep Een groep in de kinderopvang die uitsluitend bestaat uit kinderen van 2 jaar tot het moment dat zij naar het primair onderwijs uitstromen.

Peuteropvang Voorschoolse voorziening met uitsluitend peuterplaatsen en VE-peuterplaatsen.

Peuterplaats Plaats voor peuters in de peuteropvang.

Subsidie Gemeentelijke subsidie verstrekt op grond van deze verdeelregel.

Verklaring geen Een door beide ouders of de alleenstaande ouder ondertekende verklaring, waarmee

recht op kinder- ouders bevestigen dat geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat

opvangtoeslag ten minste één ouder niet werkt, geen erkende opleiding of inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt en niet participeert in een traject naar werk.

Voorschoolse Hierin werken kinderopvang en andere zorgorganisaties en professionals, zoals

zorgstructuur Alert4You, de JGZ, preventieve logopedie en de gemandateerde zorgcoördinator 0-4 jaar, samen met als doel het optimaal begeleiden van (doelgroep)peuters met een zorgvraag.

VE Voorschoolse educatie; het aanbod voor doelgroeppeuters met een VE-indicatie van 2½ tot 4 jaar. De voorschoolse educatie is gericht op het voorkomen of verkleinen van taalachterstanden in de Nederlandse taal.

VE-jaarbedrag Een vergoeding in de vorm van een jaarbedrag voor de extra kosten per bezette VE peuterplaats.

VE-monitor Digitale monitor voor de toeleiding van doelgroeppeuters.

VE-peuterplaats Plaats in de peuteropvang met een VE-programma voor een doelgroeppeuter woonachtig in de gemeente.

VE-programma Een erkend voorschools programma, dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), waarin op een gestructureerde en samenhangende wijze de algemene ontwikkeling van peuters wordt gestimuleerd en waarbij veel aandacht is voor de taalontwikkeling.

De subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor peuterplaatsen op locaties die bij de start van de subsidieperiode als kinderdagverblijf met een VE-aanbod zijn opgenomen in het LRK, die gevestigd zijn in de gemeente en die voldoen aan alle eisen in deze verdeelregel.

 • 2.

  Voor nieuwe aanvragers geldt dat registratie VE in LRK wordt gedaan nadat er een positief besluit is genomen over de subsidieverlening. Nieuwe aanvragers voldoen aan de overige eisen in deze verdeelregel en aan de voorwaarde dat de inspectie GGD een positief advies heeft gegeven na incidentele inspectie conform de voorwaarden item Voorschoolse educatie op de kwaliteitseisen zoals genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en de Wet kinderopvang.

 • 3.

  De aanvraag dient te worden gedaan op basis van een reële inschatting van het gemiddeld aantal bezette (VE-)peuterplaatsen en te factureren ouderbijdragen in het betreffende subsidiejaar.

 • 4.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door de gemeente vastgesteld format.

 • 5.

  De ingevulde inhoudelijke vragenlijst (verlening) wordt bij de aanvraag toegevoegd.

Bijzondere bepalingen en verplichtingen voor de houder

 • 1.

  Houder is verplicht doelgroeppeuters voorrang te geven bij de plaatsing van peuters op beschikbaar gekomen peuterplaatsen.

 • 2.

  Houder is verplicht peuters die woonachtig zijn in de gemeente Haarlemmermeer voorrang te geven bij plaatsing van peuters op beschikbaar gekomen peuterplaatsen.

 • 3.

  Houder werkt samen met de JGZ voor een sluitende aanpak op het gebied van toeleiding en plaatsing via de VE-monitor en levert daartoe de benodigde informatie.

 • 4.

  Houder past een inkomensafhankelijke ouderbijdrage toe voor die ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze ouderbijdrage wordt bepaald door het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief en de VNG-adviestabel voor de peuteropvang van het betreffende jaar.

 • 5.

  Voor het bepalen van de hoogte van het inkomen worden de Inkomensverklaringen van beide ouders (bij eenoudergezin van één ouder) gebruikt van 2 jaar voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar. Bij een afwijking van 15% van het inkomen dienen ouders nieuwe inkomensverklaringen aan de houder te overleggen voor het opnieuw vaststellen van de ouderbijdrage. Voor vaststelling van het inkomen kan gebruik worden gemaakt van aanvullende documenten zoals salarisstrook, uitkeringsspecificatie, werkgeversverklaring, verklaring van schuldsanering et cetera. Uit de documenten dient te blijken dat de inkomenswijziging structureel is, en in ieder geval geldt voor de maand voorafgaand aan plaatsing.

 • 6.

  Houder verschaft indien nodig op verzoek informatie aan de gemeente, de GGD en de Inspectie van het Onderwijs.

 • 7.

  De AVG wordt toegepast bij alle informatie die door de houders aan de gemeente wordt verstrekt.

 • 8.

  De houder heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het werken met de digitale VE-monitor.

 • 9.

  Aanpassing van het VE-aanbod wordt aangevraagd bij de gemeente via het formulier Aanvraag aanpassing VE aanbod. Hierbij kan het gaan om verlenging of om beperking van het VE-aanbod, bijvoorbeeld door een combinatie met een ander aanbod zoals behandelgroep Kabouterhuis.

Naast de indieningsvereisten uit de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 beschikt de houder over onderliggende gegevens en kan deze de gemeente indien gewenst ter inzage geven. Het gaat daarbij onder meer om:

 • a.

  Een door de ouders ondertekend contract met daarin de namen, adres(sen) en BSN van ouders.

 • b.

  Naam, geboortedatum en BSN van de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in combinatie met een inkomensverklaring van de niet-werkende ouder(s), voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

 • d.

  Inkomensgegevens van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag door middel van recente inkomensverklaringen of een kopie van de definitieve aangifte van de inkomstenbelasting van het voorgaande jaar.

Kwaliteitseisen

 • 1.

  Houder werkt mee aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid, nader verwoord in de bestuursafspraken over het Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen.

 • 2.

  Op alle groepen met gesubsidieerde peuterplaatsen wordt een VE-programma aangeboden, ongeacht of er doelgroeppeuters aanwezig zijn.

 • 3.

  Alle pedagogisch medewerk(st)ers zijn, als er VE aangeboden wordt, gecertificeerd in het werken met het VE-programma waarmee wordt gewerkt.

 • 4.

  Alle pedagogisch medewerk(st)ers hebben aantoonbaar het taalniveau 3F voor spreek- en luistervaardigheid en lezen (afkomstig uit de Referentieniveaus taal van de commissie Meijerink) en kunnen desgevraagd daartoe diploma’s overleggen.

 • 5.

  Alle pedagogisch medewerk(st)ers zijn, als er VE aangeboden wordt, geschoold in het opbrengstgericht werken en werken planmatig volgens de systematiek van het opbrengstgericht werken.

 • 6.

  De kwaliteit van het VE-aanbod en het opbrengstgericht werken worden nader ingevuld en geëvalueerd door de inzet van hbo-geschoolde tutoren/pedagogisch beleidsmedewerkers (overeenkomstig opleidingseis cao kinderopvang/cao sociaal werk) die ten minste 1 contractuur per doelgroeppeuter per week beschikbaar hebben voor onder andere:

  • Ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid VE

  • Coaching van beroepskrachten VE

  • Het volgen van de brede ontwikkeling van het kind.

  • De evaluatie van de aangeboden ondersteuning en zorg.

  • Het evalueren van de kwaliteit en resultaten.

 • 7.

  Houder maakt voor doelgroeppeuters gebruik van een erkend kindvolgsysteem.

 • 8.

  De houder verzorgt een warme (mondelinge) overdracht van doelgroeppeuters en koude (schriftelijke) overdracht van niet-doelgroeppeuters naar het primair onderwijs.

 • 9.

  Er is sprake van een aantoonbare samenwerking met ten minste één basisschool, aantoonbaar door een gezamenlijk plan van aanpak van de locatie en de school (of scholen) voor de realisatie van een doorgaande leerlijn.

 • 10.

  Elke locatie heeft een beleidsplan ouderbetrokkenheid dat jaarlijks wordt geëvalueerd en aantoonbaar wordt toegepast.

 • 11.

  Houder werkt samen met zorgorganisaties en professionals binnen de voorschoolse zorgstructuur.

 • 12.

  Bij vermoeden van een taalachterstand in het Nederlands verwijst de aanbieder naar de JGZ.

 • 13.

  Er is geen sprake van een opgelegde sanctie (herroepelijk dan wel onherroepelijk) aan de houder met betrekking tot het kinderopvangaanbod binnen de gemeente.

 • 14.

  Bij een nieuwe aanvrager is er de twee jaar voorafgaand aan het subsidiejaar geen sanctie (herroepelijk dan wel onherroepelijk) opgelegd met betrekking tot het gehele kinderopvangaanbod van de nieuwe aanvrager binnen de gemeente.

Verantwoording

 • 1.

  Het vaststellen van de subsidie vindt plaats op basis van het daadwerkelijke gebruik van peuterplaatsen en VE-peuterplaatsen. Daartoe verstrekt de houder de volgende gegevens:

  • a.

   Het aantal doelgroeppeuters, uitgesplitst naar ouder(s) met en zonder recht op kinderopvangtoeslag.

  • b.

   Het aantal niet-doelgroeppeuters, uitgesplitst naar ouder(s) met en zonder recht op kinderopvangtoeslag.

  • c.

   Het aantal uren dat doelgroep- en niet-doelgroeppeuters gebruik maken van de peuteropvang gedurende de subsidieperiode, uitgesplitst naar peuters van ouder(s) met en zonder kinderopvangtoeslag.

  • d.

   De gefactureerde ouderbijdragen per peuter.

  • e.

   Voor elke aanvraag wordt gebruik gemaakt van het door de gemeente vastgestelde format.

  • f.

   De ingevulde inhoudelijke vragenlijst (verantwoording) wordt toegevoegd.

 • 2.

  De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van het werkelijke aantal (doelgroep)peuters dat gedurende een jaar of een gedeelte van het jaar gebruik heeft gemaakt van de peuterplaatsen en VE-peuterplaatsen, het geldende uurtarief, het aantal uren dat per peuter gebruik is gemaakt van de peuteropvang en de gefactureerde ouderbijdragen.

De aantallen doelgroeppeuters en peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen onderling afwijken van de aanvraag. Het definitief vast te stellen subsidiebedrag kan echter nooit hoger zijn dan het verleende bedrag.

3.02 Toeleiding doelgroeppeuters

Belangrijke beleidsnota’s

 • Raadsvoorstel Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (2016.0033029)

 • Raadsvoorstel Uitwerking wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (2010.0046219)

Doel van de subsidie

 • 1.

  Onafhankelijke toeleiding van doelgroeppeuters

 • 2.

  Een zo groot mogelijk bereik van doelgroeppeuters

 • 3.

  Inzicht in het toeleidingstraject en in aantallen doelgroeppeuters en (non-)bereik

Activiteiten

 • 1.

  Het toeleiden van doelgroeppeuters naar gesubsidieerde aanbieders in de kinderopvang met een VE-aanbod in de gemeente via de digitale VE-monitor.

 • 2.

  De JGZ, aanbieders in de kinderopvang met een VE-aanbod en de gemeente werken samen met een digitale VE-monitor. Hierdoor is er een sluitend traject van VE-indicatie tot plaatsing bij een gesubsidieerde VE-aanbieder, met inzicht in aantallen doelgroeppeuters en (non-)bereik.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Totstandkoming subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs kwaliteitverhouding, waarbij prijs en kwaliteit gelijk gewogen worden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

AVG De Algemene verordening gegevensbescherming.

Doelgroeppeuter Peuter van 2½ tot 4 jaar, woonachtig in de gemeente, die van de JGZ behorende bij gemeente Haarlemmermeer een VE-indicatie heeft gekregen.

Gemeente Gemeente Haarlemmermeer.

Indicatie VE De JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige stelt op basis van vastgestelde criteria een VE-indicatie vast.

JGZ Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van de GGD Kennemerland).

Subsidie Gemeentelijke subsidie verstrekt op grond van deze verdeelregel.

VE-aanbod Het aanbod voor doelgroeppeuters met een VE-indicatie van 2½ tot 4 jaar. De voorschoolse educatie is gericht op het voorkomen of verkleinen van taalachterstanden in de Nederlandse taal.

VE-monitor Een digitale monitor voor de toeleiding van doelgroeppeuters.

Bijzondere bepalingen en verplichtingen voor de toeleiding

 • 1.

  De jeugdarts of jeugdverpleegkundige indiceert doelgroeppeuters op basis van vastgestelde criteria. De JGZ leidt doelgroeppeuters, in overleg met de ouders, via de VE-monitor toe naar gesubsidieerde aanbieders in de kinderopvang met een VE-aanbod binnen de gemeente.

 • 2.

  De AVG wordt toegepast bij alle informatie die aan aanbieders en gemeente wordt verstrekt.

 • 3.

  Wanneer een doelgroeppeuter niet geplaatst wordt bij een VE-aanbieder (non-bereik), worden ouders zo nodig nogmaals uitgenodigd voor een gesprek.

 • 4.

  Wanneer de kinderopvang een (mogelijke) taalachterstand in het Nederlands signaleert, wordt doorverwezen naar de JGZ. De JGZ stelt vervolgens vast of er een VE-indicatie wordt afgegeven.

 • 5.

  Betrokken partijen, die met persoonsgegevens werken, sluiten een verwerkersovereenkomst af voor het werken met de digitale VE-monitor.

3.06 Taal- en onderwijsachterstanden

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Aanpak taal- en onderwijsachterstanden’, Nota (2019.0020399)

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

 • ‘Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • Werkprogramma onderwijs en jeugdhulp (2019 – 2023)

 • Meerjarig Regionaal Plan Laaggeletterdheid Groot Amsterdam (2020- 2024)

Doel van de subsidie

De onderwijsloopbaan en participatie bevorderen van kinderen, jongeren en volwassenen, die door een taal- en/of onderwijsachterstand in een kwetsbare positie zitten.

Activiteiten

 • Nieuwkomersonderwijs PO: personele inzet, het voorkomen van wachtlijsten en nazorg voor leerlingen die uitstromen.

 • Nieuwkomersonderwijs VO: Het voorkomen van wachtlijsten, activiteiten ter bevordering van de integratie en nazorg voor leerlingen die uitstromen.

 • Knipkaart tutoring basisonderwijs: begeleiding en ondersteuning aan kinderen (groep 1 en 2) met een zorgelijke onderwijsachterstand in het reguliere basisonderwijs.

 • Verlengde lesdag NT2: aanvullend op het reguliere lesprogramma krijgen leerlingen extra Nederlandse les.

 • Coördinatie vanuit het Taalhuis: De inzet van de taalhuiscoördinator is belangrijk om laaggeletterdheid onder volwassenen op een georganiseerde manier aan te pakken en de doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan te behalen. De coördinator is verantwoordelijk voor de realisatie, ontwikkeling en groei van Het Taalhuis en de dienstverlening.

 • Activiteiten vanuit Het Taalhuis: de organisatie van jaarlijks terugkerende activiteiten in het kader van laaggeletterdheid waarmee de doelgroep wordt bereikt, bewustwording wordt gecreëerd en laaggeletterdheid wordt teruggedrongen.

 • Expertisecentrum NT2 voor nieuwkomers: Aanbod ondersteuning NT2 op maat voor het verbeteren van de Nederlandse taal bij anderstalige leerlingen.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Nieuwkomersonderwijs PO: Bij 34 of minder leerlingen in de schakelklassen: vast bedrag van € 70.816. Bij meer dan 34 leerlingen: € 2.083 per leerling.

 • Nieuwkomersonderwijs VO: Bij 53 of minder leerlingen in de internationale schakelklassen: vast bedrag van € 49.883. Bij meer dan 53 leerlingen: € 937 per leerling.

 • Knipkaart tutoring basisonderwijs: vast bedrag van € 562 per traject plus de coördinatie van de knipkaart.

 • Verlengde lesdag NT2: Vast bedrag van € 104.141.

 • De verlengde lesdag NT2 is een cofinanciering van gemeente, onderwijs en het samenwerkingsverband VO.

 • Taalhuiscoördinator

 • Uitvoeringsbudget Taalhuisactiviteiten

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen zoals genoemd in de verdeelregel; prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen;

beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente; kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Nadere eisen/criteria

 • De subsidie voor het nieuwkomersonderwijs is een aanvulling op de bekostiging die scholen krijgen voor (nieuwkomers)onderwijs; de beschikbare rijksbekostiging dient volledig uitgeput te worden.

 • Aanvragers hebben kennis van en conformeren zich aan de zorgstructuur zoals die is vormgegeven binnen de school en het Haarlemmermeers model.

 • Aanvragers maken deel uit van het netwerk rond de zorg voor kind/jongere/volwassene in Haarlemmermeer.

 • Aanvragers werken intensief samen met de samenwerkingsverbanden en scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer. Voor het Taalhuis geldt dat de coördinator de samenwerking tussen taalaanbieders van zowel professioneel als informeel aanbod coördineert en versterkt.

Definities

 • Nieuwkomersonderwijs: onderwijs in schakelklassen waar niet-Nederlands sprekenden binnen één of twee jaar Nederlands leren.

 • PO: primair onderwijs, een school waar (speciaal) basisonderwijs wordt gegeven zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs

 • VO: voortgezet onderwijs, een school waar voortgezet onderwijs wordt gegeven zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • MBO: middelbaar beroepsonderwijs, een instelling waar middelbaar beroepsonderwijs wordt geboden zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • NT2: Volwassenen met Nederlands als tweede taal; het vak Nederlands dat wordt gegeven aan anderstaligen.

 • NT1: Volwassenen met Nederlands als moedertaal of volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven.

 • Het Taalhuis: Het Taalhuis biedt een overzicht van het aanbod rond taal in de buurt voor volwassenen. Er wordt ingezet op het terugdringen van laaggeletterdheid, betere participatie in de maatschappij en vergroting van kansen op de arbeidsmarkt door een effectieve netwerkorganisatie en het aanbieden van een combinatie van professioneel en informeel taalaanbod

 • ve: voorschoolse educatie.

3.07 Passend onderwijs

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Aanpak taal- en onderwijsachterstanden’, nota van b&w ([2019.0020399]

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader sociaal domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • Werkprogramma Onderwijs en jeugdhulp 2019-2023

Doel van de subsidie

Het mogelijk en toegankelijk maken van activiteiten in en rondom het onderwijs voor specifieke doelgroepen en wanneer nodig het versterken en ondersteunen van de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs.

Activiteiten

 • Trainingen en bijeenkomsten voor zorgprofessionals in en om de scholen in Haarlemmermeer

 • Initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid van onderwijs(activiteiten).

 • Activiteiten ter bevordering van de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs

Vorm van de subsidie

Eenmalige subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van kostprijs in te zetten uren. Bij beschikking van de subsidie worden eisen opgenomen over de te leveren prestatie en hoe het resultaat gemeten kan worden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar

Nadere eisen/criteria/definities

 • Subsidieontvangers hebben kennis van en conformeren zich aan de zorgstructuur zoals die is vormgegeven in het Haarlemmermeers model.

 • Subsidieontvangers/scholen maken deel uit van het netwerk met betrekking tot de zorg voor het kind/de jongere in Haarlemmermeer.

 • De subsidie wordt niet ingezet voor individuele zorg en/of onderwijstrajecten. Aanvrager kan aantonen dat een bredere doelgroep baat heeft bij de inzet van de subsidie.

3.12 Vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

 • Speelruimte in Haarlemmermeer 2005

 • Jeugdland Nieuw-Vennep: raadsbesluit 2009

 • ‘Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte’ 2009-2013

Doel van de subsidie

Het bevorderen van activiteiten voor de jeugd gericht op competentieversterking, zinvolle vrijetijdsbesteding en de bevordering van het woon- en leefklimaat, georganiseerd door het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk.

Activiteiten

Het uitsluitend met behulp van vrijwilligers aanbieden van activiteiten voor:

 • Vrijwillig jeugdwerk voor deelnemers tot 18 jaar, op basis van een programma (onder andere knutselactiviteiten, scouting et cetera).

 • Speeltuinwerk, waarbij ook sprake is van spelbegeleiding of toezicht.

 • Kindervakantiewerk.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

 • Een bijdrage van 40% in de huisvestingkosten.

 • Een bijdrage van 40% in de organisatiekosten.

 • Een bijdrage van 40% in de activiteitenkosten.

Op het subsidiabele bedrag worden de volgende inkomsten in mindering gebracht:

 • Bij huisvestingskosten: inkomsten uit verhuur.

 • Bij organisatiekosten: inkomsten uit rente.

 • Bij activiteitenkosten: 50% van de inkomsten uit deelnemersbijdragen.

In afwijking van het bovenstaande krijgen instellingen die zich specifiek toeleggen op de organisatie van kindervakantieactiviteiten en die als zodanig door B en W zijn aangemerkt, een vergoeding van 100% van de huisvestingskosten.

Het totale subsidiebedrag wordt aangepast naar rato tot het totaal aantal Haarlemmermeerse jeugddeelnemers en/of -leden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

 • a.

  Speeltuinwerk

  Het gelegenheid geven tot spelen aan kinderen op een door middel van een hekwerk afgesloten of door dicht groen omgeven ruimte in de open lucht, die bestemd en ingericht is voor het spelen met elkaar, met de aanwezige materialen.

 • b.

  Kindervakantiewerk

  Werk, dat op basis van een programma en uitsluitend met behulp van vrijwilligers gedurende minimaal 5 en maximaal 10 dagen in de zomervakantie van de scholen activiteiten organiseert voor de Haarlemmermeerse jeugd in de basisschoolleeftijd.

 • c.

  Deelnemers

  Een bijdrage betalende en aan activiteiten deelnemende persoon.

 • d.

  Huisvestingskosten:

  • De huursom van gebouwen en de kosten van opstal, erfpacht of andere wijze van grondgebruik.

  • Afschrijving van gebouwen, verbouwing, vaste inrichting, inventaris en/of wijze van buitengewoon onderhoud.

  • Rente van geldleningen ten behoeve van financiering van investeringen voor huisvesting;

  • Kosten van onderhoud, schoonmaak, verlichting, verwarming en water.

  • Premies van verzekeringen en overige lasten voortvloeiende uit eigendom of gebruik van gebouwen en terreinen.

  • Kleine aanschaffingen voor de inventaris.

  • Verlies bij verkoop van eigendommen die op huisvesting betrekking hebben, indien voor de verkoop toestemming van burgemeester en wethouders is verkregen.

  • Overige huisvestingskosten (toelichten) nader ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • e.

  Organisatiekosten

  • Afschrijvingen op en verlies bij verkoop van kantoormachines.

  • Administratiekosten en bureaukosten.

  • Kosten van druk- stencil- en kopieerwerk.

  • Rente- en bankkosten.

  • Accountantskosten

  • Bestuurskosten

  • Kosten verband houdende met vergaderingen van medezeggenschapsorganen of ondernemingsraden.

   Kosten van lidmaatschappen.

  • Premies van verzekeringen.

  • Cursussen ten behoeve van leiderschapsvorming.

  • Overige organisatiekosten (toelichten) nader ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • f.

  Activiteitenkosten

  Aanschaffing van apparatuur, kampmateriaal, boten en dergelijke:

  • Kosten van muziek, dans, toneelspel, film, bibliotheek, sport, instuiven, activiteiten van handvaardigheid, kamperen, excursies, buitendagen, uurvergoedingen voor beheerders van speeltuinen en andere gespecialiseerde vakkrachten en auteursrechten.

  • Ledenactiviteiten, waaronder ook worden begrepen ledenbladen, cursuswerk voor leden en niet-leden, algemene ledenbijeenkomsten en hearings.

  • Kosten van internationale uitwisseling.

  • Verzekeringen afgesloten vanwege activiteiten.

  • Overige activiteitenkosten (toelichten) en nader ter beoordeling van burgemeester en wethouders Kosten van aanschaf van uniformen zijn niet subsidiabel.

 • g.

  Instelling

  Instelling voor vrijwillig jeugd- en jongerenwerk.

3.14 Jeugdlandterreinen

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Kom in Beweging!’ Speelruimte in de gemeente Haarlemmermeer 2021

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310).

 • beheerplan Speelvoorzieningen 2020 – 2023

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en Opvoeden’ 2020-2024

Doel van de subsidie

Het leveren van een bijdrage aan de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen van 6 tot 14 jaar door het bieden van een plek waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen door in een veilige omgeving te bouwen, ontdekken en proberen.

Activiteiten

 • De exploitatie en het beheer van beide avontuurlijke speelterreinen en de voorzieningen waarbij in ieder geval voldaan wordt aan de minimale eisen die in dat verband wettelijk worden gesteld.

 • Het aanbieden en begeleiden van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen op beide speelterreinen onder begeleiding van pedagogische medewerkers en vrijwilligers.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Het zorgen voor opbouw en instandhouding van een vrijwilligersgroep.

 • Het ondernemen van activiteiten die vormgeven aan kinderparticipatie.

 • Zorgdragen voor toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.

 • Actief de samenwerking opzoeken met diverse partijen.

3.16 Opvoed- en opgroeiondersteuning

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

 • ‘Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058016)

 • Evaluatie en doorontwikkeling CJG 2012 (2012.0020913).

Doel van de subsidie

 • Het bieden van een dekkend en samenhangend aanbod preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning aan alle ouders/opvoeders en jongeren

 • Het voorkomen dat problemen groter worden en zwaardere vormen van hulp nodig zijn

 • Het ondersteunen in en het bevorderen van de onderwijsloopbaan van jongeren zodat zij optimaal van het onderwijs kunnen profiteren.

Activiteiten

Activiteiten jeugdgezondheidszorg

Activiteiten dragen bij aan realisatie van het jeugdgezondheidszorgaanbod, zoals benoemd in de Wet publieke gezondheid. Daarmee sluiten zij ook aan op de doelstellingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlemmermeer. De activiteiten richten zich dus op jeugd, zijn in principe voor iedereen toegankelijk en dragen bij aan preventie.

Activiteiten arbeidsmarkt en onderwijs

 • Techniekdag voor groep 7 en 8 van de basisscholen om de leerlingen meer bekend te maken met technische beroepen.

 • Techniekmarkt voor scholieren van het voortgezet onderwijs om meer bekendheid te geven/(keuze)mogelijkheden te laten zien binnen mbo-techniek.

 • Activiteiten zoals sollicitatietrainingen, bliksemstages, Baas voor een dag (basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs)

 • Bedrijvendag en beroepenfeest voor het voortgezet onderwijs en vmbo, gekoppeld aan werkbezoeken, snuffelstages en praktijkopdrachten. Dit maakt onderdeel uit van het Sterk Techniek Onderwijs (STO).

 • Diverse activiteiten ter bevordering van een veilig en positief schoolklimaat, zoals educatieve theatervoorstellingen, trainingen en digitale lessen. De activiteiten sluiten aan op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals relaties en seksualiteit, alcohol, sociale media, cyberpesten en geld en schulden.

Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het CJG

Alle activiteiten dragen bij aan de doelstellingen van het CJG of aan het ontwikkelen van het CJG in relatie tot deze doelstellingen. De partners van het CJG zijn verantwoordelijk voor uitvoering van deze activiteiten vanuit de gezamenlijke CJG-visie. Op basis van opgedane ervaringen kunnen er wijzigingen optreden in de uit te voeren activiteiten.

Vorm van de subsidie

Eenmalige subsidies en prestatiesubsidies

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en/of in het PvE voor die activiteiten bepaalde budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De volgorde van toetsing zal zijn:

 • Activiteiten die behoren tot of bijdragen aan de uitvoering van wettelijke taken en/of de instandhouding CJG.

 • Als het prestatiesubsidies (structurele activiteiten) betreft:

  • Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het PvE. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

  • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE en bovenstaande doelstellingen.

 • Als het eenmalige subsidies betreft:

  • Activiteiten die bijdragen aan de netwerk- en ketensamenwerking rond opvoed- en opgroeiondersteuning.

  • Bij gelijke activiteiten een vergelijk van de prijs/kwaliteitverhouding.

  • Subsidies worden tot het subsidieplafond toegekend in volgorde van binnenkomst.

3.17 Natuur- en Milieueducatie

Belangrijke beleidsnota’s

 • Programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer 2019

 • Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103).

 • Uitvoeringsprogramma’s Jeugd- en Onderwijs 2008-2011.

Doel van de subsidie

 • Het vervullen van een loketfunctie voor onder andere scholen, bewoners (eigenaren en huurders), bedrijven (groot en klein) en instellingen waarbij duurzaamheid in de gemeente Haarlemmermeer wordt bevorderd door uitvoering te geven aan de volgende functies:

  • -

   Vraag en aanbod aan elkaar verbinden.

  • -

   Bieden van uitnodigend perspectief om duurzaam te handelen.

  • -

   Basiseducatief kennisplatform en frontoffice voor duurzaamheid in Haarlemmermeer en omgeving.

  • -

   Prikkelen van duurzaamheidsinitiatieven en -innovatie van onderop.

  • -

   Het begeleiden en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven om ze tot succes te brengen

  • -

   Verbindingen leggen tussen de vraag van scholen en het bijpassend (educatief) aanbod op het gebied van duurzaamheid.

 • Het vervullen van een loketfunctie voor volwassenen waarbij biodiversiteit en natuur in Haarlemmermeer wordt bevorderd door uitvoering te geven aan de volgende functies:

  • -

   Basiseducatief kennisplatform en frontoffice zijn voor natuur en biodiversiteit.

  • -

   Het begeleiden en ondersteunen van biodiversiteitsinitiatieven om de natuurwaarde en biodiversiteit te vergroten.

Activiteiten

 • Vragen beantwoorden van consumenten en bedrijven die binnenkomen via de website en overige media.

 • Actief informeren en voorlichten.

 • Presentaties aan en excursies met groepen

 • Ondersteuning aan platforms/groepen met betrekking tot duurzaamheid, natuur en biodiversiteit.

 • Werkzaamheden in het groen organiseren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Promotie energiebesparing bewoners en bedrijven, afstemmen met Duurzaam Energiebedrijf, inspelen op actualiteiten/ontwikkelingen.

 • Ontwikkelen en coördineren van een NME-aanbod op scholen voor primair onderwijs. Helpen invullen van NME-aanbod van scholen voor voortgezet onderwijs) en opzetten van educatiedeals.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Kwaliteitseisen, prestatie-indicatoren en informatie-indicatoren worden meegegeven in de beschikking.

3.18 Cultuureducatie in het onderwijs

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer 2013-2030 (2012.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

Doel van de subsidie

Leerlingen tijdens hun onderwijsperiode kennis laten maken met kunst en cultuur door een planmatige integratie van cultuur en erfgoed in het onderwijs.

Activiteiten

Zorgen voor een gevarieerd aanbod van cultuureducatieve projecten en activiteiten waardoor deelnemende leerlingen gestimuleerd worden zelfstandig hun weg te vinden in het aanbod van culturele en kunstzinnige activiteiten. Voor het onderwijs worden programma’s op maat aangeboden, die vraaggericht zijn opgesteld en waarbij, waar mogelijk, de leerlijn gevolgd wordt.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie.

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

De subsidie bestaat uit een bedrag per leerling van € 12,89 voor schooljaar 2023-2024 (bedrag van schooljaar 2022-2023 met inflatiecorrectie) inclusief vervoerskosten. De subsidie wordt verleend op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober van het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De subsidie wordt alleen verleend voor activiteiten die zijn goedgekeurd door de projectleider.

 • De subsidie wordt uitsluitend ingezet voor culturele en kunstzinnige activiteiten en vervoerskosten.

 • De school zet een eigen bijdrage per leerling in van € 10,00 voor Kunstmenu voor het primair onderwijs en € 6,00 voor Cultuurparcours voor het voortgezet onderwijs (OCW-budget).

 • Het bedrag bestaande uit het berekende subsidiebedrag en de eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van het door KCOS geaccordeerde activiteitenplan.

 • Iedere school stelt een plan voor kunst- en cultuureducatie voor de school op, waarin de visie, missie en interne organisatie zijn opgenomen. Hieraan gekoppeld dient de school jaarlijks een programma met activiteiten in waarin het beleid vorm krijgt.

 • Iedere school stelt een cultuurcoördinator aan als aanspreekpunt voor de gemeente en de instellingen.

 • Uitsluitend professionele kunst- en cultuuruitingen worden ingezet voor Kunstmenu en Cultuurparcours.

 • De school evalueert jaarlijks het programma, het kunst- en cultuurbeleid van de school en Kunstmenu en Cultuurparcours algemeen.

Aanvullende specifieke eisen Kunstmenu:

 • Alle groepen nemen per schooljaar deel aan ten minste twee activiteiten. De aangeboden activiteiten zijn zowel actief, receptief als educatief. Gedurende de gehele leerlijn komen alle kunstdisciplines aan bod.

 • Ten minste eenmaal per schooljaar bezoekt de midden- of bovenbouw een culturele activiteit buiten de school.

 • De cultuurcoördinator woont de halfjaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd door C. bij.

Aanvullende specifieke eisen Cultuurparcours:

 • De activiteiten die in het kader van Cultuurparcours worden uitgevoerd zijn een verdieping, vervolg en aansluiting op de activiteiten die in het kader van Kunstmenu hebben plaatsgevonden.

Overige bepalingen

De organisatie en uitvoering van Kunstmenu en Cultuurparcours vindt plaats door Kunst en Cultuur Op School (KCOS) van C. C. verzamelt en toetst de subsidieaanvragen van de scholen. C. bundelt de aanvragen per schoolbestuur en levert die uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het schooljaar bij de gemeente in. De verlening vindt plaats aan de schoolbesturen en is gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Begripsomschrijvingen

In deze verdeelregel wordt verstaan onder;

 • a.

  Cultuureducatie: activiteiten ten behoeve van kennis, begrip en beleving van cultuur, op school en in de vrije tijd. Cultuureducatie is een verzamelbegrip van kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie;

 • b.

  Kunstmenu: het aanbod van cultuureducatieve projecten en activiteiten voor scholen voor primair onderwijs, dat zodanig is gestructureerd dat iedere leerling in het primair onderwijs planmatig in aanraking komt met alle cultuurdisciplines.

 • c.

  Cultuurparcours: Het aanbod van cultuureducatieve projecten en activiteiten voor het voortgezet onderwijs die een verdieping, vervolg en aansluiting is op dat wat in het Kunstmenu is aangeboden en stimuleert deelnemende leerlingen zelfstandig hun weg te laten vinden in het aanbod van culturele en kunstzinnige activiteiten.

 • d.

  School: Zoals bekend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • e.

  Leerlijn; individuele gang van leerlingen door alle leerjaren van het primair onderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en de leerlingen in de bovenbouw havo/vwo.

 • f.

  Meerjarenplan: een gemotiveerde verdeling van de kunstdisciplines, erfgoededucatie en media educatie over de leerjaren voor een periode van vier jaar.

 • g.

  Activiteitenplan: een overzicht van de projecten en activiteiten gekoppeld aan de leerlijn.

 • h.

  Eigen bijdrage: een door burgemeester en wethouders bepaald bedrag per leerling, betaald door de scholen.

 • i.

  KCOS: een onafhankelijk bemiddelaar tussen gemeente en scholen en aanbieders, die valt onder C. en die is belast met het samenstellen van de activiteiten van Kunstmenu en Cultuurparcours, het coördineren van Kunstmenu en Cultuurparcours en het ondersteunen bij de ontwikkeling van het kunst- en cultuurbeleid van de scholen en de samenstelling van de programma’s Kunstmenu en Cultuurparcours, ingediend door de scholen.

3.19 Schoolzwemmen

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid’, nota (2016.0016053)

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103)

Doel van de subsidie

Stimuleren en faciliteren van het zwemonderwijs in schoolverband voor leerlingen van het speciaal onderwijs basisscholen en voor leerlingen van de internationale schakelklassen.

Activiteiten

Eenmaal per lesweek zwemles in schoolverband.

Berekening subsidiebedrag

De toegangskosten voor het zwembad worden gesubsidieerd (aantal leerlingen x aantal keer zwemmen x kosten zwembad).

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Het schoolzwemmen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst ‘schoolzwemmen’.

 • De school heeft een werkplan schoolzwemmen waarin doelstellingen taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

3.20 Extra inzet zwerfafval

Belangrijke beleidsnota’s

 • Extra inzet zwerfafval 2017- 2022

Doel van de subsidie

Het verminderen van zwerfafval. Met deze subsidie wordt uitvoering aangegeven aan de beleidsnota Extra inzet zwerfafval 2017 - 2022, op de onderwerpen bewustwording, preventie, voorlichting en educatie aan de gedefinieerde doelgroepen. Er moet hierbij gebruik gemaakt worden van de nieuwste inzichten met als doel dat:

 • mensen minder zwerfafval achterlaten in de openbare buitenruimte;

 • mensen, als zij zwerfafval zien liggen, dat meer gaan opruimen;

 • mensen zich gaan verenigen om zwerfafval op te ruimen en tegen te gaan.

Activiteiten

 • De doelgroepen vinden actuele zwerfafvalactiviteiten en producten op de website;

 • E-communities stichten en onderhouden op sociale media;

 • Ontplooien van activiteiten die de verschillende doelgroepen binnen wijken en winkeliers aanspreken;

 • Opbouwen en beheren van het netwerk bij dorps – en wijkraden.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Subsidiebedrag

Het subsidieplafond wordt bepaald door het beschikbaar budget van het Afvalfonds en de goedkeuring van de jaarplannen door Nederland Schoon. Het is de verantwoordelijkheid van NMCX om binnen het beschikbaar budget uitvoering te geven aan de jaarplannen.

Voorwaarden

 • Tot 2024 moet uiterlijk 1 oktober voor het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar een jaarplan worden ingediend. Of zolang als Nederland Schoon budget voor ‘Extra inzet zwerfafval’ beschikbaar stelt.

 • Uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op het subsidiejaar moet de verantwoording worden ingediend over de realisatie en uitgaven van het voorafgaande jaar.

 • Voorafgaand aan indiening van jaarplan en verantwoording is overleg gevoerd met Meerlanden en is Meerlanden akkoord met deze producten.

 • Voorwaarde aan de subsidieverlening is dat de subsidieaanvraag en subsidieverantwoording conform de richtlijn van Nederland Schoon 2019 -2022 ‘Extra inzet zwerfafval’ verloopt.

3.22 Activeren en participeren jongeren

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, Opgroeien en opvoeden 2020-2024’ (2020.0003103).

 • ‘Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit’ (nog vast te stellen in 2022)

Doel van de subsidie

Het bereiken, activeren, ondersteunen en informeren van jongeren, met als doel

 • het vergroten van de eigen mogelijkheden en sociale, emotionele en communicatieve competenties van kwetsbare jongeren;

 • het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren;

 • het stimuleren van inbreng en betrokkenheid van jongeren bij zaken die hen aangaan;

 • overlast in de openbare ruimte door jongeren te voorkomen of te bestrijden;

 • jongeren door te verwijzen naar benodigde hulpverlening.

Activiteiten

Ambulant jongerenwerk met als taken:

 • actief benaderen van jongeren op straat en andere bekende openbare leefgebieden;

 • motiveren van jongeren tot deelname aan zinvolle vrijetijdsbesteding, zoals sport, kunst en cultuur of activiteiten in jongerencentra;

 • laagdrempelig ondersteunen van jeugdigen bij de persoonlijke ontwikkeling;

 • toeleiden naar hulpverlening of intensievere ondersteuning dan het jongerenwerk kan bieden, indien nodig.

 • ondersteunen bij activiteiten die jongeren zelf organiseren;

 • actieve deelname aan de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak;

 • leveren van groepsanalyses bij de aanpak problematische jeugdgroepen;

 • het begeleiden en werven van jongeren voor de adviestrajecten via Menes.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting MeerWaarde is voor deze activiteiten kernvoorziening

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het activiteitenplan gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) bevat een begroting opgesteld op basis

van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Dit bedrag kan het laatstgenoemde subsidieplafond en/of in

het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Ambulante inzet met prioriteit voor locaties die overlast geven;

 • Flexibiliteit in de uitvoering is gewenst;

 • Activiteiten zijn bij voorkeur zoveel mogelijk vraaggericht;

 • Samenwerking en afstemming met andere partijen die voor en met jongeren werken;

 • De subsidieaanvrager tekent het convenant Aanpak problematische jeugdgroepen (vast te stellen in 2022) en werkt samen in de jeugd- en veiligheidsketen.

3.23 Informeren, signaleren en lichte ondersteuning van gezinnen

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Jong in Haarlemmermeer, opgroeien en opvoeden 2020 – 2024’ (2020.0003103)

 • ‘Koersvast, steeds beter’, beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023

Doel van de subsidie

Het bieden van preventieve activiteiten met en voor gezinnen in een kwetsbare situatie, met als doel het welbevinden en de eigen kracht van gezinnen te vergroten. Er wordt met de activiteiten voorkomen dat problemen groter worden en zwaardere vormen van hulp nodig zijn. De focus ligt op het vergroten van kansen en het versterken van veerkracht. Met de activiteiten wordt onnodig problematiseren en etiketteren in het opvoeden tegen gegaan.

Activiteiten

 • Preventieve voorlichting en advies aan jeugdigen en ouders over opgroeien en opvoeden, onder andere door ouder- en kind inlopen (plek om andere ouders te ontmoeten).

 • Groepsprogramma’s, opvoedcursussen en groepsbijeenkomsten voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar (Homestart, Opstapje, Instap, Opstap, MeerBabbels ). Deze hebben als doel het versterken van competenties van jeugdigen en het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders.

 • Lichte (individuele) ambulante opvoed- en opgroeiondersteuning, gericht op het versterken van de veerkracht en voorkomen van zwaardere problemen. Het betreft laagdrempelige en kortdurende ondersteuning.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting MeerWaarde is voor deze activiteiten kernvoorziening.

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het activiteitenplan gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) bevat een begroting opgesteld op basis

van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Dit bedrag kan het laatstgenoemde subsidieplafond en/of in

het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Grondslag van de te verlenen subsidie

De grondslag van de te verlenen subsidie is als volgt opgebouwd:

 • maximaal het verleende subsidiebedrag van het voorgaande jaar

 • plus eventuele inflatiecorrectie

 • min eventuele korting op grond van het kortingsbeleid

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2021 de Strategische heroriëntatie 2022-2025 (2021.0001203) vastgesteld. Voor organisaties die als gevolg hiervan een aankondiging van gedeeltelijke weigering van de subsidie hebben ontvangen geldt als grondslag voor de subsidie:

 • maximaal het verleende subsidiebedrag van het voorgaande jaar

 • plus eventuele inflatiecorrectie

 • min eventuele korting op grond van het kortingsbeleid

 • min de gedeeltelijke weigering van de subsidie zoals vermeld in het betreffende aankondigingsbesluit

Nadere eisen/criteria/definities

 • Afstemming en samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere partners die zich op dezelfde doelen en doelgroep richten.

 • Breed signaleren of er op andere levensgebieden (onder andere financiën, werk, huisvesting) problemen spelen en zo nodig warme overdracht aan andere instellingen die ondersteuning bieden.

 • Indien mogelijk ook inzet van ervaringsdeskundigen (bijv. andere gezinnen in de buurt of jongerenmentor).

Hoofdstuk 4 Programma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ontplooiing

4.01 Het Cultuurgebouw (hierna: C.)

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2012.0016382)

 • Uitwerking en ontwikkeling van het beleid op het gebied van de hieronder benoemde functies is vastgelegd in de reguliere en incidentele nota’s met betrekking tot de subsidieverstrekking aan C.

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

 • Het Programma van Eisen (PvE) voor het betreffende subsidiejaar.

 • ‘Erfgoedbeleid Omarmen en beleven’, beleidsnota tot en met 2030 (2020.0000051).

BIBLIOTHEEKFUNCTIE (OPENBARE BIBLIOTHEEK)

Doel van de subsidie

 • Kennis en Informatie: laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron op diverse gebieden.

 • Ontwikkeling en Educatie: ondersteuning bieden aan onderwijs om lees- en leerachterstanden te bestrijden.

 • Kunst en Cultuur: het ontwikkelen van een activiteitenaanbod op snijvlak van informatie, lezen en kennisoverdracht over kunst en cultuur.

 • Lezen en Literatuur: zorg dragen voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening houden met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterden en niet mobiele gebruikers.

 • Ontmoeting en Debat: aanbieden van ruimte voor ontmoeting en debat en afstemming bereiken met andere maatschappelijke organisaties.

Activiteiten

 • Vraaggerichte collectie (fysiek en digitaal) ter beschikking stellen.

 • Onderwijsondersteuning.

 • Bieden van studiemogelijkheden door het beschikbaar stellen van werkplekken.

 • Organiseren van voorlichtingsavonden en debatten in samenwerking met lokale instellingen.

 • Aanbieden van een dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen.

 • Stimuleren van het lezen met speciale activiteiten.

ERFGOED- EN ARCHITECTUURFUNCTIE

Doel van de subsidie

 • Het ontwikkelen van een activiteitenaanbod in samenwerking met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer en met het Podium voor Architectuur.

Activiteiten

 • Het aanbieden van culturele activiteiten in samenwerking met lokale erfgoedpartners.

 • Activiteiten van het Podium voor Architectuur, waaronder Open monumentendag, dag van de architectuur en fortenfestival

CULTUUREDUCATIEVE FUNCTIE (KUNSTZINNIGE VORMING)

Doel van de subsidie

 • Het bieden van een kwalitatief en breed cultureel aanbod, zowel voor de vrijetijdsbesteding als voor cultuureducatie op school.

 • Het bieden van laagdrempelig tot experimenteel aanbod.

 • Het versterken van het culturele klimaat door inzet van kunst en cultuur.

Activiteiten

 • Kunst naar Keuze: Het bieden van een kwalitatief, breed en laagdrempelig cultureel aanbod van cursussen voor de vrijetijdsbesteding, waarbij een keuze uit alle disciplines kan worden gemaakt voor alle leeftijden. Er wordt gestreefd naar spreiding van locaties.

 • Kunst en Cultuur op School (KCOS): Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren door cultuureducatie in het onderwijs door middel van het aanbod binnen het Kunstmenu en Cultuurparcours, waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt aan programma’s op maat en doorgaande leerlijnen.

 • Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK): Een programma, opgesteld in samenspraak met het onderwijs, gebaseerd op richtlijnen vanuit het Rijk met als doel intensief en innovatief cultuuronderwijs op scholen aan te bieden.

POPPODIUMFUNCTIE

Doel van de subsidie

 • Bewoners participeren passief en actief in poppodiumkunsten in Haarlemmermeer.

Activiteiten

 • Het programmeren van voorstellingen door professionals en amateurkunstenaars op het gebied van popmuziek in al zijn verschijningsvormen.

THEATERFUNCTIE

Doel van de subsidie

 • Bewoners participeren passief en actief in podiumkunsten in Haarlemmermeer.

Activiteiten

 • Het programmeren van voostellingen door professionals en amateurkunstenaars op het gebied van drama, cabaret, muziek, muziektheater, dans, mime, poppentheater, film(huis) en video.

 • Het in relatie tot het eigen programma begeleiden, faciliteren en ondersteunen van amateurkunst op de genoemde gebieden.

FUNCTIE TALENTONTWIKKELING

Doel van de subsidie

 • Jongeren participeren actief in kunst en cultuur en hebben de mogelijkheid hun talent te ontplooien.

Activiteiten

 • Het in een werkplaats-setting begeleiden, faciliteren en ondersteunen van jongeren bij de actieve beoefening van pop- en jongerencultuur in al zijn verschijningsvormen.

Voor alle functies geldt het volgende:

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. C., met zijn culturele functies, kwalificeert zich als kernvoorziening vanuit zijn professionaliteit, kennis en specifieke activiteiten om een hoogwaardig en continu aanbod voor de gemeente te garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke accommodaties, waarbij C. een coördinerende en faciliterende rol heeft in de verdere uitrol van activiteiten van culturele initiatieven en aanbieders binnen onze gemeente.

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het Programma van Eisen wordt een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorziening tot het maximum van het subsidieplafond.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De gemeente hecht belang aan samenwerking en interactie tussen aanbieders van cultuuractiviteiten en de daarmee te bereiken efficiency en synergie tussen de activiteiten van afzonderlijke aanbieders.

 • Activiteiten worden aangeboden op basis van de vraag van (potentiële) gebruikers.

 • Iedere twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

 • Er wordt voor gezorgd dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.

 • Wij stimuleren het vergroten van eigen inkomsten door het uitoefenen van cultureel ondernemerschap. Inkomsten hierdoor vormen een aparte stroom financiën. Activiteiten die onder het cultureel ondernemerschap vallen zijn duidelijk te onderscheiden van de activiteiten die onder de subsidie vallen.

 • Er is aandacht voor spreiding en laagdrempeligheid. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het bestaande maatschappelijke vastgoed.

 • Activiteiten worden zoveel mogelijk in samenhang met andere sociaal-maatschappelijke of culturele organisaties ondernomen.

4.02 Mediabeleid: lokale omroep

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2021.0016382.)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

 • Uitwerking en ontwikkeling van het beleid op het gebied van mediabeleid en lokale omroep is vastgelegd in de reguliere en incidentele nota’s over de subsidieverstrekking aan de lokale omroepinstelling.

Doel van de subsidie

Bewoners participeren passief en actief in het programma-aanbod en overige activiteiten van de lokale omroep in Haarlemmermeer.

Activiteiten

Het op lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het

terrein van informatie, cultuur, educatie en amusement. Dit media-aanbod verspreiden via aanbodkanalen die beschikbaar en haalbaar zijn voor de lokale omroep.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Het richtbedrag voor subsidie lokale omroepen wordt jaarlijks door de VNG op basis van het accres in de Meicirculaire berekend tot een bedrag per huishouden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De voor een lokale omroepinstelling geldende beleids- en bekostigingskaders en subsidievoorwaarden volgen uit de Mediawet.

 • De gemeente hecht belang aan samenwerking en interactie tussen aanbieders van cultuuractiviteiten en de daarmee te bereiken efficiency en synergie tussen de activiteiten van afzonderlijke aanbieders.

 • Indien van toepassing wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door de gemeente bekostigde accommodaties of samengewerkt met andere door de gemeente bekostigde instellingen.

 • Informatie en voorzieningen worden aangeboden op basis van de vraag van (potentiële) gebruikers.

 • Iedere twee jaar wordt een luisterdichtheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht.

4.03 Paardrijden voor gehandicapten

Belangrijke beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310)

Doel van de subsidie

Het bevorderen en stimuleren van actieve sportdeelname, primair gericht op het opheffen van ondervertegenwoordiging – dan wel het voorkomen van afname in actieve sportdeelname – van groepen in de samenleving.

Activiteiten

Het organiseren van paardrijden voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking door een organisatie in de gemeente Haarlemmermeer onder de voorwaarde van instructie door gekwalificeerde leiding.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Een vast bedrag per deelnemer vermenigvuldigd met het totaal aantal ruiteruren van deelnemers woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer.

Per deelnemer € 3,51 per lesuur

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

Deelnemer: een bijdrage betalende en aan activiteiten (paardrijden) deelnemende persoon, woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer

Ruiteruur: een pony- of paardrijles van 60 minuten

Nadere eis:

De organisatie dient het paardrijden te laten begeleiden door een, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, voldoende aantal deskundige personen.

4.04 Evenementen

Belangrijke beleidsnota’s

 • Beleid Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025

Doel van de subsidie

 • Zorgen voor een aanbod van evenementen dat verschillend is als het gaat om de inhoud, doelgroep en activiteiten, wanneer in het jaar het evenement is en waar het evenement is in de gemeente. De evenementen hebben als doel ontspanning, vermaak en elkaar ontmoeten.

 • Zorgen dat inwoners en mensen van buiten de gemeente positief zijn over de gemeente en wat daar te doen is (positieve beeldvorming).

 • Het organiseren van evenementen die goed passen bij de doelen van de gemeente. Deze staan beschreven in bovenstaande beleidsnota.

Activiteiten

Het organiseren van een evenement dat past bij een of meer van bovenstaande doelen.

Vorm van de subsidie

Jaarlijkse subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de subsidiabele exploitatielasten met een maximum van € 7.500 per subsidieaanvraag.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

Begripsomschrijving:

 • Evenement: een feestelijke, vermakelijke of plechtige gebeurtenis waar iedereen die dat wil naar binnen kan. Het kan zijn dat de bezoeker eerst de prijs voor een kaartje moet betalen. Het gaat om een gebeurtenis die niet elke dag voorkomt en bijzonder is. Bij de gebeurtenis worden meerdere activiteiten uitgevoerd voor de bezoekers. Deze activiteiten passen bij het doel van de gebeurtenis en de aanvrager heeft hier ook een programma voor gemaakt. Het doel van de gebeurtenis is bijvoorbeeld sporten en bewegen, meedoen met of genieten van cultuur (bijvoorbeeld theater of muziek) of iets leren/informatie geven aan de bezoekers (educatief).

 • Subsidiabele exploitatielasten: de kosten die direct aan de organisatie van een evenement zijn verbonden zoals het kopen of huren van materialen en/of terreinen en/of accommodaties, publiciteit en drukwerk, verzekeringen en leges.

 • Niet-commerciële activiteit: activiteit zonder winstoogmerk.

 • Organisator: hij of zij die het evenement uitvoert en de subsidie aanvraagt.

Nadere voorwaarden:

 • Het evenement of de activiteit wordt met inzet van Haarlemmermeerse organisaties, vrijwilligers en eventueel het bedrijfsleven georganiseerd in de gemeente Haarlemmermeer en voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Iedereen die dat wil mag bij het evenement naar binnen. Het kan zijn dat de bezoeker eerst de prijs voor een kaartje moet betalen.

 • Voor eten en drinken kan de aanvrager geen subsidie aanvragen (niet-subsidiabele kosten).

 • Voor evenementen waarbij geld in wordt gezameld voor een goed doel wordt geen subsidie gegeven.

 • Aan organisaties die al op een andere manier subsidie krijgen van de gemeente Haarlemmermeer geeft de gemeente deze evenementensubsidie niet.

 • Bij elk evenement moeten ten minste 100 deelnemers of bezoekers zijn.

 • De aanvrager moet tijdens het evenement de door de gemeente aangedragen promotiemiddelen op aanwijzing van de gemeente gebruiken.

 • De organisator moet, vooraf en achteraf, het evenement bekend maken en hier op een positieve manier over informeren, berichten en vertellen. Zo zorgt hij/zij ervoor dat andere mensen een positief of positiever beeld krijgen bij de gemeente Haarlemmermeer.

 • Het evenement moet groter zijn dan alleen voor één straat of buurt. Het evenement is interessant voor mensen uit de hele gemeente of voor mensen uit omliggende gemeenten of verder (lokale of regionale uitstraling).

 • De aanvrager moet foto’s en video’s maken van het evenement. Daarna deelt hij/zij deze ook met gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer mag die foto’s en video’s dan blijven gebruiken.

 • Per organisatie wordt maximaal 1 evenementensubsidie per jaar gegeven.

 • Het kan zijn dat er op de dag zelf minder bezoekers komen dan verwacht. Dat kan invloed hebben op de subsidie. Als het aantal bezoekers dat naar het evenement is gekomen ten minste 25% minder is dan de aanvrager in de aanvraag heeft gezet, mag de gemeente maximaal 25% van de gegeven subsidie aan de organisator terugvragen (terugvordering)2 .

 • Als uit de aanvraag blijkt dat de doelen van de activiteiten beter passen bij een ander beleidsterrein of een andere verdeelregel, dan gebruikt de gemeente de voorwaarden van die verdeelregel. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten die passen bij sport, integratie, welzijn of zorg.

 • Het kan zijn dat er meer voorwaarden voor het evenement bijkomen die de aanvrager moet volgen. Dit wordt beschreven in het Programma van Eisen of een uitvoeringsovereenkomst.

4.05 Culturele projecten

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2012.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

Doel van de subsidie

Het cultuurbeleid van de gemeente heeft als doel te zorgen voor brede culturele projecten en tentoonstellingen (manifestaties). De projecten zijn interessant voor meer mensen dan alleen inwoners uit de eigen wijk of het eigen dorp (kernoverstijgend).

Activiteiten

Het organiseren van een activiteit die voor iedereen toegankelijk is op het gebied van kunst en cultuur. De activiteit wordt uitgevoerd in gemeente Haarlemmermeer.

Vorm van de subsidie

Jaarlijkse subsidie en eenmalige subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de kosten waarvoor de aanvrager subsidie kan aanvragen (subsidiabele kosten). De overige 30% zijn inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie. Het maximaal te geven subsidiebedrag is € 25.000 per aanvraag.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • Cultuur: immaterieel cultureel erfgoed (inclusief volkscultuur), bibliotheken en media (fotografie, nieuwe media, literatuur) en de kunsten (amateurkunst, beeldende kunst, podiumkunsten).

 • Subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit en noodzakelijk zijn om de activiteit uit te voeren.

 • Inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie: kaartverkoop, contributies, donaties, sponsoring, de waarde van vrijwillige inzet en subsidies van andere overheden en fondsen.

Nadere eisen:

 • Alleen instellingen die zich met kunst en cultuur bezig houden, kunnen als organisator van het project subsidie aanvragen.

 • De activiteit past bij de doelen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in bovenstaande cultuurnota. De aanvrager kan laten zien waarom de activiteit past bij deze doelen.

 • De activiteit moet waar mogelijk interessant zijn voor meer mensen dan alleen inwoners uit het dorp of de wijk (kernoverstijgend). De activiteit is interessant voor een breed publiek en iedereen die dat wil kan aan de activiteit meedoen. De aanvrager houdt hier rekening mee in de inhoud van de activiteit, de plek waar de activiteit wordt uitgevoerd (locaties) en de manier waarop hij/zij het evenement bekend maakt en promoot.

 • De aanvraag wordt bekeken en beoordeeld door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • De aanvrager zorgt zelf voor het aanvragen van de vergunningen die nodig zijn voor het project.

 • De aanvrager zorgt zelf voor presentatie- en speelplekken.

4.06 Amateurkunstbeoefening

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2021.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

Doel van de subsidie

Het bevorderen van actieve cultuurparticipatie van amateurkunstenaars op het gebied van muziek, theater, fotografie, video enzovoort.

Activiteiten

Het in georganiseerd verband onder artistieke leiding regelmatig beoefenen van amateurkunst door:

 • als regel wekelijks gezamenlijk aan eenzelfde artistieke productie te werken;

 • jaarlijks ten minste eenmaal een openbare presentatie te verzorgen;

 • te participeren in IkToon;

 • medewerking te verlenen aan feestelijkheden en belangrijke gebeurtenissen in Haarlemmermeer.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • Een basissubsidie van 25% van de ontvangen contributies van actieve leden.

 • Een bijdrage van 50% in de kosten van deelname aan concoursen en kampioenschappen met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Een bijdrage van 50% in de huisvestingskosten.

 • Een bijdrage van 25% in de kosten van artistieke leiding.

 • Een bijdrage van 50% in de kosten van deskundigheidsbevordering met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Een bijdrage van 25% in de kosten verbonden aan de professionele begeleiding van concerten bij openbare uitvoeringen van oratoriumverenigingen met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Een bijdrage van 50% in de productiekosten van een première van toneelverenigingen met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Indien het aantal actieve leden van de instelling gedeeltelijk bestaat uit inwoners van Haarlemmermeer wordt de totale subsidie voor de instelling procentueel aangepast.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Amateurkunst: het beoefenen van kunst uit passie, liefhebberij of engagement, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien.

 • b.

  Instelling: een organisatie bestaande uit amateurs, die de beoefening van kunst tot doel heeft.

 • c.

  Actief lid: een persoon, die bij de instelling als lid staat geregistreerd en daadwerkelijk aan de activiteiten van de instelling deelneemt.

 • d.

  Openbare presentatie: een (eventueel tegen betaling) openbaar toegankelijk concert, voorstelling of tentoonstelling.

 • e.

  Première: de eerste openbare presentatie van een voorstelling van een toneelvereniging.

 • f.

  Kosten artistieke leiding: de reiskosten en het honorarium van dirigent, regisseur of instructeur. Kosten voor een pianist/muziekband en dergelijke vallen hier niet onder.

 • g.

  Kosten deskundigheidsbevordering: de kosten verbonden aan de vorming van het kader van de instelling.

 • h.

  Productiekosten toneelvoorstellingen: de kosten voor decors, grime- en kapwerk, kleding en rekwisieten.

 • i.

  Kosten van professionele begeleiding: de reiskosten en honoraria van musici en zangsolisten van concerten bij openbare uitvoeringen van oratoriumverenigingen.

 • j.

  Kosten deelname concoursen en kampioenschappen: de reis- en inschrijvingskosten verbonden aan de deelname aan concoursen en kampioenschappen. Uit de deelname moet blijken dat het betreffende concours of het kampioenschap een wedstrijdelement bevat en er gejureerd zal worden.

 • k.

  Huisvestingskosten: het huren van de zaal voor repetities en een optreden. Dit betreft alleen de zaalhuur en niet de consumpties, toilet en de garderobe.

Een instelling dient:

 • Ten minste een jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, werkzaam te zijn.

 • Van de leden een redelijke contributie te vragen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • Ingeval van een stichting (derhalve zonder leden) wordt in overleg met de organisatie vastgesteld hoe groot het aantal deelnemers is dat tot de actieve leden wordt gerekend.

 • Instellingen wier activiteiten zich mede richten op de inwoners van Haarlemmermeer maar gevestigd zijn buiten Haarlemmermeer kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ten minste 20% van hun actieve leden woonachtig zijn in Haarlemmermeer.

 • Amateurkunstbeoefening is niet bedoeld voor een eenmalig concert, optreden of een jubileumviering. In geval van een jubileum kan toestemming gevraagd worden voor het opbouwen van een bestemmingsreserve.

 • De kosten van eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie.

4.07 Centrum voor hedendaagse kunst

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2021.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

Doel van de subsidie

 • Het op de kaart zetten van het Kunstfort bij Vijfhuizen, zowel regionaal als landelijk, als centrum voor actuele kunst met een coherent aanbod en activiteitenlijn.

 • Het vergroten van de betrokkenheid van en naamsbekendheid bij bewoners in de gemeente en de regio.

Activiteiten

 • Het exploiteren van een presentatie-instelling hedendaagse kunst (minimum van vijf tentoonstellingen hedendaagse kunst met nevenactiviteiten).

 • Het organiseren en aanbieden van educatieve activiteiten voor het onderwijs en voor de bezoekers.

 • Het onderhouden van een permanente historische tentoonstelling over het fort.

 • Het (laten) organiseren van publieksmanifestaties.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting Activiteiten Kunstfort bij Vijfhuizen vanwege:

 • Doelstelling en organisatie vallen samen.

 • Gedane investeringen en de voorbereidingen om een stevige organisatie te vormen.

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorziening tot maximaal het subsidieplafond.

Nadere eisen/criteria/definities

Om in aanmerking te komen voor subsidie worden de volgende nadere eisen gesteld:

 • Iedere twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht.

 • Het optimaliseren van de samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer, Historisch Archief, Haarlemmermeermuseum De Cruquius en Podium voor Architectuur.

 • Het zoveel mogelijk ontwikkelen en uitvoeren van cultureel ondernemerschap (inclusief publieksbereik).

4.08 Historische musea

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2021.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

Doel van de subsidie

De musea tonen de cultuurhistorische kenmerken aan bewoners en bezoekers, en leggen verbindingen tussen die kenmerken en de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente.

Activiteiten

 • Het exploiteren van een museum.

 • Het organiseren en aanbieden van publieksmanifestaties en tentoonstellingen.

 • Het organiseren en aanbieden van educatieve activiteiten voor het onderwijs en voor de museumbezoeker.

 • Openstellen van kerk en aangrenzende begraafplaats (minimaal 8 keer per jaar geopend)

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, de volgende organisaties zijn kernvoorziening:

 • -

  Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (inclusief Cruquius Concerten)

 • -

  Stichting Crash

 • -

  Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg

 • -

  Stichting Cultureel Centrum Stompe Toren

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Voor Haarlemmermeermuseum De Cruquius geldt dat het activiteitenplan gebaseerd is op het Programma van Eisen. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorzieningen tot maximaal het subsidieplafond.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Om in aanmerking te komen voor subsidie worden de volgende nadere eisen gesteld:

 • Iedere twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan eventueel verbeteringen worden aangebracht.

 • Het optimaliseren van de samenwerking met C., Historisch Archief, Kunstfort bij Vijfhuizen, Fort van Hoofddorp en de musea.

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van cultureel ondernemerschap (inclusief publieksbereik).

4.09 Exploitatie kinderboerderijen

Belangrijke beleidsnota’s

 • Groen en recreatie in Haarlemmermeer 2007.

 • ‘Samen Sterk en In Balans’, Visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer

 • ‘Spelen, sport en ontmoeten in de buitenruimte’.

 • Uitvoeringsprogramma Vrije Tijd.

 • Programma van Eisen (PvE).

Doel van de subsidie

Het in stand houden van de kinderboerderijen in de gemeente zodat inwoners kunnen recreëren. Hierdoor wordt de leefbaarheid bevorderd.

Activiteiten

Het dagelijks openstellen van de kinderboerderijen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. Kernvoorziening in verband met (geplande) investeringen in de accommodatie. De organisatie moet de zekerheid hebben de vruchten van de investering te kunnen plukken.

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente.

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het PvE wordt een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan het subsidieplafond niet overschrijden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op of te maken heeft met de openstelling van kinderboerderijen en de hiermee samenhangende aspecten, zoals veiligheid van medewerkers, bezoekers, speeltoestellen, ondergronden, dierenwelzijn en milieuzaken.

 • Bij iedere kinderboerderij wordt een vrijwilligersorganisatie uit de buurt betrokken voor hulp en ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten.

 • De 4 kinderboerderijen worden gezamenlijk in één heldere en eenduidige, organisatorische en bestuurlijke structuur gehouden.

 • Er is een gevarieerd aanbod van dieren.

 • Registratie van de dagen van openstelling wordt per kinderboerderij bijgehouden.

4.11 Breedtesport ontwikkeling

Belangrijke beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310)

 • 'Thuis in de Sport’, Beleidsnota (2007/1154147).

 • Uitwerking inzet Combinatiefuncties (BW 2009/0008685).

Doel van de subsidie

Door middel van een gevarieerd sport- , bewegings- en ondersteuningsaanbod een gezond bewegingspatroon bevorderen en de sport- en beweegdeelname vergroten.

Activiteiten

De activiteiten zijn verdeeld onder vier programmalijnen; Haarlemmermeer breed, beweegvriendelijke omgeving, sport en onderwijs en verenigingsondersteuning. De huidige sportaanbieder is Team Sportservice Haarlemmermeer. Het Programma van Eisen (PvE) is beschikbaar ter inzage.

Haarlemmermeer breed

Het behouden en versterken van de fysieke en sociale sportinfrastructuur met als doel alle inwoners van Haarlemmermeer fysiek en sociaal in beweging te krijgen en te houden. Speciaal accent ligt op die groepen die nu nog niet of te weinig bewegen. Het sportloket, voor informatie en advies, en de sport- en speluitleen vallen onder deze programmalijn.

Beweegvriendelijke omgeving

Het creëren van een sport- en beweegaanbod door bewoners of andere organisaties te stimuleren dit aanbod op te zetten en hen desgewenst hier tijdelijk bij te ondersteunen.

De ontwikkeling en uitvoering van sportstimuleringsprogramma’s voor verschillende doelgroepen in de dorpen en de wijken.

Advisering over huidige gebruik beweegvoorzieningen en wensen van bewoners bij herinrichting van de beweegvriendelijke openbare buitenruimte.

Sport en onderwijs

Sport en onderwijs omvat activiteiten, in samenwerking met scholen en verenigingen, die sport en bewegen en een gezonde leefstijl stimuleren op en rond de school. Dit met als doel een basis te leggen voor een leven lang plezier in sport en bewegen

Verenigingsondersteuning

Het informeren , adviseren en ondersteunen van verenigingen met extra aandacht voor de organisatiekracht, de open club gedachte en de positieve sportcultuur.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het PvE een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en/ of in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het PvE.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Grondslag van de te verlenen subsidie

De grondslag van de te verlenen subsidie is als volgt opgebouwd:

 • maximaal het verleende subsidiebedrag van het voorgaande jaar

 • plus eventuele inflatiecorrectie

 • min eventuele korting op grond van het kortingsbeleid

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2021 de Strategische heroriëntatie 2022-2025 (2021.0001203) vastgesteld. Voor organisaties die als gevolg hiervan een aankondiging van gedeeltelijke weigering van de subsidie hebben ontvangen geldt als grondslag voor de subsidie:

 • maximaal het verleende subsidiebedrag van het voorgaande jaar

 • plus eventuele inflatiecorrectie

 • min eventuele korting op grond van het kortingsbeleid

 • min de gedeeltelijke weigering van de subsidie zoals vermeld in het betreffende aankondigingsbesluit

Nadere eisen/criteria/definities

Geen

4.12 Topsport en talentontwikkeling

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond’, Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310)

Doel van de subsidie

Het ondersteunen van de activiteiten van organisaties die zich richten op de ondersteuning van meerdere verschillende topsportorganisaties en talentensportorganisaties en die hiermee een bijdrage leveren aan het sportklimaat en de sportinfrastructuur van Haarlemmermeer, zoals opgenomen in de sport- en beweegvisie ‘Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond’.

Activiteiten

De organisatie coördineert en voert regie bij de dagelijkse gang van zaken voor de ondersteuning van topsportorganisaties en talentensportorganisaties en hun sporters. De organisatie focust haar ondersteuning op een beperkt aantal kernsporten. Daarnaast ondersteunt zij een aantal sporten/sportverenigingen die zich onderscheiden en de potentie hebben van een kernsport. Deze worden gekenmerkt met de status van groeisport.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen)

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Criteria kern - groeisporten:

 • 1.

  Status, er dient sprake te zijn van een door NOC*NSF erkende tak van sport.

 • 2.

  Niveau, voor kernsporten geldt dat de Haarlemmermeerse teams of sporters gedurende enkele jaren hebben bewezen op het hoogste landelijke niveau te kunnen meedraaien, dan wel teams of sporters die kansrijk zijn om dat niveau binnen redelijke termijn te bereiken en daar gedurende enkele jaren te blijven.

 • 3.

  Organisatie, de sportaanbieders moeten qua omvang, organisatiestructuur en technisch beleid een solide basis hebben. Een door de betreffende sportbond ondersteunde visie op duurzame topsportbeoefening en/of talentontwikkeling is een vereiste.

4.13 Stimulering Sport Deelname (SSD)

Belangrijke beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310)

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is het zorgen dat inwoners actief meedoen en sporten/bewegen. Ook heeft de subsidie als doel te voorkomen dat bepaalde groepen inwoners niet of minder sporten. De subsidie is vooral bedoeld voor groepen inwoners die niet veel sporten en bewegen.

Activiteiten

De subsidie is bedoeld voor nieuwe activiteiten die bij het doel van de subsidie passen. In de activiteiten richt de aanvrager zich op jeugd, senioren, mensen die minder goed ter been zijn (mindervaliden) en mensen met een migratieachtergrond. De aanvrager laat zien of het gaat om een eenmalige (sport)activiteit of om een project (langdurige/blijvende activiteiten).

 • Eenmalige sportactiviteiten voor achterstandsgroepen, bijvoorbeeld sportclinics of andere sportactiviteiten waar bezoekers zelf kunnen meedoen met de sport en de vereniging(en) leren kennen.

 • Sportverenigingsactiviteiten voor speciale doelgroepen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

 • Sportprojecten

Vorm van de subsidie

Eenmalige subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente

Berekening subsidiebedrag

Per activiteit wordt steeds opnieuw bekeken of en zo ja op welke manier subsidie nodig is. Hierbij kijkt de gemeente naar:

 • De kostenbegroting voor die activiteit die de aanvrager heeft meegestuurd.

 • Verschil tussen eenmalige subsidies en structurele subsidies/projecten.

 • Ook kijkt de gemeente naar andere aspecten, zoals de eigen bijdrage van deelnemers, de eigen bijdrage van de organisatie en eventuele andere bronnen van financiering, zoals subsidies, fondsen en sponsorinkomsten.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Bij subsidie van activiteiten en met name projecten zijn er duidelijke afspraken vooraf over de subsidietermijn, het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en de evaluatie.

 • Activiteiten worden gestart vanuit het sportservicebureau in de gemeente of vanuit andere sportorganisaties. De sportorganisaties en het sportservicebureau kunnen daarna met elkaar samenwerken om de activiteit uit te voeren.

 • De aanvrager mag geen subsidie aanvragen voor de kosten voor eten en drinken (niet-subsidiabele kosten).

 • Het subsidiebedrag per project is nooit meer dan € 25.000.

 • Bij de aanvraag tot vaststelling laat de aanvrager zien in hoeverre deelnemers enthousiast zijn geworden over lidmaatschap van de organisatie of vereniging. Ook laat de aanvrager zien hoeveel personen die mee hebben gedaan met de activiteit uiteindelijk lid zijn geworden van de vereniging.

4.14 Verenigingsondersteuning sport

Belangrijke beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310)

Doel van de subsidie

Het verkrijgen en behouden van financieel en organisatorisch gezonde Haarlemmermeerse sportverenigingen, zodat zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Haarlemmermeer op grond van voldoende betaalbaar aanbod een keuze kunnen doen tot deelname aan actieve bewegingssporten.

Activiteiten

Het onder gekwalificeerde leiding aanbieden van (bewegings)activiteiten aan jeugdleden in verenigingsverband door sportverenigingen, niet zijnde bedrijfsverenigingen, gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer. Het betreft een of meer takken van sport uit de volgende lijst: badminton, basketbal, bowling, gymnastiek, handbal, judo, korfbal, paardrijden, tafeltennis, tennis, volleybal en de zwemsporten vaardigheidszwemmen (waaronder snorkelen)*, wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, duiken en onderwaterhockey.

Vorm van de subsidie

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Een door het college vastgesteld maximaal bedrag per tak van sport vermenigvuldigd met het aantal jeugdleden woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer:

Badminton, judo, gymnastiek € 66,83

Basketball € 81,70

Bowlen € 40,80

Duiksport € 77,98

Handbal € 28,55

Korfbal € 28,55

Paardrijden € 53,36

Synchroonzwemmen € 296,52

Tennis € 28,55

Tafeltennis € 90,34

Vaardigheidszwemmen (waaronder snorkelen) € 110,12

Volleybal € 47,12

Wedstrijdzwemmen € 133,74

Waterpolo, onderwaterhockey € 163,25

*Van de subsidiëring vaardigheidszwemmen wordt de elementaire zweminstructie uitgesloten. Onder elementaire zweminstructie wordt verstaan: het Zwem-ABC, dat bestaat uit de drie landelijk erkende zwemdiploma’s A, B en C en daarmee vergelijkbare diploma’s/brevetten. Ook de lessen die behoren tot de voorbereidende lessen ‘watergewenning’ worden hiertoe gerekend en komen dus niet voor subsidiëring in aanmerking.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de (sport)vereniging:

 • 1.

  Gevestigd zijn in en de activiteit(en) laten plaatsvinden in de gemeente Haarlemmermeer.

 • 2.

  Contributie heffen voor de actieve leden.

 • 3.

  De hoogte van zowel de volwassenen- als jeugdcontributie bij de aanvraag vermelden.

 • 4.

  De activiteiten laten begeleiden door (door de bond) erkende instructeurs/begeleiders.

 • 5.

  De accommodatielasten als apart onderdeel van de begroting opnemen.

Onder jeugdleden wordt verstaan; in de gemeente Haarlemmermeer woonachtig; lid bij een, door de (sport) bond erkende Haarlemmermeerse sportvereniging; met ingang van 1 januari van het subsidiejaar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

4.16 Jaarlijkse culturele manifestatie

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2021.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

Doel van de subsidie

Het jaarlijks organiseren van een tijdelijke cultuurmanifestatie van minimaal drie dagen met de volgende doelstelling: de unieke waarden van Haarlemmermeer uitdragen en een groot publiek bereiken met presentaties of projecten op het gebied van geschiedenis, theater, hedendaagse kunst, architectuur en het landschap.

Activiteiten

Het organiseren van een manifestatie waarin de unieke waarden van Haarlemmermeer, vanuit verschillende disciplines, beleefd kunnen worden door een breed publiek van diverse leeftijden en achtergronden. De uitvoering van de manifestatie wordt bij Stichting De Karavaan (locatietheater) belegd. De manifestatie wordt gerealiseerd in samenwerking met Haarlemmermeer-museum De Cruquius en het Kunstfort bij Vijfhuizen. Alle instellingen werken samen met diverse partijen en partners - professionals, amateurs en inwoners - vanuit de kracht van het lokale netwerk, cross-over denken en verbondenheid.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • professioneel: beroepsmatig werkzaam zijnde;

 • cultuur: immaterieel cultureel erfgoed (inclusief volkscultuur), bibliotheken en media (fotografie, nieuwe media, literatuur), de kunsten (beeldende kunst, podiumkunsten, amateurkunst) en architectuur;

 • subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit en noodzakelijk zijn om de activiteit uit te voeren;

 • inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie: kaartverkoop, contributies, donaties, sponsoring, de waarde van vrijwillige inzet en subsidies van andere overheden en fondsen.

 • Jaarlijks wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de manifestatie een uitgewerkt activiteitenplan inclusief begroting ingediend;

 • de activiteit moet aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in de visie van de cultuurnota 2013 – 2030: programmalijnen ‘Cultuurgebouw (hierna C.) als spil in een netwerk van culturele kernen’, ‘Cultureel Ondernemerschap’, ‘Cultuureducatie en jongerencultuur’, ‘Landschap en geschiedenis als inspiratiebron’ en ‘Specialiseren en samenwerken in de regio’;

 • de activiteit moet aantoonbaar kernoverstijgend zijn. Dit betreft de inhoud van de activiteit en/of de locaties waar de activiteit plaatsvindt en het publieksbereik;

 • de gemeente kan ter onderbouwing van de besluitvorming advies vragen van een extern cultureel deskundige;

 • de aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle bij het project benodigde vergunningen en het organiseren van presentatie- en speelplekken.

4.17 Exploitatie broedplaats

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’, Cultuurnota Haarlemmermeer (2013- 2030) (2021.0016382)

 • Evaluatie en Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 (2021.0000372).

Doel van de subsidie

Het exploiteren van een culturele broedplaats in de gemeente Haarlemmermeer.

Activiteiten

Het exploiteren van de broedplaats in de volgende historische Stellingonderdelen: Batterij aan de Sloterweg (gelegen aan de Rijnlanderweg), de acht munitiebunkers en twee kazematten. Doel is de gerestaureerde Stellingonderdelen te voorzien van een culturele, kunstzinnige, creatieve en commerciële functie door Stichting GinDS. De exploitatie vindt plaats op basis van het plan GinDS (dit staat voor: Genie in De Stelling). Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ateliers en muziekopslagplaatsen

 • De exploitant zorgt voor de verhuur en het gebruik van de bunkers.

 • Tentoonstellingsruimte en cultureel programma

 • In Batterij aan de Sloterweg zijn tentoonstellingsruimtes voor kunst, wetenschappen en ambachtswerk. Het begrip transformatie is hierbij leidend. Onderwerpen kunnen zijn: de geschiedenis van De Stelling, duurzaamheid en watermanagement. De exploitant stelt een tentoonstellingsprogramma samen en draagt zorg voor de uitvoering ervan.

 • Naast tentoonstellingen wordt er een aantal keren per jaar een cultureel programma georganiseerd in samenwerking met gebruikers van de bunkers en waar mogelijk met de culturele instellingen in Haarlemmermeer. Hierdoor kan de broedplaats beleefd worden en toegankelijk zijn voor een groot publiek. De coördinatie, aansturing en uitvoering hiervan vindt plaats door Stichting GinDS.

 • Voor het samenstellen van de tentoonstellingen en het organiseren van het cultureel programma is een curator aangesteld.

 • Commerciële ruimte

 • Het achterste deel van Batterij aan de Sloterweg (110 m²) zal verhuurd worden voor commerciële doeleinden. De exploitant regelt de verhuur en het gebruik van de ruimte.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een offerte voor de uitvoering van de exploitatie van de broedplaats volgens hierboven benoemd plan; onderdeel van de offerte is een tentoonstellings- en activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten. Maximale subsidie € 25.000 inclusief btw.

Definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • Professioneel: beroepsmatig werkzaam zijnde.

 • Cultuur: immaterieel cultureel erfgoed (inclusief volkscultuur), bibliotheken en media (fotografie, nieuwe media, literatuur), de kunsten (beeldende kunst, podiumkunsten en amateurkunst) en architectuur.

 • Subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit en noodzakelijk zijn om de activiteit uit te voeren.

Nadere eisen

 • De exploitatie van de culturele broedplaats moet aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in de visie van de cultuurnota 2013 – 2030: programmalijnen ‘Landschap en geschiedenis als inspiratiebron’, ‘Cultureel ondernemerschap’ en ‘Specialiseren en samenwerken in de regio’.

 • Na elke vijf jaar wordt een evaluatie uitgevoerd.

Specifieke doelen

 • Een culturele plek creëren voor inwoners van Haarlemmermeer en omliggende gemeenten.

 • Een trekpleister voor recreërende fietsers en een mooie pauze plaats voor woon-werkverkeer zijn.

 • Een Artist in Residenceplek maken waar kunstenaars geïnspireerd kunnen worden door de bijzondere omgeving.

 • In samenwerking met culturele instellingen in Haarlemmermeer jaarlijks een evenement organiseren

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

4.19 Beheer en exploitatie Honk- en softbalcomplex Hoofddorp

Belangrijke beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310)

Doel van de subsidie

Het optimaal beheren en exploiteren van het Honk- en softbalcomplex Hoofddorp, waarbij de kansen optimaal benut worden om zo een goed mogelijk draaiend (top)sportcomplex te zijn.

Activiteiten

Activiteiten die bijdragen aan de doelstelling zijn in ieder geval:

 • Het openstellen van het complex en het onderhouden van ruimten en velden voor honk- en softbalactiviteiten.

 • Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten op het complex.

 • Het zoeken naar en lobbyen voor (internationale) (sport)evenementen die kunnen plaats vinden op het complex.

 • Het proactief in gesprek zijn met alle huurders van het sportcomplex.

 • Het ondernemen van activiteiten om meer huurders aan het sportcomplex te binden.

 • Het ondernemen van activiteiten om de gemeentelijke bijdrage tot een minimum te beperken.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Aansluiting bij het voorgaande jaar

Indien de activiteiten in de subsidieaanvraag gelijk zijn aan het voorgaande jaar, wordt hetzelfde subsidiebedrag verleend als het voorgaande jaar. Dit geldt niet als subsidieaanvragers een aankondiging van (gedeeltelijke) weigering van de subsidie hebben ontvangen, dan kan minder subsidie verleend worden dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt de subsidie van het voorgaande jaar vermeerderd met eventuele inflatiecorrectie en verminderd met de korting op grond van het kortingsbeleid.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

 • het complex: het honk- en softbalcomplex, bestaande uit de op het perceel gelegen opstallen, velden en omliggende gronden.

Verplichtingen:

 • Er is binnen de organisatie van de subsidieontvanger sprake van eenheid in aansturing en governance. Het bestuur (en toezicht) wordt, voor zover van toepassing, ingericht volgens de Code Goed Sportbestuur, met speciale aandacht voor het volgende: het bestuur kenmerkt zich door effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en door de efficiënte besteding van (publieke) middelen.

 • Uit jaarverslagen blijkt hoe wordt gewerkt aan behoud van kwaliteit van bedrijfsvoering en aan innovatie;

 • De subsidieontvanger werkt actief mee aan sociale en fysieke toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking, aandoening of chronische ziekte, zodat iedereen kan deelnemen.

4.20 Compensatie verhoging onroerendezaakbelasting sportorganisaties

Belangrijke beleidsnota’s

 • Grondprijzennota 2019 (2018.0066466)

 • Nota Uitgangspunten basissporten (2017.0057012)

 • Toekennen basissportstatus Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks en geldend verklaren vastgesteld beleid 'Uitgangspunten basissporten' voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer (2019.0012952)

Doel van de subsidie

Het compenseren van hogere OZB-lasten als gevolg van wijziging van de Grondprijzennota 2019 van

 • a.

  Niet-commerciële sportorganisaties die vastgoed in eigendom hebben en/of gemeentelijk vastgoed gebruiken en die als doel hebben het faciliteren van een basissport en;

 • b.

  Organisaties die namens de gemeente gemeentelijke sportaccommodaties exploiteren ten behoeve van basissporten.

Vorm van de subsidie

Jaarlijkse subsidie in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 en Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017, eerste wijziging.

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het verschil tussen de aanslag OZB 2020 en die van 2019.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

 • OZB: onroerendezaakbelasting

 • WOZ: waardering onroerende zaken

 • Niet-commercieel: organisatie zonder winstoogmerk

 • Basissport: sporten die voldoen aan de voorwaarden uit de nota Uitgangspunten Basissporten (2017.0057012)

Voorwaarden:

Een sportorganisatie komt in aanmerking voor compensatie van de OZB als:

 • 1.

  deze statutair in Haarlemmermeer gevestigd is;

 • 2.

  deze aangesloten is bij een sportbond die lid is van NOC*NSF;

 • 3.

  ten doel heeft om maatschappelijke basissportactiviteiten aan te bieden dan wel mogelijk te maken;

 • 4.

  organisaties die op commerciële basis sportactiviteiten aanbieden komen niet in aanmerking, tenzij zij namens de gemeente de sportfaciliteiten exploiteren;

Overige voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • 5.

  het verschil tussen de bovengenoemde aanslagen moet minimaal € 100 zijn;

 • 6.

  Indien er een landelijke of andere regeling is, is er geen recht op deze subsidie.

Hoofdstuk 6 Programma Wonen

6.01 Ondersteuning van huurders

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Het verschil maken’, Woonbeleidsprogramma 2019 – 2025

 • Raadsbrieven Lokale Inclusieagenda 2017-2022 VN Verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking

 • ’Koersvast, steeds beter’, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058019)

Doel van de subsidie

 • Belangenbehartiging voor huurders in Haarlemmermeer.

 • Ondersteunen van bewonersbelangen in de wijken, o.a. met kennis en kunde.

 • Beleidsadvies uitbrengen.

 • Gesprekspartner en deskundige voor woningcorporaties, particulieren verhuurders en de gemeente.

Activiteiten

Subsidieontvanger treedt op als belangenbehartiger voor huurders, zowel in de sociale als in de particuliere huursector. Dit betreft zowel individuele en collectieve belangen. Zij werken in het lokale en regionale krachtenveld van gemeente(n), huurders- en bewonersorganisaties en woningcorporaties.

 • Ondersteunt het platform Senioren, het Platform Particuliere Verhuurders en het Platform Sociale Verhuurders.

 • Ondersteunt, adviseert en begeleidt diverse bewonerscommissies en klankbordgroepen die betrokken zijn bij sloop en nieuwbouw.

 • Participeert in regionale overleggen van andere bewoners- en huurdersorganisaties en verhuurders.

 • Neemt waar mogelijk deel aan het periodiek overleg met de gemeente en het WMO-overleg en is betrokken bij overleggen van wijkplatforms over Gebiedsgericht werken.

 • Neemt deel aan overleggen met, binnen Haarlemmermeer werkzame, woningcorporaties die hun bewonersparticipatie lokaal vormgeven.

 • Zoekt voor verdergaande professionalisering actief samenwerking met de Woonbond, Amsterdams Steunpunt of Stichting MeerWaarde.

 • Public Relations en communicatie krijgen aandacht.

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het kan zijn dat het budget dat beschikbaar is niet voldoende is voor alle aanvragen op deze verdeelregel. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie berekend naar verhouding (naar rato) van het aantal aanvragen en de grootte van de bedragen die zijn aangevraagd.

Nadere eisen/criteria/definities

Geen

6.02 Verhuiskostenregeling Van Groot Naar Beter Haarlemmermeer

Belangrijke beleidsnota’s

 • ‘Het verschil maken’, Woonbeleidsprogramma 2019 – 2025

 • ‘Wonen met Zorg’, Uitvoeringsplan (2018.0022374).

Doel van de subsidie

Het bevorderen van doorstroming op de sociale huurmarkt, vergroten van de slaagkansen op de sociale huurmarkt en zorgen dat senioren passend wonen door meer senioren tijdig te laten kiezen voor een woning waarin zij langer zelfstandig kunnen wonen.

Activiteiten

Het verhuizen van senioren naar een woning waar zij langer zelfstandig kunnen wonen, waarmee een woning vrijkomt voor andere huishoudens.

Vorm van de subsidie

Eenmalige subsidie conform hoofdstuk 6 van de Algemene subsidieverordening 2017.

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Nee

Berekening subsidiebedrag

Maximaal € 1.000 per verhuisbeweging.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond/geldigheid regeling

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt;

Definities en voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • er is sprake van een huishouden dat uit maximaal twee personen bestaat, waarbij minimaal één lid van het huishouden 55 jaar of ouder is;

 • het huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrens die de rijksoverheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen (conform de voorwaarden gepubliceerd op WoningNet regio Amsterdam);

 • de huidige netto huurprijs wordt meegenomen naar de nieuwe woning, tenzij de vraaghuur van de nieuwe woning lager is. Huurbehoud geldt voor huurders in de primaire doelgroep zoals de Rijksoverheid die vaststelt (conform de voorwaarden gepubliceerd op WoningNet regio Amsterdam).

 • de huurprijs van de nieuwe woning past bij het inkomen van het huishouden volgens de normen die de wetgever hiertoe heeft bepaald.

Gestelde eisen aan de woningen

 • zowel de huidige als de nieuwe woning is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer en wordt door de woningcorporatie aangeboden als sociale huurwoning;

 • de huidige woning is minimaal 65 m2 en beschikt over minimaal vier kamers en de aanvrager woont hier minimaal 1 jaar;

 • de nieuwe woning is maximaal 60 m2, of een seniorenwoning of een WIBO-woning;

 • de senior met een verhuiswens die niet zelfstandig of met hulp van iemand uit zijn netwerk, in staat is om via Woningnet een woning te zoeken kan bij de woningcorporatie om persoonlijke bemiddeling vragen.

Aanvraag om subsidie

 • Een huishouden dat in aanmerking wenst te komen voor de regeling, meldt zich via Woningnet aan als woningzoekende. De aanvrager verzoekt aan de woningcorporatie om toestemming om van de regeling gebruik te maken;

 • De woningcorporatie beoordeelt het verzoek en informeert de aanvrager over het genomen besluit. Bij een positief besluit communiceert de woningcorporatie hierover met Woningnet. Woningnet registreert het besluit in het woonruimteverdeelsysteem;

 • Voorwaarde voor het aanvragen van een subsidie is dat de aanvrager ingeschreven is op het nieuwe woonadres. De gemeente controleert de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BPR). Bij de aanvraag wordt de toestemming van de woningcorporatie toegevoegd.

 • De aanvraag moet binnen een half jaar na inschrijving in het BRP worden ingediend.

Verantwoording

 • De subsidie hoeft niet te worden verantwoord.

6.03 Bijdrage huur en retributie gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Belangrijke beleidsnota’s

 • Implementatieplan KPDH (nummer: 2018.0066550)

 • Grondprijzennota 2020 (of meest actuele)

Doel van de subsidie

Het compenseren van maatschappelijke organisaties die gebruik maken gemeentelijk vastgoed en die als doel hebben het faciliteren van activiteiten die uitvoering geven aan ons maatschappelijk beleid en die door de invoering van de kostprijsdekkende huur een hogere huur dienen te betalen

Vorm van de subsidie

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Is meerjarige subsidie mogelijk?

Eventueel mogelijk in overleg met de gemeente

Berekening subsidiebedrag

Het verschil tussen de kostprijsdekkende huur/retributie en de huidige, door de gemeente Haarlemmermeer, in rekening gebrachte huur of retributie (kan ook om niet zijn (bijv. bij gebruiksovereenkomsten). De hoogte van de subsidie kan anders zijn als dit in vastgesteld beleid geregeld is.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Niet van toepassing omdat het te besteden subsidiebedrag gelijk oploopt met de inkomsten uit de huur/retributie.

Nadere definities en voorwaarden

Definities:

 • Kostprijsdekkende huur: de huurprijs die minimaal nodig is om een pand als verhuurderrendabel/kostprijsdekkend te exploiteren, hiertoe behoren in ieder geval operationele kosten, onderhoudskosten en kapitaalslasten (rente en afschrijvingskosten) van activa en rentekosten.

 • Retributies: De prijs die in rekening wordt gebracht voor de grond die in gebruik is bij de huurder. De hoogte van de retributie wordt bepaald op basis van de actuele grondprijs.

 • Maatschappelijke organisaties: niet commerciële organisaties met rechtspersoonlijkheid, die als doel hebben het faciliteren van activiteiten die uitvoering geven aan vastgesteld maatschappelijk beleid ten behoeve van inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. De activiteiten mogen geen winstoogmerk hebben.

 • Maatschappelijk beleid: door de gemeente Haarlemmermeer vastgesteld beleid waarin gewenste doelen, ontwikkelingen of activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport, recreatie of cultuur zijn vastgelegd.

Voorwaarden

 • Maatschappelijke organisaties die uitvoering geven aan maatschappelijk beleid.

 • Die al gebruik maken van vastgoed in eigendom van Haarlemmermeer.

 • Er is alleen recht op compensatie bij gelijkblijvende situatie. Indien sprake is van een wijziging wordt alleen dat deel vergoed dat in een gelijkblijvende situatie zou worden vergoed. Voor het overige deel is het mogelijk om onder een andere verdeelregel subsidie aan te vragen.

 • Bij al aanwezige prestatiesubsidie wordt deze subsidie, voor zover mogelijk, onderdeel van het jaarlijkse subsidiebesluit.

 • De toe te passen prijsinflatie wordt gelijkgesteld aan de prijsinflatie van de huurovereenkomst.

Ondertekening

Bijlage 1 Subsidieplafonds

Subsidieplafonds 2023 zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de Najaarsrapportage 2022 door de raad. Subsidieplafonds kunnen nog gewijzigd worden.

Verdeelregel

Subsidieplafonds 2022

Subsidieplafonds 2023

1.01 Stedenband Cebu

75.000

75.000

1.03 Participatiesubsidie ter ondersteuning van dorps- en wijkraden bij de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsplannen

50.800

65.800

2.01 Collectieve geestelijke gezondheidszorg

71.300

73.100

2.02 Opvang, wonen en herstel

153.100

156.800

2.03 Algemeen maatschappelijk werk

840.100

0

2.05 Sociaal-culturele activiteiten voor mensen met een beperking

14.800

0

2.06 Slachtoffers ongevallen en criminaliteit

29.300

30.100

2.08 Opbouwwerk

554.300

0

2.10 Beheer Dorpshuizen en sociaal-culturele accommodaties

4.908.100

5.028.000

2.11 Activiteiten van dorps- en wijkraden

30.500

0

2.12 Integratie en emancipatie

145.900

0

2.13 Integratieactiviteiten

30.300

0

2.15 Voorkomen discriminatie

134.900

138.200

2.16 Sociaal-culturele activiteiten voor senioren

28.300

0

2.19 Mantelzorgondersteuning

330.100

338.100

2.22 Lokaal volksgezondheidsbeleid

31.300

32.100

2.24 Lotgenotenhulp in nazorg verslavingszorg

5.300

5.500

2.25 Verslavingspreventie

157.700

161.500

2.26 Vangnet en advies

93.400

95.700

2.27 Psycho-oncologische ondersteuning met vrijwilligers

28.700

17.900

2.29 Coördinatie vrijwilligers voor specifieke doelgroepen

12.100

12.500

2.30 Hartveilige gemeente (reanimatie en instructie AED)

5.400

3.500

2.31 Vrijwillige hulp- en dienstverlening

7.300

12.500

2.32 Belangenbehartiging mensen met een beperking

16.000

16.900

2.33 Voedselbank

37.000

71.600

2.34 Maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders

821.600

1.306.600

2.35 Vrijwilligerswerk

231.900

0

2.36 Ouderenadvies

558.900

0

2.37 Sociaal-cultureel werk voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking

431.400

0

2.39 Sociaal raadslieden

423.900

0

2.40 Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis

344.600

334.200

2.41 Wijkbudgetten

80.100

53.700

2.43 Preventie jeugdcriminaliteit

67.200

68.900

2.45 Verdubbelaar Nieuwe Pioniers

15.300

0

2.46 Kernen en buurtschappen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

17.500

27.300

2.47 Ontmoeten

0

139.200

2.48 Activeren en participeren volwassenen

0

1.802.500

2.49 Informeren, signaleren en ondersteunen van (kwetsbare) volwassenen

0

1.894.400

2.50 Coronaherstel

611.200

260.000

3.01 Peuteropvang en voorschoolse educatie (VE)

2.303.702

2.502.501

3.02 Toeleiding doelgroeppeuters

23.000

23.600

3.06 Taal-en onderwijsachterstanden

491.300

628.400

3.07 Passend onderwijs

0

43.000

3.09 Kinder-, tiener-, jongerenwerk

408.900

0

3.10 Tiener- en jongerenwerk

1.322.400

0

3.11 Groepsaanpak Jeugdoverlast

219.900

0

3.12 Vrijwillige jeugd- en jongerenwerk

233.500

239.200

3.13 Speelotheken

19.300

0

3.14 Jeugdlandterreinen

195.600

200.300

3.16 Opvoed- en opgroeiondersteuning

1.652.700

730.800

3.17 Natuur- en milieueducatie

637.300

802.700

3.18 Cultuureducatie

282.200

289.000

3.19 Schoolzwemmen

41.400

74.900

3.20 Extra inzet Zwerfafval

138.400

141.800

3.22 Activeren en participeren jongeren

0

1.815.900

3.23 Informeren, signaleren en lichte ondersteuning van gezinnen

0

779.700

4.01 Het Cultuurgebouw

16.772.800

17.265.600

4.02 Mediabeleid lokale omroep

107.400

110.000

4.03 Paardrijden gehandicapten

2.800

2.900

4.04 Evenementen

49.400

50.600

4.05 Culturele projecten

54.800

67.400

4.06 Amateurkunstbeoefening

75.000

130.100

4.07 Centrum hedendaagse kunst

196.700

201.500

4.08 Historische musea

358.000

366.600

4.09 Kinderboerderijen

395.200

404.700

4.11 Breedtesport ontwikkeling

1.773.100

1.815.800

4.12 Topsport en talentontwikkeling

197.000

78.500

4.13 Stimulering Sport Deelname (SSD)

48.800

50.000

4.14 Vereniging ondersteuning sport

227.500

304.700

4.15 Galerie beeldende kunst

16.400

0

4.16 Jaarlijkse culturele manifestatie

89.500

91.700

4.17 Exploitatie broedplaats

26.300

27.000

4.19 Beheer en exploitatie Honk- en softbalcomplex Hoofddorp

262.800

269.200

4.20 Compensatie verhoging onroerendezaakbelasting sportorganisaties

60.900

62.500

6.01 Ondersteuning van huurder

13.800

14.200

6.02 Verhuiskostenregeling

30.500

30.800

6.03 Bijdrage huur en retributie gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

269.500

298.100

7.01 Erfgoedverordening artikelen 6,7 en 8

114.600

86.600

7.02 Erfgoedverordening artikel 9

112.100

63.600


Noot
1

Wijzigingen in de hoogte van het landelijk maximum uurtarief voor kinderdagopvang en in de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang die na 15 augustus bekend worden kunnen leiden tot wijziging van de aangevraagde subsidie

Noot
2

Met uitzondering van overmacht: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingenvoor zijn rekening komt (conform artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek).